DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 10 —


starim za gradju sposobnim stabaljem. U te porastline upire do 20.000
stanovničtva oči. Kada se one izrabe, neće još mlade šume dospjeti, i mi ćemo
oskudievati na gradjevnom drvetu, a ma sve da je i dokazano, da u cieloj našoj
imovnoj obćini više gradjevnog nego gorivnog drveta imade. Oskuđievat ćemo
velim zato, jer radi velike daljine pravoužitnici trnjanske šumarije po gradjevna
drva u susjednu ceransku šumariju možda neće ići moći


Da toj neprilici izbjegnemo, možda je samo jedan način, a možda ih i
više imade. Jedan način bio bi taj, da se sadanje brdske šume sjeku čistom
sječom a površine pomljadjuju sjetvom crnogorice. Pošto je ali opravdana bojazan,
da pravoužitnik niti tada nebude u brda na doznaku išao, to bi uprava skrbiti
morala, da nadje trg za materijal dobiven u tih čistih sječah. Zabrane trebalo
bi osnovati u najudaljenijih i nepristupnih mjestih, kamo seljak nebi često
zalazio. Pa kada bi seljak za 1.5—20 godina liepu četinjastu porastlinu zagledao,
i sam svojom inicijativom čuvao bi ju.


Sada još rado spominjem na koncu ovoga, da je vriedni upravitelj trnjanske
šumarije predložio u ogojnoj osnovi za god. 1888/9. da se zabrana Doljnja
Dolea, gdje je uspjeh naravnog pomlađjivanja samo što može bit nepovoljan,
posije sjemenom četinjače. Bilo sretno, da Bog da!


0 uspjehu izvjestit ćemo. Iv. St.


Stanje šumarskog osoblja kod otočke imovne obcine.


Svakomu, koji je zavirio .samo u hrvatski šumarski koledar, mora kod
šematizma šumarskog osoblja na prvom mjestu pasti ii oči, pored malog broja
osoblja, obseg otočke imovne obćine i njezinih šumskih kotara, koji obseg je
samo neznatno manji od skupnog posjeda imovne obćine slunjske I. i II. banske,
te kiiževačke, ili obih bogatih slavonskih imovnih obćina brodske i petrovaradinske.


Tko si onda još predstaviti može položaj šuma gornje krajine, te odnošaje
naroda, taj će se doista pitati morati, kakav način uprave ovdje vlada, po
kojem zakonu se vodi i je li iole odgovara služnostim i namjenjenoj zadaći ?


Uprava vodi se po istom zakonu i napatcih, koji valjaju za ostale krajiške
imovne obćine, vodi se istim miirom i požrtvovnošću, traži se isti i još
kompliciraniji rad i odgovornost, nego je to kod dolnjih imovnih obćina, piem
joj nisu pružena sredstva, koja potonje imovne obćine imadu.


Uz sve to uprava imovne obćine nije duhom klonula, već nastojala u
svakom pogledu zadaći svojoj zadovoljiti; što joj je uzprkos svakogodišnjem
povećanju agenda i pošlo za rukom, te u tom smieru od svoje višje strukovnoupravne
vlasti neimaše nikada prigovora.


Tek u posliednjem trenutku, kada je uprava uvidila, da svojoj plemenitoj
zadaći na temelju zasada šumarske znanosti i stečenog izkustva prama posto
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 11 jećem
zakonu i propisom jedino radi preobterećenja uspiešno odgovarati moći
neće; sklonula se je ona, da u slici predstavke stanje i odnošaje imovne obćine
visokoj kr. zemaljskoj vladi predoči, te za vremena zamoli naputak i pomoć
kao uztuk proti vladajućim odnošajem.


Budući predstavka ta sadržaje mnoge podatke, koji će zanimati naše
drugove, stručare, s ovimi krajevi i odnošaji još neupoznate, to ju ovdje doslovce
priobćujemo.


Načelna osnova o povećanju upravnog´i čuvarskog osobja kod
otočke imovne obćine.


