DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 386 -
Prispodobimo li ovoni pnlikorn ;^biijni prihod družtva za posiiodnjih
godinu, kako no nam ^^?. odnosni zaključni računi izkazuju, to vidimo, da je isti
i^-odine I8v83. iznašao 1280 Ibr. 82 nvc.


n 1884. )5 2341 » 90
5) 1885. 3) 2676 n 88
!) ISS6, J) 3089 m


11


r> 1887. )) 3217 y> 07


ilit.l za posliednjih pet godina t. j . od 1883.-1887. ukupno 12.()0G for. 35 nč .


(likle poprerno na godinu 2.521 for 27. nvč., rm pri tom valja jort i to iz


tnknutJ, da dru?:tvo r.ase tek od g. 1884. uživa podporu od strane zemlje.


Prela/eć ^^ada na izvješće o stanju drui^tvene imovine kao ] zaklada


družtvenih spomenuti je:


I) r u ž t V e n u i m o v i n u sačinjava u prvom redu d r u ž t v e n a k n j i ž n i c TL


i pokućtvo , kojih vriednost danas sa okruglo 1700 for. ocieniti možemo.


Utemeljitelj na zaklada sa 32 utemeljitelja broji gotovinu od ukupno


3701 for. 14 nvč.


Akoprem se je predsjedničtvo — kako to već i go-ri iztaknuto — opetovano


puta obraćalo na liase veleposjednike i velikaše, drvotržce kao i ostale prijatelje


i interesente naše struke, to se ipak ni iz daleka nhvi izpunile nade, koje HU


u tom pogledu prigodom glavnih skupština g, 1885. i 188G. naglai^ene, zai^to


ne, nije nam ipak ovdje iztraživati.


Priporaoćna zaklada, koja bez ovogodišnjih kamata, dakle prema


stanju od j . siecmja o. g. ukupno 2409 for. 4 nvc,, ista đakie za ćetirgodišnjeg


obstanka žalibože iznaša tek polovicu one svote, do koje se ista u smislu


družtvenih pravila dopuniti imade, tomu su pako krivi najpaće sami članovi


našega družtva, u kojih ta sama u sebi toli koristna ka"> i plemenita zaklada,


slab odziv nailazila, pa ipak nam mnoge molbe, dolazeće na družtvo, od sirotcadi


i udovica pokojnih drugova u zvanja i družtvu, ponajbolje dokazuju opravdanost


kao potrebu te zaklade.


Nadajmo se, da će i tomu u buluće bolje biti, pa da nijedan nas nebuđe
uzmanjkao, da uplatom svote od 5 for., jedan put za svagda svoje nasliodnike
i obitelj učini dionicima liepe te zaklade.


Zaklad a literarna , iznaša danas bez ovog>dišnjih kamata ukupno
400 for.


Imade dakle prema tome dan s družtvo u glavnicah ukupno 6400 for.,
koji je sav novac privremeno koristonosno uložen u 1. hrvatskoj štedionici u
Zagrebu.


Zaključujući time to naše izvješće, iz koje^^a će slavna skupština moći
razabrati, da predsjedničtvo kao i odljor družtva, {)olag m.ogućn isli. ter odgovaraj´,
ćim okoino.stim sve i sva učiniše, da interese družtva unaprede i štite. V koliico
nam lo pako možda i nije u onoj mjeri pošlo za rukom, kako bi to mnogi na>
želio, ono sigurno nije bila krivnja na nama, i stoga moiinio, da slavna sknpstina
izvoli nazočno izvješće uieti na znanje."