DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 442 —


hrast dosegne, te ga počuie duMti, onda se mora, kad je hrast pojedince stnježaa
sa bukvorij, pomoći hrastu su skapocienim nepriličnim izsjekom i čišćenjeHi.
Kad je pako hrast mjestimice samo umješan, najviše je ako treba okrajak takove
pomoći. Propusti li se u prvom slučaju izsjek i čišćenje, u opasnosti je
većina hrastova, a u drugom slučaju zahirit će nam samo koje okrajno drvo.


Za mjestimično umješanje hrasta u bukove porastline dobro je i to, da
možemo izabrati najbolje dielove šume, te ih najizdašnije gospodariti.


Dalnja prednost mjestimičnog umješanja pokazuje se u svojedobnom uživanju
proizvoda. Ako želimo, da nam hrast izraste u vriedno i cienjeno tvorivno
drvo, to moramo pustiti, da raste puno dulje, nego h bukva i primješana
crnogorica. Obično potrebno je tomu dvostruka obhodna doba, ])a prema tomu
moralo bi se kod pomladjenja porastline odgovarajući broj najljepših i najzdravijih
hrastovih prićuvaka ostaviti. AH svatko će priznati, da ostavljanje ovakovih
prićuvaka ima često zlih posljedica. Na takovih hrastovih poemu rasti
graoe krvarice, krošnja im zahiri, a vršak im se osuši tako, da već na mnogih
mjestih ne ostavljaju više takovih pričuvaka. Njeki doduše predlagahu, da se
takovi hrastovi, opredieljeni za pričuvke, nauče na prosto stanje, pravodobnom
prozrakom oko njih, nu laj postupak držimo za vrlo težak, gdje se radi o mnogo
hrastovih prićuvaka pro hektar, a i za pogibeljan, jer tim postupkom prozračili
bi odviše šumu, pa bi mogli pomladjivanje vrlo oštetiti, a da 2ato nebi imali
uspjeha u željenoj svrsi.


Sasma drugačije je to kod mjestimičnog umješanja hrasta u ovećih hrpah.
Ovdje pričuvci škode samo krajnim stablam, ali tu se može sjeći po volji, a da
nam je šta od gornjih bojaznih trpiti. Možemo okolo prozračenu prugu odmah
naravnim načinom pomladiti sa bukvom, koja će nam tlo pokrivati, te tako bi
izbjegli posvema štetnim posljedicam ostavljanja pričuvaka.


Izmedju jednoličnog i mjestimičnog umješanja stoji uzgajanje hrasta na
pruge protežuće se u porastlinama u pravilnih razmacih. U bukovih porasthnah
ima takovih pruga od hrastika do 20 met. širokih, a razmaknuti su od prilike
za dvostruku širinu. Za taj način valja da je tlo po cieloj porastlini jednako
valjano i prikladno za uzgoj hrasta, nego se čini, da i u takovih okolnostih ima
dosta mahna. Hrastikov mladik, koji se većim dielom pomladjuje, umjetnom
sjetvom a riedje sadnjom, obično dobro uspieva, jer dobiva zraka i svjetla odozgora,
a sa strane brani ga staro drveće. Ali to sa obje strane otvoreno staro
drveće izmedju hrastika najme bukva i bor zahiri, tlo se izsuši, te je tako pomladjivanje
napomenutih vrsti, osobito naravno pomladjivanje, sa potežkoćami
skopčano Na cieloj duljini prugft hrastika valjat će okrajno drveće opetovano
štititi okresivanjem i izsjekom proti nadrašćivanju bora i bukve. Ako se pako
od takovih pruga ostave pričuvci, to takovi više trpe na slobodi, nego li okrajno
drveće manje protežućih se i zaokruženih krpa.


Doduše u dalekoj je budućnosti pitanje: Gdje će se hrast uzgajati nakon
svršetka prve obhodaje, kad je ciela porastlina već na pruge hrastom zasadjena?
nu i ono ne zagovara taj način uzgajanja.