DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 364, — .
Tko je motrio, kako se težko u pukotini kore inužak sa ženkom pari,


opazio je, da je taj akt tim lakši, čira je mužak manji, jer se skoro mora sasvim


pod krila ženke podvući. Dakle nema sumnje, da je za obstanak vrsti iieobhodno


miždno, da je mužak manji. Moram još i to dodati, da je pukotina kore tako


malena, da se dvije deblje i veće ženke ne moga uvući, docim se može uvući


manji mužak.


U2 tolike mužake nije čudo, da je težko svakom zadovoljiti svom nagonu.


Za to se kupe u velikih lirpah, a kad sam ženke u flaši doneo podaleko od


hrasta; za čas bilo je po nekoliko mužaka oko flaše-


Tom posliednjom okolnosti valjalo bi nam raztumačiti i boju mužaka,
naime principom, koji je Darvin postavio i koji su Niernci geschlechtliche Zuchtwahl
preveli. No ja nisam mogao opaziti, da ženke biraju mužake; a isto tako
ne moga si ni principom zvanim selectio naturalis (natiirliche Zuchtwahl) boju
mužaka raztumačiti, jer mu boja ne služi u životu za zaštitu (kao na pr. kod
roda Vanessa) i jer skoro uvjek leti, i svakoj ptici u oči upada. Nu svakako
bi dao prednost prvom principu. .


» »X. K^ »Li «X^ Ju^»
Druživene viesti.


Sjednica upravljajućega odbora. Dne 30. lipnja t, g. držao je tipravljajudi
odbor lirv.-slav. šumarskoga đružtva svoju redovitu sjednicu pod predsjedanjem p. n.
gg. predsjednika M, Dursta, ter u prisutnosti odbornika I. Ettingera, R. Fischbaeha,


F. Ž. Kester{5anka, M, Vrbanića, A. Zoretića i zamj. odbor. g. G. Krausa. U glavnom
bje zaključeno glede obdržavanja ovogodišnje XII. glavne skupštine šumarskoga druatva
u Mitroviei, ustanovim potankosti ob istoj skupštini, a i^abrav za poslovodju gosp. M.
Prekida, šumarnika petrovaradinske imovne obćine/ a za izvjestitelje gg. nadšumare
Gj. Koču i P. Barišića za razpravu o strukovnom pitanju „koja sredstva bi valjalo
poprimiti, da se oskudici pravoužitnika na ogrievnom drvu u
obsegu brodske i petrovaradinske imovne obćine u spiehom doskoči?
Podjedno bijahu i njeki administrativni družtveni predmeti razpravljeni.
Potanki program o ovogodišnjoj glavnoj skupštini našega družtva oglasujemo na
čelu ovoga svezka družtvenog organa.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. županijske oblasti u Zagrebu od 5, lipnja t. g. br. 7340.
izdana o uredjenju službe šumara i šumarskih pristava, dodieljenih na službovanje kr,
kotarskim oblastim,, glasi:


§ t. ´Kr, kotarskim oblastim u smislu naredbo upravnoga odbora županije od
3, travnja 1888, br. 320, na službovanje dodieljeni kotarski šumari imadu uredovno
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— a65 —


sjedište u sjedištu doHene kr. kotaioke obUiati, te sts n bhižbovnom pogledu pod^JujeBi
u prvoai redu predstojiuka kotarsko obbmii, u drugom redu pakn kralj, županijskoj
oblasti.


§ 2. kotarski šuuiari i šumarski pristsivi dižu svoja bcriva ivz propJBDO biljegovane
uainire kod krnlj. kotarske ol)lariti u auticipatlvnili obrocih rnjeHcriio na raGun
uaklada, koje .se kod kotHr^skib oblasti u siuislu i< 11. ove naredbe ustrojiti imadu.


§ H. Kotarski Šumari iruadu:


1. Pomagati kotnrfc´ke oblasti kod vraeiija i provadjaiija sumarslva se tieućib
zakona- i naredaba, u koliko oustroju županija i uprave u kotajdh u djelokrug istib o})ia.-^ti spadaju,
"2, Rukovoditi ue]io,Sj-edni iiad^or nad gospodarenjem i upravom podn^čndi oljćiufikib
Suma u smislu propisa, valjanih za upravu i gospodarenje s tiuii buniami.


§ 4. Kotarske oblasti imadu šumarom dostavljati s^´e i^uraarstva se tičtii podneske na vještačko izvjesc´<-´, te pu vlastne iipotrebljjsvat) ib Z´A perovodnu Šumarsku
službu samo n tobko, n koliko iime Bikako´vn ste´ta netrpi glavna njibova
vanjska služba,


§ 5. Kotarski obrin&ki Šumar dužan je o poslovanju s^´on^ voditi:


aj Poslovni dnevnik u 2 priuijerka [)o obrazcu 1 ;


b) uručbeni zapisnik vrbu svijub njemu 2)rispjclib sjtisa i podnesaka;


e) inyeniar sprava i strojeva kotarskog šumskog ureda ;


d) poštarsku knjigu ^


e) glavni ijpisnik i raf´uu yrbn gorivo^a i tvorivoga dr\´a, dozuaeeno^a ovlaštenikom
i to posebni upisnik z-d svaku pojedinu imovnu obeinu, po obrazcu 2. ;
f) zfjpisnik o prijavab bumskib šteta ) odnosnJii razjU´ava po obrazeu 3. ;
g) popis n njegovoj pohrani nala^eejh se ovjerovljenih temeljnih knjiga područnih
imovnih obćina;


b) popis u njegovoj pohrani nalazećib se nacrta ^um^ ob<^inskih ;


i) popis u njegovoj ))(>brani nubize<´db se prt-U´oino(^nib gospodarskih i sjeSevnih
osnova;
j) iakaz imovnih obdiua, njihovoga šuniista i posjeda u obc´e ;
k) ižkaz podrurimga ol)ih´nskoga higarskoga otoblja. po obra^icu 4. ;
1) izkaz šumpkib odbora po obraiieu 5,;
m) propisnik i uplatnik tnngtmla I plavi šumarskoga o&oblja po obrazeu 6,^
n) kroniku 0 svib važnijiii d<^gadjajili, tieueih

obćina.


^ C. Duplikat dnevnika o poslovanju j^umara imade se \idiran (uz eventualne
opazke) i^o predstojniku kr. kolart-ke oblasti, najdulje do 5. dnna svakoga sliedc<^ega
mjeseca podnieti kr, županijskoj oblasti.


Kr. kotarski prtMlstojniei, te ki^alj. žu]>anijbki nasvojim naČ-inom, da li i u ol^će koliko sti u tib dnc^niieilt izka^rana službovanja na
istini oRuovana.


§ 7. NajkaSnje do ´^0. srpnja i :2(). siernja bvako godnjo ima kotarski šumar
putem kotarske obhisii p(idni(´fi kn´AU}ynjegovom koje bi trebalo u sliedeeem polugodi^iu odrediti.


SvakoB´ju llh izvje5(5a ima KO ]/riložiti pregledni izkaz vanjskoga uredovanja šumara,
po imovnih obc´ina i mjesecu, po obrazeu 7,
J^vjeSeu za II, polugodište valja joS napoje priložiti:


1. Jzkaz tevajetn minule godine po kr, kotarskoj oblasti razju-avljenib i neriešenih
šumskih prijava polag obraz^-a s.;
Ž. izkaz lugarskoga osoblja i njegovoga beriva uz naznaku odnosnih drenovina
po obrazeu 9.,