DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 389 ~ :
B) \n sniženu cienu za gradju ... . . , 51.555 m´^
„ gorivo , / . . . 213.249 „
u novčanoj vriednosti ođ . 374.406 for.
0) 132 podpunu cienu n malom 2a gradju . 8-709 „
„ gorivo , 14.664 „
u novčanoj vriednosti od . 51,331 for. .
D) za veleprodaju: za gradju ,<..,. . 94.915 „
„ gorivo ..-.´.. 155.592 „
n novčanoj vriednosti od 1.389.316 for.
Gore navedena drvna masa dobita je u površini od 4963 jut., iz čega
sliedi, da je 1 jutro dalo 1637 m^ ,


Ovaj resultat ne može se povoljnim smatrati. Radi razjašnjenja pako
navesti mi je, da kada se od cielokupne šumske površine odbije 15.000 jut.
mlade sastojine izpod 20 god., te istom posječene, zatim 4000 jnt n kojima
je obrast od O´l do 0´3, te zaključno kada se u odpad uzmu 14089 jut. stranom
čistina a stranom neplodnih, ostaje tek polovica od ukupne šumske površine,
što bi se smatrala, da je sbiljnom drvnom zalihom zastupljena. Dovoljno je
samo napomenuti to: da je prilikom segregacije od cielokupnog šumskog posjeda
bivše petrovaradinske pukovnije kao polovica ostalo državnom eraru 27500 jut.
sa jednakom vriednošću od 20,254.692 for., naprama imovnoj obćini pripalili


64.000 jut., što sliedi, da su ove poslednje za V2 kakvoćom manje vrieđoe.
Nuzgredni užitci i vriednost njima do 1887. god. Ovi se diele:


a) šumska popaša: za pravoužitnike bezplatno . . . 25.000 forpopriečno
na 1 god. .. . . . 1.933 „
za pravoužitnike uz sniženu ciene 4.208 ^
popriečno na 1 god. . . . , . 323 „
za ine uz podpunu pristnjbu . . 2.140 „
popriečno na 1 god. .... . , 164 „


b) žirovina: bezplatno za pravoužitnike . .. . . 17.663 for.


odpađa godišnje . ...... . 1.358 „
uz sniženu cienu za pravoužitnike , . . 40.610 „
odpada godišnje 3.123 »
uz podpunu cienu 4.534 „
odpada godišnje ....*.. . 348 ,,


c) šišarica (šiške): dobit je za cielo vrieme ... . 62.167 „
odpada godišnje 4.782 ,,


Kao što se gore uvidja, za šumsku popašu, žirovinu pa i šišarice, bio je
prama veličini posjeda neznatan prihod, no ovo se razjašnjava u nekoliko time,
da je glede popaše i svakogodišnja poplava uzrok, a ne manje važan je i taj
faktj što su ovlaštenici šuma usljed diobe i na manji broj marve spali, zaključno
pako što je pređjašnjih godina popaša a i žirovina posve bezplatna za
ovlaštenike bila.


29