DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 93     <-- 93 -->        PDF

~ 465 ~


mora; tamo ili ima na milijonej prema jugu je sve to redja, tako da je grof SaSvađori
još god. 1872. pisao, da je vrlo rledka u Italiji dakako sa strane sredozemnoga mora,
a da ne dolazi nikada do jadranskoga mora, Medjutim to nije ba§ tako. Kad je beSki
ornitolog Finger god. 1857. putovao iztočnom obalom jadranskog mora, našao je oenšeau
i osmudjenu kožu jupatke u nekoj ribarskoj kolibici u DraŠnicah u južnoj Dalmaciji.
To je pako jedini eksemplar, na kojem se osniva uvrštenje jupatke u faunu Austrougarske.
Bonomi istina bo<5e, da je jedna ulovljenaj ne znam kada, kod Trrenta, al
rek bi; da to nije dovoljno utvrdjeno pa s toga slabo u to vjeruju njeki ornitolozi
kao n. pr. Mojsisović. — Budući da stvari tako stoje, mogli bi onda resada zaslugom BaraČa ovim hrvatskim primjerkom stavlja izvan svake sumnje pripadnost
jupatke fauni monarkije, i to tek kao pripadnik brvatske faune, — Poznato je
pako, da su u novije vrieme ulovljena tri eksemplara u mletačkom zaljevu i to prvi
mjeseca srpnja g, 18V4, a druga dva mjeseca svibnja g, 1880; al se ovi svi imaju
pribrojiti fauni talijanskoj.


Jupatka je na svoj način jedna od najzanimivijib ptica svietske faune, od onda
kad je francezki ornitolog Boreau g. 1877. obreo, da je to jedina ptica, koja se
odlikuje od svih ostalih ptica, Što njoj za dobe nagona narastu na kljunu i oforvah
osobite rožnate Šestice, rek bi neka vrst oklopa. Iza parenja neki ti dielovi okržljave,
a većina se odlupi i odpada, i to 4 se komada odlupe sa gornje Seljusti, 2 sa dolnje
čeljusti, 2 sa obrva to je dakle prava metamoi-foza kljuna i obrva. Još je zanimivo
i to, Što francez Boreau na temelju toga obreta dokazuje, da pravo narodno njemaSko
ime te ptice ima po svoj prilici ulasitL „Larventauscher" t. j . „V oiseau qui change
de masque", a ne pLarventaucher" kako svi pišu. Boreau umije, da je prvo pravo
ime, Što ga po svoj prilici upotrebljuju njemački baltićki ribari, a došao je na tu misao
jer je sta^ri Brebm na jednom mjestu pisao „Larventauscher" mjesto j^Larventancher**,
što svakako nema mnogo smisla, a da prvo valja nije puka štamparska pogrješka.


EieSki je eksemplar stara ženska žutimi nogami, inače su noge jupatke crveae.


Ne možemo napokon, da nebi tu odali tajnu, da gosp. M. Barać, veliki prijatelj
nar. muzeja, lovac prvoga reda ne žali ni ti´uda ni troška^ da pribavi nar. zooložkomu
muzeju u Zagrebu §to vise vrsti ptica primorske i pomorske faune. Gosp. je Barač za
manje od god. dana pribavio narodnomu zavodu 270 eksemplara ptica iz Hrvatskoga
Primorja i Istre, tako da je primorska fauna zastupana u tolikom izboru i obilju prekrasnih
eksemplara, kao ^to nije jamačno zastupana fauna jadranskoga mora niti u
nijednom muzeju Austro-Ugarske, Tek njegovim je trudom muzej dobio više eksemplara
od sliedeće vrsti, koje ne dolaze u nutarnju Hrvatsku, te su za to bile veoma slabo
zastupane u ornitoložkoj zbirci nar. muzeja ili je bio po riedko koji stariji eksemplar
iz Dalmacije, kao sto su n. pr.: griuuša bjelobrka == Sylvia subalpina, grmuSa mrkoglava
= Sylvia arphaca, popić gluhi ^= Aeeentor collaris, svraćak rusoglavi =
Lannis auriculatus, strnadica cikavica = Emberiaa cia, čolica žutokljuna = Pyrrhocorax
alpinus, morovran hulioljac == Phalacrocorax graculug, galeb hrvatski == Hjdrocoiacus
melanočephalus, galeb zaprtak = IIydrocolaeus minutus, zovoj mali = Fuffinus anglorura
itd. Osim toga pribavio je gosp, BaraS i onakove vrsti, koje još niesu bile zastupane
nijednim eksemplarom u zbirci muzeja kao n pr. galeb ćukavac == Larus
fusus, Ćigra dugokljuna == Sterna sandvicensis itd. Kamo sreće, da bi se nar. muzej
mogao dičiti drugim BaraĆem u Slavoniji i Dalmaciji, ali žalibože n. pr. neretranske
ptice, kao što i one naše glasovite „obedske bare" raznose na sve strane svieta, doSim
se nikako ne dadu krenuti na put u Zagreb. „Obzor."


tJplJT šume na vlagu u tlu. Profesor dr, Ebermajer razpravljao je u njetnaĆkom
ineteorologičkom družtvu o mnogostručnih pokusih i iztraživanjih tičaćih se
upliva sklopa porasta na temperaturu i vlagu u zemlji i u zraku,


Najzanimivija su iztraživanja svakako o uplivu gume na vlagu tla. Obično se je
dosele držalo, da tlo Šume, koja ima valjan sklopj mora da je puno i vlažnije nego Ii