DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 36     <-- 36 -->        PDF

vrieclnosti prihoda i glavičice, koje povišenje makar za cielost i nedvojbeno po


stojalo, ipak je za pojedine slucaje vrlo uesigarno.


Najveća je pogibelj za nauku o čistom prihodu, što veći dio prista-^a iste


računa sa kamatnjakom od volje azetiu), te koji jo malo Jnanji, nego li novčani


kamatnjak, računajuć iiz to ujedno sa danaJnjinii prihodi i cienami. Namjesto


takova postupka propisuje Leb r pravom drugi, naime računa]]je novčanim ka


matnjakom i mogućimi kasnijimi prihodi i cienami ili pako sa današnjimi priliodi


i cienami, raćimajuć k toma ?a kamatnjakmn, koji ostaje od novčanog kamat


njaka, ako se od istog odbije postotak, ^a kojeg se pnpriečno godimice ])0


većavaju ciene usljed skupoće proizvoda, a materialni prihod usljed poboljšanja


porasta samog.


Kako Lehr opisuje način gospodarenja i zbilja je onakav, kakav će prigrliti
ga dobar i štedljiv gospodar, nu koji nije štedljiv, taj će uporabljivati
Lehr ove formule, samo da diete ima svoje ime. Jer neka isti stave u račun
šumsko-gospodaratveni kamatnjak od 3 postotka, pa ako izključe iz računa
prirast na cieni usljed skupoće, to oni onda u isti ..u zahtjevaju veće ukamaćenje
od svojih šuma, nego što ga daje sigurno uložena novčana glavnica.


Za državne šume, na koje se stavljaju današnji zahtjevi, nebi se smjeo
Lehrov postupak uporabiti. Država nebi smjela uzmaci pred raznimi troškovi
samo za to, jer se za državne šume ne rentiraju, pošto se isti vraćaju u
raznima koristima, koje pojedini gradjani iz šume dobivaju sa kamatokamati. U
državnih šumah mora se osim privatno-gospodarstvenih i obće gospodarstvena
vrieđnost prihoda u račun staviti,


Sasma je opravdano, da nije Lehr ustanovio tadašnju absolutmi visinu
šumsko-gospodarstvenoga kamatnjaka. Kako će se povidti u cieni glavnica i
proizvod, to je prema sastavini i i)oložaju šume tako i^azlično, da se može
ovdje računati sa novčanim kamatnjakom, dočim drugdje možeš uporabiti bog
zna za koliko manji šumsko-gospodarstveni kamatnjak.


Zlo je samo kod Lehr ove radnje sitni tisak, koji napreže oči, očevidno
je, da je i on prešao granice njeniu dodieljenog prostora. Nu to prekoračenje
od koristi je samoj nutarnjoj vriednosti djela.


(Nastavit 6G se.)


Odnošaj! u prvobanskoj imovnoj obclni.


Imovna obćina prvobanska zaprema 22-91 [Jmilje kroz četiri pol kotara
županije zagrebačke. Osobito se šiii iniovna obćina prvobanska kroz cio pol
kotar glinski od ]0´7(> Qmiija i cio pol kotar vrginraostni od 7"7´8 D^´^´^^^´^i
zatim 0 pol kotaru petrinjskomu kroz 2 OH rimiijo i u pol kotaru pisarovačkonm
kroz 2´29 Gmilje.
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 353 —


U pol kotare glinskoma na prostoru od iO´76 Di^^ilj´i živi do 35,000
žitelja, i" to: u pol. obćini 1. gliriskoj na 1-76 milja 1200; 2. u jukinačkoj
na 1-76 milje fiOOO; 3. u majskoj na 2-2an rnilje 7200; 4-u klasničkoj
na´2-11 milje 6000: 5. u malogradačkoj na 1-66 milje 5000; 6. u kraIjevčanskoj
na 1"19 milje 4500; 7, u stankovačkoj na l´OT milja´5400
stanovnika, dočim u pol. kotara vrginmostnom na prostoru od 7^78 milja
živi do 22.000 žitelja i to: u pol. obćini 1, vrglnmostnoj »a 2 12 Dmilje 6300;


