DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 233 —


Kod guleiija šiblja smje^ti se radnik pred škripalicu, koja se prije povisoko
učvrsti na kakav panj, a iz vode povadjeno šiblje poslaže uzanj na križnicu
(kozu, nogaru, nogaće) tako, da bude radniku pri ruci i da može lahko rukom
za deblji kraj šiblje dohvatiti. Sad zahvati desnom rukom šibu za šibom, povuče
šibu natražke brzinom kroz križnicu, na što se kora odliipi, te oguljenu
šibu odbaci na stran. Ako se nebi kod koje šibe kora odmah odguliti htjela,
tad mora radnik deblji kraj iste najprije provuci kroz škripalicu, a onda ju
okrenuti i vrškom kroz škripalicu provući. Za radnikom kod škripalice stoje
djeca, koja imadu po radniku izbačene šibe podizati, ter iste ručnom škripalicom
ili kakovim nožićem oguliti i to samo u slučaju, ako bi posije gulenja na
velikoj škripalici na šiblju još zaostalo ponješto kore. Sad treba ovako valjano
oguljene šibe smjestiti na letve, te šibe razvrstati prema njihovoj duljini. Od
ovud prenašaju se šibe na sunce ili u posebne prostorije, da se prosuše. Posije
24—36 satih valja šiblje povezati u svežnje za prodaju.


Buduć se u novije vrieme sve to više traži valjana roba za spremanje
raznih proizvoda i buduć se pazi osobito na to, da budu košare od dobra gradiva
pletene: to neinia dvojbe, da će pitomljena bekva sve druge mješovite
vrsti vrba iztisnuti iz obćeg prometa. Prem je vrba u obće s malim zadovoljna:
to će nam ipak dati veći dohodak onda, ako budemo umjeli nju razložno pitomiti
i ako nebudemo u predsudi živili, da je za pitomenje vrbe u svrhu
košaračtva i najlošije tlo dobro.


I izbor vrsti vrba odlučuje znatno na valjanost gradiva za košare. Tako
se primjerice vrlo cieni dobrota takozvane bademaste vrbe (Mandehveide)
sbog njezine biele boje šiblja i sbog drugih tehničkih svojstva. Druga suvrst
bademaste vrbe — naime Salix amjgdalina canescens daje u dobroj
stojbini preko 3 metra dugačke Ijetoraste, dočim salix amjgdalina angu^
tifolia daje samo jedan metar dugačke Ijetoraste. V. R-č—.


Obća načela o provedbi diobe šuma.


(Po professiiru dr. Eduarđu Heijeru).


Svaki s diobom šuma baveći se šumar služi se u tom poslu obično posebnimi,
pače donekle i opravdanim! načeli, no ipak ne uvjek podpuno temeljiti
mi, za to se može u takove radnje lahko uvući po koja pogrieška, koja
pojedinoj dielit se imajućoj stranki može nanjeti nepravdu tim, da joj je manje
dodieljeno od dielećeg se šumskog imetka, dočim je usuprot drugoj stranki
veći dio pripao, nego što bi ga zaista dobiti imala. Dioba šuma zadaje stručaru,
koji se s tim poslom baviti ima, zaista tegotnu zadaću, jer će isti sbog pomanjkanja
nuždnih naputaka često na neprilike nagaziti, koje mora ipak svla
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 234 dati,
da uzmogne svojoj zadaći onako zadovoljiti, kako se to samo od svjestna


stručara očekivati može.


Naputci dakle za posao oko provesti se imajuće diobe šuma jesu od bitne
zamašnosti za provedbu diobe same, a s tom spojene potežkoće takove su
naravi, da se iste jedino putem obće discussije i nakon medjusobna svestrana
prosudjenja i podpuno izcrpljene ocjene pojedinih valjano opravdanih stručnih
nazora ukloniti mogu, pošto će se samo tim putem do žudjena cilja doći.