Prije diobe krajiških državnih šuma potezahu krajišnici potrebite šumske
užitke iz zajedničkih šuma, u koju svrhu su za sjek i pašu vazda opredieljeni
bili selam najbliži šumski predjeli, u kojih se osim užitaka ovih izđavaše i drvo
za trgovinu, u kojih predjelih se konačno i ogromne šumske štete dogadjahu.


Kroz mnogogodišnju takovu uporabu naravno je, da sn bližnje šume
vremenom ne samo izcrpljene, već tako rekuć devastirane.


Provedenom diobom ustrojena je imovna obćina otočka koncem god. 1879.,
koja je u posjed svoj primila 137.658 ralih raztrešene, većim dielom prehrane,
medju timi 57.222 rali u pravom smislu devastirane šumske površine.


Kr. šumski erar pridržao si je 97.221 rali cielovite većim dieloro ne
taknute šumske sastojine, dočim je opustošene kraške predjele predao pod
upravu i čuvanje posebno ustrojenog kralj, nadzorničtva za pošumljenje krasa
u Senju.


U ovako težkih i slabo nade obećavajućih okolnostih počela se imovna
obćina ustrojavati, postaviv najnuždnije osoblje, potrebito za upravu i čuvanje
tog ogromnog, ali razmjerno malo vriednog i unosnog šumskog posjeda.


Tek nakon njekoliko godina ustrojstva imovne obćine, počela je ista slobodnije
disati, jer joj se financijalno stanje u toliko poboljšalo, da se je položaj
njezin bez žrtve pravoužitnika smatrati mogao osiguranim.


I doista pravoužitniei malo koje imovne obćine mogahu se tolikom blagodati
podičiti, jer oni ne samo da šumsku pašu, stelju i ogriev bezplatno uživaju,
već oni pače i gradjevno drvo dobiju dielom bezplatno, dielom uz posve sniženu
cienu, koja ciena za cielu imovnu obćlnu godišnje jedva hiljadu forintih iznaša.


Naputkom A. i B. zakona od godine 1881. uredjen je katastar i gospodarstvo
imovne obćine nakon ponovno provedene prociene šuma.


Kod provedbe ove, upravi kao vazda bijaše u prvom redu pred očima
dobrobit pravoužitnika, te je katastar i samo zašumljenje izpalo po pravoužitnike
mnogo povoljnije, nego što to pravoužitniei samih slavonskih bogatih
imovnih obćina izkazati mogu. Ne samo, da su pravoužitniei time prama dolnjim
imovnim obćinam dobili mnogo veću kompetenciju, već je i udaljenost njihovih
sječina zašumljenja mnogo povoljnija, od prije navedenih imovnih obćina.


Uredjenjem gospodarstva postignut je ujedno uspjeh taj, da imovna obćina


iz redo\itih sječina ne samo sve potrebe pravoužitnika prama kompetenciji
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 12 —


njihovoj i nadalje bezplatuo potrajno namirivati, već i troškove uzdržavanja
imovne občine bez žrtve pravoužitnika podmirivati mogla bude.


Takovo uredjenje primilo´ je i cielokupno zastupstvo imovne obćine malom
primjetbom, a visoka kr. zem. vlada u cielosti potvi´dila; pak je s toga bilo
opravdane nade, da će se imovna obćina mirno uz podporu oblastih i štovanje
zakona od strane naroda dalje razvijati.


Žalibože nada ta neobistini se na dugo, jer se tomu sustavu i uredjenju
već prve godine (I880.) oprieše narod, a i same njeke oblasti.


Od to doba postalo je upravo abnormalno stanje, jer se sječe bez ikakovog
reda i dozvole svigdje, samo ne ondje, gdje se drvo odkazuje. Sječe se izvan
redovitih sjekova, sječe se bezpovlastno za kućnu, a i trgovačku porabu; sječe
se napokon mnogo bez ikakove koristi jedino uslied upute i osvete na vrhuncu
svome cvatuće denuncijacije bezznačajnih individua.


