DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 806 ~
y. Iz,kaz tit-aBJa njikla^c za pkću ]cotarskih šumara polag uplate pojedinih iuiovnili
ob{5iiiU po
obrazt^Ci ´iO. ;
4, iskaz o izvcdcntb šumskih gojitbah te otlredjeuni braujevinHli p^ ^*^-*^´^*´´´^*-´´^ ^1-»


5. uknz 0 doznaćeuik di´vih u oboiiiskih 5unvab, ]>o obrazcu l´J.
G. Pregled 0 prihodu i razhodu pojodiuih imovnih obćina, tečajem minulo g()^
po obrazcu 13.
7, Eveutnalne promjene u našastaru inventiranih predmeta^ kao i u j>ogledu
Šumskih površina ib inoga posjeda imovnih obćinn.
i< 8. Napnsc j*^ dužnost kofin-skih šumara, da osim reJovifopfa poslovanja n podčinjenih
jim šumnli prigodom doxn;u^ivanja drvnrlje i gojitboiuli radnja, na raf-un danoga
jlm putnoga pansabi, i^im ^josće obibizc ].odc!njene ji)a ^ume, tako dii svakn njih bar
6 pn(a u godini obii^jn.


Ova se putovanja kolarom imadu poduzimati s osobitim ol>j^irom na nadgledanje
Ingarskog osoblja, a oshn toga dnyjiu je btunar hnr dvim sjcdnJeam svak<)ga područnih
šumskih odboTfi, teeajeui jedne godine prisustvovati. Oni su odgovorni za pravodobno
podnasauje prijava o bumskih štetah počinjenih u obćinskih sumub,


U svrhu slu?;bene porabo kod vanjskoga ("putovanju) uredovanja, dužni su drmati


po jednoga konja na račun dopitanoga im paušala.


^ d. Osim redovitih beriva pripada kotarskim samarom u smislu nstauova § 39.


normativne naredbe od 4. ožuika 1871, br. 2144 iošte i 20*^/o od iznosa odšteta


svijah po njima kr. kotarskoj oblasti prijavljenih šnmslfih šteta.


U slučajevih vamvdnoga u interesu obi-iim i^edozetog službovanja pako pripada
kotarakhn Šumaroai dnevniea od 2 for. a osim togu za putovanja, koja nadilaze daljinu
od 10 kilom , jošte 14 nve. putovine po kilometar.


^ 10. Kotarski šumari imadn osti´O paziti na to, kako privatniei sa sumaiiil postupaju
i gospodare, te sve one slučajeve, gdje s^* vLastnJci sutna nebi držali propisa
obćega .^umHkogn zakona ili j)otvrdjenIh i propisanih šumsko gospodarskih osnova itd,
odmah dalnjega uredovanja radi prijaviti putem kr. kotarske oblasti, županiji odnosno
županijskom upravntun odboru,


Za svaku u iom pogledu propni^tenu prijavu ostaje žumar strogo odgovoran.


§ ti . Kr. kotarske oblasti dužne su ]>od osobnont odgovornošću predstojnika
strogo nastojati o tora, da sve pod jedan šumski upravni kotar spadaj u ee šumskoimovne
obf^Joe jmtetn nadležnih im oht^imskih poglavarstva n polgodisnjih anticipativnih
obrocih, odmjerene tangente k placi kotarskog šumara upkieivale budu.


Vrhu tih naklada imadn kr. kotarske oblasti vodili posebni račun.
§ 12. Kralj, kotarske oblasti, dužne su obeinsko šuuiarsko osoblje n. po^-ledu
uspiesnoga vršenja njihove službe svojski podupirati i nadzirati.
(Nastavak sisedi.)


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvierađi, m koju je nagrada zatražena.
Po naknadno stigavših izvjesćih od dotiriuh kr. žup, oblasti ubijeno je tečajem mjeseca
sie^nja, veljar.?, ožujka, travnja i svibnja t. g. n za grob . županij i 45 lisica
i 3 div. mačke; u ž u p. požežko j 19 mlad, vukova, 39 lisiea, 1 div. mačka i´
I kuna; u žup, i i č k o-kr ba vs ko j 4 medjeda, 8 starih i 7 mladih vukova, 454
lisice, 40 div. mačaka i 331 kuisa; u župan, srieraskoj 1 stari vuk i 7 mladih
vukova, te 4 lisice; n ž u p. virovitičkoj 4 vuka i 7 lieiea; u žnp, b e 1 o v a rskoj
2 stara i 4 mlada vuka te ^2 vueiee; n županiji varaždinskoj i vuk; u
obsegu ^rtiil, poglavarstva peirinjskog 14 ilnica I i divlja mačka; n obsegu grad.


poglavarstva brodsko g 1 vuk i 15 lisica i napokon u obsegu grad. poglavarstva U