Obća načela u tom pravcu mogu se svesti u sliedeće točke:


1. Za diobu mora da je šuma prije točno izmjerena;
2. prije diobe treba da se kroz cielu šumu prema potrebi i shodnosti
valjani putevi osnuju i ponačine, te njihov pravac pobilježi i u nacrt ucrta,
dočim se ima izgradnja još nuždnih obćih puteva na uzajamni trošak vlastnika
prije diobe izvesti, ali i uporaba istih neuzkratiti nijednomu od dielećih se
vlastnika, zašto moraju dosljedno i troškove uzdržavanja takovih puteva svi
suvlastnici razmjerno prema porabi nositi. Tako izradjen i svestrano prihvaćen
sistem puteva nesmije se više mienjati bez privole svih interesenta tako, da
bi se samo stari putevi u druge svrhe smjeli upotrebiti tekar onda, ako bi se
isti zamienili sa novimi putevi ili ako nebi bili u obće od nikakove porabe.
3. Tekar onda, kad su zbiljne plohe svih odjela i odsjeka šume u razmjerju
njihova normalna dohodka po jednoj občenitoj plošnoj jediuici stegaute,
ima se dioba šumske površine medju vlastnike u onom razmjerju obaviti, u
kojem razmjeru isti na dohodke razdjeliti se imajuće šume udioničtvuju. Samo
zemljištni posjed osjegurava budućnost djelbenika i posjednika, dočim novčana
glavnica iznimno može biti samo kao jednačak zemljištne glavnice i uz veće
kamate, buduć je vrlo prolazna, promjenljiva i nestalnije od prve. — Obćine,
koje bivaju na taj način podmirene sa novčanim jednačkom, prodju zaista
hrdjavo, te obično osiromaše, a kod toga trpi ponajviše bezkućnik (proletarac),
koji očekujuć kakovu podporu ili polakšicu, nemože dobiti pomoći iz obćenitog
takovog imutka, dočim korporacije usljed umanjenog im zemljištnog posjeda
gube na kreditu, te se samo pojedinci mogu takovim postupkom obogatiti.
4. Kod ustanovljivanja medjašnih crta treba paziti na to:
a) da se pojedini djelovi po mogućnosti arondiraju;
b) obćeniti sistem puteva ima odgovarati potrebi pojedinih djelbenika, a
za to valja nastojati, da se u sklad privedu oni nuzgredni putevi, koji mogu i
za pojedine djelbenike biti od važnosti;


c) da su pojedini u vlastničtvo izlučeni djelovi šume djelbenikom što više
pristupni;


d) da se vrstnoća i vriednost stojbine, tla i porastline (procjena u obće)
izjednači što moguće više tako, da zbiljna pojedinim dielbenikom pripadajuća
površina stoji što više u istom razmjerju sa stegnutom površinom;


5. da se odieli jednog uredjajnog razreda na jednu vrst drveća, uzgoja i
obhodnje, i to po vladajućoj vrsti prociene obzirom na to, što se predpostavlja,
da se sa stanovišta šumsko-gospodarstvenog ovakovo šumsko tlo i u buduće


ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 235 —
neće otudjiti šumogojstvu. Docira se stojbinske vrstnoće sa normalnimi dohodci
u dobi obhodnje podudaraju, s toga moraju i potonji biti istovjetni, da jih
medjusobno prispodobiti uzmognemo. Kad bi oni bili u rastućem razmjeru,
onda bi jim u vriednosti unutar diobnoga teritoriuma medjusobno u jednom
te istom omjeru bili bez obzira na ovu ili onu vrst drveća, ili na ovaj il onaj
uzgoj il obhodnju


Ako se takove obćenite šume sastoje od raznih vrstih drveća, uzgoja i
obhodnja, to se ima od tih za temelj diobe uzeti ona, koja svim ondje vladajućim
odnošajem bar donekle odgovara i koja bi se konačno za buduće gospodarenje
pridržati mogla; u protivnom pako slučaju morali bi se onakovi odjeli,
koji po svojih vlastitostih iziskuju poseban postupak izlučiti, te od ovakovih
sastaviti poseban uredjajni razred;


