DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 67     <-- 67 -->        PDF

~ 439 ~


Uzgoj hrasta u visokih šumah.


Pod tim i)asi()vom donio je Ftirst razpravicu u ,,0esterreichisch6
Forst-Zeitung«, te opisuje odnošaje hrastika u Njemačkoj, a kako nas mora
da zanima sve, što se tiče hrasta kraj naših prostranih hrastika, donosimo evo
\i prevodu tu raspravu, da vidimo, kako drugdje misle o uzgoju tog nažeg najvviednijeg
drva.


Nedvojbeno je, da su se hrastici tekom .stoljeća znatno umanjili. Trošec
sadanje zalihe hrastova drva, trošimo glavnicu^ koju su prijašnja stoljeća za nas
nagomilala, a takova glavnicu, kako je Mko pomisliti, ne ćemo moći ostaviti
našim potomkom. Mnogo > toga, što je prouzročilo nestajanje hrastovih porasta.
Velike površine, koje su dobra te atna tla i blaga položaja, gdje su se
prije hrastovi porasti širili, zauzete su sada nakon izkučenja poljskim gospodarstvom.
Sad se tu p.ostiru dobre oranice i livade, a proti toj pretvorbi nemože
nitko ništa prigovoriti, jer ju iziskuje napredujuća kultura i posvuda rastući
broj žiteljstva. Na dragih pako mjestih iztisnula je visoki uzgoj nizka
Imm sa svojim unosnim guljenjem kore, kratkinn obhodnjami i sa malenom
drvnom glavnicom. Veći dio takovih šmna nalazi se na mjestib, gdje su prije
rasli visoki hrastovi porasti ili čisti ili u smjesi sa bukvom, kako to pokazuju
mjestimice izbojci iz bukovih panjeva. Poglavito su ohćinske šume, koje su na
taj način promienjeue. Steljarenje u privatnih i obćinskih šumah, pače i u
gdjekojih sa steljarenjem vrlo obterećenih državnih šuma, kad isto preotme
mah, protjeralo je na mnogo mjesta visoku hrastovu i bukovu šumu. Na ta-
Ijovih mjestih nastanila se je četinjača, koja nezahtieva toliko od tk. Napokon
Dmogo hrastika palo je žrtvom sjekire radi tinancijalnog dobitka, a iz istog
razloga nije se hrast dalje gojio, nego na mjesto njega četinjača, koja brže raste
i daje dobro unovčano tvorivno drvo. Po nauci o čistom prihodu pako mogla
bi se uzgajati visoka hrastova šuma, ako nećemo da računamo sa budućima
vrlo visokima cienama, samo intenzivnim proredjivanjem.


Mali šumoposjednici, koji gledaju da se što više i čim prije pokoriste


svojom šumom, a tako isto i manje obćine, koje potrebuju novčani dohodak i
stelju, neće moći uzgajati visoke hrastove šumo- Zadaća je veleposjeda i države,
J^ uzgaja takove porasle, gdje bi hrast mogao dosegnuti svoje veličajne diineiizije,
za ostaviti potomstvu neku ma i malu zalihu jaka i eienjena hrastova
drva. Kod takovih se i gleda na to, da se pomlađuju hrastici, gdje to samo
odnošaji dopuštaju, a pitanje, kako da se to pomladjeuje najbolje provede, to
^´emo sada na temelja vlastita izkustva izpitati.
Da h ćemo uzgajati visoke hrastove šume čiste ili u smjesi? Često put
^iibacaju se posvema čisti hrastovi porasti s razloga, što u većoj starosti, pače
veo počamši od dobe kolja nastupljuje preveliko proriedjenje. Nu sasvim zabaciti
čiste hrastike nije dobro. jer ako tlo zakrijemo podraslim materijalom,
f-to nam sredstva, da zapriečimo štetno dielovanje proredjenja. Gdje su odnos
i tla na povećih suvislih i)ovršiua povoljni hrastu, ne marimo se bojati uz
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 68     <-- 68 -->        PDF

