DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 432 ~
Kada bi se dala prilika, da si kupom drvo nabaviti mogu brodski i vinkovački
stanovnici, nestalo bi šteta i te vrsti. U tu svrhu trebalo bi ustrojiti
skladište sa drvi jedno u Vinkovcih. drugo u Brodu.


Glavne uzroke šumskih šteta brodske imovne obćine naveo sam iskreno,
popratio je sa vlastitimi nazori uz nadu, da će to obćenitoj stvari ma najmanje
pokoristiti. To uvjerenje pobuđjuje se tim više, što se o šumskih štetah naše
imovne obćine, pače usudjujem se kazati o tom za nas životnom pitanja, malo
ili ništa u javnosti neznade, ma da su štete imovne obćine brodske ogromne
same po sebi i onda, kada se uzme u obzir, da je većina naših šuma u
ravnici, da su naši hrastici — prastaro i iznenadjajućih dimenzija stabalje,
koga nije tako lahko ukrasti; nadalje kada se uzme u obzir, da su naši hrastici
i u najzabitnijem dielu pristupni lugarskom osoblju, dosljedno tomu, da
je čuvanje i laglje i ugodnije — neg´ li je čuvanje gorskih šuma drugih imov-.
nih obćina. —


Zabrinuti, vrlo zabrinuti srao mi ovdje, radi odstranjenja šumskih šteta
Glavobolja ta će nas još dugo i dugo mučiti, ali uzdajmo se u boga i
složno napred, jer: „coricordia parva^ res crescunt, discordia maximte đilabuutur."
Do vidjenja! Ivan Stojanović.


Austrijska kameralna taxacija.


Od šum. nadsavjetnika Dimitza preveo iz „C. f. 1. g. F." J^van PadežamH,
šumsl

Mislim, da neće biti suvišan prevod ovoga za svakoga šumara veoma važnog
članka, jer slutim, da neće može biti svakomu poštovanomu drugu pomenuti
stručni list, koji je taj članak u originalu donio, do rukuh doći. Evo
prevoda:


Šestoga jula 1788. — dakle pred 100 godina — odluči znamenito riješenje
pokojnog veličanstva cara Josipa IL zanimivu i dugotrajnu pismenu prepirku.
Radilo se je o tome, da so ustanovi postupak, po kojenm bi se vrijednost
po državi odkupljenih šuma proračunala. Pii tome su se pokazala najraznovrstnija
mnijenja, koja sa poteškoće proračunavanja vrijednosti šuma vrlo
drastično ilustrovala, te je trebalo mnogih votunia, predioga i izvješća, dok se
je iz raznorodnih mnienja, koja neostadoše bez zanimivosti po istoriju razvoja
šumovrijednostnog računanja, zdravo zrno razabralo.


Kao posljedak ovih rasprava stupi propisom dvorske komore od 12. jula
1788^ onaj postupak šumske procjene u život, koji je u šumsku literaturu i
praksu pod imenom „austrijska kameralna taxacija´´ unišao. Bez sumnje je
opravdano, ako u stoljeću jubileja i njekoj važnoj plodonosnoj ideji zasluženu
pažnju odamo, a to je baš naša namjera, kada danas austr, kam. taxadji
nekoja posmati´anja posvećujemo, i ponajprije njezina istoriju na temelju onog
zaslužnog rada u kratko označimo, koje je u svoje vrijeme Ivan Newald obje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 61     <-- 61 -->        PDF

lodaiiio, /aliboze u savezu sa Ruho])arnom i neopravdanom kritikom. Istorijski
osnov austr. kam. taKacije jest povod ukinuća samostana po caru Josipu II. Dtdnjoaiistrijaki
šumarski ured prodložio je Ino, da se u Hvrliu ;^aokru:>,enja bečke
sume (Wieuorwald) Kiein-Marinzell-u spndajiu´n sunia u ]mvrsit(i od 2500 jiifnra
odkupi. Kod procjene te sume poka;^u!a su se r^i/uovrslna mnijenja, koja su
dvorskoj računarskoj komoij povoila dala, da je nove razprave u tom predmetu
odredila.