6. da se svi odieli jednaka prirasta uvrste (ucjena) u jedan te isti razred
stojbinske dobrote, a za svaki takav razred ima se sastaviti skrižaljka dohodka
tako, da svakoj porastlini s normalnom drvnom gromadom u raznoj starosti
iste odgovara u istovjetnom razmjeru ona u skrižaljki naznačena porastlina od
iste starosti. Na normalnih mjestih svih onih odjela, po kojih se ima gromada
račnnati za dojdući dohodak, treba da se sadašnji dohodak po jutru ustanovi,
koji istodobni dohodak iz skrižaljke, ako se razdieli kroz onaj prvi po jutru,
pokazuje nam za sve starosti porastline nepromjenjen činbenik. Ako ovaj činbenik
pomnožimo sa u skrižaljki naznačenom drvnom gromadom odabrane dobe,
dobit ćemo normalni dohodak porastline.
Šumski odjeli u dobi premladi ili sa obrastom za procjenu neodgovarajućim,
in)aju se smatrati kao čistine (laži), te jih valja po drvnoj gromadi njim
bližnje porastline i sa sličnom stojbinskom dobrotom onako ucjeniti, kako je to
već obrazloženo.


Kod uredjenja i procjenbe dohodaka ima se stegnuti zbiljni zemljištni
prostor na jednaki nečisti dohodak (tvarni, gromadni ili novčani), dakle na
obćenitu jedinicu ucjenjivanja t. j . na normalnu dobrotu. Ako se potonji dohodak
podieli sa istodobnim normalnim dohodkom obhodne dobe i pomnoži sa
čimbenikom, koga smo kod napomenutog stezanja dobili, onda ćemo dobiti
odtud zbiljnu zemljištnu površinu.


U normalnih odnošajih ovako će se zaista ukazati jednaki dohodci po
gromadah ili novčanih iznosih, ali kod diobe šuma vriede druga načela ucjenjivanja,
buduć tamo nečisti dohodak (Rohertrag) povoljne obhodnje može biti
brojnik činbenika za stezanje, dočim je ovdje čisti dohodak najpovoljnije ob
hodnje (y i) mjerodavan, pošto prrirajerice 3 jutra šume na izvrstnoj stojbini
donose tobki nečisti dohodak, koliki 120 jutara šume na lošoj stojbini, koji
kod procjenbe i uredjenja, nu nipošto kod diobe šuma predočuje jednačak od
3 jutra, biiduć su ovdje troškovi administracije sa raznimi javnimi tereti 40
struke veći, nu ne samo to, nego su i troškovi skopčani sa izrabljivanjem šume
razmjerno veći, te i troškovi za samu gojitbu mogu biti ovdje pače tohki, da
usljed rečenih činjenica čista dohodka neitna.
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 236 —


Kod razložnog ucjenivanja ima se od nečistoga dohodka -R, odbiti trošak
izrabljivanja šume E, zatim do konca obhodnje proračunani javni godišnji tereti
S, trošak administracije A, te svi potrebiti troškovi za izgradnju puteva i
troškovi gojitbe K. Usljed toga bio bi kod dobitne mjere p, čimbenik stezanja:


normal. dobrot.


dočim je «/ F´= stegnuta površina, ako je F= zbiljna površina. Ako je brojnik
= 0, to je takođjer yF=^0, t. j . primatelju dodjeljena površina nije zai´ačunana,
jer od nje proiztičućih dohodaka sa prije spomenutimi troškovi nestaje.


Ako je brojnik niječan, to će tad i stegnuta površina biti niječna, te ako
bi primatelj takovu primio i nju kultivirati imao, onda bi morao još toliko put
dobiti ječne površine, da nebude u gubitku.


Za to imala bi se onakova površina šume, koja niječan dohodak i kod
najbolje obhodnje nosi, sasvim napustiti iz računa, ili bi se samo onda u račun
uzeti imala, ako bi posjednik iz stanovitih razlogah prisiljen bio, da takovu
površinu pošumljivati mora;


7. da se razdioba drvne gromade temeljiti ima što točnije na sadanjoj
vriednosti njezinoj, a to zato, da se tim na polju spekulacije izbjegne što više
svakoj obmami. Vriednost postojećih, poglavito starijih porastlina nesmije zavisiti
0 uredjenju šumskog gospodarenja u obće za pojedina udioničtva, niti od
kasnijih za porabu dospjevših dobnih razreda, niti od nazora gospodarenja napose,
a niti od nepredvidjenih nepogoda kroz ljude i prirodne dogodjaje, koji
bi uzsliediti mogli.
Da se slične obsjene od posjednika odklone, ima se ona obhodnja ustanoviti,
— i to po onoj kod ucjenivanja dohodka uporabljivanoj skrižaljki, -koja
najveći čist dohodak nosi, te vrstnoću tla i vriednost šume povisuje, dakle
u obće ona, koja je po šumoposjednika najpovoljnija bez obzira na budući način
gospodarenja.