™ 440 —


j^´ajaii čiste hrastike. Tako je u njekih pi-edjclili Njenia<´´tc n. pr. n poranjskoj
niziiii, a taka i n Spessartu ima na povećiJi povTmnn liepih čistih ili samo djelomice
sa bukvom smješanih Ju-astovih mla(iika^ koji m poniladjeni ih´ naravnim
načinom od starog porasta ili pako umjetnom sjetvom na sumski]» oranica. Dok
se ali porast poeme čistiti, što se ])oznaje po thi, jer ga preraste trava i pojedini
korov, treba pomUidkom podrasb^^ di-veća početi, a ako nam je bukva
podraslo drveće, tad imamo jož prije tog svrsishodno proreditl ])orasthnu.
Dalnjim umjerenim proredjivanjem goji se hrastik kao i pod njegovim rastom
nalazeće se podraslo drveće, pa kad je glavni rast u visinu svršen, prozračuje
se. Tada nam se porast sastoji iz samih proredjenih hrast^ovih đebala , dooim
nuzgredna bukva ipak svojima vršikama dopire ća do krošnja hrastova. Nekoliko
porasta uzgojeno je već na takav način, te pokazuju, koliko se može tim
postići. Novčano je taj način uzgoja takodjer jako pogodan, jer mnogo se dobiva
na pređužitcima tvorivriog drva, a usljed dobroga prirasta hrastova dobro
krošnjavih, može se i obhodnja ponešto sniziti.


Nu većim dieloni uzgaja se hrast u smjesi sa drugima vrstima. U prvom
redu je bukva, koja je najsposobnija za drugaricu hrastu. Tlo, na kojem raste
crnogorica, nije mnogo puta sposobno, da se hrast primjesa i to ili radi podiiebnih
odnošaja x}. p. u gorskih jelovih i omorikovih šuma, ili pako samo tlo
je za hrast slabe vrieđnosti, kao n. p. borove šume u nizinama. K tomu jošte
raste crnogorica u svakom slučaju brže nego hrast, te isti mora podleći u toj
borbi za obstanak. Kad mislimo hrast umješati, to obično se radi o bukovih
porastlina. Pa i o istinu prija hrastu stojbina bukve, izuzamši možda više pre^
djele gorske ili pako plitka vapnena tla. Hrast i ne uspieva nigdje bolje osim
u smjesi sa bukvom, koja tlo čuva i popravlja tako, da je gdje gdje zovu uzgojiteljkom
hrasta. Kad bukovi porasti izčezavati poemu, nestaje u brzo i
hrastika.


Mora se odmah kazati, da tu nije po^ao izključivo umješati hrast u bukvike,
uvjek će se morati uzeti obzir i na druge vrsti drveća, osobito na četinjače.
Poglavito kod konačnog popunjenja sječina imamo priliku, da umješamo
ariž, omoriku, bor, da imamo n porasta i tih koristnih individua. II kakvom
obliku da se umješa dakle hrast: ili pojedince, u uzkih ili širih prugah´ili pako
u mjestimično manjih ili većih hrpah. Svaki od tih načina preporuča se odavle ^
ili odanle, a svakog od njih naći je u porastih. .


Što se tiče smjese pojedince hrasta sa bukvom, to se ima prije svega
izpitati odnošaj´rasta obijuh vrsti drveća. Da li imadu zajednički i´ast ili da li
jedna drugo prerašćuje? Taj omjer je, kako je poznato, vrlo raziičan; Na
dobrom tlu i u blagom podnebju, koje osobito prija hrastu, razvija´ se isti osobito
u mladost) brže, nego bukva; u protivnom slučaju bukva svakako brže
raste. U prvom slučaju dakle dat će se hrast pojedince smješat s bukvom, nu
u protivnom slučaju svaki će trud i napor ostati , jalov, pa uzprkos najintenzivnijoj
i najskupljoj gojitbi porasta podleći, će veći broj hrastova, kad ga bukva
nadraste ili mu sa strane´ zrak i .svjetlo oduzme. Jer mora se zapamtiti, da
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 69     <-- 69 -->        PDF

., ™ 441 — .