Rezultat ovih razprava iniobćio je predsjednik pomenuto^^ d\or8kog ureda
^Tof Karlo od Zinzendorf-a sa notom od 8. maja 1787. sjedinjenoj česko-austrijskoj
dvorskoj kf^ncelariji. Ohsežni ovaj spis sadrži predhistoriju kam. taxaeije.
Iz istoga vadimo u kratko slijedeće: dolnjoaustrijski šumarski ured predu;^
eo je procjenu Klein-Maria^^ell-skili suma po naeelu, da tako\a iremljišta po
položaju, vrstnoći, drvnoj ](orastliai i po starosti ove opisana, zatim sve drvo,
sječivo i nedorasilo u 120 i višegodišnje sjecine razdjeljeno, drvni iznos jednog
jutra proracunan i lua dohodak jedne godine odpadajuca f^lavnica nadjena, napokon
one, do podpune doraslosti manjkajuće godine kao kamatni gubitak smatrane,
i po odbitku ovako se pokazanog iznosa istom prava se glavnica ili
vrijednost šume tražiti mora. — Protiv ovoga prosvjedovala je uprava dr^.avštine
i predložila, da se zemljište posebno, a svaka na istom stojeća vrst drveta po
faktičnom nalaza osobito procjeni, i iz oba ova dijela da se Pretjum fisci označi,
no da se obzirom na razne odnošaje, kojima su šume po svoj prirodi podvržene
koli glede drvne množine, toli i njezine vrijednosti, uvjek najniže stavke
u račun uvrste.


Prvi ovaj predlog, ako malo i nejasno, odaje ipak već ideju o predvrijednosti
glavnice (kamatni gubitak onih do podpune doraslosti maujkajućih godina);
drugi približuje se načelu ra;^dijelne vrijednosti, slabi pako svu svoju
važnost usfjed pripoinoći, koja je valjda pogledom na iznenadno visoke resultate
upravljena. Ovim nebijahu računarski savjetnici barkarsko- i zakladnodvorskog
knjigovodstva sporazumni; prvi modus označiše oni za prodavaoca,
drugi za kupca štetnim. Po njihovom mnijenju netreba za valjanu procjenu
ništa drugo, nego da se šuma n onom stanju, u kome se kod prodaje zateče,
po mjestnim cijenama, ona zemljišta pako, koja su po svojoj prirodi i svom
položaju za livade i pašnjake odredjona, po njihovom i)ribodu u račun stave.
I računarski savjetnici drže nnždnim znati, kobko godina svaka vrst drveta
još treba, da prama kakvoći zemljišta podpunoma dozrije. Gore pomenuta nota
dvorske računarske komore iznosi obširno mnijenja dvorskih savjetnika: Baalsa,


V. Beeckhen, v. Lischke, Mathauera, v. Brauna i v. Puechberga. Izvadjanja ovoga
savjeta vrlo su zanimlva. Ako kadkad i stranputice, otvaraju oni ipak već čitavi
niz gledišta, na koja se je kasniji razvoj naše današnje nauke o proračunavanju
vrijednosti šuma povratio. Dvorski savjetnik Baals drži predlog kameraine
uprave pretjeranim, nedopušta da se vrijednost zemljišta posebno ^računa,
nalazi procjenu po dotičnoj starosti sumtijivom, a zahtjev, da kupac svojo glavnicu
uloži u prilmd, koji tek posije stotinu i više godina i to nesigurno očekuje,


ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 62     <-- 62 -->        PDF


— 434 ~ .


smjelim-Pošto je pako procjena po predlogu šumarskoga ureda odviše nkka,
predlaže izvjestitelj srednji put, prihvačajuć način šumarskoga ureda za još
„nezrelo" drvo, zahtjeva pako, da se vrijednost sječivih poz-astlina računa kao
„odmah užitnog dobra." Dvorski savjetnik v. Beeckhen zahtjeva, da se za krčenje
sposobna zemljišta izluče, slijedeć time konsekvencije onoga načela, po
kome zakonodavstvo nemože zemljoposjedniku zabraniti, da on sa svoga zem~
Ijišta što veću korist vuče. On zahtjeva, da se stvore vrijednostni razredi, radi
različitosti dobavnih odnošaja kao i obzirom na „onera" (tereti, prev.) koja se
od brutto-vrijednosti odbiti ima. Njegova izvadjanja glede diskontovanja dobra
su, ali u računu zlo uporabljena, jer troškovi, koji su nuždni, da se zemljište
urbarnim učini, tek novu glavnicu ciae, koju kupac nemože prijašnjemu posjedniku
odštetiti.


