DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 147 —


devet stotina radnika zabavlja, no i na hiljade kubičnih metara bukovine
izradjuje, a što nara je od osobite važnosti, posao liepo napreduje. Druga takova
tvornica jiako jest ona t\rdke G. Pongratz u Zagrebu. Prva tvornica proizvadja
najviše za Ameriku. U najnovije doba kupila je ista oveće gromađe drva iz
zagorskih bukovih šuma, dočim tvornica zagrebačka bukovinu iz državnih šuma
nedaleko Gradeca, ter iz šuma vlastelinstva bistranskog dobavlja. Isto se tako i
proizvadjanju bukovog uglevja u najnovije doba i opet kod nas veća pozornost
svratila, te je naročito jedna zagrebačka tvrdka, koja je preuzela veću dobavu
za Italiju.


Zaključujući ta razmatranja, spomenuti nam je jošte jedan vrlo važni dogodjaj,
a taj je stečaj sisačke štedione, jednoga najstarijih zavoda te
vrsti u našoj domovini. Giro-obligo iznaša oko 289.000 for., kojemu nasuprot
stoje dobri papiri u vriednosti od 140.000 for., tako da bi prema tome deficit
oko 150.000 fr. iznašao. Ovim je stečajem ukupni sisački trgovački sviet manje
više oštećen, a svakako će isti bitno uplivati takodjer i na sisačke šumskotrgovačke
poslove, s kojimi je ta štediona u stalnom savezu stajala. Kažu
medjutim, da imade još sveudilj izgleda nagodi, što bi u interesu stvari samo
željeti bilo.


Zagreb, početkom ožujka 1888. F. X. K.


LZSTJ^KI.


Družtvene viesti.


Pisarna hrv.-slav. šum. đružtva, ter stan đružtvenoga tajnika, nalazi se
počam ođ 1. travnja t. g. na akađemičkom trgu kbr. 4 kat II. desno, u kudi
gosp. savjetnika M. Halpera, kamo molimo odsele i sve družtva se tifiuc´e dopise i
pošiljke upravljati.


Subvencija šumarskom družtvu. Njegova preuzvišenost gosp. Ban doznačio
je i za ovu godinu visokim odpisom od 10. ožujka t. g. broj 44785 predsjedniku
hrv.-slav. šumar, družtva g. M. Durstu u ime podpore za promicanje šumskoga gospodarstva
u Hrvatskoj i Slavoniji iznos ođ 400 for. iz autonomnoga buđgeta ovih
kraljevina.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba od 26. ožujka 1888. broj 7533 ex 1888. izdana glede službenoga
znaka za područno lugarsko osoblje. Na temelju §. 54. šumskoga zakona
od 3. prosinca 1852. obnašla je kr. zem. vlada, odjel unutarnji, propisati za zaprisežno
lugarsko osoblje, kojemu je povjereno čuvanje šuma odnosno čuvanje lova, (izuzam
lugarsko osoblje kr. drž. erara) u svrhu, da se razpoznaje i da bude štovano kao
javna straža, obligatorni službeni znak, kojega je vanjsko obličje opisano na koncu
ove naredbe.