DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 153 —


Lovci ih u razmaku do 1 kim. u okolo zaokruže pa im se približuju, a kad
polete tad puca onaj komu su najbliže. Nedemo odviše redi, kažemo li, da ih ovdje u
okolici ubijeno preko 50 komada. Jer nema lovca, koji ne bi po koju ubio, dude li
se za lovom na jedan ili dva dana. No najviše su ih poubijali seljaci graničari na
stanovih, koji im se iza ograda približe pa na jednu hit po više komada ubiju.


Lanjske zime ubijena je u ovoj okolici guska ligarica (A. segetum).


Haranje orahovine. Već je tomu mjesec dana, da je u obćini suhopoljskoj zavladala
pošastna bolest, koja bez milosrdja ruši orahova debla, a imenito onakova, koja
se ljepotom, uzrastom i debljinom odlikuju. Tudji špekulanti, kojim je dobro poznata
tehnička vriednost orahovine, upravo nadjoše dobro vrelo svomu profitu u ovom kraju;
a i dalje sam vidio na željezničkih postajah, gdje se na više vagona čile orahovine odpravlja,
a kako mi rekoše, sve u Kutinu, jer da je tamo podiglo neko družtvo pilanu.
Ako bude haranje još koji mjesec potrajalo, u našem će kraju u seljaka biti orah biela
vrana. — A znadu li to naša občinska poglavarstva? Znadu predobro — jer još 19.
prosinca 1886. pod brojem 3476. izdala je virovitička kotarska oblast slieđedu naredbu:
„ Prigodom vanjskoga službovanja uvjerio se je podpisani, da područno žiteljstvo u svojoj
indolenciji i razgospodarstvu prodaje najzdravija orahova stabla drvotržcem uz bezcienu
od 4— 5 for. skupa s privozom do najbliže željezničke postaje — neračunajući, da
izraslo stablo predstavlja glavnicu od 80—100 for., jer takovo orahovo .stablo predstavlja
glavnicu od 80 —100 for., jer takovo orahovo stablo godimice prosjekom nosi
4— 5 for. S toga obračam se na občinska poglavarstva, svećenstvo, učiteljstvo i gospodarske
podružnice, da izvole shodnom uputom i podukom odvratiti područno žiteljstvo
od naglašena razgospodarstva, koje če vremenom sve to dalje zasedi, te napokon seljački
stališ sasvim upropastiti. Obdinskim poglavarstvom pako nalažem, da strogo paze na
gibanje takovih drvotržaca, — te da zabrane prodavanje i kupovanje zdravih orahovih
stabala sa seljačkih posjeda pod prietnjom globe od 50 do 100 for. za korist zemaljske
zaklade za promicanje gospodarskih svrha. Ovu odredbu imađu poglavarstva svestrano
proglasiti, i si. obdinskom zastupstvu u sliedećem zasjedanju priobditi. Kr. knt. predstojnik
: Chavrak." Ova odredba žalibože ostala je glas vapijudega, jer je iz onih


krajeva, a imenito iz obdiue suhopoljske, već izvezeno na stotine zdravih orahovih
stabala, jer bolestnih nede kupovati.


Na ovo primjeduje „Obdinar" iz kojeg ovo vadimo: Uzdamo se, da de se skoro
i tomu na kraj doći, al ovaj žalostni slučaj dokazuje, kako se našem seljaku tumače
odredbe viših oblasti od strane obdinskoga poglavarstva.


U ostalom nije ovo po našem sudu jedini slučaj u obdini suhopoljskoj, nego
dapače u mnogih krajevih, gdje iole ovakovih stabala ima. Valjalo bi s toga osobitu
pozornost obratiti na čuvanje i gojenje orahovine, koja nam toliku korist ne samo
svojim izvrstnim plodom, nego i osobito cienjeuim drvom u tehničkom pogledu pruža.


Uredničtvo.


Medjunarodna izložba u Bruselju. Ove godine biti ce u Bruselju (u Belgiji)
međjunarodna svietska izložba, na kojoj de učestvovati, kako se glasa, mnogo izložnika
iz Ugarske, Hrvatske i Slavonije. U tu svrhu ustrojio se je ved odavna odbor pod
predsjedničtvom držav. tajnika u ministarstvu ugarskom g. Matlekovida, dočim će izložitelje
iz naše domovine zastupati u rečenom odboru tajnik slavonske trg. obrtničke
komore g. N. A. Plavšid. Čujemo, da se je do sad već više izložitelja iz Hrvatske i
Slavonije prijavilo.


Doznali smo takodjer, da de u ugar.-hrv. odjelu za umjetnost i obrt izložiti
poznat đrvotržac Sorger i dr. iz Osieka golemu bačvu od 1000 hektolit., a osim toga
izložit će osim drugih domadih izložitelja ista tvrđka i Gutman u Valpovu još i različite
vrsti gradjevnog drva, da tim prikažu silno blago slavonskih šuma.


Bilo bi na pi´obitak naših ubavih šuma, da se ne samo drvotržci, nego i vlastela,
te i drugi oveći vlastnici šuma natječu u plemenitom pregnudu, da čim više učestvuju