Dvorski savjetnik v. Lischka razvija odlučno nazore najdaljeg pogleda.
On se slaže s odštetom kamata, pošto predužitci ove poslednje nadoknadjuju.
Vrijednost zemljišta izvodi od šumskog tla, koga si kao golo misli, i koje
na koncu njekog stanovitog vremena, stanovitu glavnicu odbacuje. Drvo povisuje
tu vrijednost, drvo i zemljište mora se dakle posebice u račun staviti.
Procjenbenu vrijednost šumskog zemljišta nalazi izvjestitelj u glavnici, koje godišnji
kamati kroz vrijeme, koje je nuždno za reprodukciju dotične vrsti đrveta,
narastu do svote, koja je onoj jednaka, koju šuma kod svoje podpunosti
i zrelosti za sječnju po odbitku u tu svrhu izdanih troškova čisto odbaciti
može. Kod prodaje šume po dovršenoj sječnji nemože kupac ništa drugo za


1


htjevati, nego vriednost zemljišta (u već spomenutom smislu dakle——


1-0 p ^ 1
po načelima računa sa kamatima od kamata). Da je šuma već neku dobu postigla,
to bi valjalo da se´ prodavaocu osim temeljne glavnice i današnju drvnu
porastlinu, to jest, čisti godišnji dobitak, koji na broj godina odnosne drvne
starosti odpada, odštetiti. Kod ove odštete mora se uzeti obzir na godine, koje
još do podpune dorastlosti manjkaju, kao i na međjutim od iste odštetne kolikoće
izgubljene kamate, jer jednačak za ovo može kupac samo na taj način
natrag dobiti. Iz ovih načela, razvija izvješće računski postupak i razjašnjuje
ga sa primjerom na šumskom odjelu Wiegenberg, kojim su HO pomenuti vofumi
takodjer bavili. Dvorski savjetnik Mathauer slaže se u glavnom sa Lischkom.
Dvorski savjetnik v. Braun niječe, da bi sasvim izsječenu šumu tkogod kupiti
pa ni badava uzeti mogao, jer bi ona mjesto koristi donijrhi gubitak. (!) ~
Dvorski savjetnik v.´ Puechberg zahtjeva ponajprije, da se riješi pitanje, da li
se šume tako mogu prodati, da je kupcu slobodno izsjeći ih ili pretvoriti. On
sumnja o tom, dok god šumarske odredbe postoje, i dok načelo važi, da obće
blagostanje ide pred privatnim kao i koristi pojedinog. Po razjašnjenju ovoga
neka se drži dražba, pa će se viditi, koliko će strani kupci nuditi.


Resume dvorske računarske komore konstatuje, kako su različiti računi
glede šumskog odjela´ "V^iegenberg (najniža je procjena šumskog ureda sa 98 fr.
33 iiovč,j a najviša dvorskog savjetnika Mathauer-a sa 769 fr. 57 novč.)^ pre-.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 435 tresa
razlieitoRt slaiiovižta kod kupca i prodavaoca, nuždui obzir na ograničenje


Šumskih užitaka, osvjeiluje konsekvencije vi-ijednostnog računanja, koje kupcu


odtnah dozvoljaje užitak svega sječivog drveta, i obara se osobito na procjenu


šumarskog ureda, koja svaki dio sume posebno računa bez obzira na cjelokup


nost, previdja sasvim UO jutara ajecivog drveta i neoba:^ire se na to, da bi,


kad bi se užitak u 140 sječinah razdijelio, samo sječivo drvo za 24 godine do


teklo, a medjutim bi i ostalo u dobi zrelosti i preko toga još došlo ili bi ju


prehvatilo.


Resume se neslaže sa posebnom procjenom zemljišta te drži, da su svi
predloženi načini računanja dvojbeni. Predpostavlja se za tim, da se čitava
Klein-Mariacell-ska šuma sa sječivim drvetom porastla i da bi po proračunu
šumskog ureda drvna zaliha 214.799 hvati sa isto toliko forinti vrijednosti iznašala.
Isključena je mogućnost, da bi se ta drvna zaliha unovčiti mogla, pa
nebi to bilo moguće i kad bi se užitak na 21 godinu protegao, bez da se cijena
obali i bez obzira na to, da bi glavnica unišla, ali gubitak kamata da se nebi
pokrije. Ovakovu procjenu nemože dakle kupac prihvatiti. U protivnom slučaju,
kada bi si čitavi complex izsječen mislili, nebi po tome načelu nikakove
vrijednosti imao, pa ipak nebi šumo-posjeđnik htio zemljište bezplatno napustiti.
Može se dakle samo treći slučaj misliti, a to je onaj, gdje bi kupac go-
log šumišta već posije 20 godina mogao početi sa užitkom na to vrijeme
odpadajuće 20/140 površine. Po ovoj predpostavci iznašala bi vrijednost 8150 fr.
a konac razmatranja sastoji se u rečenici, da procjena šuma ^kakove jesu",
jedanput kupcu, drugi put prodavaocu štetu donosi. Po kon?čnom predlogu
nadje se vrijednost šume, ako se sbroje svi godišnji užitci za vrijeme jedne
obhodnje, odbiv od ovoga sve godišnje troškove, a pođjelivši ostatak sa ! rojem
obhodnih godina,


