DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 47     <-- 47 -->        PDF

169


Dalmacija. Petrinja.


CurCić Nikola, vojvoda, 1885.


Radoičić Rade, 1885. Šibenik.


Koprivnica.
Bosna. Bogđanovid Josip, 1885.


Andrid Josip, 1885. Zenica.


Djakovo.


Maiaković Ivan, 1885. Srebrenica.
Bošnjakovid Gjuro, 1888.


Predbrojnici.


C. kr. n a m j e s t n i č t Vo kraljevine Dalmacije, Zadar, 1887.
Trgovačka komora, Zagreb, 1883.
Upravna obdina, Tiesno — Dalmacija, 1884.
Kr. šumsko ravnateljstvo — Zagreb, 1886.
Kr. nađšumarski ured — Vinkovci (2 komada), 1886.
Kr. šumarski ured — Otodao, 1883.
Kr. šumarija — Novi, 1886.
Kr. šamarija — Fužine, 1886.
Kr. šumarija — Lokve, 1886.
Kr. šumarija — Ravnagora, 1886.
Kr. šumarij a u Begovomrazdolju — Mrkopalj, 1886.
Kr. šumarija u Jasenaku — Ogulin, 1886.
Kr. šumarija — Ogulin, 1886.
Kr. šumarija u Krivomputu — Brinj, 1886.
Kr. šumarija — Vojnić, 1886.
Kr. šumarij a u Vranovini — Topusko, 1886.
Kr. šumarija u Maji — Glina, 1886.
Kr. šumarij a u Kalju — Kostanjevac, 1886.
Kr. šumarija — Rujevac, 1886.
Kr. šumarija — Sokolovac, 1886.
Kr. šumarija u Dragancu — Čazma, 1886.
Kr. šumarija — Pitomaca, 1886.
Kr. šumarija —´- Ivanska, 1886.
Kr. šumarij a — Ivanovoselo — Grubišnopolje, 1886.
Slav. brodska imovna obdina, Vinkovci (4 kom.)


Potvrda


u ime đružtvenoga prinosa za tekudu godinu uplatiše u prvom trimestr
u u družtvenu blagajnu, što podpisano predsjeđničtvo p. n. gg. članovom potvrdjuje.
ClanOVi podnpiratelji i to: Njegova uzoritost kardinal Josip Mihalovid
25 for. — Biskup Josip Strosmajer 10 for. — Brodska imovna obdina 100 for. —
Gradiška imovna obdina 50 fr. — Petrovaradinska imovna obdina 20 fr. — I. banska
imovna obdina 10 for, — II, banska imovna obdina 10 for. — Križevafika imovna
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

170 —


obćina 10 for. — Kr. grad Osiek 10 for. — Kr. giađ Zagreb 10 for. — Kr. grad
Križevac 10 for. — Kr. grad Karlovac 10 for. — Kr. grad Petrinja 10 for. —
Kr. grad Koprivnica 10 for. Vlastelinstvo dobra Pakrac 10 for. Vlastelinstvo
Kutjevo 20 for. Dragutin grof Eltz 25 for. Ladislav grof PejaCević 10 for.


Ljudevit pl Galliuf 10 for. — Ivan Pleše 10 for. — Jače Šporer 10 for. —
Blažid Lujo 10 for. Mance Jače 10 for. — Štiglić Siraeon 10 for. -— Franjo
pl. Tiirk 10 for. -—


Pravi članovi I. razreda i to: Adamek Ivan 5 for. Agjid Prokop 5 for.


