DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 367 —


Kariovcii i tečajem god, 18B7. 42 lisice. Uicupno ubijeno je 4 ifledjcda, 55 vukova,


020 lisicaj 45 div, macakii \ ´>.´>2 k\uie.


Za ovu ubijcuu yvii\n^´A\jhi\ ´Avun-ivl iz]>iu(´´iDa je nagrada, i to ; u žup. z a g-r e


bačkoj 24 fon; u žup. požežkoj 58 (´.». 50 uć.; u žup. i i ć k o - k r b a v sk o j


511 foi\ 50 nvć. ; u /^np. .sriomskoj LH ibr. ; u ^op. v i r o v i i i ć k o j 2f/ "Tor.


50 novč. ; n žup belo varak oj ^0 for. ; n žup. v a r a/d i u ^ k <> j (> f´or. ; u obscgu


grad. poglavarstvu p o t v "m j ,-: k o g 1 i´oi\ 50 )iovč. ; u obscLi-u gr;idsk, poglavarstva


brodskog 12 l´or. 50 uč. i uapokou u obacga grad. poglavar&tva u Karlovcib


21 for. — Ukupno izpla6t´uo je xa nagradu 721 for. 50 ´iiovč. V. K—č—.


Lov na zeca a porani. Vrkdni stariua c. kr. uadućitelj u rniru gOBp. Josip
Mladjotiović u Gliiii , koji d;uias živi OO. godiuu, bio je u svujuj prvagfjj´fj dobi
i vrli lovac. Umirovij«!), — idjc isa,lK>ravio ua lov, nu sbog starosti i tjŠcta^uć ac ou jednom ii toj svojoj visokoj starosti po svoiuu prilli-jno voiikomu,
i inaće prakfićno i liopo urodjcitomu vrtu, spazi n kutu isto,«^ svojo j>ui-ane okolo grmića
živice na skupu jurišanjuć poznatim kustroscnjem i račkaranjciri na taj grniitS.
Vricdiii starina — izkusau ruuž — pomisli odmak, tu bi u tom grmu moglo njesto
biti. Ou se vrati u svoju sobu, snimi po njemu jo« od prije nabijenu svoju omiljenu
pušku dvocjcvkii sa svog namjestajaj pa bajd u lov. Purani sve viSe okustreseni jurisajue
a vriedui starina se oprezno grmiću šuljajue — skoči zec -— a ou pripravan
ođapCj puška puče i zec leže! Neblo mu zadnji.


Kirgižka sadža, Pošto sa u domaćik glasliih priobčene vlestl, da se je kirglžka
sadža (>^yrr]m])fes parodo^us) pojavila u oekilt krajevib Hrvatske i Slavonije i jerbo
nije izkljueena mogućnost, du bi se ova koiistua ptica i kod nas nasianiii mogla,
upućene su županijske oblasti (gradska ]>oglavarstva)j neka bi svojim putem p07.vala
vlastnike, dotično zakupnike lovišta svoga područja, nadalje šumarsko i lug^^rsko osoblje,
da n lovištih bezuvjetno štite i njeguju ovu pticu i pripažavaju na načm rtjezina
živovaiaja.


Osobne viestl


Imenovanje . Na femelju predloga gospodarstvenog odbora i g´^spodarstvenog
ureda gjurgjcvačke imovne oijćine imenovani su dosadanji šum. vježbenik Frarsj o
F u s i <3 j)rivremeriint šumarskim jir i stavom, L e O K. a d er ž a v <- k privremenim Šiiiuskim
vježbenikom, a nadalje kot. snmar utoČke imovne obćiue U rag u ti u Lasma n kot.
šumanjm kod pouieuuto imovne obćiue sa sjedištem u Novigradu,


Promaknuće . Kod petrovaradin&ke imovne obćiue proiuakiuiti su im predlog
gospodarstvenog odbora i zasta]iStva iste imovno obeine. potvrdjenog po visokoj kr.
zemaljskoj vladi: NaPavle Barišić na čin nadšumara ter protustavnik Ki k o ia S i mo n o v i ć u višji
plaćevni razred.


Iz Daimac3ije^ Minist^ir poljodjelstva premjestio je c. ki. šumarsko-nadzornog
povjerenika Favlii Fumiri^^ nu njegovu vlastitu jnolbu iz Knijia n Makarsku, ter
iiiienovao je c. kr, šumarsko-nadzornog ]>iisr,ava Ottokar a Bonček-a šumarsfco


iiadzoruim povjertmikom ^^a sjedištei?i u Kuiiiu. — Zatim ustrojena sn dva privremena
mjesta c. kr. nadingara, a to jedno B(\ sjedištem u Supetru na otoku Brača, a drugo
sa sjedlšlem u VrHcl — keuara sinjskog. — U odsjeka za nredjeuje bujica u Zadru
imenovani su e. kr. šun^arskirai vježbenici: Ermaji Zeiller i Mila u Ya leuti u i,
ler za; sbizbu fekuće K^diue dodieljeu je istom odsjeku c. kr. šumarsko-nadzoriu povjcreuik
Anastazijo Jeluši ć u Sinju. ´