Prosudjujuć po skrižaljki dobu porastlina jednu za drugom, a tako i obhodnju
i discontiranjem neprekidnim redom pravilno opetujuče se dohodke, te
ostajuće porastline kao takođjer i medjuužitke na sadašnjost, te obračunom
discontirane koli početne troškove, toli i na koncu svake obhodnje opetujuće
se troškove gojitbe na sadašnjost: onda ćemo dobiti iz početka rastuće, a ka^nje
padajuće kazalo vrieđnota, od kojih najviša vriednota za posjednika najpovoljniju
obhodnju pokazuje.


Jednaki godišnji izdatci (javni tereti, administrativni troškovi i t. d.)
neuzimaju se ovdje u obzir, pošto isti po predspomenutom kazalu odbitkom
konstantne jim glavnične vriednosti najvišu vriednotu nepromjenjuju. Ako svaka
skrižaljka od više razredah vrstnoće osobitu obhodnju zahtjeva, onda se ima
površina svakog razreda (fi, fa, . . . .) sa primjerenom dobom obhodnje (ui,
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 237


u 2, ) pomnožiti, a iznos proizvoda sa ukupnom plohom riizdjoliti, da
tim zadobijemo srednju obhodnju, — dalile:


flUl4-f2U24-
IT


Um = f —, f ,
^^


Sa šum. odjeli onakoviii vrstili drveća i uzgoja, koji nisu još ucje ijeni,
postupa se isto tako po skrižaljci, koja odgovara njihovoj porastlini.


Ako uzmemo vriednost glavnog užitka te u obhodnji uzsljedujuće dohodke
prorede = M (nečisti dohodak), početni trošak gojitbe = K i dobitnu mjeru
= p ; to će biti najpovoljnija obhodnja po obličku:


R - K (lOp)u Uj
lOpu -1


Ako ima dakle više šum. odjela tečajem prirasta jednakih i glede drvne
gromade i glede sortimenta, t. j . da oni u jedan razred dobrote spadaju, onda
se ipak neće najpovoljnija obhodnja istih toga radi sudarati u istoj godini, jer
ako i dobne gromade jedne porastline medjusobno točno u istomu raznijerju
stoje, u kojem razmjeru stoje i kod druge porastline, to neće ni ustanova potonje
formule ovdje vriediti.


Stavimo li primjerice pretežniju drvnu gromadu po jutru odjelu I. za dobu
porastline lO, 20, 30, i t. d., sa r ´,„, r ´,^,|, r ^3„, ... . a onu odjela II.
sa r ^10, r \o, r %(),, to nastaje razmjerje :
´´o : r´,„ : r´ao =r^„, r ^^ ^ r \n, a odtud ipak j(,š
nesljedi, da je


R 1
— K 1 xi-o pi o ^ ]I^V^K^^o^K VOp^ . 11*30 -K´3oXl-0p-^"
1-0 p 10 -1 1.0p^»—1 ´ l-Op´» —1


III 10
_


R 2
10 K 10 X lOp lO
l-Op>o_l i-op^"—! I0p»"—1


a to tim manje, jer se i troškovi gojitbe medjusobno razlikovati mogu. Prema
tomu u obće nepostoji samo za pojedinu porastlinu, nego i za pojedine skupine
šum. odjela i za svaki uredjajni razred pojedinog udioničtva jedna posebna
najpovoljnija obhodnja, koja se po obličku II. ustanovljuje.


Medju ovimi obhndnjami, koje poprimiti valja, jest najpovoljnija najkraća
(na pr. kod bukve 45—60 godišnja) jer životnoj snagi drveća najbolje odgovara
i jer je u toj dobi prirast na drvu najveći. Kod onih vrstih drveća pako, kod
kojih je prirodno pomladjivanje moguće, (e ako zahtjevana obhodnja stupi u
onu dobu, u kojoj još za sječu do/.riela nisu, ima se iztražiti, da li se nebi
dala ta doba po najvećoj vriednosti pronaći po obličku III. predmnjevajuć, da
su troškovi gojitbe K približno jednak 0. Ova obhodnja svakog dionika može
zadovoljiti, jer izdatke netreba ukamaćivati, jiošto takovih porabom sječin;v
niti neima.


