DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 198 —


Žakavkazju, a osobito u primorskim mjestima Gurije, Abhazije i južnoga diela
Crnomorskoga okružja. Na sjev. Kavkazu nalazi se to drvo na gorama Glavnoga
hrbta, no mnogo riedje nego u Žakavkazju. U visinu se takodjer prostire daleko.
Raste poglavito u nizkom i srednjem pojasu gorskoga drveća počam od obale
morske i dopire do 1500—1600 met. nad morem." Ovdje ona postizava razmjerno
veliku veličinu do 25 met. u visini i do preko 1 met. u premjeru.


Dodatak ka knjizi Keppena jest: „Pokus razdieljenja eur. Rusije po
rastenju drveća," u kojem pisac znanjem i izkustvom kuša karakterizovati
fyto-geografijske dielove eur. Rusije po rastenju drveća. Početak je tomu učinio
jojst Trautfetter, što napokon ne umanjuje zasluge našega pisca, jer je njegovo
djelo osnovano na mnogo većem broju faktičnih podataka. Ne gledajuć na probitak
tog dodatka, nije moguće, da mu ma i u kratko sadržaj navedemo, jer
bi nas to izvelo iz kruga, u kojem se ima kretati referent periodičke štampe.


Na svršetku nemožemo, a da ne resumiramo ocjene o knjizi Keppena,
želeći, da specijalisti šumarstva obrate svoj interes na tu knjigu, na koji on
može s podpunim pravom računati.


Zakon o lovu i odštete po divljači počinjeniii kvarova.


„Narodne Novine" priporaenule su u broju 49. od 29. veljače t. g. u
uvodnom članku, da se zakon o lovu od godine 1870. izpravi, dotično usavrši
za to, što u velikoj množini uzgojena divljač obično počinja veliku štetu poljodjelcem
u njivah, vinogradih, vrtovih i t. d. Nezna se, gdje su štete veće.
Jeleni, srne, divlje svinje i medjedi čine na usjevih, a zečevi u vrtovih i vinogradih,
osobito u mladih voćnjacih kvara, te je s toga već u samom zakonu
ustanovljeno, da vlastnici i zakupnici lovišta imadu paziti na to, da se divljač
prekoredno nemnoži, te je i samim zakonom ustanovljeno, da se oštećenim
go.spodarom ima svaka šteta nadoknaditi. Prera se po zakonu medju vlastnikom
lovišta i oštećenim posjednikom ima pokušati nagodba, i ako ova nebi pošla za
rukom, stoji oštećeniku prosto, da pred kotarskim sudom zatraži odštetu, ipak
postaje tim stvar još uvjek zamršena; jer kad se radi o odšteti za kvarove u
poljodjelstvu, što no ih je počinila divljač, obično biva, da ni oštećenik ni
vlastnik lovišta nisu zadovoljni, i da oštećeni gospodari traže obično velike odštete,
dočim vlastnici lovišta nastoje, da što lakše prodju. Ako se nenagode,
onda će procjenitelji procieniti počinjen kvar, ali kako ? Za procjenitelje uzimaju
se takove osobe, koje spadaju u seljački stališ, te neprocienjuju počinjenu štetu
prema izvjestnim gospodarstvenim načelom, nego od oka. Ovakav postupak nemože
zadovoljiti ni ovog, ni onog. Takove po zvieradi počinjene štete u poljodjelstvu
imale bi se procjenjivati po stalnom njekom cjeniku, koji bi bio sastavljen
po istih načehh gospodarstvene znanosti, kao što postoje cjenici za
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 199 —


odmjerivanje šumskih odšteta, buduć u zakonu o lovu od godine 1870. nisu
glede toga izdane nikakove ustanove, po kojem bi se mjerilu imale procjenjivati
upitne štete, te bi valjalo ovu manjkavost izpraviti tim više, što svaki procjenitelj
po svom čefu prosudjuje takove štete, i što uslied toga postupajuće oblasti
nikakove podloge neimaju na kojoj bi prosudjivale kako samu procjenu, tako i
faktično postojeću štetu. Da se toj nepodobštini doskoči, od prieke je nužde
sastaviti cjenike, a svako gospodarstveno dobro budi na temelju proizvodne ili
troškovne vriednosti.


Nedvojbeno je, da će se o štetah po divljači u gospodarstvu počinjenih
više razpravljati, pošto je jur kocka bačena, a za to budi nam slobodno u
šumarskom listu o tom koju reći.


I pravo je i bogu drago, da vlastnik lova na tudjem posjedu vlastnikom
posjeda onu štetu nadoknadi, koja je samom njemu pripadajuća divljač počinila,
te su svi zakoni na svietu tog načela, da onaj, koji posredno ili neposredno
povoda tudjoj šteti dade, takovu naknaditi ima.


Učinjen predlog, da se sastavi cjenik za počinjene štete vlastnikom zemljišta
po divljači na gospodarskih proizvodih, kao što takav postoji i za šumske
štete, nebi svrhi praktično odgovaralo, buduć su ciene gospodarskih proizvoda
sasvim nestalne, jer čim su više od tržišta udaljeni, tim više im ciene padaju,
i obratno više rastu, što naravno zavisi opet od plodnosti godine i od mnogih
drugih zaprieka. Takav cjenik imao bi se toga radi svake godine izpraviti i za
razne predjele pesebno upriličiti.