Odmjerenom kompetencijom, koja, kako je jur naprvo spomenuto, prama
samim slavonskim imovnim obćinam dvostruku množinu iznaša, mogao bi pravoužitnik
ovdje, okaniv se razsulosti drva na dozvoljeno sabiranje ležike, te bolje
zadružno gospodarstvo podpuno izlaziti; a imovne obćine drvni prihod bio bi
potrajno osiguran. Nu tomu opet nije tako, jer se uz sve do sada poprimljene
mjere ležikom poslužuje jedva mali postotak pravoužitnika, koji bi mogao kazati,
da si je još za povoljnog vremena ležiku sakupio u ili izvan šume, te koji se
nezanaša na drvo nepovlaštenim načinom pribavljeno.


Ležika medjutim ostaje i gnjije u šumi, a namješta se haračenjem najbližih
mladih sastojina.


U ovu rak - ranu posve raztrovanih zadruga dolazi još ta, da se članovi
zadruge ciepnju bez ikakovog obzira na pravoužitnički katastar. Mala oprieka
medju članovi zadruga vodi odmah do toga, da se iste, ako su inače po zakonu
i razdieljene, ciepaju potajno do be?krajnosti, makar bio posjed i izpod najmanje
izmjere. Time nastaju nove sgrade, nova ložišta, koji svi gradjii i ogriev prama
postojećem zakonu i sustavu nepovlastno iz imovne šume vuku.


Ovakovi članovi posliednji su udarac po imovnu obćinu, jer oni od kompetencije
odmjerene po zakonu neuživaju služnosti, već bi se po pravu smatrati
mogli kao nepravoužitnici.


Taj postupak diobni prakticira se medjutim ad intinitum, a da za njeg
često ni sam obćinski ured ili njegov stariešina nezna. Ovaj dio može se kazati
nepravoužitnika razgranio se je u bivšem otočkom okružju već tako daleko, da
on crpi iz imovne šume istu množinu šumskih dohodaka, koju crpe zakonito
zašumljeni pravoužitnici.


Kada se k tomu uzme još od stoljeća običajno kresanje stabala za hranu
blaga i nastor, kao što i ine proizvode, koji nisu neobhodno potrebiti i negovoreć
ob oštećivanju šuma u svrhe trgovačke i 0, čestih šumskih požarih;
onda strukovnjak odnošaji timi svimi upoznat, mirnom dušom vrieme opredielili
može, kada će ovdje nastati oni odnošaji, koji se već dugo na primorskom
krasu vide.
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 13 —
Svaki plemeniti rad šumara, kao i šumske gojitbe ostanu već u početku
ugušene. Narod akoprem do skrajnosti pokvaren, uvidja sam nastojanje tog
jedinog narodnog blaga, te upravo na jagmu nastoji nepovlaštenim načinom još
dio iz šume ugrabiti. I onaj, koji se je prije bavio gospodarstvom svojim, te
imao osigurano stanovište, vidiv što drugi na očigled oblastih nekažnjeno radi,
zapustio je sada gospodarstvo svoje i bacio se na oštećivanje najliepših sastojina.


Upravo sastojine one, koje imadu služiti za uzdržavanje imovne obćine i
sgrada pravoužitničkih harače se tako nemilice, da se financialni položaj imovne
obćine, koji do sada bijaše povoljan, uzdrmati mora. A pravo je upravo čudo,
da onakove sastojine, kakove je imovna obćina od erara prigodom diobe primila,
mogu tolikim užitkom još odgovarati; gdje narod od šume pače i one užitke
traži, koje šumarska struka i prosvietljeni sviet vandalizmom naziva.


