DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 17     <-- 17 -->        PDF

~ 11 —


Ovim ustrojenjem dobile bi šumarije od 21.000 do 25.000 rali, a lugar
poprieko 1600 rali. Proračun imovne obćine ustrojem tim narasao bi svakalio
za 10.000 for. godišnjih, koja žrtva je prama očekivanom uspjehu tako neznatna,
da ju imovna obćina po njezinih dosadanjih sredstvih podnositi može; dočim
će uz sadanji sustav njezin položaj jedva i manji proračun podnositi moći. Uz
ovo povišenje troškova iznašali bi troškovi ukupne uprave i čuvanja kod otočke
imovne obćine po rali na godinu 30 novč. Onda tek mogla bi uprava imovne
obćine zajamčiti stalan uspjeh, predpolažuć, da se podnesci njezini po oblastih
prama zakonu i propisom razsudjuju, i da iste oblasti radikalnimi sredstvi pokvareno
pučanstvo na pravu stazu dovesti uznastoje; jer nebude li toga, preustrojstvom
ovim uprava imovne obćine doduše povećati će svoj broj šumskih
prijavnica, ali oštećivanje šuma može stegnuti i odvratiti jedino eksekutiva,
dočim uprava imovne obćine u tom pogledu ostaje svezanih ruku.


Ovo je svakako predlog samo u kratko izbačen, kojemu, poprimi li se u
načelu nakon izpitanja na licu mjesta, sliediti će pasebna osnova o troškovih,
zaokruženju šumarija i čuvarija, kao i o obavlanju pridieljenih agenda. U koliko
je predlog taj glede pomnožanja osoblja posve opravdan iz prije navedenih neodgodivih
razloga, razjasnjuje i sam članak 19. zakona od 15. lipnja 1873. o
imovnih obćina u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini.


Predlog ovaj napokon neteži u ničem za poboljšanjem dosta čedno dotirane
šumarske uprave, već ide jedino za tim, da se gospodarstveni ured glede
šumskih prijavnica donjekle odtereti, šumarije pako, kao i čuvarije privedu
približno bar u onaj stadij, u kojem su ostale imovne obćine, te u kojem stadiju
mogle bi svoju dužnost prama postojećem zakonu vršiti, za svoj rad savjestno
odgovarati, a imovnoj obćini kao svom službodavcu u svako doba čist račun
polagati.


Otočac, 15. prosinca 1887.


Pošto je predstavka ta tekom ovog ljeta po visoke kr. zem. vlade izaslaniku
na licu mjesta sa svimi tegobami izpitana, a napose ustanovljeno, da kod
kr. kotarskih oblasti leži preko dvadeset hiljada do konca svibnja 1888. podnesenih
šumskih prijavnica nerazpravljenih, a sami zaostatci na pravomoćno
dosudjenih šumskih naknadbina se danomice nagomilavaju, to je gospodarstveni
ured u podpunom osvjedočenju prihvata i potvrdjenja već proračunom za god.
1889. prešao na sukcesivno uredjenje ovih abnormalnih odnošaja.


U tu svrhu skrbljeno je u proračunu za godinu 1889. za uredjenje dvijuh
pomoćnih šumarija sa šumarskim! pristavi i povećanje najnuždnijeg čuvarskog
osoblja sa pet lugara, koje oboje veći trošak godišnje samo 3000 for. iznaša.


U tom smjeru imao je gospodarstveni ured svakako dobrobit, a i potrebitu
štednju imovne obćine pred očima, skrbeć s druge strane za podpuno
pokriće unovčenjem svojih drvnim skladištim bHžnjih redovitih sječina, dočim
će za podpuno i racionalno uredjenje svojih šumarskih odnošaja stupiti tek
nakon unovčenja odaljenijih zaostalih i tekućih redovitih sječina, koje prem na


2