U sjedinjenoj česko-austrijskoj dvorskoj komori i bankarskoj deputaciji
bude ovaj operat još jednom pretresen, a 3. marta 1788. izvješće caru podneseno,
iz kojega spisa slijedeće vadimo:


Izvjestitelj, dvorski tajnik Wollschek, zagovara procjeno po sposobnosti
drvnog prihoda, ali se gubi zatim u idealnom računanju vrijednosti, predpostaviv
samo sječivo drvo, i polemizajać proti predloženom kamatnom računanju,
kao i proti predpostavi samovoljnog krčenja i u obće neograničenog šumskog
užitka; kudi uporabu jednakog vremena za rast bukve i bora, kao i nizku
stavku glede sječnog piihoda, izračunav vrijednost šumskog odijela Wiegenfeld
na 805 for. 53 nove. Dvorski savjetnik v. Dornfeld slaže se sa Mathauer-ovim,
koji Je u glavnom zajedno sa Lischkom votirao. Nuždne predradnje označuje on
točku po točku, zahtjeva, da se zbilja sječivo drvo i po množini kao i po
cijeni, od koje se troškovi sječe odbiti imaju, prodavaocu naknadi. Zemljište
ima se posebno u račun staviti, kao i kod prodaje oraće zemlje s plodom.
Po jednom primjeru (po dv. savj. Mathauer-u) razjašnjen račun za još nesječivo
drvo, gubi se i opet i matematičnoj zbirki, izračunav vrijednost njeke 20
godišnje porastline, čije sječni prihod u 120 godinah 500 fr. iznaša, na 104 fr. 10 nč^
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 64     <-- 64 -->        PDF

—, 436 -" ´


500


(dakle -TofT "" ^ ^^^^´ ^^ ^´^ovč.), jer 4 for. 10 oovč. godišnje rente po 4


postotka odgovaraju glavnici od 104 for. 10 nove. (pravije 102 for. 50 novč.)Sa
47o kamatima nezadovoljuje se dvor. savj. Dornfeld, on predlaže kod računanja
šumske vrijednosti 5´7o kao pravilo.


Kancelar Ivan Rudolf grof Chotek napokon nala;^i Wolischekovn metodu
teoretično pravoiri, Dornfeldo^ postupak pako praktično točniji, preni još i vrlo
tegotnim. On drži, da se niedju aerarom i, fondovima prvom lakšem, i ne baš
nepravednom načinu prednost dati ima, da se pako kod kupovanja i prodavanja
medju fondovima i posebnicima po sadanjem stanju predmeta računati mora,


24. aprila 1788. riješio je car ovo izvješće sa rezolucijom, koja ponajprije
nalaže saslušanje kameralnih administratora, čitavu stvar „jako nejasnom", a
osobito konac izvješća „sasvim nepojmljivim´* označuje, pošto se hoee da stvori
razlika procjene za slučaj, kad država šumu kupuje i kad ju prodaje.
Ovo dade čitavoj stvari drugi okret. Već 15. maja 1788. podniješe kameralni
administratori: šumarski nadsavjetnik Kristof barun Lehrbach (dolnja
Austrija), gubernialni savjetnik Antun Valentin barun Kascbnitz u Brnu, gubernijalni
savjetnik Ivan Josip Erben u Pragu i gubernijalni savjetnik Matthaus


V. Aisner (Galicija) „svoje najpokornije izvješće´*, u kojem sistem kameralne
taxacije u njezinoj prvobitnoj formi nalazimo.
Izostavljamo ovdje izjave kameralnih administratora, koje su podpunoma
sadržane u izvješću, što ga je grof Chotek IB. juna caru podnio, i koje su
usljed najviše odredbe od 6, jula ušle u pravilnik od 12. istoga mjeseca, dostavljen
đržavštinskim upravama. Ovaj spis objelodanio je već jednom Newald
sa razjašnjujućimi prilozi.