2. u´bovićkoj na 1´64 milje 5300; 3. u čemerničkoj na 1-29 milje 3000;
4. u topuskoj na 2*73 milje 7600 stanovnika, a u poi. kotaru petrinjskomu
i u pol. obćini gorskoj na prostoru od 2"08 milje do 6000 stanovnika, te .u
poL kotaru pisarovačkomu i pol obćini lasinjskoj na prostoru od 229 milje
do 6300 stanovnika.
.-Iz^ toga se vidi, da na teritorija bivše prvobanske krajiške pukovnije od
2291 Dmilja živi do 70.000 žitelja, koje je uplivalo na razvitak na tom prostoru
nalazećih se šum^.


Imovna obćina prvobanska posjeduje šum^ i šum. tla u pol. kotaru glinskom
ukupno 12.878-84 jutara, i to u obsegu pol obćine 1. glinske ništa,
2, u jukinačkoj .. . . 464-60 jutara


" 3. u majskoj . . . ,. 2302-08^ /
4. u klasnićkoj , . . 3394"64 „
5. u malogradačkoj . . 2l99´7l „
6. u kraljevČLiBskoj . . 281´20 „
7. u stankovačkoj . . 4036-61 „
dočim u pol. kotaru vrgiumostnomu posjeduje imovna obćina prvolianska 8I58*4I
jutr. šumišta, i to u obsegu poL obćine:
1. vrginmostne .. . . 2642-43 jutara


2. bovićke ..,.-. 2861-47 „ \
3. čemeniičke . . . . 902°18 ,5
4. topuske ..... . 1692-33 ,, .
a u pol. kotaru petrinjskomu i u pol. obćini gorskoj 3402-33 jutr., te u polit,
kotaru pisarovačkomu i u pol obćini lasinjskoj 1016*56 jut. —Iz toga se vidi,
da imovna obćina prvobanska posjeduje 35.256-14 ju t šumišta,


Nuzgred budi spomeuuto, da II. banska imovna obćina zaprema:


22*49 milje sa 56.000 stanovnika
petrovarađinska . 34*01 „ ? ; „ 77.000. 57
brodska . . . ´38-32 ^ » ,, 72.000 "
gradiška . . . 33´24 „ » ^ 58.000 ".
ogulinsko-slunjska 70"33 „ V , 160.000 "
otočko-lička . . 103-10 „ » , 180.000 S


te s toga ide popriečno zemljišta na jednog stanovnika u bivših krajiških pu^


kovnijah: u I. banskoj . . « . do 3-30 jutara.


II . .´. . , 4-00 )5
, j, petrovaradinskoj . . ^ 4-40
33
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 38     <-- 38 -->        PDF

. - 354


n brodskoj ^ . . . / . do 5-;30´ jutara
„ gradiškoj ^ . ´ . . , . ´ „ 5*73


"
„ oguliusko-slunjskoj ´ , . . . 4-40


»
„ otočko-ličkaj . . . . „ 5-72 !*
Ovi brojevi dokazuju jasno, ako.se u obzir uzme razlićim vlastitost tla,
obće stanje ovdašnjih šuma, zatiu] stepen naobrazbe naših ratara i tomu slične
ine obstojnosti, da je od imovnih obćina sada prvobanska najlošija u pogledu
iinućtvenom, i da je s gledišta budućeg napredka narođno-gospođarstvenoga
zadnja (osini raožebiti jedine imovne obćine slunjske).
. Ovo je sravnjivanje obćenito- Ali ako ovo razmjerje promatramo sa stanovišta
prostora, koga zapremaju šume, onda ćemo se odmah uvjeriti, da imovna
obćina prvobanska baš i u tomu pogledu kud kamo lošije stoji od ostalih
imovnih obćina, buduć ima imovna obćina
licka . . . , 89.707 jutara šume
otočka ., .. 137.658


B "


ogulinska . 105.173


;v r?
slunjska 27.846


5) J3


U. banska . 39.878
n !> .,´´´´


križevačka . 51.739


n ´ n ´ "
gjurgjevačka ^77.295 D >
gradiška, . . 58-349


» n


brodska , . ; 74.036


>) » ´ ,


petrovarad/. 64.997


"5 n ,
"L banska = ´ 25.256 ; ;


>i,


a odtud se vidi, da ide-popriećno \VA jednog žitelja kod imovne obćine
ličke . . . do l´O jutara šume
otočke , ´. . 1^5 ´


n 5?


ogulinske .. ´^^´ y)


i°i


slunjske , , . . 0-4


»-´".