Uprava imovne obćine ove činjenice prama predpostavljenim oblastim nije
nikada tajila, već je o tom više puta bojazan izrazila, pače i odgovornost od
sebe odbila, što je donjekle pomoglo, da su upravne oblasti prve molbe vazda
na strogo vršenje zakona i propisa pridržane. U tom pogledu molila i izvješćivala
je upra^a imovne obćine često kotarske oblasti, ali jedno i drugo
osta samo na papiru, jer u koliko su se razprave podnesenih prijavnica donjekle
i pospiešile, kazan ostala i šumska odšteta nije našla dalnjeg uredovanja.


Uvidjajuć postupak taj, koji samo na pomnožavanje šteta do skrajnosti
demoralizovanog pučanstva djelovati mora, uprava imovne obćine pridržala je
lugarsko osoblje na revniju službu, uslied čega je broj šumskih prijavnica
odmah porasao.


Na pomnožavanje prijavnica nije samo to toliko djelovalo, koliko sama
popustljivost oblastih, jer je dokazano, da su lugari i prije tog svoju napornu
službu dosta požrtvovno vršili.


Uslied popustljivosti ove pofeli su šumski prekršaji od god, 1882. počamši
naglo rasti. Na ovaj način imaše imovna obćina godine 1882. prijavnica 4200
komada, godine 1883. 6400 komada, godine 1884. 7000 kom,, godine 1885.
8500 kom,, god. 1886. 12.174 kom., dočim će ove godine doći jamačno na


15.000 komuda.
Ovo je doista material, koji je bez posebnog uticanja morao pobuditi pazku
upravnih oblasti, kada će evo već ove godine pojedina šumarija otočke imovne
obćine doseći onaj broj šumskih prekr^aja, koji broj izkazuje cielokupna obćinska
šumarska služba susjedne nam kraljevine Dalmacije za god. 1886.!
U istinu je pako broj prekršaja takovih mnogo veći, jer lugarsko osoblje
kod tolike navale, lukavosti pučanstva i ogromnih srezova nedolazi u položaj
na svakom prekršaju krivca zateći, uslied čega nastaju izkazi nepoznatih krivaca,
koji predstavljaju još veću vriednost od prijava poznatih krivaca. Množina drva
nepovlaštenim načinom posječenog, mora se priznati, da iznaša bar toliko, koliko
redovito odkazatog Ovdje se s toga netroši samo godišnji prirast, već se sama
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— u glavnica
znatno načimlje, a jer se time i glavnica umanjuje, umanjuje se i prirast,


kojim umanjenjem glavnica postupice pada.


Sama provedba tolikih prekršaja u bilježnicu i kazneni registar kod


imovne obćine gospodarstvenog ureda iziskuje godišnje do 30.000 brojeva, a


računajuć ostalo uredovanje samo 10.000 brojeva, izkazuje se broj agenda s


40.000 godišnjih.
A da su to zaista agende, koje mnogo truda i vremena iziskuju, proizlazi
već od tuda, što imovne obćine gospodarstveni ured preko 30.000 stranaka na
samoj dužnoj šumskoj naknadi u zaostatku vodi i od godine na godinu prenaša.
Material je to toli ogroman, da treba promišljanja dok se samo predstavi, dočiiu
u naravi upravo nenadvladiv izgleda, jer su ove prostorije gospodarstvenog
ureda njime kao kakovo skladište zakrčene.


Ovo sve imade voditi pet činovnika bez ikakovog dnevničara, od kojih
pet činovnika su dvojica većim dielom vanjskom službom zabavljena.
Nemanje obterećene su i same šumarije pisarničkim poslom i negovoreć


o vanjskom kompliciranom tehničkom službovanju, gdje ppet za nadzor srezova
i čuvarskog osoblja preostaje vrlo malo, često ništa vremena.
Usuprot svemu tomu nije se sa nikoje strane upravi imovne obćine dosele
prigovor učiniti mogao, do li pomnožanju šumskih šteta, u kojem pogledu je
imovne obćine uprava svoju dužnost vazda prijavami učinila.