Dolnjoaustrijski kamer-alni administrator Augiistin Holzmeister podnio je
posebno mnijenje; on ostaje na stanovištu, što ga je njemu podčinjena uprava
kod procjene Klein-Mariazellskih šuma znuzela.


„Veliki nepoznati", kao što jedan visokocijenjeni drug iz Njemačke u
njekom nedavno na uređničtvo upravljenom pismu utemeljitelja kameralne taxa"
čije zove, ima se dakle medju ona četiri kameralna administratora tražiti, koji
su u medjusobnom sporazumu izjavu od 15. maja 1788. podnijeli. Ako podje
za rukom prvobitni, svakako iz jednog pera potječući rukopis toga izvješća
pronaći, to bi nestalo potežkoće, da se sravnjivanjem rukopisa „veliki nepoznanik´^
pronadje.


Dr, Judeich u „Tharander Jahrbuch" L c. umuje, da je ideja noi´malne
šume, koja kamer, tasaciji kao podloga služij starijega datuma, jer se dekret
dvorske komore na metodu procjene kod regulisanja poreza poziva. To po svoj
prilici neće stajati.


Načelo ustanovljenja naturalnog prihoila šumsko^´ zemljišta, kao što se je
isto po katastru valjda već pod carem Karlom IV. ili pod Marijom Tei´czijom
razvilo, nestoji sa idejom normalne šume u nikakovu savezu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 437 —


U gornjem izvodu note ^n^i´ii ZinziMuloiia od 8. maja 1787. spomenut je
postupak kod regnlisanja zemljarine. Ou BO je sastojao u tome, da je priltod
sjecnjo in natura za primjerenu obhodnjn podjcljen sa godinama obhoduje, a
količnik (po sortiraeiitima) po mjesiiiim cijenania u novac preraiainan. Grof
Zinzendorf primjećuje izrično, da ovaj postupak neuziraa nikakovog obzira iia
stanje .^urae. Kod re^idisauja zeraljarine racuualo se je po poprijecnom prirastu
sjenvosti bez obzira ua to, da li obstoje uslovi potrajnog godišujeg realizovanja
ili ne. Iz jednoga mjesta izvješća od 15. maja 1788., koje nije u dekret
dvorske komore prešlo, vidi se, da postupak raSunaiija Šumske vrijednosti
austrijskog katastra potječe iz predjozefinske dobe, i da sa kameraluom tasačijom
samo po svojoj definiciji poprijećnog prirasta sjećivosti u savezu stoji.
To mjesto glasi:


Podpisani priznaju taj postupak procjene — količnik iz obhođnje u sjecivni
prihod — kao jedinu i neizbjcživu podlogu, da se pouzdano uzmogne
pronaći, koliko može šuma na godinu drva dati, ako se sa istom po šumarskim
uaćelima postupa, te kao što bi taj način pi´ocjene kod današnjeg ure(
Ijenja poreznih poslova shodan bio, da se onim šumoposjednicima, koji BU prije
oznake vrijednosti šuma iste prodali, a dobiveni novac u svoju korist obratili,
u buduće neolakša nepravednim načinom porez, a da se onima, koji su godinama
svoje šume čuvah i tim načinom mnogo sječivog drveta u istima nagomilali,
u buduće porez neotešća, te da bi se samo spomenuti način imao uporabiti
kod svih urednih, po šumskim načelima odgajanih šuma, to je ipak
nuždno, da se kod kupovanja i prodaje šuma osim ovog načina procjene i na
ostale modalitete obzir uzme.


Ovdje prelazi izvješće kameralnih administratora na oba glavna pitanja:
a) Kakova mora biti šuma, kad bi se sa istom prama mjestnim okolnostima
sječivosti valjano postupalo, i koja bi u redovite sječine razdjeljena bila,
da za slalna vremena svake godine jednaki prihod daje?


b) Kakovo je njezino sadanje stanje?


Ova pitanja iztaknuta su s obrazloženjem, da su nuždne mjere, koje omogućuju
što nižu procjenu za prodaju odredjenih šuma.