11. banske . . 0-7
)j )> ´


gradiške . , . . 1-0 ^ 1")


brodske . . . l´O ´ -A rt
petrovarad. . . 0-9


n »


L banske „ 0.36


)5 ?T..


ili po ^emljišfnomu prostora na 8\nikih 1:00 jutara ide šume i šum. tla u pod


ručju imovne obćine
licko-otocke , . . do ´ 22´05 jutara sume
ogulinsko-slunjske . „ 18´91 , ´ „


IL banske -. 1 /73 ´j , „ . ´
gradiške . ´ . 17-55 „ „


n


»
brodske . . ?? 19-32 ,
"petrovaradinske. . „ 19-11 „
L banske 11´02 „


> -M
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 39     <-- 39 -->        PDF

™ 355 "Ovo
bi bilo priMlžuo razmjerje pojedinih imovuih obdiiu pniiii pivo


banskoj imovnoj obćini u pogledu zemljižtnoga prostora, docim ako bi jos dalje


iztraživali razmjerje imovne ohiine prvobanske prama ostalim imovnim obćinam


u pogledu godišnjih dohodaka i potrajnoHfci užiranja, onda bi do.41i do jos oe


povoljnijih zaključaka j)o imovnu občinu itrvobaiisku. Akoprem je \z prije re


čenog poznato, da je imovna obćiiia ]>rvobanska najslabija na zeinlji^tnora po


sjedu glede veličine površine, to i ta površina daje razmjerno prama Sumam


ostalih imovnih obćina po svojih vlastitosti!) i zbiljnom stanja Još i slabiji prihod.


Neupustajuć se u iztraživanje i sravnjivanje dohodka, koga ima 1. banska


imovna obćina prama ostalim imovnim obćinam. razložiti ću ovdje samo vlada


juće odnošaje, kakovi ovdje postoje.


Šumska površina imovne obćine prvobanske ovako je razvrstana:


U pol. kotaru glinskomu i to na teritoriju pol obćine 1. giinske neiraa
iumvna obćina posjeda, dočim u jukinačkoj pol. obćini ima 4(i4-G0 jut šumi^ta,
koje je mladikom zarašteno. To šumište vrlo je izvrženo štetam, jer ga obližnje
žiteljstvo nemilo hara i pustoši, bnduć u blizini drugih šuma neima. U majskoj
pol. obćini ima 2302-08 jutara ^umišta, koje je posve opustošeno, a u klnsničkoj
poL obćini ima 3394 64 jutra šumišta, koje je oko polovice poharano, dočim
je druga polovica od posjeka zato, što mu je polo:^aj gorovit; dosta težko pristupan
i udaljen. U malogradačkoj pol. obćini ima 2199-71 jutr. šumišta, od
kojeg je ´/? poharana, dočim je ostatak sbog gorovite formacije, nepristupnosti
i udaljenosti sačuvan ostao. U kraljevčanskoj pol. občini ima 281´20 jutara šumišta,
koje je ponjesto sa mladikovinom zarašteno, no sbog pomanjkanja drugih
šuma u blizini izvrženo je i to šumište pustošenju. U stankovačkoj pol. obćini
ima 4:036´6l jutr. šumišta razne dobe. te je dobro sačuvano.