8. Porastline po svojih svojstvih diele se u 2 razred^
A. u I. razred spadaju:


ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 238 —


a) takove, koje su obhodnju jur dostigle ili pače nju prekoračile i koje


se zaračunavaju po tržnoj cieni njihove sadanje drvne gromade. Po kratkoći


goreiećene obhodne dobe ubrajaju se sve one porastline, koje kod njihove drvne


gromade izkazuju svoju vriednost, na kojoj se osobito budući dohodci osnivaju


i na koje se valja osobito obzirati, buduć se kod procjene takovih porastlina


držati valja samo zbiljnih obstojnostih, na temelju kojih može se pouzdano naš


račun osnivati;


b) takove porastline, koje još doduše obhodnu dobu postigle nisu, ali su


u prirastu zaostale ili su inače nepodpunog obrasta ili se u pravcu sjećnog


reda nalaze, dakle u obće takve porastline, koje se sbog sličnih obstojnostih


uporabiti imadu i konačno ovamo spadaju,


c) zalihe od proreda ciele šume.
Tržna ciena za pod b) i c) navedene slučaje obračunava se po sadanjoj
drvnoj gromadi.


B. U II. razred spadaju sve ostale mladje porastline, dakle:
a) pretežnije zalihe, koje se bez uštrba za posjednika nemogu uporabiti
i kojih vriednost raste i
b) zalihe takove, koje još u vremenu do najpovoljnije obhodnje putem
proredjivanja do porabe dolaze.
Pravu vriednost (B. W.) tih porastlina naći ćemo, ako diskontiramo čisti
prihod (v) iz porabnog dohodka najpovoljnije obhodnje (ui) na sadanjii dobu
porastline (a), a isto tako valja i sa medjuužitci (d i da . . . dn ) postupati,
koji u odgovarajućih dobali porastline (ai, a2 . . . a n = u i) stižu. Prema
tomu sadanja vriednost porabnih užitaka i dohodaka od proredjivanja ustanovljuje
se po oblićku:


+ —^ + —^´ +....+ ^´^—..IV.


ui — a ai — a az — a an — a


lOp lOp 1-Op 1-Op


Za proračunanje zbiljne |)orabne gromade u m (ako se nećemo poslužiti
sa procjenom izbrajanja stabala) morati ćemo pronaći pokusnu |dohu. u kojoj
su obćenite vlastitosti ciele porastline zastupane, te na istoj ustanoviti sadanju
(« godišnju) protežniju drvnu gromadu (m), koja podielena kroz istodobnu (a
godišnju) gromadu (f) skrižaljke dohodka (koja tečaj prirasta porastline predstavlja)
daje količnik ( ´r J, s kojim se gromada u skrižaljki najpovoljnije obhodnje
pomnožiti ima. Tako proizišavša množinj, kubičnih metara umnožena sa
vriednošću 1 m^ (tržna ciena po odbitku troškova porabe) i pomnožena zbiljnom
površinom predstavlja vriednost (V.) glavnoga dohodka. Isto tako pronadju se
inedjuužitci, ako pomnožimo u skrižaljki naznačenih dohodaka proredjivanja sa


gore navedenim količnikom (JY) ^ vriednost 1 m´ X površinom porastline.


Ako bi se imala k porabi jur dospjela porastlina X izrabiti i unovčiti, to
§e odtud nastali čisti prihod (G) može odmah koristonosno uložiti (ukamatiti)i
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 239 —
a osim toga nosi bez odvlake dotična oplodjena uporabljena površina takodjor


rentu. Drugčije se ima sa porastlinoni r, koja tek za n godina k porabi do


lazi. Sadanja vriednost takove po obličku IV. proračunane porastline odgovara


ovdje čistom prihodu (G).