Po svemu ovome nije se procjena zemljarine bavila pitanjem, kakova
mora biti šuma, da se popriječni prirast sječivosti svake godine uživati može,
a definicija pojma normalne šume, odnosno tvrdnja, da se stanovita drvna zaliha
trajno mora održati, da bi se popriječni prirast sječivosti trajno svake godine
potezati mogao — stupa dakle u izvješću kameralnih administratora od


15. maja 1788. prvi put na svjetlo.
Da ovim spisom osnovani postupak pokazuje još poznate manjkavosti, da
je osobito normalna zaliha ili fundus iiistnictus prevelik, nekrnji ni malo vrijednost
te znamenite i tomu postupku podlogom služeće ideje, kao što ni zasluge
Guttenhergove se nemogu zato sniziti, što njegova prva slova nisu bila
dovoljno oštro i točno izražena.


32
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 66     <-- 66 -->        PDF

. , — 438 ~


Nije naša namjera obazrijeti se na one prepirke, koje su se bavile sa
vrijednošću i važnošću austrijske kameralue taxaci!e za uredjenje i računanje
vrijednosti šuma. Preostaje nam još, lia gornja istorijska data popunimo.


Moravskoj administraciji državnih dobara dodijeljeni nadšumarnik Josip
Bohm bio je prvi, koji je ovaj postupak izpravio i jednostavnijim učinio, te
koji je 27. marta 1805- prigodom predlaganja dvaju šumsko-procjenbenih operata
novo računanje fundus-instructusa predložio. On je išao sa gledišta, ako u
njekoj 10 jutara velikoj šumi u lOgodišnjoj sječnoj periodi i sa razdjelbom n
10 postupnosti svako jutro u prvoj godini 1, u drugoj 2, u trećoj 3 it . d. u
desetoj 10 hvati, a čitava površina u odrastlom stanju 100 hvati drva dade,
to je za pokriće godišnjeg jednakog prihoda od 10 hvati fundus instructus od
50 hvati, naime polovica onihu odrastlom stanju naliodećih se 100 hv. drvanuždan.


Brasko državno knjigovodstvo slagalo se je s ovim predlogoni, iztaknuv,
da bi se njegovom uporabom mnogo vremena i troškova prištedilo i da bi se
glede šuma za prodaju odredjenih bolji procjeubeni rezultati postigli. Za odluku
pozvana dvorska komora u Beču zaište mnijenje đomansko-dvorskog knjigovodstva,
koja medjutim nebijaše sklona vrlo praktičan predlog pokrajinskog knjigovodstva
prihvatiti, označiv Bohmov fundus instructus prenizkim. Posljedica ovoga
bijaše dekret dvorske komore od 9. augusta 1810., koji radi olakšanja procjene
šuma novi modus računanja odredi. Po ovome imala se je zaliha jedne,
u dobi sječivosti nalazeće se i u 25godiŠDJih postupnosti razdijeljene šume razpoloviti,
jednu polovicu sa brojem postupnosti podijeliti, a količnik drugoj polovici
zalihe pribrojiti. .


Šumarska.literatura, u koju je Andre sa svojim spisom: „Versuch einer
zeitgemassen Forstorganisation" . kameralnu taxaciju uveo, prihvatila je posije
Bohmov predlog obćenito.


Premda je austrijska kam. taxacija s početka samo tu svrhu pred očima
imala, da osigura shodni postupak šumske procjene, to je ona ipak, stvorivši
temelj ideji normalne šume, postala izlaznom točkom svijuh onih metoda uredjenja
šumskih prihoda, koje se oslanjaju na normalnu zalihu, i koje su posije
po Hundesbagenu, C Plejeru, Karlu Brejmannu kao i u naputku gospodarstvenog
uređjenja austr. državne šumarske uprave razvijene.


Žalibože je često put zla uporaba kamera Ine taxadje kod sudbenih i
vansudbenih procjena, koje se krivo pozivaju na zakonito uvedenje te procjenbene
metode, kod nas istu vrlo nemiloj kritici izvrgla. Neka bi stoti dan
uspomene na kamer. taxaciju u šumarskiju krugovima u obće, a ponajprije u
domovini toga velikog djela sjećanje na to probudio, koliko šumarstvo osnovu
i razvoju pojma ^.normalna šuma" zahvaliti ima.


To naziva Karlo Heyer samo „dužnim pinzoanjem", kad god. 1842. veli,
da je austrijska kameralna taxacija jedno od lua^jdublje promišljenih djela, koje
je i danas još, pošto se je šumarska znanost u svim granama mnogo više obrazovala,
svomu tvorcu nedvojbeno prvo mjesto na polju uređjenja šumarskih prihoda
osigurala.