U poL kotaru vrginmostnomu na teritoriju pol. obćine vrginmostne ima
2642*43 jutr. šumišta razne dobe, te je dosta dobro sačuvano; u bovičkoj pol.
obć. ima 2861*47 jutr. šumišta sa drvećem od razne dobe, koje je dobro sačuvano;
u čemerničkoj pol. občini ima 962-18 jutr. šumišta, koje je polovicom
sa mladikom obraslo, a polovicom sa starim drvećem. Šume su sbog zle navike
žiteljstva vrlo izvržene puslošenju, i u topuskoj pol. obćini ima 16!)2´33 jutr.
šumišta, na kojem ie šuma većinom poharana.


fj pol. kotaru petrinjskomu na teritoriju pol. občine gorske ima 3402-83
jutr, šumišta. na kojemu je šuma razuc dobe, uu prilično tizčuvan.´i i napokon
u pol kolaru pi^arovnčkomu na teritoriju-poL ohrine lashijske ima 1()16´56
jutr, šumišta, na kojemu je šuma od razno dobe, ali dostn dobro sačuvana.


Kako sara prije spomenuo, ide od sveukupnog šumskog posjeda ovdje po
prilici na svakog žitelja 0 36 rali šumišt´i. Ali u zbilji ipak nije tomu tako,
jer što hasni komu ovaj ili onaj dio šume na papiru, kad ga faktično neuživa,
bud s toga. što je to šumište ili več posve opustošeno, ili što mu je takovo
tako udaljeno, da iz istog sbog pomanjkanja sredstva i orudja, ili sbog potrebite
tegleće marve, a stranom i sbog skrajnje svoje lienosti nikakove koristi crpiti
nemože. Neću tim da reknem, da bi svaki na svom dielu od 0"oC rali šume
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 40     <-- 40 -->        PDF

HoG —


sam gospodariti morao, nego to ćiniiu samo sbog pri>putlubljanja. Iz tog prispodabljanja
može se zaključiti na to, da li se može uspješno upriličiti šum.
gospodarstvo u širjem obsegu, ako uanj uplivaju ovakove činjenice, kakove
smo gore nabrojili. A baš ovakove obstojuosti vladaju skoro posvud u I banskoj
imovnoj obćiui.


Da je tomu tako sliedi odtud, što žiteljstvo pol. obciue glinske, jukinačke,
majske, kraljevčanske. čemerničke, topiiske, donjekle i klasnićke nemože svoje
tekuće potrebe na gradivu i gorivu u šumah na vlastitomu teritoriju nalazećih
se podmiriti, buduć je ondje nabodećo se šuniište većinom jar opustošeno, a u
koliko nije, to je od male ili nikakove koristi, Inuluć IV/AVM li se koja mladika
11 izdanak na istom šumistu, to će sigurno u prvoj sljedećoj zimi pasti od sjekire
seljaka, ako ga dotle još i objest pastireva poštedi.


Što sada činiti, da se uzmognu drvne potrebe spomenutih žitelja podmirivati,
pa makar i djelomice u najnuždnijem omjeru? Moglo bi se reći, da treba
one žitelje iišumiti u koju gospodarstvenu cjelinu, koja leži u obsegu koje
druge pol. obćine? 1 to neće takodjer ništa hasniti, jer to se i čini; nu koja
basna odtud, kad ti žitelji stranom sbog udaljenosti sjećina, stranom sbog pomanjkanja
potrebite jim tegleće raarve, orudja i sredstva, ter neuputnosti i
lienosti odklanjaju svaku doznaku nuždnog jim gradjevnog i gorivnog drveta na
opredjeljenom mjestu, ter vole^ ako jim je koja porastlina iole u blizini, u
istoj po volji pustošiti.