Tko pobližje pozna u Hrvatskoj i Slavoniji odnošaje pučkog gospodarstva,
gdje se domaće blago svake vrsti goni cielu godinu po pašnjacih, šuma i koje
kud, taj će znati, da se tim divljač uznemiruje, te može lasno tvrditi, da nam
se nije bojati, da će se kod nas onolika množina divljači odgojiti, koja bi štetonosna
mogla biti za vlastnike zemljišta, jer se za to brini ne samo sama zvierad
i grabežljive ptice, da se neumnoži, nego se ni zakupnici lova nestaraju mnogo
za svoja lovišta, niti novčano žrtvuju, da kakovu korist od divljači imadu, jer
dobro znadu, da jim se kod odnošajah našeg seljačtva i njegova gospodarstva
ni korist, niti trud neizplaćuje, pak pripuštaju sve to samoj naravi i zaštiti
zakona o lovu.


Jedino je lovište u Hrvatskoj, o kom bi mogli reći, da se racionalno timari,
ono na vlastitom posjedu grofa Bombelesa blizu Varaždina, gdje se, kako po
godišnjih izkazih doznajemo, postrielja u lovno doba godine preko 1.500 zečeva,
više stotina jarebica i fasana i druge manje peradi. Ovdje bi se moglo reći,
da je ondje divljači tusto, jer se sigurno na 3—4 rali popriečno po 1 zec goji.


Motrimo primjerice obćinu gornji i dolnji grad Zagreb, koja je u dva
lovišta razdjelena sa ukupnom površinom po katast. izmjeri od 3.520 rali. Od
tih lovišta možemo reći, da zakupnici lova za zapatak divljači ipak nješto više
paze i troše, nego li zakupnici u onih od gradova udaljenih obćina, jer se ovdje
ipak u najboljem slučaju nahodi na 15—20 rali popriečno po 1 zec. S toga se ovdje
nemože reći, da ima divljači tusto na toliko, da bi znatnu štetu po usjevih,
ŠUMARSKI LIST 5/1888 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 200 —


vrtovih i vinogradih pošiniti mogla. Ako je tomu tako ovdje, onda još manje


opasnosti ima kod udaljenih obćina za posjednike zemljišta; jer se jedva na 40


ili više ralih nadje popriečno po 1 zec, dočim u predjelih, koji su poplavi od


Save, Drave, Česme, Ilove i Bosuta izvrženi, nalazi se (kako mi je iz moje


prakse poznato) na više nego 150 ralih popriečno samo po 1 zec. Ove godine


usljed skoro obćenite poplave u tih je predjelih divljač na više četvornih milja


formalno uništena, te u koliko sam dočuti mogao, u šumariji raičkoj jest preko


30 srna od poplave postradalo. Koliko je onud zečeva stradalo, ne zna se broja.


U takovih predjelih, gdje je divljač utamanjena trebati će više godina dok se


razplodi. Ovdje nebi bilo umjetno lovišta u zakup davati.


Iz toga možemo prosuditi, da divljač, koja se kod nas u zakupnih lovištih
nalazi, nemože biti u obće za poljsko gospodarstvo u onoj mjeri pogibeljna,
kako se to obće misli. Iz njekih krajevah pribjegla je divljač sbog poplave u
druge predjele, da se spasi, te ako se u takovih predjelih opaža veći broj
divljači, nego što se obično ondje nalazi, nesliedi odtud podnipošto, da je u
obće odviše ima.


Da se divljač (imenito zečevi) u zirano doba običaje u kućne vrtove
ušuljati, nebiva baš toliko sbog nestašice hrane, nego tomu je razlog taj, da se
skloni od napadaja zvieradi i grabežljivih ptica, a najviše od lisice, koja jim je
najveći neprijatelj, te tim naravno u vrtovih i voćnjacih, koji se ne nadgledaju,
po koju mladu voćku oguli.


Da se pomanjih šteta po divljači posjednikom zemljišta počini, bivalo je
i biti će; ali da se štete počinjene u većoj mjeri dogoditi mogu, kako o tom
„Agramer Zeitung" u broju od 6. travnja t. g. priča, naime, da su zečevi u
rastionici kr. šumsko-gospodarskog zavoda u Križevcih blizu 3000 mladih sadnica
ogulili i obrstili zaista nečuveno je, te to izgledje tako, kao da su zečevi
zavodski vrt preko zimske periode u zakup uzeli, da u njem prežive. Čudimo
se, da taj zavodski vrt preko zime nadgledan nije, te da takova sredstva poprim-
Ijena nisu, s kojimi bi se zečevi odvratili, da štetu nečine.


Zakupnik lovišta nesmije loviti u zatvorenih zvjerinjacih ili u ogradjenih
baštinah (vrtovih), pa ako bi ipak zvierad iz bližnjih njegovih zakupnih lovištah
oštetila što šta u vrtovih ili u voćnjacih — nebi on morao nadoknaditi po
zvieradi počinjen kvar; jer kvar nije učinjen njegovom krivnjom, pa zato nemože
on zanj ni odgovarati.


Da se štete od zvieradi prosuditi uzmognu onako, kako valja, treba protumačiti
bitnost zakupa lova ili zakupnine.


Zakupom lovišta stiče si zakupnik pravo od dana utanačenog ugovora ne
samo na vlastnost ondje se jur nalazeće divljači, nego i to pravo, da smije u
zakupnom lovištu divljač uzmnažati, i u svoju korist rabiti. Nu čim rok valjanosti
zakupnog ugovora izteče t. j . čim vrieme vršenja tog prava mine, neima
zakupnik prava na onu divljač, koja se je možebit njegovim nastojanjem za
vrieme trajanja zakupnog ugovora umnožala, to će reći, da zakupnik utrnućem
ugovora neiraa prava na zalihu divljači, koja se u lovištu nalazi, nego taj su