DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 174 —


imovinom, izdane su na kr. kot. oblast sušaSku stroge odredbe, a podjeđno
povjerena Je dotična šumska uprava privremeno šumaru gospoštije kneza
Thurn-Taxa u Kamenjaku.


Obzirom na rečeno nije moguće bilo izraditi gospodarstvenu osnovu za
upitne šume; nu biti će briga ove kr. žup. oblasti, da se čim prije sastavi
provizorna sječnja osnova, te tim osjegura potrajno šumarenje i omogući dotičnim
obćinam potrebito namještenje jednog strukovnjaka.


ad 3. usljed odstupa bivšeg upravitelja kot. šumarije u Tršču ostao je
za sada ovaj kotar bez šumara, nu u svrhu popunjenja dotičnog mjesta razpisan
bje odmah natječaj, te je jur shodno odredjeno po kr. kot. oblasti u Čabru
u pogledu izbora za šumara.


Tečajem ove godine izradjena šum. gosp. osnova predložena je na odobrenje
vis. kralj. zem. vladi. Savezno sa do sad rečenim primjetiti je, da se u
obće šumska uprava područnih urbarskih obćina dotle stalno urediti nemože,
dokle nebude konačno provedena segregacija u državnih šumah bivše gospoštije
Fužine. Čim budu spomenute radnje dogotovljene, predložiti će ova oblast
upravnom odboru s^hodnu osnovu koli u pogledu razdieljenja, toli i glede opredjeljenja
dotičnih šumsko-upravnih kotara


Nadalje pokazala se je potreba uredjenja šumsko-gospodarstvenih odnošaja
seoskih šuma upravne obćine Drežnice u površju od 2755 jut., te su u tom
pogledu odmah shodne odredbe izdane na kr. kot. oblast u Novom.


Dotična šumska uprava povjerena je privremeno državn kralj, šumaru u
Jasenku, koji će na temelju jur izradjene gospodarstvene osnove po načelu
šumske znanosti zavesti i rukovati valjano šumarenje.


Šumsko redarstvo.
U pogledu šumskoga redarstva mora se priznati, da neuko žiteljstvo niti
iz daleka jošte nepoznaje i neshvaća one velike koristi, važnosti i upliv, što ga
šume imaju u kućanstvu prirode na gospodarstvo, obrtnost i rodovitost tla na
podnebje i zdravstvo.
Pogubne posljedice toga jesu, da se još uvjek bezobzirno navaljuje u
šume, te da su šumski prekršaji na dnevnom redu.
Osobito obćinske šume izvržene su takovom napadaju. Dotični šumski
predjeU razcjepljeni su na malene okupe, te leže u neposrednoj blizini sela
tako, da je nadzor istih veoma otegoćen, ako ne posve osujećen
Pučanstvo blizu ležećih sela nesmatra te šume imovinom obćine, već gotovo
ničijom, te drži, da je svakomu prosta poraba i zloraba; svaki se žuri,
da od obćinske šume otme što više u svoju korist, jer se boji da će ga drugi
preteći,
Mjestne obćine pako nisu u stanju sbog poznatog siromaštva uzdržavati
sposobno lugarsko osoblje, te je nadzor nad šumami povjeren većim dielom
obć. poljarem, kojim je to sigurno — ako ne najzadnji, ali svakako samo
nuzgredni posao.