A kako da se tomu zlu dotikoći? Kad bi se ovo pitanje moglo povoljno
Tješiti po ovdašnje šume i šumarenje, onda bi se mogla takodjer i provedba
pošumljenja jur opustošenog šum. zemljišta svrsi shodno i s veseljem za to
pozvanih strućara izvadjati, a dok se to pitanje nerieši ])0jim se, da neće zator
svega šumišta, a osobito u prije sponienutib obćina uzsliediti. Kako da se tomu
zlu doskoči — razmišljao sam već više put, nu uviek došao sam do tog zaključka,
da tomu neće biti pomoći sve dotle, dok se žiteljstvu tekuća potreba
na gorivu i gradiva ma kojim drugim načinom nebude podmirivala t. j . dok se
žiteljstvu ovo podmirenje nebude što više omogućilo i olakšalo. Jer dok to
nebude, dotle neće se odustati od zlo ^zamišljenoga pustošenja šuma, i dok ovdašnje
žiteljstvo većom Ijubavju neprione uz poljodjelstvo i dok neprestane
čeznuti za ćasovltim i prolaznim dobrom, te dok neuvidi samo, da sbog svoje
sebičnosti pustošeć šume i prkoseć oblastim i njezinitn organom sebi i svojim
potomkom samo škodi, dotle neće izčeznuti bojazan konačnog zatora još ovdje
preostaloga šumišta.


Glede potonjib navoda neću razpravljati; nu prvi jnoj navod naime, dok
se tekuće potrebe nepodmire — nsa bilo to i uz njeku olakšicu za pučanstvo


— sve dotle neće prestati ovdje pustošenje šuma, — osim ako se neupotrebe
izvanredne mjere. ~ Ovo ću evo posebice razjasniti.
NBŠ seljak ovdje nepita za nikakove propise šumsko-gospodarstvene ili
redarstvene: njega bo nije briga za ustanove drvosječne ili gojitbene osnove.
On će se istim samo onda prilagoditi, ako u svojoj ki´atkovidnosti samo pri
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 357 ™
vidnu i ča-sovitu vlastitu korist vidi. Zato je ujerna .svejedno, bila poredna rječina
ovdje i!i ondje, jer on će sjeći tamo, ^´đje je njemu volja, ™ Du je tomu
tako, dokazom su jur preko 80.000 for. sada još na dugu stojećih i u korist
imovne obćine do konca god. 1887. već dosudjenih šum, odšteta. — Nu zašto
dalje duljiti, kad je evo ove godii.e šumskih kvarova u vriednosti od preko


15.000 for. opet počinjeno sa 7000 slučajeva prijavljenih do 1. svibnja t. g.,
a koliko je sluf´ajeva ostalo još neprijaTljenih i zabašurenih? Kad bi se uiogla
podmirivati tekuća potreba bar na gorivom drvu sa njekora olakšicom po samo
žiteljstvo, na pr. dobavom uglena, ili kupovanjem na njekih mjestih gorivog
drveta iz državnih šuma, onda mislim, da bi donjekle bar i ovo pustošenje
imovnih šuma prestati počelo, te bi s vremenom ovdašnji šumsko-gospodarstveni
odnošaji na bolje okrenuti mogli.
Moguće, da bi mi se moglo spoćitati to, da bi i s^mo šum. osoblje mnogo
doprinieti imalo, da ti odnošaji na bolje krenu. Ja mislim ipak, da to osoblje
čini svoju dužnost, prem neću nikoga u zaštita uzeti, jer i u čistom žitu ima
kukolja. Žalim, da lugar sam u svom paziteljnom kotaru nije kadar odoljeti
puno pretežnijoj sili lukavo razštrkanih ili sakupljenih napadača na šumu; ali
mi je ipak dužnost priznati, da bi po obće dobro koristilo, kad bi nam i tugarsko
o>oblje sposobnije i vještije bilo. Na za to ipak nestoji ona rugalica
njekih, da će se naime šume uzču\ati, ako se lugarom naloži, da šume bolje
čuvaju, jer to se sigurno i čini i zahtjeva, pa ipak nam šume odoše bez traga,
kao što ode bez traga i onaj lugar, koji svojim dužnostim po mogućnosti svojih
sila neudovoljuje.


Dva loša ubiše ovdje sigurno Miloša, zato je i toliko prijava šum. kvarova
i duga na šum. odštetah. Sam lugar nije bo kadar ćoravo navalivšeg kvaročinitelja
od svog nauma odklonuti,, koji kvar od puke navade ili navike čini,
jer se takav ii^žaca ni krvoprolića budi svog ili lugarevog. — Imamo i o tom
dost dokaza i žrtava. — Pa zašto toliko graje na šum. osoblje, koje sadanji
šumsko-gospodarstveni položaj skrivilo nije? Ta što je jedan lugar prama
oblasti jednoj! Ovdašnji kvarocinitelj neboji se niti oblasti, jer mu nije nimalo
stalo do njezine kazne. Ako je tomu tako. kao što je, onda što može lugar
takovom okorjelom čovjeku učiniti?