— Anderka Julio st. 5 for. — Antel Milan 5 for. — Barid Gjuro 5 for. — Benak
Vinko 5 for. — Bogoević Tomo 5 for, — Bolein Koloman 5 for. — Bonna pl. M.
5 for. — Brosig Ljudevit 5 for. — Brosig Rudolf 5 for. — Bunjik Koloman 5 fr.
— Barišić Pavle 5 for. — Braun Mane 5 for. — Bošnjaković Gjuro 5 for. —
Ettinger Josip 2 for. — Dračar Vinko 5 for. — Dobiaši Eugen 7 for. — Fischbach
Robert 5 for. — Fodroey pl. Dragutin 7 for. — Gašparac Ante 6 for. —
Grunđ Hugo 5 for. — Grospić Ferdo 5 for. — Grunwald Josip 5 for. — Guči
Vjekoslav (i for. — Hankonji Stiepan 5 for. — Heinz Gustav 5 for — Hell Ivan
5 for. — Herzl Adolf 5 for. — Jerbid Ivan 5 for. — Jamrušić Milan 6 for. —
Jelene Josip 3 for. — Kesterčanek Fran 6 for. — Kiseljak Vladimir 5 for. —
Kollar Ivan 6 for. — Kozarac Josip 5 for. — Kuzma Julio 5 for. — Latig Rikard
5 for. — Malnar Josip ml. 5 for. — Marinović Josip 5 for. — Munclihausen barun
Ivo 5 for. — Marinovid Stiepan 5 for. — Markovid Dušan 5 for. — Markus Dragutin´
7 for. — Mas4ek Mile 6 for. — Mikešić Mijo 5 for. — Milutinovid S 5 for.
— Mlinarid Elezear 5 for. — Miiller Antun 5 for. — Macakanja Ilija 6 for. —
Nanieini Dragutin 5 for — Novakovid Jefrem 5 for. — Obradovid Milan 4"50 for.
— Pauza Gustav 5 for. — Pohl Eđo 5 for. — Popovid Dušan 5 for. Pađežanin
Jovan 25 0 for. — Prokid Maksa 5 for. — Ružička August 6 for. — Radoševid
Mijo st. 5 for. — Slapničar Edo 5 for. — Stipanovid Fran 5 for. Simonovid N.


1. for. — Stary Vjenceslav 5 for. — Stein Ljudevit 5 for. — Stjasni Domcter 5 fr.
— Szentg6rgyi Ljudevit 5 for. — Turkovid Ernest 5 for. — Teklić Slavoljub 7 fr.
— Ugrinovid Aleksander 6 for. — Vizjak Stiepan 2-50 for. Vranićar Julio 5 fr.
— Vilim Verner 5 for. — Vlahnvid Ilija 5 for. — Zajo pl. Carmelo 5 for. Zezuljka
Ivan 5 for. — Zobundjija Mijo 5 for. — Korab Ante 5 for. Kuhinka J.
5 for. — Rosmanith A. 5 for.
Članovi II. razreda, i to: Grozđanic Manojlo 1-50 for. — Vazid Jelesije
1´50 for. — Miličevid Pavle 1´50 for. — Beljinac Pavle 1-50 for. — Liičid Petar
1´50 for. — Gavrid Uroš r5 0 for. — Stanojevid Milan 1-50 for. — Popovid Živan
1"50 for. — Delić Dimitrie 15 0 for. — Mijuškovid Arkadije 1-50 for. ,— Plavić
Stevan 1"50 for. — Mavrenović Vojin 1"50 for. — Banovčanin Aksentije 1´50 for.


— Suvakovid Stevan 15 0 for. — Čimeša Jovan 15 0 for. — Aleksić Petar 2 for.
— Galogaža Matija 2 for. — Subarid Josip 2 for. — Vučinid Ilija 2 for. — Jurišković
Antun 2 for. — Matievid Petar 2 for. — Rakonid Antun 2 fr. — Rukavina
Filip 2 for. — Sepić Petar 2 for. — Miloš Franjo 2 for. — Matijevid Stiepan 3 fr.
— Ljevačid Andrija 2 for. — Josip Anđrid 2 for. — Bosnid Ilija 2 for. -— Božanid
Samojlo 2 for. — Čuid Milan 2 for. — Hinić Vujo 2 for. — Ivelid Mile 2 for. —
Lalid Mile 2 for. —- Šorak Nikola 2 for. — Vlađetid Lazo 2 for. — Kovačevid
Košta 2 for. — Lončari d Pajo 2 for. Lukačević Ivan 2 for. Radinović Mato
2 for. — Stevid Gjuro 2 for. — Sturlić Franjo 2 for. Turkovid Joso 2 for. —
Franješ Stiepan 2 for. — Jankovid Ivan 2 for. — Kovažina Adam 2 for. — Maras
Nikola 2 for. — Rađnjkovid Pavao 2 for. — Segovid Luka 2 for. Špoljarec
Andrija 2 for — Samid Dmitar 2 for. — Sugovid Stiepan 2 for, — Katalinid Ivan
2 for. — Netjak Aleksa 2 for. — Rukavina Dane 2 for. — Rogić Mattin 2 for.
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 171 —