Isvast uije samo onda izgubljen, ako ga bukva svojom krošnjom sasvim nadmste
i pokrije, jer već postrauo zasjeiijivanje bukve, kad raste u istoj visini
^a hrastom dovoljno je, da zahiri ta stablika, koja traži toliko svjetla i zraka.


Gdje dakle bukva brže ili makar i jednako sa hrastom raste, to se je
ccsio put postupalo na takav način , da se žir posadi ili jednolično po cieloj
površini, ili pako na jednako porazdieljene četverokute, ali ne riedko za više
l^odina prije oploda sa bukvicom i tako se brži rast hrastićem na svaki način
osigurava. Prva dojduća rodna godina služi onda za pomladak bukve. Dovršene
sječe moraju se u takovima porastima, koji su već za lirastikov inladik dovoljno
jiroredjeni morali biti, brzo do kraja dovesti. Ako li pako bukov pomladak nije
dovoljno zastupan, makar se pomladjenje pomagalo obradjivanjem tla sa lopatom
i umjetnim zasijavanjem, tad na koncu ima nam izpuniti crnogorica postojeće-


Sasma protivan postupak predjašnjem jest umješanje hrasta na krpe, kao
I što se mora da rabi tamo, gdje je bukva u rastu brža. U bukovoj porastlini,
[ koja se ima pomladiti, izaberu se najbolji dielovi šume, male kotline i slično,
´ koji mogu biti veličine do 1 hektara a i više, pa kad žir urodi, valja dobro
´ prozračiti i žirom dosta gusto zasaditi. Ostavljaju se samo pretežno slabije
I bukve, da štite naraštaj od kasnih mrazova, a od prilike kašnje dvie godine
I prozrače se ponovno, te kašnje tri do Četiri godine vodi se sjek do gola. Ostala
j sks)pljena porastlina bukova pomladjuje se po poznatih pravilih, čim bukvica
I ili odi. Lobije česti porastline pako, kao i sve pustošine i čistine, zasade se sa


crnogoricom. Na krajevih hrastovog pomladka, ako se je bojati zasjene od bukova,
može se lahko pomoći okresanjem ili izsjekom.


Ovaj postupak bit će najbolji za one slučaje, u kojih bukva hrast nadj
liisćuje a i za onakove, kad zajedno rastu, jer nas izkustvo uči, da hrast ne
I UKpieva ondu nikako, kako smo to već gore naveli,
j Ah i u prvom slučaju, kada hrast odlučno brže raste, dajemo uvjek pred\
nobtumješanju hrasta na hrpe, nego li pojedince i to iz shedećih razloga: Ako


K le žir zasadjen pojedince one godine, kad bukvica urodi ili moguće još go;
^linii dana prije, to će nam biti onda pomiadno razdobje kratko, pače za bukvu
pfekratko, jer za očuvati hrastikov mlađik, moramo u brzo i u dosta velikoj
mn prozračivati. U tom slučaju postane nam tlo nerieđko lošo, osobito ako
^ i>iikvica skoro ne urodi, te je cielo pomladjenje bukve izvrženo pogibelji. Po^´´
la^ak trpi mnogo, jer nema zasjene, a mladje bukve, koje su dosele bile za^^´
riJjene, počmu napredovati vrlo u prirastu, te i taj moramo izgubiti. Sasma
^´J´^´paeijo izgleda stvar, kad se hrast u krpe umješa. Ovdje možemo hrastikovom
^^´´iifbku dati po volji zraka i svjetla, možemo pravodobno .sjek do gola voditi,
´i´J^m ostala bukovu porastlinu prema potrebi netaknutu ostaviti. Takov hra


