DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1888. God, XII.


Poziv i program k XfL glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva^


koja 6e se dne 28., 29. i 80. kolovoza 1888. godine obdržavati \i građu
Mitrovici, savezno s eksknrzijami u obližnje šiune petrovarađinske i brodske
imovne obdine te kr. državnog erara.


Čast je pođpisaBom predsjedničtvii ovim p. n, gg. članovom
šumarskoga đrnžtva saobciti program ovogodišnje glavne skupštine
uz poziv, da se n čim većem broju na samoj skupštini sastanu.*


a) 28. kolovoz a sastanak učestnika ovogodišnje glavne
skupštine u Županji, zatim u 8 satili u jutro pohod tamošnje
tvornice tanina. U 10 satih odlazak skupštinara kroz državne šume
i kroz šume brodske imovne obcine u Vrbanje, tamo ručak, a
posije podne nastavak puta do Morovica, gdje ce se noćiti.


b) 29. k 010 V 0 z a u 7 satili u jutro odlazak preko G-rka sumarni
petrovarađinske imovne obcine do ustave na Bosutu^ a odavle put
Mitrovice^ gdje ce se posije podne pregledavati ured petrovarađinske
imovne obcine, tvornica tanina, svilana, kao ostale znamenitosti
građa. Na večer komers.,


c) 30. kolovoz a u 9 satih prije podne, obdržavanje glavne
skupštine uz sliedeći dnevni red:


* P. n, gg. žele(ia ovogodišnjoj glavnoj skupštini prisustvovati, ako hoće da im
predsjedništvo dobavi popustbinu na željeznici odnosno parobrodu^ neka se isvole najdulje
do 10. koiovova prijaviti predsjedništvu družtva. G-ospođa dolazeda u Županje
preko Vinkovaca^ neka se izvole sbog naručbe kola obratiti na p. n. g. aadšuHiara
G. Kocu u Vinkovcih, ona gospoda pako, koja de putovati, preko Siska, neka đodju u
Sisak već dne 20. kolovoza u večer, jer parobrod odlazi 27, kolovoza ranim jutrom
iz Siska,
,24.
ŠUMARSKI LIST 8/1888 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 318 ~
A. P1 e n a v n a s k u p s t i n a.
1.
Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjeclnibi družtva.
2.
Pozdrav skiipštiiie po ođaslanici!"! imovne obcine kao i po
zastupniku grada.
3.
Izbor perovodje za glavnu skupštinu.
4
Izvješće družtvenoga tajnika o djelovanju npravljajućeg
odbora družtva tečajem god. 1887./88.


5.
Izvješće odbora ad hoc za i/eviziju družtvenih računa od
god. 1886.
6.
Izbor dvojice članova za proizpitaaje držtvenih računa za
g.
1887. kao i stajija b.]agaj:ne i imovine družtva.
7.
Ustanovljenje družtvenoga proračuna za god. 1889.
8.
Izbor odbora, koji ce imat ocjenjivati spise literarnoga
natječaja u smi.slu oglasa od 8. Ustopada 1887. god.
9.
Pojedini predloži, koji se u smislu ustanova § 22. družtvenih
pravila prije skupštine pismeno jrredsjeđničtvu prijaviti im adu,
10.
Ustanovljenje mjesta, kao i predrneta stručne razprave za
dojducu glavnu skupštinu.
B.
Glavna skupština,
L
izvješće mjestnog poslovodje g. nadšumara M Prokiča „o
šu.rnab i šumskom gospodarstvu petrovaradinske imovne
občine^^ s osobitim obzirom na ekskurzije; obavljeno prva
dva dana, i razprava o pri tom učinjenih opažajih.


2.
Razprava pitanja: Kako bi se dalo najbolje doskočiti
oskudici na ogrievnib drvih kod imovnili obcin.a u Slavoniji?
3. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika skupštine,
d) 31. kolovoz a raztanak skupštinara.
U Zagrebu, 30. lipnja 1888.


PredsjeđriietTo lirvaitsko-slav. sumarBkoga arožtva
Milan Diirst, Fran X, Kestereanek,