Delić Mile 2 for. — Grbid Mile 2 for. — Habel Vjekoslav 2 for. — Plesa Tomo
2 for. — Starfiević Ivan 2 for — Segota Marko 2 for. — Tonković Tomo 2 fur,
— Ćorak Josip I for. — Ćorak Mate 1 for. — Čutid Mile 1 for. — Delid Vujo
1 for. — Marković Marko 1 for. — Ogrizović Stevo I for. — Priča Mijo 1 for.


— Priča Ilija 1 for. — Rodic Jovo 1 for. — Vukadinović Mile 1 for. — Bauid
Josip 2 for. - Ctiturilo Nikola 2 for. — Ivančević Tanasije 2 for. — Sarkot ć
Mato 2 for. — Stojanović Niko 2 for. — Sakić Miladin 2 for. — Ljubobratović
Mile 2 for. — Oršanid Martin 2 for. — Serdid Dane 2 for. — Vukmirovid Joso
2 for. — Budeselid Antun 1 for. — Crnid Nikola 1 for. — Frkovid Tošo 2 for. —
Golać Antun 1 for. — Knežević Pavao 1 for. — Kruljae Andrija 1 for. —- Milošević
Sime 1 for. — Stipanovid Antun 1 for. — Švob Nikola 1 for — Toraac
Jakov 1 for. — Tomlj inovid Pavao 1 for. — Diklid Arsa 2 for. — Dukovae Ante
2 for. — Franzetić Ante 2 for — Šorak Nikola 2 for. — Manojlović Mile 2 for.
— Uzelac Mile 2 for. — Vučetić Vjekoslav 2 for — Kosanovid Rnđe 2 for. —
Janeš Stipe 2 for. — Malnar Jure 2 for. — Oop Ivan 2 for. — Furdak Mijo 3 fr.
— Grabovac Jakov 2 for. — Ivančan Josip 3 for. — Jakopovid Stevo 2 for. —
Liljanic Mijo 3 for. — Škaurin Franjo 2 for. — Vinkovid Petar 2 fjr. — Vuičid
Tomo 2 for. — Bazianac Gjtiro 3 for. — Betlehem Gjuro 3 for. — Hanžekovid
Nikola 2 for. — Hunjata Martin 2 for — Matiaševie Niko 3 for. — Petrović Tomo
2 for. — Popovid Gjuro 3 for. — Prelac Andro 2 for — Slukid Mirko 2 for. —
Vuidid Niko 3 for. — Horduk Jakob 2 for. — Mikec Mirko 2 for. — Stankovid
Janko 2 for. — Bobić Pajo 2 for. — Gazi Ivan 2 for. — Grba Sime 2 for. —
Kovačević Franjo 2 for. — Kovačević Ivan 2 for. — Bašid Ivan 3 for. — Miškulin
Adam 4 for. — Oreškovid Tomo 2 for. — Popovid Petar 4 for. — Prpid Josip


3 for. — Sarkotid Filip 2 for. — Slavkovid Ivan 3 for. — Vukelid Vid 4 for. —
Krnjak Martin 3 for. — Krajčinovid Gjuro 3 for. — Kržak Stiepan 2 for. —
Matasovid Mijo 2 for. - Ljuboevid Ante 2 for. — Požgaj 3 for. - Klent Jovan
2 for. — Rajčevid Janko 2 for. — Banjanac Josip 2 for. — Bartolid Mato 2 for.
— Bodlovid .Jovo 2 for. — Janjanin Jovo 2 for. — Korkut Dnmijan 2 for. —
Kozić Vasil 2 for. — Magjer Gjuro 2 for. — Marid Nikola 2 for, — Mrkobrad
Sava 2 for. — Nogid Josip 2 for. -- Obradovid Janko 2 for. — Ostoid Nikola
2 for. — Pavlović Jovo 2 for — Pavlovid Nikola 2 for. — Petrović Adam 2 for.