Dalnji koraci glede prij.vljenih prekršaja i uztuka proti tomu, stvar je
jedino eksekutive, jer se uprava imovne obćine u tom pogledu prama pučanstvu
nalazi nemoćna i svezanih rukuh.


Glede čuvara šumskih poprimila je uprava imovne obćine već od prije
najstrožije mjere, čim je postigla, da ih je odpustom i odstupom izišlo u ovo
kratko vrieme iz imovne službe 80"/oi a imovna obćina je u položaju sada
takovom, da lugara valjanog već ni dobiti nemože. Od svih tih odpuštenih
lugara samo je jedan sudbeno kažnjen, dočim su ostali odpušteni radi propusta
službene dužnosti, kojoj radi ogromnih srezova, opačine, lukavosti i osvete
pučanstva udovoljiti najboljom voljom nemogahu, jer kada se uzme, koje se
naporno službovanje i odgovornost od lugara u ovo doba traži, te kakovu
nagradu on uz najrevnije službovanje za to dobiva, pa kakovu zaštitu on
od oblastih uživa; onda je naravno, da se ljudi usuprot svestrano proglašenih
natječaja za ota mjesta neotimlju.


Kod bolje uredjenih odnošaja moralo bi se iziskivati, da i lugarsko osoblje,
stupajuć u službu, bude donjekle upućeno, u koju svrhu poprimili bi činovnici
imovne obćine bezplatno podučavanje takovih kandidata kroz zimsko doba, kada
bi se tečaj takav u Otočcu otvorio i kada bi u obće za taj tečaj zauzetih
kandidata bilo.


Iz ovog svega dade se zaključiti, da je samo požrtvovnošću uprave imovne
obćine do sada mnogo učinjeuo, koja požrtvovnost napokon malaksati Jiiora,
kada se promotri, kojim načinom narod požrtvovnost ovu odvraća i koliko su
do sada eksekutivne upravne oblasti u prilog imovne obćine uradile.
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 15 —


N´eće li se s toga pospješiti razširenje krasa i osigurati pučanstvu ovom
onaj mali komadić zemlje, koji će mu taj kras zasuti; moraju se ovdje odmah
poprimiti radikalna sredstva, izvršba kojih se svakim časom odvlake otegoćuje,
a trag nenaknadivih posljedica ostavlja.


Uz strogu izvršbu bar postojećeg šumskog zakona i inih propisa upravne
oblasti kako stoje učinile bi svoje; nu nije tako sa upravom imovne obćine.


Kada uprava imovne obćine i nebi bila toli komplicirana, to ipak ona na
površini od 137.658 ralih sa deset činovnika i CO lugara uspješno djelovati uz
najstrožiju izvršbu zakona mogla nebi.


Uz nadšumara i procienitelja, koji većim djelom vanjsku službu vrše, preostaju
u gospodarstvenom uredu samo tri činovnika, koji bi uz jednog dnevničara
još bili dovoljni, kada bi se posao oko šumskih prijavnica prenio poput
kr. državne šumske uprave na šumarije, a ubiranje šumskih naknadbina povjerilo
stalnom ovrhovoditelju imovne obćine.


Uz pomnožanje samo jednog zapisnika, šumarije bi mnogo brže posao oko
šumskih prijavnica obavljale, jer su u bližem doticaju oblasti, nego gospodarstveni
ured, koji u tom predmetu fungira samo kao prelazni ured.


Na cielom posjedu imovne obćine ustrojene su četiri šumarije, kojih svaka
ima upravljati 26 000 do 47.000 rali razštrkane šumske površine; dočim
odbiv kontrolne lugare, na srezkog lugara poprieko odpada 2600 ralih.


Posjed ovaj bio bi ogroman i u najboljem terainu i inih najpovoljnijih
okolnostih, a nekmo li kod prije opisatih, jer površina jedne šumarije kod
pisarničkih agenda od preko 6000 brojeva ovdje iznaša toliko, koliko u povoljnijem
terainu površina ciele imovne obćine na pr. slunjske, prve ili druge
banske.