Oba potonja prihoda (G) nisu si istocieni, akoprem su od iste veličine,
te iste kamate nose. Tomu nije razlog taj, što godišnji kamati od Y nedolaze
odmah u ruke, nego tekar poslie n godina jer se može G i od A u n godina
sa kamati na kamate povisiti, te bi tako u obih slučajih GxlOp n bio, nego
razlog tomu je taj, što kamati G—a od X teku od dužnika neodnosećeg se na
ploštinu porastline, dočim kamati G — o od Y odnose se na samu površinu.
Ova površina n godina nosi kamate, te nemora drugu posebnu rentu nositi kao
ona u prvom slučaju, buduć vlastnik X može prometnu svoju novčanu glavnicu
G povoljno kamatonosno uložiti i istodobno po volji zemljištnim prostorom razpolagati
(na pr. prodati) jer G + podpunu vriednost tla on posjeduje, dočim
vlastnik Y tek posije n godina u isti položaj stupa. Za tu dobu sbog te izostajuće
posebne rente tla pripada Y njeka odšteta (D), koja odšteta izjednačuje
razliku njemu sad u dio dopale vriednosti od one tekar poslie n godina uzsljediti
imajuče podpune vriednosti tla, dakle je


Tx j ^1 vried. tla , , 10p"i—a -1 ,.


D = vried. tla — —1-Opn = vried. tla X l-Op"i —a ^^


Ali i dužnik G—a od Y (površina porastline) nemora tolike kamate davati
kao onaj G—a od X (povoljna osoba na pr. družtvo), jer prvi mora tečajem
n godina još godišnje javne terete i troškove administracije (s) podmirivati,
što pomnožavanje i povisivanje prvog G - a slabi, jer raste do porabe na


s X 1-Op" — 1


Uslied toga pripada vlastniku Y još daljnja odšteta, koje je sadanja
vriednost:
S = S X 1-Op (1-Opn — 1) _ S (lOpui-a—1)
0-Op X 1-Opn — 0-Op X l-Opii - a-,


Ako se dakle drvna gromada porastline X kao G računa, onda je ona
od Y= G — D — S.


Tržna ciena jedne a godišnje porastline, koja u dobi najpovoljnije obhodnje
ui, čisti prihod = V n izgled stavlja i do porabe u dobah porastline ai, a2,
... . a´n čiste dohodke od proredjivanja đi, rfa, dn daje uz sve to,
što ima i godišnjih izdatal%a, jednaka je sadanjoj vriednosti porabit se imajućih
užitaka i prihoda proredjivanja, — odbiv razliku medju vriedno.sti njekog za
proizvadjanje diva razpoloživog zendjišta, koju vriednost sad ima i koju će
nakon ui — a imati i napokon odbiv na sadanju joj dobu diskontirane za trajanja
Ml — a godina dospjele godišnje izdatke ili:
B W = obličku IV. — (obličak V. + obličak VI.) VU.
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 240 —


I naša je vriednost porastline = viiednosti šume manje vriednosti tla .. VIII
Ali s ovim obličkom dobijemo samo tada pravi posljedak, ako se već u prvoj
obhodnji može računati na normalne dohodke, u protivnom slučaju ima se izračunati
idealna vriednost šume i tla — predpostavljajuć, da će dohodci abnormalni
biti i u sljedećih obhodnja kao što su i u prvoj obhodnji. Vriednost
porastline H u godini m jest jednaka kamatom i od kamata kamatam glavnice
tla, koja se vriednost, ako obhodnju sa M, a sa Hi naznačimo na koncu obhodnje
proizlazeći čisti dohodak odbitkom svih dotle prispjelih troškova proizvodnje,
pronaći može po obličku


" (10 pm _ 1
lOu — 1


Ovamo se još imaju uračunati i do m godina dospjevajuće kamate i od
kamata kamate proizvodne glavnice (javni tereti, gojitbe, administracija), jer
posjednik u vriednosti porastline ima ne samo naknadu do godine m dospjevajuće
rente tla, nego i kamate ostalih glavnica, koje su za proizvodnju porastline
potrebite bile.


Ako je pakc do m godine imao nuz to i nuzužitaka, onda se imadu isti
prema predjašnjem proračunu vriednosti porastline u odbitak uzeti. Oiitud sliedi,
ako sa S, C, V do m godine dolazeće kamate javnih tereta, gojiibe i troškova
uprave, sa D dotle dospjele vriednosti medjuužitaka označimo, da će biti:


1^ (10 p m — 1) +S-f-C4-V — D = vriednost porastline. U tom
1-Op" — I
obličku označuje zz ne pravu, nego onu vriednost tla, koja bi uzslie1-
0 pn — 1
diti imala, ako bi čisti dohodci svih obhodnja uvjek jednaki bili //´.
Ima li se dakle na koncu obhodnje u očekivati dodpjevajući normalni
čisti dohodak, onda s-e tim postupkom ukazuje i prava vriednost tla.


