DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 217 —


To bude i primljeno. Dodatak glasi: Pošto ali praksa pokazuje,
da se §§. 6. i 7. šum. zak. kao i min. naredba od 3. srpnja 1873.
i ostale odnosne zakonske ustanove u pojedinih krunovinah
različno tumače dotično i rabe, to se visoJja vlada umoljava,
da zakonitim putem izdade stalnu i jasnu definiciju zabrane
(Schutzwald).


Šumarski ravnatelj Prasch govoraše za taj predlog, dočim knez Scbwarzenberg
iztaknu, da se taj dodatak osniva na nezakonitom zastupanju oblasti,
đake ne može biti predmetom zaključka šumarskog kongresa. Profesor pl. Guttenberg
ostaje kod predloga koruškoga šumarskoga družtva, s toga knez
Schwarzenberg naglasi, da se u predležećem slučaju može samo molba upraviti
na visoku vladu, neka bi izvolila iztražiti i odstraniti navodna nezakonja kod
stavljanja šuma pod zabranu.


Prof. pl. Guttenberg povuče na to spomenuti dodatak natrag, a c. kr.
ministerijalni savjetnik Rinaldini kao zastupnik ministarstva za poljodjelstvo
izjavi, da se mora pristati uz nazor kneza Schwarzenberga, a ministarstvo će
već uzeti obzir na zamolbu kongresa, samo se moraju slučaji, gdje su se nezakonja
dogadjala, od strane odnosnih družtava točnije označiti. Nakon poduljega
razpravljanja predloži prof. Zedtevitz sljedeću resoluciju:


„Pošto su se od strane zastupnika Koruškoga i dolnjo Austrijskoga
šumarskoga družtva čuli glasovi o nepodobštinah,
koje nastaju u sijed zamjene pojma „zabrana" i „zaštitna šuma" —
to moli šumar, kongres vladu, da takove slučajeve izpita, odnosno
odstrani".


To bude jednoglasno primljeno.


Zatim bude zaključeno, da se obdržava budući kongres u godini 1889.,
a pošto nepredleži nikakovih tema zanj, to bi se imala moguća pitanja slati
na izvršujući odbor. U isti odbor budu per acclamationem izabrana ista gospoda
kao i prošle godine.


Grof Haugwitz zahvali se predsjedniku u ime kongresa na obzirnom vodjenju
razprava i na to bude kongres zaključen.


LISTJ^IKI.


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućega odbora družtva obđržavana je dne 21. travnja t. g.
u đružtvenih prostorijah (Akademički trg br. 4) pod predsjedništvom velem. gosp.


M.
Dursta, a u prisutnosti p. n. gg. odbornika J. Ettingera, R. Fischbacha, J. Kollara
tajnika F. KesterSanka.


ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 218 —


Dnevni red: Čitanje i ovjerovljenje zapisnilia ođborske sjednice od 4. veljače


t. g. — Čitanje važnijih na đružtvo prispjelih dopisa. — Razprava o predlogu ravnateljstva
kralj, šumarskog učilišta u Križevcih glede ustrojenja šumarskog pokušališta
na istom zavodu. — Razprava o ođpisu visoke kr, zemalj. vlade od 27. ožujka
t. g. br. 10.547 u koliko bi se možda branjevine na krasu imale izuzeti od običajnih
ustanova lovnoga zakona u pogledu lovostaje. — Skontriranjc đružtvene blagajne, te
zaključak drnžtvenih računa za g. 1887. — Osim toga pako riešeno je i njekoliko
administrativnih predmeta.
Zakoni i normativne naredbe.