Kako onda šumar uz toliki pisarnički posao još vanjsko službovanje na toj
ogromnoj površini obaviti može, ostavljamo prosudjivanju mjerodavnih krugova
i negovoreć o službi lugarskog osoblja.


To su jur uvidile i druge imovne obćine, pa su prama tomu osoblje svoje
okolnostim primjereno povećale, koja žrtva doista već u kratko vrieme očekivanim
plodom uroditi mora.


U tu svrhu spomenuti ćemo samo proračun gjurgjevačke imovne obćine
za godinu 1887., a brodske za godinu 1886., koje kod manje komplicirane
manipulacije i inih povoljnjih okolnostih posjeduju svaka nješto više, nego što
je tek polovica posjeda otočke imovne obćine.


U samom gospodarstvenom uredu gjurgjevačke imovne obćine imade sedam
činovnika, dočim šumarije izkazuju osam činovnika i 56 lugara. Na šumariju
odpada tu poprieko 15.400 rali, a na lugara 1375 rali.


Kod brodske imovne obćine u samom gospodarstvenom uredu sjedi deset
činovnika i pisara, dočim četiri šumarije imadu osam činovnika, četiri nadlugara
ili vježbenika šumarska, te 52 lugara. I ovdje na šumara poprieko odpada


13.500 rali, a na lugara 1423 rali.


ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^ u -^


Godišnji troškovi uprave i čuvanja po rali pokazuju se po tom kod


gjurgjevačke imovne obćine s 43 nvč., kod brodske s 58 nvfi., a kod otočke pako


s 22 novč.


Neuzev dakle ni na beriva tamošnjih činovnika i službenika obzir, nastaje


ovdje takovo nerazmjerje, koje doista u nijednoj struci, na temelju istog zakona


organiziranoj, nepostoji.


Osoblje dakle, koje je sada kod otočke imovne obćine namješteno, moglo je


udovoljiti donjekle dužnostim svojim pred 50 godina, ali sada to i uz podvo-


stručenje prama slavljenim zahtjevom u stanju nije.


Još šumskim zakonom od 7. veljače 1860. bijaše za upravu šuma bivše


otočke pukovnije normirano devet šumarija, koje su službovanje svoje vodile iz


ključivo na onih šumskih površinah, koje sada imovna obćina uživa, jer sadanje


državne šume bijahu za onda prašume, u koje osim zvieri živo biće zalazilo nije.


Diobom šuma zapao je imovnu obćinu otočku posjed, kako je već naprvo
iztaknuto, od 137.G58 rali, a kr. državnu šumsku upravu od 97 221 rali;
dakle imovnu obćinu posjed od okruglih 40.000 rali veći, tom ipak razlikom,
da je imovna obćina dobila razštrkane šume u blizini sela, što obzirom na
podmirenje pravoužitničkih potreba i nebijaše inače moguće, dočim je kr.
državna šumska uprava dobila navali manje izvržene cielovite sastojine.


Neuzimajuć u obzir mnogobrojnim osobljem ustrojeni kr. šumarski ured,
razredjen je gornji posjed na šest šumarija, kod kojih poprieko na pojedinu
okruglo 16.000 rali dolazi, dočim je broj lugara isti kao kod imovne obćine
čuvarijom od poprieko 1600 rali. Pa akoprem razmjer vrlo povoljan, to se
ipak i ista uprava preobterećenjem posla i oštećivanjera šuma tuži, gdje imade
pojedinih imovnih lugara, kojih sam broj prijavnica nadmašuje broj prijavnica
cie.le kr. državne kotarske šumarije


Iz ovo njekoliko primjera očevidno je, da uprava imovne obćine baš
s neopravdanog obzira štednje trpi i strada.
Štednja ta neopravdana je s toga, što ova prouzrokuje mnogo veće štetonosne
posljedice, koje se tako lahko u kratko vrieme izpraviti nedadu.


