DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 461 —


2B0.021 m^ brastovine za ognev, 4S.481 m´"* jasenovine 2a ogriev, 60,414 m´^ bresto


vine za ogriev i ^911 m^ bukovih i inih drva za ogriev. Procienbena vriednost iznaša


u svemu 2446*430 for.


Dražba 6Q se obaviti samo uz primanje pismenib ponuda.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se n svako doba saznati kod kr. hrv,-siav.-dalm,


zemalj. vlade, kod kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu, kod kr. nadšumarskog


ureda u Vinkovcib i kod kr, šumarija u Županji^ Vrbanji, Nemcih i u Moroviću.


Dražbena prodaja hrastovih i inih drva u državnih šumah. Kod kralj.


naŠumarskog ureda u Vinkovcib obaviti ^e 8Q dne 25. listopada 1888. velepro


daja drva samo uz primanje pismenib ponuda iz šuma kot. šumarija Jasenovac,


Lipovljane, Kaid, No vagradi ska, Županje, Nemce, Moro V i d i Ja mina


a na površini od 871 ra l 396Q** i to: 18,576 hrastovih, 7487 jasenovih, 4509


brestovih, 4477 bukovih i inih stabala s procienjenom drvnom gromadom na 69.063 m´^


brastovine za gradju i ino tvorivo, a nadalje za ogriev 68.77S m^ brastovine^ 9.615m´^


jasenovine, 16.304 m^ brestovine i 5.717 m´^ bukovine i inog drva. Procienben a


vrieđnost iznaša 632.573 for.


Pobliži đražbeni uvieti mogu se saznati kod kr. nadšumarskog ureda u Tinkovcih


i kod gore pomenutih kot. šumarija.


Dražbena prodaja stabala u šumah ogulinske imovne obćine^ Na temelju


dozvole vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, oglasio je gospodarstveni ured


ogulinske imovne obćine dražbenu razpravu o prodaji raznovrstnih drva na dne 31. li


stopad a t. g. u Šumah područnih kot. šumarija i to:


1. U kot. Šumariji Ogulin u uredjajnom razredu Padjenovi krči br. VII.
— 18.632 jelovih, 743 smrekovih, 8.917 bukovih i 1.880 javorovih stabala, — pro«
cienjenih prema svojoj tehniSkoj uporabivosti ukupno na 335.557 for. 05 nČ.
2. U kot. Šumariji Piaški u uredjajnom razredu Makovnik = Crui potok
br. XYIII. — 20.040 jelovih, 502 smrekovih i 9.405 bukovih stabala, — a u uredjajnom
razredu Krasnic a br, XYII. — 1.267 javorovih stabala, — procienjenvh
prema svojoj tehničkoj uporabivosti ukupno na 433*183 for, 95 nvč. i napokon
3. U kot. šumariji Brinj u uredjajnom razredu Zrnić poljaua-Pišćetak
br. V. — 13.672 jelovih, 553 smrekovih, 12.257 bukovih i 2.251 javorovih stabala,
— procienjenib jjrema svojoj tehničkoj uporabivosti ukupno na 308,860 for. 15 nvč.
Cieli prodajni objekt procienjen je na ukupno 1,077,601 f´or. 15 BČ. a pobliži
đražbeni odnosno prodajno-kupovni uvjeti pako mogu se uviditi kod predpomenutoga
gospodarstvenog ureda u Ogulinu i kod kot. šumarija u Ogulinu, Plaškom i u Brinju
svaki dan za vrieme uredovne dobe. Ovu veleprodaju namjerava imovna obu svrhu utemeljenja zaklade nepotrošivih glavnica realizovatl prema postojećim
zakonskim propisom.


TJspieh dražbe hrastovih debala, provedene dne 17. i 18. rujna 1888. kod
kr. župan, oblasti u Osieku, bio je sliedeći: SjeČinu urbar. ob<5ine Sopj e kupio je
Josip Seliulhof iz Osieka za 7360 for., urbar, obćine Kapinc e Stjepan Groger iz
Osieka za 15.005 for., urbar, obćine Novak i i Vagk a kupio je drvotržac Ljudevit
BIaži<5 iz Siska za 14.900 for, odnosno 19.500 for., urbar- obćiae PiŠtan e Samuel
Berger iz Osieka za 2890 for,, urbar, obćine Potinjan e đostao je Goldstein iz
Širokogpolja za 21.543 for.


Na sjeHne urbar. ob

Šumarsko i gospodarsko knjsžtvo.


Pie Osterreiehisoh-ungarische Monarchi© in Wort nnd Bild. U dielu
izlazeću pod protektoratom Njegove c. kr. Visosti prestolonasljednika Eudolfa: „Die
osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild^, opisuje se u 55. i 59. svezku