Naredba od 18. travnja 1888. broj 26.662 ex 1887. izdana glede zavladalih
nepodobština u uživanju paše i drvarije u kraških predielih i glede
ograničenje držanja koza. Kralj, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove uvidiv,
da je šumogojstvo uslied zavladalih nepodobština u uživanju paše i drvarije u očitoj
opasnosti, koja u pogledu narođno-gospodarstvenom najveću bojazan uzbuđjuje, obnašla
je na temelju §. 4., 10. i 19. šumskoga zakona, odnosno na temelju mnienja, koja
su u tom pitanju podnesena po područnih kulturnih odborih i šumarskih upravah,
odrediti što sliedi:


1. Uživanje paše na obdinskih pašnjacih, koji su obrašteni drvljem 1 šikarom,
imadu se tako stegnuti, odnosno urediti, da se u svakoj občini stanoviti dio istih stavi
posve pod strogu zagaju dotle, dok bude kras na toj zagajenoj površini pošumljen i
drveće izpod griza marve poraslo, dočim se na preostalom dielu pašnjaka poraba paše
razređiti ima prema vlastitom uvidjenju.
Da ova stega paševne površine nebude žiteljstvu odviše osjetljiva i da se žitelji
na namjeravajuču stegu postepeno priuče, imat će se upitnim zagajivanjem na onom
kraju započeti, koji je čim više od sela odaljen, uzev pri tom u obzir, da se zagajene
površine ograniče trajnimi i naravnimi medjami kao što su to doline, vode, bridi, bregovi,
strane, glavice, bujice, bila, ponikve i t. d. zatim ili ograditi dadu po obćinarih
valjanim suhozidom ili označe sa viđljivimi gajkami, o čem će u svakom pojedinom
slučaju odlučiti imati dotična politička oblast.


2. Držanje koza zabranjuje se koli svakom zemljoposjedniku, toli onim osobam,
koje neposjeduju vlastita zemljišta izuzam nižje nabrojene sluCaje, za koje se oblastna
dozvola izdati smije:
a) Političke oblasti mogu dozvolu za držanje koza u najnuždnijem broju i uz
svojevremeni opoziv, saslušav u tom pogledu prije obćinska poglavarstva, samo u onom
slučaju podieliti, gdje je po uvjerenju dotične političke oblasti koza za kućanstvo siromašnih
žitelja neobhodno potrebna i obstanak pučanstva bez koza sbog pomanjkanja
dovoljne krme za rogatu marvu i ovce gotovo nemoguć, nadalje onim žiteljem,
koji namjeravaju koze krmiti u staji ili na valjano ogradjenom vlastitom zemljištu,
izključiv dakako držanje koza s namjerom na spekulaciju odnosno, gdje bi isto pogibeljno
biti moglo za šumsku kulturu u obće.


b) Takove dozvole nesmiju se izdati za zagajene obćinske pašnjake (toč. 1.) i
za takova zemljišta, koja se po postojećih propisih uzdržavati imaju za šumsku gojitbu
(dakle za sve šume) te se paša koza na istih bezuvjetno zabranjuje.


c) Oni žitelji, koji upitnu dozvolu odnosno certifikat zadobiju, na kojem točno
označen biti mora broj koza, koje držati smiju, zatim onaj put i pašnjak na kojem
je dopušteno pod stegom ovdašnje okružnice od 21. prosinca 1885. br. 47.440 (o
noćnoj paši) i 19. ožujka 1884. broj 9019 (o nošenju sjekirah) kozu na pašu tjerati,
napokon način kako se koze čuvati moraju, ima se kod kotarskog ureda i obćinskoga
poglavarstva u posebnom popisniku u evidenciji voditi.
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 219 —


d) Tjeranje koza na javnih cestab, obćinskih putevih i stazah dozvoljeno je
samo onda, ako se iste gone ili na opređieljeni za pašu pašnjak (točka 2 ad c) ili na
prodaju, do6im se u protivnom sluSaju samo voditi, voziti ili nositi smiju.