Da se pako šum. kvarovi umanje, trebalo bi se po mom sudu ponajprije
pobrinuti za podmirenje tekućih potreba bar na gorivnom drvu, kako sam to
prije spomenuo. Ali iz ovog pitanja i´adja se drugo pitanje naime, na koji način
da se to učini? Ovo je čvor, koji se po sadašnjoj upravi imovne obćine danas
bez veće pomoći riešiti neda, jer je tekuća potreba u ovoj imovnoj obćini
proračunana na 101.118 m. drva, od k(fje množine ođpada 5244 m= na gradivo,
a 95.874 m. na gorivo drvo, doćim godišnji etat čini samo 4100 m. gradivog
i 21.009 m. gorivog drveta. Iz ovoga se pokazuje manjak od 1144 m. gradivog
i 74.865 m. gorivog di´veta, te bi se bar manjak na gorivnom drvetu morao
pokriti bud kupovanjem drva iz drž. šuma, bud dobavom ugljena za gorivo,
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 42     <-- 42 -->        PDF

—- 3C8 ~


Ako bi se to postići dulo, jer imovna (jbciiui sama po sebi sada u


stanju nije to učiniti, budno nemože niti svoje tekućo najauždnije gospodar


stvene i upravne troškove podmirivati, — onda bi se uzajamnim radom na to


pozvanih faktora postiglo to, da bi žuui. štete prestajale i prestale, a postu


pičnim izobrazivanjem našega seljačtva podiglo bi se ovdašnje šumarstvo tako,


da bi vrieme nastupiti moglo, da bi i imovna obdna svoju svrhu u svalim


pogledu u buduće postići mogla.


Moglo bi mi se prigovoriti, a zašto se bar nije uzradilo oko pošumljenja
opustošenoga šumišta? Neka nitko nemisli, da se ovdje nije i u tom pravcu
sve ono činilo, što se je učiniti moglo; ali se je žalibože i takav trud u mnogom
pogledu izjalovio, a to s tog razloga, što se je iz prošlosti nesretno u
narodu navikao običaj — naime krčenje šumišta sbog plodovitog tla za poljodjelsku
težnju -~ toli duboko uvriežio, da se neda nikako izkorjeniti. Pokušano
je sa tužbami, intabulacijami, prodajom i svimi dopušteninn sredstvi tomu
ukorjenjenomu ziu na put stati, al sve osta uzaludno, imenito biva tako u pol.
obćini klasničkoj, majskoj, malogradačkoj, topuskoj i djelondce u čemerničkoj,
dočim su u pol obcini gorskoj, stankovaćkoj, vrginmo.tnoj, bovićkoj
i lasinjskoj nala^^eće se lazine i čistine ne samo pošumljene, nego i podmladak
ondje liepo uspjeva, te bi i bolje uspjeti mogao, da ga stanovnićtvo sačuva od
popaše. Isto ovo vriedi i za ogojne površine u pol obćini junkinačkoj i kra-
Ijevcanskoj.


Doživio sam ovdje, da su njeka mjesta, gdje je danas žir zasadjen bio,
preko noći prerovana bila. Da se pako pošumljena ploha, kad se komu to svidi,
uništi i za poljsku težatbu uporabi, to je ovdje na dnevnom redu. Zasadjen
kesten znadu djeca iz čitavih sela iz tla povaditi. Osvjedočilo se je i o tom,
da radnici, koji žir sadise, svaku žirku, koju u tlo si)remiše, prije pregrizoše
predmjevajuć da ovako oštećeni žir neće izklijati, a tim da će se naplodba
tla osujetiti. A što da velim o požarib, osveti i zloradosti? U obće mocam
reći, da su takove nepodobštine ovdje u najvećem sjaju.