^tikov mladik imu dosta zraka i svjetla odozgor, a uz to zaštićen je sa strane,
^^´^ je povoljno, kako nam je poznato za sve vrsti drveća. Sječa i izvoz drva
^´"^^^^uju ga puno manje, jer čitavi izvoz može prolaziti postrance bukovom po^´´
Stliuom. Kud nastupi u kasnijoj dobi vrieme, u kojem bukva i.na boljem tlu


ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 442 —


hrast dosegne, te ga počuie duMti, onda se mora, kad je hrast pojedince stnježaa
sa bukvorij, pomoći hrastu su skapocienim nepriličnim izsjekom i čišćenjeHi.
Kad je pako hrast mjestimice samo umješan, najviše je ako treba okrajak takove
pomoći. Propusti li se u prvom slučaju izsjek i čišćenje, u opasnosti je
većina hrastova, a u drugom slučaju zahirit će nam samo koje okrajno drvo.


Za mjestimično umješanje hrasta u bukove porastline dobro je i to, da
možemo izabrati najbolje dielove šume, te ih najizdašnije gospodariti.


Dalnja prednost mjestimičnog umješanja pokazuje se u svojedobnom uživanju
proizvoda. Ako želimo, da nam hrast izraste u vriedno i cienjeno tvorivno
drvo, to moramo pustiti, da raste puno dulje, nego h bukva i primješana
crnogorica. Obično potrebno je tomu dvostruka obhodna doba, ])a prema tomu
moralo bi se kod pomladjenja porastline odgovarajući broj najljepših i najzdravijih
hrastovih prićuvaka ostaviti. AH svatko će priznati, da ostavljanje ovakovih
prićuvaka ima često zlih posljedica. Na takovih hrastovih poemu rasti
graoe krvarice, krošnja im zahiri, a vršak im se osuši tako, da već na mnogih
mjestih ne ostavljaju više takovih pričuvaka. Njeki doduše predlagahu, da se
takovi hrastovi, opredieljeni za pričuvke, nauče na prosto stanje, pravodobnom
prozrakom oko njih, nu laj postupak držimo za vrlo težak, gdje se radi o mnogo
hrastovih prićuvaka pro hektar, a i za pogibeljan, jer tim postupkom prozračili
bi odviše šumu, pa bi mogli pomladjivanje vrlo oštetiti, a da 2ato nebi imali
uspjeha u željenoj svrsi.


Sasma drugačije je to kod mjestimičnog umješanja hrasta u ovećih hrpah.
Ovdje pričuvci škode samo krajnim stablam, ali tu se može sjeći po volji, a da
nam je šta od gornjih bojaznih trpiti. Možemo okolo prozračenu prugu odmah
naravnim načinom pomladiti sa bukvom, koja će nam tlo pokrivati, te tako bi
izbjegli posvema štetnim posljedicam ostavljanja pričuvaka.


Izmedju jednoličnog i mjestimičnog umješanja stoji uzgajanje hrasta na
pruge protežuće se u porastlinama u pravilnih razmacih. U bukovih porasthnah
ima takovih pruga od hrastika do 20 met. širokih, a razmaknuti su od prilike
za dvostruku širinu. Za taj način valja da je tlo po cieloj porastlini jednako
valjano i prikladno za uzgoj hrasta, nego se čini, da i u takovih okolnostih ima
dosta mahna. Hrastikov mladik, koji se većim dielom pomladjuje, umjetnom
sjetvom a riedje sadnjom, obično dobro uspieva, jer dobiva zraka i svjetla odozgora,
a sa strane brani ga staro drveće. Ali to sa obje strane otvoreno staro
drveće izmedju hrastika najme bukva i bor zahiri, tlo se izsuši, te je tako pomladjivanje
napomenutih vrsti, osobito naravno pomladjivanje, sa potežkoćami
skopčano Na cieloj duljini prugft hrastika valjat će okrajno drveće opetovano
štititi okresivanjem i izsjekom proti nadrašćivanju bora i bukve. Ako se pako
od takovih pruga ostave pričuvci, to takovi više trpe na slobodi, nego li okrajno
drveće manje protežućih se i zaokruženih krpa.


