DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 83     <-- 83 -->        PDF

455


Xiisa?j^^:-


Zakoni i normativne naredbe.


PravoužitniČtvo krajišnika. Povodom pitanja, slavljenog od njeke područne


iroovne obdine, kako da se ima tumažiti zakon od 8. lipnja 1871. ob izIuSenju prava


šumskib služnosti u "bivšoj vojnoj krajini i naputak A. k zakonu od 11. srpnja 1881,


za provedbu uredjenja načina i mjere zajedničkoga uživanja Šnma i šumskoga tla za


pravoužitnike krajiške, naročito pako pra v oužitn i Čtvo krajišnika , obnašlajekr.


zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, saslušav prije u upifcnom predmetu mnienje kr.


državnoga nađodvjetničtva, naredbom od 19, srpnja o. g, br. 23.530. ex 1887. izjaviti


što sliedi:


U § 1. zakona od 8, lipnja 1871. ob odkupu prava na drvlje, pasu i uživanje


šumskih proizvoda, štono su ih imali krajiški stanovnici u Šumah bivše vojne krajine,


ustanovljeno je, da se pod ovlaSčenici, kojim ta prava pripadaju, imadu ab3trahiraju(^i


od obdina kao jurističkih osoba razumjevati oni stanovnici, kojim je to pravo već od


prije za vremena obstanka vojne krajine pripadalo na temelju zakona od 3. veljače 1860,


Po tom zakonu pak i naročito po § 68. i 70. sa tim zakonom u savezu stojećeg


šumskog službovnog
pravilnika od god. 1860. jesu ti ovlaštenici sliededi:
1, krajiške obitelji, koje su do 8. lipnja 1871. u zadružnom vezu živile;.,
2. krajiške obitelji, koje doduše nisu sačinjavale pravu krajišku zadrugu^ na koje
.su u svoje vrieme izpunjavale dužnosti i obvezu u pogledu davanja vojnika.
Posve
suglasno glase i ustanove § 1. lit. d) i e) naputka A. k zakonu od 11,


srpnja 1881., izdanog za provedbu uvodno napomenutog zakona od 8. lipnja 1871.,


pa po tom nemože biti nikakove dvojbe o tom, da od stanovnika obstojale vojne krajine


kao .fizičkih osoba pravo uživanja šuma pripada samo onim, koji su u gore citiranih


točkah pod 1. i 2. navedeni.


Ako se ove točke pobliže promotre, dolazi se do zaključka, da se za ovlaŠ^Eenje


na uživanje Šuma u bivšoj vojnoj krajini zahtjeva alternativno dvostruka kvalifikacija,


naime
stvarna ili osobna. Stvarna na toliko, sto se po točki 1. od ovlaštenika zahtjeva,


da je Član obitelji, koja je do 8. lipnja 1871. na strogo obligatnom posjedu živila, a


osobng na toliko, Što po toSki 2. ovlaštenik ima biti Članom obitelji krajiške, koja je


krajiške dužnosti i obveze u pogledu davanja vojnika u svoje vrieme vršila.


Tko neima jednu ili drugu kvalifikaciju, taj dosliedno nemože pravoužitnikom


krajiških Suma biti.


Do prednavedeuog zaključka dolazi se več, ako se uzme obzir na slog riecih


točke
1. i 2, a dolazi se do toga i ako se uvaži:


a) da se po izriČnom propisu § 70. gore citiranoga službovnog pravilnika imalo
paziti, dašenebi pravo uživanja pro teglo na koga, kojinespada strogo
obligatnom krajiškom stan ju ili živi izvan zadruge, a nevrgi
vojničke dužnosti;


b) da iz proglasa Njegovog Veličanstva, upravljenog na krajišnike povodom razvojačenja
vojne krajine, jasno proizlazi, da je intencija vladareva bila ona, krajiško m
narod u za uzdarje za njegove požrtvovne vojničke službe i za budućnos t zajamčiti
ona prava i povlastice, koje je isti i dotleuživao. - .´;


Uzmu 11 se naime oba ova momenta u savezu, to posve jasno sliedi, da za
vremena obstanka vojne krajine pravoužitničtvo nije nikomu drugomu pripadalo, izim
.^nim pod. 1.´ i 2. navedenim stanovnikom, te da vladareva intencija nije bila ta, da