DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 7     <-- 7 -->        PDF

^ 379 —


porabe na kr. šumarskom učilištu u Križevčih, kojemu sfcmkovnjaku povjeri


prevod oznatog djela „Dr. F. Judeich, Die Forsteinrichtung".


6, Zaključkom od 13. prosinca p. g. bude uredničtvo „Šumarskoga lista"
i na dalje ostavljeno u rukuh jur po prijašnjemu odboru izabranoga kr. zem.
šum. nadzornika M. Vrbanića.


6. Oglašen je u smivSlu družtvenih pravila natječaj za podielivanje podpora
priporaoćne zaklade.
7. Odbor podnio je u smislu zaključka od 4, veljače t. g. visokoj vladi
predstavku, sbog izdanja nove naredbe o polaganju nižjib šumarskih državnih
izpita.
8. U smislu poziva visoke kr. zem. vlade od 23. veljače f. g.-br. 43.954.
ex 1887. podnio je odbor viaokoistoj mnienje ob predlogu ravnateljstva kr,
šum. i gosp. učilišta u Križevcili, glede potrebe i koristi uredjenja praktične
pokusne postaje na istomu zavodu.
9. U smislu poziva visoke kr. zemalj. vlade od 27, ožujka t g. bn 10-547.
pako podnio je odbor visokoistoj mnie´ije, u pogleda odredaba o lovostaji u
branjevinah na hrvatskom primorskom Krasu.
10. Odbor ])ovjerio je profesora kr. šum. i gosp. učilišta u Križevčih
Dragutinu Hlavi, da u ime hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, pozdravi
članove lanjske glavne skupštine „Kranjsko-primorskoga šumarskoga dražtva" a
Gorici, koji je o ton) podnio slavnoj t(*j skupštini posebno izvješće, a isto tako
opunovlasti upravljajući odbor i šumarskoga upravitelja i člana našega družtva
g, liudolfa Brosiga, da zastupa naše družtvo na ovogodišnjoj po broju 40. glavnoj
skupštini slavnog češkoga šumarskoga družtva u Rokicanih.
11. Odbor sazvao je na dne 2. lipnja t. g. u Zagreb sastanak družtvenih
članova, u svrhu proslave 75.-godišnjice utemeljenja bivše c, kr. šumarske
akademije u Mariabrunu, koji je sastanak dosta iiepo uspio.
12. U smislu poziva visoke kr. zem. vlade od 7. svibnja t. g. br. 16.821.
podnio je odbor visokoistoj mnienje glede tumačenja ustanova § 18. i 28. zakona
0 lovu, glede lova na divlje guske.
13. Preduzeo je odbor shodna u pogledu obdržavanja ovogodišnje glavne
skupštine družtva, a posvetio je osobitu skrb i unapredjenju imovinskili odnošaja
družtva, kao i administraciji u obće, u kojemu pogledu treba iztaknuti:
Da se je dražtvena knjižnica i tečajem ove godine dosta znatno pomnožala
i to ne samo raznimi strukovnimi časopisi za prošlu godinu, već i sa više važnih
djela, od kojih spominjemo navlastito: nastavak i konac djelah „Dr. Tuisko
Lorey-Handbuch der Forstwisenschaft´* i ..U, v. Dombrowsky, Encjclopađie der
gesammten Forst- und Jagd^issenschaften". Zatim ,Jean Bungartz, Die jagdbaren
Thiere Europas". j,Eichot\ Die Europeischen Borkenkofer". „Manse,
Gesetze betreffend das Forstwesen und Feldschutz" zatim „Gesetze und Verordnungen
aus dem Dienstbereiche das k. k. Ackerbauministerium" te napokon
5,Dr. B. Borggreve, Die Forstabschatzung",