Doduše u dalekoj je budućnosti pitanje: Gdje će se hrast uzgajati nakon
svršetka prve obhodaje, kad je ciela porastlina već na pruge hrastom zasadjena?
nu i ono ne zagovara taj način uzgajanja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— M3 —


Redoiiiicao uzg-ajanje hrasta a boricih, kao Ho ^e to gdjegdje nalazi,
držimo za bezasifje.^no, jer i naj.snžižnija sadjenica i najbolji pomladak mora
{)odleći br2o rastućoj crnogorici. Kad smo ustanovili, na koji da amješamo hrast,
treba iznaći i najshodniji postupak, da to i izvedemo.


Još ćemo u kratko to pitanje razložit, najme sto da rabimo: sjetvu ili
sadnju. Skoro posvuda daje se sjetvi prednost od sadnje, jer ju već narav sama
preporača, a i najjeftinija je. Sjetva je s toga najnai-avniji način, jer samo tim
može se uzdržati žila srćanica, koja se kod sadnje samo kod jednogodišnjih
sadjenica uzdržati može, a kod višegodišnjih mora se prikratiti. Nadalje samo
tim načinom probave mladi hrastići prvo vrieine u ^^ustom sklopu, koji je potreban
za rast u visinu. Nu na samo stojeća hrastova sadnica ima uvjek nagnuće,
da i´azvija jako granje na štetu rasta u visinu. Sjetva je puno jeftinija od sadnje,
ako je rodna godina, osobito ako je šum.sko tlo biunosno, nemamo ni tro^ko´va
za obradjivanje tla. Bojazan od divljači i miševa nije osnovana, jer kad se žir
preko zime sačuva, pa u proljeću (i to ne prerano) zasije, ali ne u kakove
jarke i slogove, nego zabada nepravihio, kako nam već samo tlo poka;^uje, tad
se nemamo bojati kvara. Naravski nesmije se sijati (uda, kad miševa ima sva
sila, a ako ima i divljih svinja (što je u ostalom dosta riedko), tad nepreostaje
drugo, nego s\adnice uzgajati.


Ako već nije druge, nego da se mora sadnja rabiti, onda preporučamo
sadnju na uzko, sa jedno- ili đvogodišnjimi bilinami sa lopatom, a svagdje da
izbjegavamo sadnju sa presadnicama, jer skup im je uzgoj i samo presadjivanje.
Svakako neka se izbjegava sadnja sa većimi sadnicami, jer te bi se mogle preporučiti
samo još na pašnicih, perivoji)] i moguće kao nadraslo (nadstojno)
drveće u srednjoj šumi.


Belgijske šume.


Iz j,Le Bois^.


Poznata je stvar, u kulturnom životu. A drugačije nemože ni da bude, jer s jedne
strane rastući bi´oj pučanstva stavlja velike zahtjeve na šume, a s druge strane
industrija decimira ih u par decenija. U nas, gdje niti smo bog, zna kako razviti
niri imamo veliku industriju, već se čuju tužbe i jadikovke, da nam šuma
nestaje; hajde dakle da vidimo, kako je sa šumarstvom u zemlji, koja se može
ubrajati danas medju prve pogledom na razvitak industrije i kulturnog života.
Mislimo time Belgiju.


Upotrebit ćemo zato statistički opis, izdan od uprave šumarstva u listu
„Bulletin du Ministere de T Agriculture% sabran od nadzornika
Noe!a. Ovaj pisac izdao je već prije važno djelo o umjetnom sadjenju i o pomladjenju
šumskih čistina i pustošib, moći je dakle povjerovati, njegovim podatkom*