DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 90     <-- 90 -->        PDF

— 462 ~
stanje šuma i Šumarstva n zemljab krune sv. Stjepana, iz kojeg donaaamo kratak


izvadak, predmjevajnć, da

danas sutra historiSne važnosti djelo, o naših ođnošajih piše i sudi.


„Sume ugarske državne polovice protežu se sa predjela (Begion) Karpata, pa sve


do lovorevih i kostanjevih gajeva na obalah jadranskoga mora, sastojeć iz svili vrsti


grmlja i drveća, koje no su u srednjoj Europi domade, zauzimajuc u Ugarskoj površinu


od 13,294.492 kat rali ili 27%, u Hrvatskoj i Slavoniji 2,663,095 rali ili BQ^|^^


od ciele površine zemlje, ukupno 15,957.587 kat. rali ili 28 % cielokupne površine


ove državne pole. Od toga odpada na hrastove sastojine 4,468.521 kat. ral, od kojih


se Hrvatskom i Slavonijom protežu 723.714 kat. rali.


Bukva i njoj analogne vrsti listaee zastiru u Ugarskoj 6^65L690 rali, u Hrvatskoj
i Slavoniji 1,791.494 ukupno 8,443.184 rali, ter prema tomu više od polovine ciele
šumske površine; dočim četinjače u Ugarskoj 2,897.995, u Hrvatskoj i Slavoniji 147.887
ukupno samo 3,045.822 rali zauzimlju.


Prema vrsti drve(5a zastire cer od hrastovih suma 913.326 jutara^ doSim ostali
dio na lužnjak i kitnjak odpada^


bukva .. . , . . 5,831.015 rali


grab ..... 1,457,753 „ ´


breza . . . . . 380.929 „


topole i vrbe , . . 379.344 „ .´,-..-´


jasen, briest i javor . 242.256 „ ^


jalša ..... 75,663 „


akacia . . . , . 62.269 „


lipa 13.955 „
od Četinjača pako: omorika , . . . .2,203=788 rali
jela . . . .. . , 528.117 . „; "
bor . > . ". . . 304.726 „
ariš . . ."...... ´ 9.251 „


dočim su ostale vrsti sporadične, ter sa prvopomenutimi tako sraiešane, da mi razprostranjenost
prema površini nije moj^i ustanoviti.


Pisac je svekolike sume obzirom iia vegetaciju, geografski položaj, trgovačke
odnošajCj u pet glavnih skupinah razdielio i to: sjevernu, iztočnu, zapadnu, alfoldsku i
južnu, u koju potonju sume Hrvatske i Slavonije ubraja oplsujuć ih kako slledi:


Jugozapadni dio ovih (1 j . pete skupine) Šuma proteže se velegorjem, pa docira
je predgorje i sriedogorje oskudno sumom obraslo, jest vlŠe no trečina površine izmedj
Save i Drave protežuče se ravnice, šumom zastrta, koje pomenute rieke poplavljuju,
dočim gorske šume baš rad pomanjkanja vode jako stradaju.


Slavonski hrastici su na evropskom glasu, kao i visokimi vr§ci, ter ponori i
spiljarai raztrgani i izpresiecani pusti Kras, koji osobito s morske strane sam goli
kamen („ein odeš Herz und Geist verdusterndes Steinmeer), izuzam okolice Jablanca i
Senja^ u kojoj je silnimi troškovi 12.000 rali pošumljeno.


Ovaj sada neplodni prediel, gdje no se nova suma tek najvećim naporom 1
troškom zasadjaje, bijaše njekad najljepšim! jelami, a s južne strane niže pram moi-u i
hrastovi obrasao; nu več je Rimljani počeše izrabljivati, Mljetčani taj posao nastaviše,
a domai današnje pučanstvo taj posao nastavlja time, da zaostale panjičke i žile kao gorivo
na otoke i ostale austrougarske i talijanske luke odpravlja. — U još preostalih jelovih
šuraah uved<;!i je preborni sjek. — Toliko napose o naših Šumah.


S prestankom feudalnog sistema nakon godine 1848., započeto je s uredjivanjem
Mimskog viastničtva, koji posao joŠ uvjek dogotovljen nije. God. 1884. bilo je joŠ
598 u tom smislu neurcdjenih ob<5ina. Ohst^-nak ugarskih šum4 zajamčen je okolnošću,
Uo S77o (S,.^10,112 rali) spadaju takovim posjednikom, koje zakoni samo na uzivaoje