Pa ipak nije tako u cieloj .ovoj imovnoj obćini, nego samo u području
prije spomenutih njekih pol obćina. A zašto? Rekao bi zato, što je u njekih
pol obćinah žiteljstvo — tako rekuć — poludivje, a zašto je takovo, nije moja
stvar izpitati.


Je li je ovoj vlastitosti ovdašnjeg žiteijstva sadanja šum. uprava sa svojini
osobljem kriva? Sigurno nije, jer je te odnošaje sadanja uprava ovdje našla, i
zato neka nitko nekrivi tu upravu, da ona ni^ta neradi oko pošundjivanja,
kako se to rado iztiće od onih, kojim se norači izpitati uzruk tomu zlu.


Ovdje se mnogo viče i sbog zabrane paše. A kako se i nebi vikalo, kad
je na mnogih mjestih baš tako, da čim iz kokošinjca kokoš izleti, evo je već
u branjevinl Posjekoše prije obližnje šume, a za ovimi opet prve i bližnje bez
ikakova obzira na pomladjenje porabljenih ploha i tako eno sad graje sbog
tolikih branjevina, koje se takodjer po njekih u zdo upisuju sadanjoj upravi, a
notraži se razlog tomu u začetniku,
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 359 ^Čuju
se takodjer [>rigovori„ da je danas mnogo lugara ponamježteao, te
da bi se ]ijihov broj umanjiti mogao. Tko pako poznaje položaj ovdašnjeg žumistH,
razti´ešenost i gorsku formaciju istog, zatim razcicpkanost, navike i
običaje našeg puka i sve okolnosti, koje na opustošenje ovupiivaju, taj neće takove prigovore stavljati.


Prigovaranja proti ovdašnjem ^am. osoblju ćuti je dosta, nu neosvrčuc
se na to osoblje, upitajmo se, od koga ovakova prigovaranja čujemo i kud
ona vode?


Neću reći, da neima i temeljitih takovih prigovora, no sto je previše,
nije ni s kruhom dobro. Ali obično ovakova prigovaranja i ogovaranja dolaze
od ljudi, koji su sa narodom u dodiru i kod kojega takova klevetanja radjaju
mržnju i poniženje t^um. osoblja, a opet na uštrb i štetu samog naroda. To su
sve činjenice, koje na nazadovanje ovdašnjih šumsko-gospodarstvenih odnošaja
uplivaju, a tim dosljedno i na samo narodno blagostanje, jer da m ovdašnji
šumsko-gospodai´stveni ođnošnji povoljniji, moglo bi se za stalno računati i na
bolje narodno blagostanje, Istini za volju ma i /alostnira srcem moramo danas
priznati, da neiđemo u susret boljoj budućnosti, nego se sve više približajemo
k rubu ponora i propasti narodnoga blagostanja, ako nebudemo znali tomu zlu
na put stati.


S navedenih razloga moram uztvrditi, da je šum. osoblju težko ma isto
dobra dielovati na puk bez uzajamne pripomoći na to pozvanih faktora. Samo
uzajamnim radom mogle bi se puku oči otvoriti, da progleda i uvidi, kud će
doći svojim nepromišljenim postupanjem sa sumarni. Ali žalibože šum. osoblje
je kod mnogih trn u oku. Kako se sudi ovdašnje šuraarsk. osoblje, pokazuje
primjerice sadržaj našeg domaćeg gospodarskog lista br. 9 1 11 od prošle god ,
osobito potonji broj, u kojem se krsti lugarsko osoblje „uniformiranom gospodom"
i u kojem se predbacuje tobožnja plaća upravitelja od 1800 for. itd.
Neću se osvrtati na spomenute sadržaje, jer će pojedine navode istih svaki
šumar lahko i dobro shvatiti i o njih onako suditi, kao što i ja o istih sudim,
te mogu svaki navod odnosnih sadržaja danas temeljito pobiti. Jedino ću ovdje
pitati, da li je u istinu upravni aparat tako skup, kako se to sudi? Mislim da
nije, i evo tomu od.a-ovora. Da nije toga aparata, već odavna nebi bilo ni traga
ovdašnjim šumam, jer uz lugare „bezplatne ili onakove poput naših poljara*
lahko ćemo pogoditi, kuda bi dospieli. A što bi tekar onda bilo, kad bi se
konačno ovdašnje šume zatrle? Sto bi tada upravni aparat u obće stajao?!
Sigurno mnogo i mnogo više. Vidi se dakle odtud, da se tim radi proti šum.
osoblju samo iz raznih načela. Stediti valja, gdje je to umjestno, no svatko će
se pokajati, koji kani štediti na račun drugoga, jer će mu se takova štednja
izjaloviti, o čensu imamo a tomu pogledu dovoljno dokazala u starom provin
ci jalu.