Discontiramo li cio na proizvodnje odnoseći se potrošak na sve postojeće
porastline od njihova začetka do dobe diobe u sadašnjosti, onda će sbog istog
potroška i svaka medjusobna naknada odpasti, jer se svi troškovi prema razmjeru
udioničtvovanja pojedinih djelbenika iz zajedničkih sredstva podmiruju,
te se tim i naknada d´že i izjednačuje. Kod proračunavanja vriednosti šume
smatraju se djelbenici kao stranke, kojim se pojedini djelovi šume kao kupcu
prodavaju.


Na temelju toga imadu se svi neprestano uzslii´divši užitci diskontirati
na sadašnjost, te od ovih samo na porabno vricme unapred diskontirani troškovi
odbiti, koji se posije diobe od dotičnih vlastnikah podmiiiti imaju. Zato se
prvašnji troškovi gojitbe, podmireni javni tereti i t. d. nesračunavaju, ali se
zato moraju čisti dohodci od neprestano uzsliedivših porastlinah sračunavati,
koji dohodci za proračunanu vriednost tla služe. Ova je ovisna od vrsti drveća
i uzgoja kao takodjer i od obhodnje, a na temelju toga osniva se sva procjena.
Kod toga postupka ima se obličak VIII. zamjeniti sa obličkom VII.
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 241 —


Nakon diobe sliedeći godišnji jednaki troškovi mogu se u tom slučaju iz
računa izpustiti, a tako i stegnute površine pojedinih udioničtva, jer se usljed
toga njihove glavuične vriednosti medjusobno dižu i izjednačuju. Nu ovaj pokraden
jiostupak za procjenu \riednosti šume u svrhu prodaje nije umjestan.


9. Vriednost tla = o, ako je čisti prihod = o. — Obično nebiva, da se
zemljište pcklanja, a još manje, da se komu plaća, ako se preuzima, te je i
sbog nepravilne prodajne ciene i dobitna mjera nizka. Prema tomu je vriednost
tla =^ prodajnoj vriednosti. Ovdje valja prosuditi, da li je ovisna vriednost tla
ili dobitna mjera od prodajne vriednosti.
10. Kod proračunavanja svih čistih dohodaisa i dobitaka imadu se sadašnje
tarife ciena i nadnica kao temelj uzeti. Proti prigovoru, da bi usljed toga
vriednost tla i šume promjenljiva bila, vojuje Činjenica prigodnog padanja i
dizanja žitnih ciena i visina za livade odnoseće se vriednosti nadnice.
U. Troškovi gojitbe za podpuuu sjetvu, koji troškovi bijahu neposredno
prije diobe još zajednički podmireni, imadu se uračunati preuzimatelju takove
gojitbe po obličku VII., pričem je a^o sa:
V d* dn


K = ^r——7-+ —;r + + --X — vriednost tla X


gOpu´—1) _ S (lOpu´- 1)
1-opu´ oop X 1-opu´ — 1
Za procjenu vriednosti gojitbe sa sadjenicami 1, 2 m godišnjimi
izvedene, jest a = 1, 2 . . . . m i t. d.
Kod ovog proračunavanja imadu se još uzsljediti imajući troškovi oko
popravaka i usavršenja gojitba zajednički podmiriti.


Ako bi vlastnik takovo zemljište na vlastiti trošak pošumio, onda k ob


ličku IX. imali bi se na porabnu dobu discontirani troškovi odbiti, dakle K ==


na porabnu dobu discontirani podpuni čisti dohod manje vriednost tla


?L^P.!iz:il = na porabnu dobu diskontirani čisti prihod 4- vriednost tla _


1-Oput 1-Opui


vriednost tla = vriednost tla — vriednost tla = o, t. j . ovdje nedolazi nika


kova vriednost porastline u račun.


