DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 152 —


Kardinali klanjaju tad duže


I pjevaju starodavne psalme;


Iste psalme i mi popievamo


Držed rukom hvoje maslinove;


A po gorah visokijeh tamo


Po navadi nose božikove ;


A gdje toga nije, pa da svane


Što zelena, vrbe nose grane. J. E.


Divlje svinje. Poznato je, da su se u sremskoj županiji, osobito oko Iloka,
divlje svinje jako umnožale i da je tamošnji narod, da se od zla obrani, 6itave hajke
na njih držao. I sama kr. županijska oblast zapitala se kod ovdašnje kr. kot. oblasti
na koji način bi se ta divljač najlakše potamanila. Taj je predmet riešio ovdašnji
vrstni lovac, poznavalac svijuh sredstva tamanjenja grabežljive divjači.


Nije dakle čudo što sa se pojavile i u vinkovačkoj okol´ci. I pisae ovih redaka
gonio je u đružtvu sa još jednim gospodinom i jednim lugarom trag po sniegu, ali
bez uspjeha.


Sada se pronio glas, da su se pokazala kod Privlake 3 komada i da su seljaci
jedan ubili.
Ako se ta divljač umnoži, biti će doduše za lovce dosta zabave, ali i za narod
dosta zla.


Divlje svinje. U šumarskom listu br. 12. p. g. i br. 1. o. g. donesena bje
medju sitnicami viest, da su se pojavile u Sriemu u Fruškoj gori, a kainju i u vlastelinstvu
vukovarskom divlje svinje. — Obzirom na to javljamo ovime, da je bilo
ove zime divljih svinja i u vlastelinstvu valpovačkom u šumskim sriezovima Poganovci
i Koska.


Početkom siečnja t. g. naidje naime šumarsko osoblje srieza koškanskoga na
tragove divljih svinja, te pošto se je nakon oduljega marljivoga, ali uzaludnoga traženja
u tamošnjih velikih šumskih kompleksih napokon ipak za stalno pronašla njihova češća
i obična prebivališta, odredi vlastelinstvo na iste lov. — Bio to pako samo oveći
čopor sastojeći se iz kojih 14—15 komada, koji se po svoj prilici dotepao tamo iz
Sriema. — Sam lov potraja do mjesec dana; pojedine šumske dielove obkoliše, u
koliko se je dalo strielei, a pronadjenim tragom crne divljači podje koji stariji izkusniji
lugar, koji dade od vremena do vremena ugovoreni znak lovcem, da je naišao na
svježi trag, i tako bjehu iste svinje gotovo sve poubijane. — Ubito ih je naime 11
komada, a 1 komad bje nastrieljen, te ga dan kašnje ubije jedan lugar u susjednom
vlastelinstvu podgoračkom. Ostala 2 ili 3 komada izčeznuše. Medju ubijenimi svinjami
bijaše jedan nerast, koji je imao duljinu od preko 5 stopa sa osobito čvrstimi i velikimi
kljovi.


Šteta, koju prouzroči ona divjač, bijaše u to kratko doduše vrieme ipak veoma
znatna, osobito u mladih visokih šumah i u onakovih starih, koje su već providjene
pođmladkom, ili u kojih je već većim dielom tlo naplodjeno žirom, iz kojeg će nići
mladi hrastići, — s toga su se i preduzele brze mjere, i to veoma dobrim uspjehom,
da sa utamani štetna ta divljač. H,


Divlje guske. U okolici vinkovačkoj bilo je koncem mjeseca veljače i početkom
ožujka o. g. toliko divljih gusaka, koliko ih već odavna nije bilo. Kako je u čitavoj
Evropi zima zavladala, to su neke ostale kod nas, a neke su se valjda natrag sa
sjevera povratile.


Liepo ih je viđiti u jatih od 5—6 pa do dvije i tri stotine komada, kad se
spuste na posijane njive i livade i pašnjake. Ka sniegu odaje ih njihova tamno siva
boja na četvrt sata hoda. I ako je lov na divlje guske po sniegu tegotan, to je on
ipak vrlo zanimiv.