Da na naš puk svakom zgodom, pa i u hramu božjem i izvan njega, naši
svećenici, a uz nje i naši učitelji i ostali prijatelji puka uznastoje blagotvoj´no
djelovati na šum. odnosaje, prije bi se naši gajevi veličanstveno zazeleuili, nego
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 3C50 žto
će se to sbiti ua pr. tvrdnjom guspodarskog lista ,.da će praskati a \atri


kolje u kola objestue pastirčadi, — ono kolje ~ koje je uprava za ogradjivaiije


branjevina iipotrebila" — jer danas je dokazano, da se ta tvrdnja gospodarsk.


lista broj 11 od p. g. nije obistinila, a to samo nastojanjem današnje šum.


uprave.


Kakovi su pako naši obć. načelnici? Ta malo ih je, koji probit imovne


obćine širiti uznastoje, jer stranom sbog svog neznanja, a stranom sbog npiljene


si njeke utvare, rade baš proti interesom imovne obćine. 0\-akovi ljudi i medju


narodom siju otrovno sjeme na zator šume, rađeć proti obdržavanju šumsko


gnspodarstvenih i redarstvenili načela i propisa, te spletkare i proti rasti i


zvanju žum, osoblja, da ga pred pukom opišu kao potrebno zlo.


Promatrajuć život ovdašnjeg naroda došao sam do uvjerenja, da se je


mnogi naš seljak tako zapustio i zalienio, da danas već ništa svojim imetkom


aemože zvati.


Takav siromak laća se tudjeg dobra, ter živi od šumske kradje, s kojom
svoju porodicu prehranjuje. Takovih je ovdje mnogo, koji upravo iz dana u
dan ovako životare.


Kazna ovdje više nehasni, te bi jedino prava obuka mogla na poboljšanje
šumarstvenih odnošaja uplivati. Ali kako da se i ta ovdje udomi, kad se našemu
čovjeku većinom ista otudjuje pače se bodri, da šumu čim više na svoju korist
izcrpi, jer je ona tobož svačije dobro.


Zaključujuo ovo moje promatranje, tko sretniji od mene, kad bi se osvjedočiti
mogao, da se u svih svojih gore rečenih nazorih varam. Želim od srca,
da se šumsko-gospodarstveni odnošaji u području imovne obćine prvobauske na
boljak naroda što prije pron)jene, i da iz imovnili šuma crpe najveću korist
oni, koji imadu u prvom redu po bogu i po zakonu pravo s njimi se okoristiti.


~k.


Gubar (Ocneria H. S. dispar).


Napisao Gj. Koca, nadšumar.


Vozeći se kroz neke krajeve naših hrastovih šuma pomislio bi, da je rano
proljeće; tako je sad u lipnju 1 srpnju potjeralo mlado, jasno zeleno lišće.
Prvoga lista nestalo je, sve je pojedeno na površini od hiljade i hiljade jutara.


To je eto već drugi put za moga službovanja u ])rodskoj imovnoj obćini,
da s^u se gubarove gusjenice tako razplf)dile, da su zeleno gajevo u pustoš pretvoiile
tako, da nemaš nigdje sjene, da u hladu odpocine^.


Prvi put je bilo godine 1883., a lane su se već u priličnoj nmožini gu~
sjenice nakotile u nekih šumskih predjehh, a ove godine baš dozlogrdiše.