Gospodarstveni ured koliko je i nastojao sukcesivno tomu zlu godišnjimi
proračuni doskočiti, naišao je kod zastupstva na oprieku, jer dosta zastupstva
sastoji iz onakovog elementa, koji ide za tim, da ie osoblje umanji, a pojedincem
slobodan djelokrug, ako i nepovlaštenim načinom, u zajedničko imovno
dobro prepusti, i jer je konačno samo zastupstvo često oko devastacije šuma
imovne obćine osobno interesovano.


Ovdje s toga nepreostaje ino, već udariti drugim sigurnijim putem, te
bez oklievanja šumarije na šest povisiti, a povisiti šumarsko osoblje bar za SO´/o.


Šumaru dodieliti svakomu za obavljanje pisarničkih poslova po jednog
vježbenika, te povodom toga prenesti rukovanje šumskih prijavnica poput kr.
državne šumske uprave šumarijam, uslied koje ustanove odteretio bi se gospodarstveni
ured, koji bi onda mogao uspješnije izvanjskim službovanjem vladati.
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 17     <-- 17 -->        PDF

~ 11 —


Ovim ustrojenjem dobile bi šumarije od 21.000 do 25.000 rali, a lugar
poprieko 1600 rali. Proračun imovne obćine ustrojem tim narasao bi svakalio
za 10.000 for. godišnjih, koja žrtva je prama očekivanom uspjehu tako neznatna,
da ju imovna obćina po njezinih dosadanjih sredstvih podnositi može; dočim
će uz sadanji sustav njezin položaj jedva i manji proračun podnositi moći. Uz
ovo povišenje troškova iznašali bi troškovi ukupne uprave i čuvanja kod otočke
imovne obćine po rali na godinu 30 novč. Onda tek mogla bi uprava imovne
obćine zajamčiti stalan uspjeh, predpolažuć, da se podnesci njezini po oblastih
prama zakonu i propisom razsudjuju, i da iste oblasti radikalnimi sredstvi pokvareno
pučanstvo na pravu stazu dovesti uznastoje; jer nebude li toga, preustrojstvom
ovim uprava imovne obćine doduše povećati će svoj broj šumskih
prijavnica, ali oštećivanje šuma može stegnuti i odvratiti jedino eksekutiva,
dočim uprava imovne obćine u tom pogledu ostaje svezanih ruku.


Ovo je svakako predlog samo u kratko izbačen, kojemu, poprimi li se u
načelu nakon izpitanja na licu mjesta, sliediti će pasebna osnova o troškovih,
zaokruženju šumarija i čuvarija, kao i o obavlanju pridieljenih agenda. U koliko
je predlog taj glede pomnožanja osoblja posve opravdan iz prije navedenih neodgodivih
razloga, razjasnjuje i sam članak 19. zakona od 15. lipnja 1873. o
imovnih obćina u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini.


Predlog ovaj napokon neteži u ničem za poboljšanjem dosta čedno dotirane
šumarske uprave, već ide jedino za tim, da se gospodarstveni ured glede
šumskih prijavnica donjekle odtereti, šumarije pako, kao i čuvarije privedu
približno bar u onaj stadij, u kojem su ostale imovne obćine, te u kojem stadiju
mogle bi svoju dužnost prama postojećem zakonu vršiti, za svoj rad savjestno
odgovarati, a imovnoj obćini kao svom službodavcu u svako doba čist račun
polagati.


Otočac, 15. prosinca 1887.


Pošto je predstavka ta tekom ovog ljeta po visoke kr. zem. vlade izaslaniku
na licu mjesta sa svimi tegobami izpitana, a napose ustanovljeno, da kod
kr. kotarskih oblasti leži preko dvadeset hiljada do konca svibnja 1888. podnesenih
šumskih prijavnica nerazpravljenih, a sami zaostatci na pravomoćno
dosudjenih šumskih naknadbina se danomice nagomilavaju, to je gospodarstveni
ured u podpunom osvjedočenju prihvata i potvrdjenja već proračunom za god.
1889. prešao na sukcesivno uredjenje ovih abnormalnih odnošaja.