3. Svako samovoljno kopanje panjeva i žilali na obraslih drvljem i šikarom
pašnjacih i u šumah, zatim klaštrenje stabala i sječa grana bud u koju svrhu, zabranjuje
se bezuvjetno.
Svaki onaj, koji vapnenicu praviti namjerava, obvezan je kod svoje političke
oblasti molbenicu pođnieti i u istoj izkazati, kako, u kojoj veličini i za koju svrhu


t. j . da li za sobstvenu porabu ili za prodaju biti če vapnenica sagradjena i koliko
će gorivog drva, od koje vrsti i ođkuda za istu dobaviti.
Vrhu takove molbenice imat će dotična kotarska oblast odrediti vještački očevid
u prisuću jednog izkusnog šumara, koji kod istoga osobito konštatovati ima, da li se
vapnenica bez kvara za šumsku kulturu paliti može i pod kojimi uvjeti.


Prema tomu ima se svatko:


a) koji nepovlastno uživa pašu na zagojenom obćinskom šikarom i drvljem obraslom
pašnjaku (točka 1) najstrožije kazniti u smislu postojećih propisah imenito po
šumskom zakonu od 3. prosinca 1852. odsuditi — u smislu §. 9. priloga D. rečenog
zakona — na platež sliedećih naknada i to:


za kopitnjare, koji su barem na polak odrašteni od komada 32 novč.


za kopitnjare, koji nisu na polak odrašteni 24 „


za rogatu marvu, koja je bar na polak odrasla 16 „


za rogatu marvu, koja nije na polak odrasla 12 „


za koze bez razlike 8 ^


za jedno svinjče bez razlike 4 „


za jednu ovcu bez razlike 4 ,


b) koji koze drži bez izhođjene dozvole i u večem broju, no što dozvoljeni broj


iznaša, zatim koji koze tjera u obće na vlastito ili tudje zemljište, koje se podržavati


ima za šumsku gojitbu (točka 2. ad a), b), c), d),) zatim na onih putevih i na takove


pašnjake, za koje dozvola izdana nije (točka 2. ad d) izuzam slučaj, koji je pređviđjen


u §. 66. šumskoga zakona naime, kada je nuždno, đa se blago sačuvati mora od po


gibelji elementarnih nepogođah, najstrožije kazniti osjetljivom novčanom globom ili za


tvorom, te osim toga dotični poljski ili šumski kvar u koliko je spojen s prestupkom


pod b) navedenim posebno razpraviti u smislu postoječih propisah poljskoga redarstva


i šumskoga zakona.


c) koji po šumah ili na pašnjacih panjeve krči, žile grmlja kopa, zatim bez na


ročite oblastne dozvole granje sječe, ter isto bud na mjestu bud kod kude marvi za


hranu daje odnosno za zimu spravlja ili na prodaju rečene proizvode donaša, ima se


po ustanovah §. 8. šumskoga zakona najstrožije kazniti osjetljivom novčanom globom


ili zatvorom, a osim toga valja mu sve na taj način dobivene proizvode kao što u tu


svrhu upotrebljeno oruđje u svakom slučaju i na svakom mjestu u smislu §. 55. i 56.


šumskoga zakona zaplieniti, ter javnom dražbom prodati.


đ) Koji bez izhođjene dozvole vapnenicu pali, ima se prvi put sa novčanom


globom od 10—25 for., drugi put sa 25—50 for., a treći put sa 50 —100 for.


kazniti, a povrh toga valja mu vapnenicu i za istu pripravljena drva u svakom slučaju


i na svakom mjestu zaplieniti i javnom dražbom prodati.


Nadgledanje, da budu prednavedene odredbe doista točno provedene, pripada


podčinjenim oblastim i svim obćinskim organom ne manje poljarom, šumarskom osoblju


i oružničtvu, te je u ostalom svakomu slobodno, đa opažene povrieđe gore naglašenih


odredba prijaviti može nadležnoj političkoj oblasti.


U interesu bolje provedbe i izdašnijega nadzora ođredjuje se konačno, da se od
naknađah, koje su u točki a) naznačene, jedna trećina, a od utržka, koji uniđje od
zaplienjenih i prodanih pod točkom c) i d) navedenih šumskih proizvođah, jedna po