DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1888 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 267 —


a ostalih 8 prosti pomagači, najmljeni sa ulice. No može se ovimi strojevi praviti
burad i od vedih omjerah.
Djavolski Francuzi, šta nede još obretati ? Nu to nefiine samo Francuzi, nego
potreba života i napredak obrta. P. B.
Smanjenje vremena i troška kod izvoza drva i drvarske robe u šumi.


Uradljivost pokretajudih sila umanjuje se odporom žuljenja ili trvenja na hrapavom tlu
u šumi. Obzirom na odpremanje šumske drvarske robe, te obzirom na način i sredstva
odpreme može o d p o r biti dvojake naravi, i to: a) odpor kod sklizajudega trenja (plazajice,
puzajice) na tlu kod spuštanja i kod povlačenja debala (na vlakah) i kod vožnje
drvarske robe na saonicah ili ako se naumice kola cokuljom ili zavirom zapanče i
b) odpor kod koturanja kola (uz sklizajuće trenje osovina).


Sklizajude trenje raste tim više, čim je hrapavija ploha tla i kretajućih tjelesa
i to u razmjeru težine ovih potonjih.


Ako se tlo izgladi (poravna), onda se tim i onaj dvojaki odpor izjednači, te se
odkloni zaustavljanje i zaprieka udara i tuka. Kotrljajude trenje zaista umanjuje odpor,
ali prema stanju šum. puta biti de ipak još dosta raznovrstan odpor. Kod jednake
tegljivosti (sile teglenja) i teredenja na razitom šum. putu za obična kola sa četiri
točka i sa 1 metar brzine u jednoj sekundi postoji taj razmjer:
K (sila kretanja) : S (== T -\-T ^ t. j . težina tarnica ili kola i tovara) = 1 : w = g
ili ako je K=x (brojka), t (srednja tegljivost tegleće stoke: konja vola i t. đ.)


(T + T,)q = x.t
onda sliedi, da treba


1. za ustanovljen tovar potrebita tegljivost ili potrebit broj teglede stoke
,_(T
+ T.)q I)
t


2. za ustanovljenu tegljivost i stanje šum. puta biti će težina odpremit se imajudeg
tovara
T, = L. — T
II.)


q


Ako je primjerice q (sbrojka potrebite tegljivosti) prema izkustvu
a) za šumsku putanju (put) u rahlom pjesku == 0*125
b) „ „ „ „ na lahkom tlu = 0´06
c) za pravilnu cestu = 0*025


i kod sva tri slučaja L = 70 klgr. (tegljivost konja), te
T, = 4500 klgr.
T =1200 „


onda bi trebalo u slučaju pod a), pod 6) i pod c)
teglede stoke 10 5 2


ili po jednačbi II.)
u slučaju pod a) nebi se mogla natovarena kola krenuti;
u slučaju pod b) mogao bi se tovar samo sa četiri vožnje krenuti,
a u slučaju pod c) mogao bi se tovar sa jednom vožnjom krenuti.


V. R-č—.
O zagradjenju bujica u Dalmaciji piše „Objavitelj Dalmatinski" u br. 32 od
21 . travnja t. g., da je ministar za poljodjelstvo postavio poseban odsjek šumskotehničkog
odjela za zagradjenje bujica, koji će zuvisiii neposredno od ministarstva za
poljodjelstvo ta sjedištem u Zadru, te je pođjedno imenovan za upravitelja toga odsjeka
sađanji c. kr. šumski nadzornik kod namjestničtva.
Ovomu odsjeku biti će dodieljena obzirom na postojedu potrebu još dva šumarska
tehnika i to, jedan za sjevernu, a drugi za južnu Dalmaciju, te de oba tehnika skoro
imenovana biti.