DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 221 —


ako tužitelj M. L. položi prisegu ođ ucjene sljedećeg sadržaja: „da on onu štetu, koja
je za njega nastala time, što su dne 31. listopada g. 1884. od njegova dva lovaBka
pseta po nalogu tuženikovu na ovoga lovištu pri tjeranju tamo pobjegle zvjeradi, jedan
pas hitcem iz puške ubijen, a drugi pas time nastrieljen, na iznos od 50 for. savjestno
cieni".


S toga imađe tužitelj uz tri dana nakon pravomoćnosti ove osude zaiskati određjenje
ročišta za položenje prisege od ucjene, ter ju na istom položiti, jer u protivnom
slučaju smatrati će se njegov dokaz neuspjelim.


Tužitelj se sa ostalim đielom njegovog tužbenog zabtieva, da mu je tuženik
dužan platiti u ime odštete za dangubu njegovih dviub lugarali iznos od 4 for. i za
osujećeni dne 31. listopada 1884. njegov lov iznos od 20 fr. bezuvjetno odpućuje.


Ako tužitelj naloženu mu gore navedenu prisegu ođ ucjene u svoje vrieme nenastupi
ili nepoloži, onda se on sa njegovom tužbom pr. 8. studena 1884. br. 152 i
stavljenim zahtjevom, da mu je tuženik dužan u ime prenapomenute odštete izplatiti
iznos od ukupnih 224 for. sa S´^o kamati ođ 8. studtna 1884. i parbenim troškom,
odpućuje, te biti će dužan tuženiku parnične troškove u iznosu od 47 for. 35 nvč. u
roku od 14 dana pod prietnjom ovrhe naknaditi,


obnašao je kr. stol sedmorice iz razlogah pod (privitih) davši mjesta previdu
tuženika V. V , uz preinaoenje osude banskoga stola potvrditi u glavnoj stvari osudu
prvoga suda, podjeđno pak izreći, da se trošak parbeni u svih trih molbah međjn
strankami prebija.


Razlozi:


Izkazom svjedokah B. L., J. Č., i F. S. dokazano je, da su lovski psi tužiteljevi
iz lovišta njegovog prešli na lovište tuženikovo tjerajuć tamo srnu, koja je s lovišta
tužiteljevog prebjegla bila na lovište tuženikovo i tom prigodom, da su isti psi nastrieljeni.


Priznanjem pak tužitelja dokazano je, da su upitni psi bez gospodara (tužitelja)
na lovištu tuženikovom zatečeni i tamo po lugaru tuženikovom nastrieljeni.


Po §. 32. zakona o lovu, vlastan je posjednik lovišta ubiti psa, skitajućeg se
bez gospodara po lovištu, makar da mu dotični pas nečini neposredno štetu iz čeaa
sliedi, da ova vlast pripada posjedniku lovišta tim više, ako tudji pas bez gospodara
udje u lovište njegovo tjerajuć zvier, koja je u lovište njegovo prebjegla i tim postala
vlastnost njegova (§. 19. zak. o lovu). U tom bo slučaju čini pas štetu, od koje se
posjednik lovišta braniti može najsbodnijim sredstvom dotično tim, đa psa ustrieli,
budući đa se po naravi stvari nemože nanj uporabiti ustanova §. 1321 ogr. sloveća
zaplieni živinčeta u kvaru zatečenoga.


Kad je dakle tuženik, da sebe sačuva od štete, dao strieljati na pse tužiteljeve,
ovršio je on pravo obrane svojega dobra, ter s toga neođgovara za štetu nastavšu
odtuda za tužitelja (§. 1305 o. gr. z.).


Ovo stoji tim više, čim tužitelj nije dokazao okolnostih takovih, iz kojih bi se
dalo zaključiti, da je tuženikov lugar nastrielivši pse morao znati, da je tužitelj s timi
psi baš u isto vrieme na susjednom lovištu svojem lovio. S tih razlogah je opravdana
osuda prvosudna ođpučujuća tužitelja sa zahtievom tužbovnim, česa radi valja uz preinaćenje
osude banskoga stola potvrditi u glavnoj stvari prvoga suda.


Trošak parbeni ima se prebiti, jer svaka stranka ima za sebe po jednu po


voljnu osudu.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Visomjer sa zrcalom (Spiegel-Hypsometer nach Faustinann). — Pizikalnoastronomička
radionica Hartmann-Braunov a u Brockenheinu u Frankfurtu na
Majni darovala je našemu hrv.-slav.-šumarsk. družtvu jedan primjerak vlsomjera sa


17