— Popovid Simo 2 for. — Simid Gjuro 2 for. — Stanoevid Pavao 2 for. — Stoid
Simo 2 for. — Skrljac Pajo 2 for. —- Tepšid Adam 2 for. — Vojnovid Petar 2 fr.
— VukSevid Mato 2 for. — Vučkovid Luka 2 for. — Zagorac Josip >! for. —
Antolović Donat 2 for — Barišid Ivan 2 for. — Benić Mato 2 for. — Borevkovid
Ostrivoj 2 for. — Juzid Marian 2 for. — Kopid Mijan 2 for. — Mikinčid Ilija 2 fr.
— Milinković Ivan 2 for. — Cordašid Ivan 2 for. — Cuvid Ivan 2 for. — Kadid
Luka 2 for. — Petričevid Simo 2 for. — Stivaničevid Gjuro 2 for. — Švabid Petar
2 for. — Tomljenovid Tade 2 for. — Zoborovid Ivan 2 for. — Popović Joco 2 fr.
— Benić Filip 2 for. — Brkid Bartol 2 for. — Berakovid Mato 2 for. — Berakov
Ć Simo 2 for. — Dorid Petar 2 for. — Drčlid Gjuro 2 for. — Kladarić Marijan
2 for. — .Kovačid Petar 2 for. — Mijakovid Gjuro 2 for. - Petrović Aco 2 for.
— Bakitid Joso 2 for. — Stanid Franjo 2 for. — Sudid Marko 2 for. — Simid
Franjo 2 for. — Kovačević Petar 2 for. — Torđojevid Ivan 2 for. — Vrbljanovid
Franjo 2 for — Dujmovid Franjo 2 for. — Stipetid Ivo 2 for. — Žilid Franjo st.
2 for. — Obradovid Nikola 2 for. — Stilinovid Tomo 2 for. — Tutekovid Ivan 2 fr.
U Zagrebu, 31. ožujka 1888.


Predsjedničtvo hrv. slav. šumarskog družtva.


Mi lan Durst, predsjednik. Fran Xav. Kesterdanek, tajnik.
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 172 —


Stanje družtvene blagajne


na dne 31. ožujka 1888. do uključivo 61anka 95, blagajničkoga dn^nika.


Prihod j Bazhod


Predmet:


for. ne. for. 1 ne.


1 Primitak od 1. sieč. đo 31. ožuj. 1888. 1782 50 ,


-


2 Izdatak od 1 siečnja do 81. ožuj. 1888. 655 94


1782 50 6,55 94


Ođbiv izdatak od primitka, ostaje gotovine
dne 31. ožujka 1888. 1126 56


Zagreb, 31. ožujka 1887.


Milan Durst, Fran Žav. Kesterea^ek,
predsjednik. tajnik.


P. n. gg. članovi hrv.-slav. šum. družtva, i koji još
sveudilj ovogodišnju članarin u kao i ine možebitne flugovine
družtvu podmirili nisu, umoljavaju se. ovim opetovlno, da
toj svojoj dužnosti pospješenjem udovolje.
Predsjeđničtvo.


I z p r a V a k.


Na strani 85. našega družtv. organa ex 1888. u getvrtoj alineji ođoigor uvukao
nam se nehotice smisao vriedjajući izraz: Ovdje bi se imao propis §. 442. o. g. z.
druga stavka „pr eina 6i ti" ; a ima glasiti na mjesto preinačiti: „primeniti"
odnosno ,,up ora v i ti".


0 b a V 1 e 8 t.


Nadalje darovaše u ime podpore lugarskoj udovi Bruić: P. n. gg. .^tun Korab
vlast, šumarnik u Vukovaru 3 for. i Gustav Pausa nadšumar II. banske in&vne obćine
1 for. Pribrojiv te iznose k svoti, izkazanoj u br. III. našega lista o. g. np. str. 124.,
dobismo do sada u to ime 9 forinta. |


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.