12. Ako je novčana vriednost porastlina posebice za svakoga udionika ili
sveukupno sbrojena, onda se proračuna za svakoga udionika „ima" i „dati"
(Soli u. haben), a iz tog izdatci odnosno primitci po novčanoj vriednosti računaju.
Izdatci mogu biti u novcu ili u drvu. U prvom slučaju ima dužniku dozvoljeno
biti, da svoj dug prodajom dorastlih porastlina podmiri. U drugom
slučaju preporučuje se, da se primatelj diobnim ugovorom obveze, te da svoje
tražbine podmiri sa budućimi za izrabit dopustivim! šumami, da sve vrsti drveća
i sortimente po procjeni porastline, po ustanovljenoj drvnoj cieni i uz podmirenje
troškova izrabljivanja šume preuzeti ima.
Ako bi se imalo izjednačenje provesti po vrstih drveća i sortimentih, onda
bi prema okolnostim dužnik imao iz ciele šume sječom i preborom mnogih
porastlina svojim obvezam zadovoljiti.
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 242 —
13. U pogledu točnosti procjene drvnih gromada preporuča se kod diobe
šuma osobito posebni postupak, te:
a) ako drvne ciene u obće vrlo nizko nestoje, ima se pretežniju porabiiu


gromadu drva izbrajanjem i klupiranjem stabala procjeniti, a tako isto i poti


štena stabla starijih porastlina. Samo drvne gromade proredjivanja i mladjih


porastlina imadu se ustanoviti izradbom povećih pokusnih ploha.


Kod izvanredno nizkih drvnih ciena mogu se pravilne porastline, kod kojih


je starost (doba) približna najpovoljnijoj obhodnji primjereno velikimi pokusnimi


plohami procjeniti.


b) Glede još za porabu nedozrelih porastlina primjećuje se, da se netaknuto
ostat imajuće drvne gromade do one dobe, do koje se može računati na
njihov dojdući prihod, procjeniti imadu iU sredstvom povećih ploha, ili izbrajanjem
i klupiranjem na njih nahodećih se stabala. —k—


Zanimiv dogodjaj u lovu.


Nije šala, odlučio sam u lov na medjede, na što nikad prije ni pomislio
nisam, dok nezačuh, da će lugar S. sa nekojimi vodici, koji znadu potražiti
medjedov brlog. Toj njegovoj namisli veoma sam se čudio. On da će u lov na
medjede, — ta on nije lovac, a nije baš ni toli odvažan. To me baš usokoli.
Prem nisam ni ja strastven lovac, ali ipak mogu biti dogodice odvažan, te
odlučih čvrsto u potragu za medjedi.


Kad sam se posije te odluke sastao s lugarom, upitav ga, je li je istina,
da će ići u lov na medjede? On mi odvrati: „Uprav sam gosp. šumar došao
prijaviti vam, da dva čovjeka Jezeranca znadu za medjedov brlog, pa ako imate
volju, mogli bi ga s njimi potražiti". To mi se je svidjalo, te mu odmah naložih,
da 9. veljače t. j . u četvrtak rano u jutro sa obojicom vodica dodje u
stan na Vrh Kapele. U taj čas pristupi k meni i neki seljak iz Modruša i
kaže: „Gospodine i ja znam za dva brloga. Dobro — odgovorih mu — dodji
i ti u četvrtak, pa ako budemo sretni liepo ću vas sve nadariti.


9. veljače svane na Vrh Kapele liepi zimski dan. Sunce pomaljajuć se
na vedrom plavetnom nebu, kan da poklanja svoju blagodat samo zato, da vidi
posljedak znamenitog poduzeća, koji će se tog dana u Kapeh odigrati, nu to
mu danas sudjeno nije, jer će prije glavnog prizora ođputovati u druge krajeve.
Gora obavila se bielim sniežnim plaštem, a sunčani traci odrazujuć se o
sitne sniežne pahuljice, ne dadu oku dulje vremena gledati u svjetlucanje plašta.
Prvi red uz drum stojećih jela pričinio mi se na prvi pogled kao red velebnih
alabastrovih piramida ili kao u svečanom ruhu red orijaških niemih stvorova,
koji očekuju, da im izpovjedim naumljeni moj današnji posao. Nu toga im ne
treba, — ta i onako će svemu svjedoci biti.


Sunce je već dobrano poodskočilo, a nikoga neima.