U tu svrhu skrbljeno je u proračunu za godinu 1889. za uredjenje dvijuh
pomoćnih šumarija sa šumarskim! pristavi i povećanje najnuždnijeg čuvarskog
osoblja sa pet lugara, koje oboje veći trošak godišnje samo 3000 for. iznaša.


U tom smjeru imao je gospodarstveni ured svakako dobrobit, a i potrebitu
štednju imovne obćine pred očima, skrbeć s druge strane za podpuno
pokriće unovčenjem svojih drvnim skladištim bHžnjih redovitih sječina, dočim
će za podpuno i racionalno uredjenje svojih šumarskih odnošaja stupiti tek
nakon unovčenja odaljenijih zaostalih i tekućih redovitih sječina, koje prem na


2
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 18 ^
tehničkom drvu obilujuć, ipak što porađ stagnacije šumske trgovine, što s po


manjkanja proraetila, te ikakove željezničke sveze, prodje naći mogle nisu.


Zastupstvo imovne obćine pretresujuć u glavnoj jesenskoj skupštini proračun,
prihvatilo je povećanje lugara troškom od 1500 fr., a šumarija većim
troškom od 1200 for., uz dodatak, da se neustroje dvie pomoćne šumarije,
već gornjim troškom dodieli svakoj od sadanjih četiri šumarija uz sistemiziranog
vježbenika po jedan iskusni lugar za obavljanje pisarničkih poslova. Radi se tu
dakle glede malenkosti od 300 for. koja nije kod proračuna od 50 000 for.
ni spomena vriedna obzirom koristi, koja će se postići uredjenjem dviju pomoćnih
šumarija.


Vidi se s toga i ovdje, da zastupstvo nisu jedino razlozi štednje vodili
kod brisanja ovih dviju šumarija, već razlozi posve ini i neopravdani, pa se
s toga uprava imovne obćine podpuno nada, da će svoj opravdani predlog potvrdom
s kompetentnog mjesta samo uzhitom, te pogledom u bolju budućnost
pozdraviti moći! P—c.


Tobolac za lugare.


Piše Vatr. Rački.


Poznato nam je, da se od lugara ili od tehničke pomoćne čeljadi nezahtieva,
da je ono vještovito u znanju šumarenja onako, kako je šumar ili
upravitelj šumarstva; nu ipak ima privrem. naredba bivšeg ministarstva za
narodno gospodarstvo i rudarstvo od 16. siečnja 1850. pod slovom B d. z. 1.
svez. I. str. 643 i naredba vis. kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 20. rujna
1883. br. 25.336, koje propisuju, da je lugar dužan polagati izpit za da bude
namješten u lugarsku službu. Na takovom izpitu ima lugar dokazati, da ima
potrebito znanje za podredjenu upravnu službu.


Koliko znam, lugari kod imovnih obćina u bivšoj vojnoj krajini, a isto
tako i kod državne šumske uprave, te donjekle i kod urbarskih imov. obćina
u provincijalu mogu samo onda zadobiti lugarsko mjesto, ako su izpit za lugara
položili i usposobljeni.


Odtud sliedi, da u našoj zemlji imamo dobrano velik broj lugara, koji
su propisani izpit položili, te dokazali, da mogu podredjenu upravnu službu
svrstvovati.


Ako je tako, onda me nije strah, da ću promašiti svrhu, ako i za nje
priredim „tobolac", u kojemu će što šta naći, da jim bude u službi koristno.
Predmnjevam, da su si prisvojili podosta znanja, te da će me razumjeti i da
će moj tobolac marljivo čitati i proučavati. U koliko bi jim što nejasno bilo,
lahko će si pomoći tako, da se obrate na svoga šumara ili drflga, koji će jim
ono protumačiti i razčlančiti, što jim je maglovito ili nerazumljivo. Nu za to