DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 144 —


onda izmjenično posudjuju i šum. strojeve proučavaju za praktičnu porabu, —
dalje neka se šumar, kandidatom u ljetno vrieme šum. tehničke radnje prakse
radi povjere, da imadu sami stanovite elaborate izradjivati, koje bi radnje gospodarskomu
uredu podnašali, a ovaj bi imao radnje ocieniti, te kandidatom
pronadjene mane izpraviti.


Eadnje bi se imale zadati na pr. stanoviti dio šume šumskom busolom
ili mjeračkim stolom izmjeriti — ploštinu sa najnovijim strojevima proračunati,
u dobne razrede šumsku površinu razdieliti, prirast sa strojem pronaći, visinu
i debljinu stabala sa različitim Hipsometrima i Dendrometrima pronaći — po
skrižaljkama drvnu masu proračunati t. j . u cielom jednu malu ploštinu taksirati,
jer kod taksacije uporabljuju se svi šum. strojevi i skrižaljke, a i sama
taksacija je najglavniji rad kod šum. gospodarstva.


Tu bi kandidat imao zadaću u dvogodišnjoj praksi uz nadzor i pouku
procjenitelja dovršiti, tim bi se sigurno svrha postigla, da se nebi kandidatu
prigovaralo, te ako i onda nebi kandidat odgovorio, — e onda mu nije pomoći,
a tim bi se ujedno i za izpitnu radnju kandidat mnogo okoristio, jer je praksa
kod nas vrlo mršava, a da bi mogao drugčije strojeve poznavati i strukovnu
ocjenu napisati bez takovih radnja — ili ako se to nebi dalo provesti, onda
bi trebalo šum. kandidate izmjenično za ljetnu i zimsku radnju demonstracije
radi dotičnom procjenitelju na službovanje dodieliti, koje mu sigurno nebi
na teretu bilo.


Na križevačkom šum. zavodu predaje se jedan pomoćni predmet cjelo
jedno poijeće, naime šumarsko kućanstvo, a taj bi se predmet izostaviti i
to vrieme pako za praktične šumarske demonstracije upotrebiti mogao, jer sam
predmet izvadja se iz ostalih šumarskih znanosti, a kad ga slušatelj jedanput
pomnjivo pročita, mora ga znati, u praksi mu pako samoj ove i šum. zakon i
ostale naredbe propisuju, šta se sve i u koje vrieme ima raditi; ovo je moje nemjerodavno
mnienje, koje dakako prepuštam za riešenje i ocjenu vrstnijim silama.


A da je poznavanje i praktična uporaba šum. strojeva i pomagala doista
važan faktor, nemože ni jedan strukovnjak zanjekati, te u obće je šumarska
znanost bez toga skoro iluzorna.


Ovoliko na opazku velecienjenog gosp. pisca, da nebi neupućeni — u
naše odnošaje — zlo sudili, te nas kao figurante šumarstva smatrali. — a—


Šumarsko-trgovačka razmatranja.


n.
Posljedni put iztaknusmo na ovom mjestu medju inim takođjer i veleprodaju
iz državnih šuma u bivšoj gornjoj krajini, sklojjljenu izmedju kralj,
državnog šumskog erara ter tvrdke „Neuberger i sin". Ova je prodaja šumsko
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 145 —


trgovački sviet gorskog kotara te bivše gornje krajine — svojih eventualnih
posliedica radi — silno uzrujala, čemu će biti razlog i u tome, što se o čitavoj
toj prodaji i mnoge krive viesti raznašahu, i s toga se eto i mi još jednom
na veleprodaju tu osvrćemo.


Što se prije svega same te prodaje tiče, to je erar tom prilikom tvrdki
,Felix Neuberger et sin" prodao ukupni desetgodišnji etat jelovog i smrekovog
tvorivog kao i gradjevnog drva sa redovitih nu manje pristupnih godišnjih
sječina broj I. do VIII. šumarije jasenačke, zatim etat sječina I. i IV. kralj,
državne šumarije begovorazdoljske. Etat taj obuhvaća ukupno oko 28.400 kub.
met. mehkog drva na godinu. Osim toga ipak dužan je kupac uzeti jošte
bar 10.000 kubičnih met. bukove gradje na račun odnosnog etata bukovine
istih šumarija.


Kako je već od tuda razabrati, radi se tuj prije svega ob unovčenju etata
onih državnih šuma, u kojih se isti do sada u obće u podpunoj mjeri nije mogao
unovčivati, doćim će se u onih državnih šumah, u kojih se usljed njihove blizine
prema Ogulinu i Fužinam, odnosni godišnji etat i do sada „maloprodajom"
bar većim dielom redovito unovčivati mogao, isti i odsada istim tim načinom
unovčivati.


Što se nadalje tiče ciena, ugovorenih sa tvrdkom „Neuberger i sin",
to je isti dužan tečajem prvih pet godina po 2 for., a slieđećih pet godina
pako i 2´30 for. po kubični metar gradjevnog drva — bilo jelovo, bilo smrekovo,
— sve do 45 cm. debljine na pročelju (t. j . gornjem kraju debla) bez
kore mjereno plaćati.


Za cielo vrieme trajanja ovog ugovora pako dužan je plaćati po 1 for.
za svaki kubični metar jelovog ili smrekovog tvorivog drva, koje se iz vršika
tih jela i smreka jošte izvaditi dade, te kojih vršika trupci na
dolnjem kraju 45 cm., na pročelju pako bar još debljinu od 26 cm. imadu.


Dočim imade za bukovinu plaćati po kubični metar 1*30 for. za trupce,
koji na dolnjem kraju bar debljinu od 45 cm. na pročelju pako 35 cm. imadu.


Kad bi trgovac pri tih cienah mogao izradjivati po dosadanjem u tih
stranah običajnom raztrošnom načinu, dašto da bi ciene te bile nepovoljne
prema — do sada kod obdržavanja prodaja na malo, — polučenim poprečnim
cienam, tome ipak nije tako. Pod tvorivnim jelovim i smrekovim drvom, koje
je kupac dužan uzeti, razumjevaju se svi oni dielovi debla u oblom stanju,
kojih je drvo zdravo ter sposobno za proizvadjanje gradjevnog i tvorivog drva
ili ciepke gradje, i to do debljine od 45 cm. na pročelju, sve drvo bez obzira
na trulež u srcu od 3 cm. u promjeru, osim toga broje se medju
jelovo i smrekovo tvorivo drvo takodjer i oni zdravi trupci vršika takovih
stabala u oblom bez kore, koji na dolnjem kraju debljinu od 45 cm., na pročelju
pako bar još debljinu 26 cm, u promjeru imadu. Trupce izpod duljine
od 4 met. nije medjutim kupac dužan primati.


Pod bukovo tvorivo drvo pako dužan je kupac preuzimati svu zdravu i
čistu (t, j . bezgranu) đebljevinu, koja ođbiv debljinu kore drva, na pročelju
ŠUMARSKI LIST 4/1888 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 146 —


bar još promjer od 35 cm. imade, ter iz koje se jošte običajna (ugangemassige)
roba izradjivati dade.


Komu je poznat dosadanji upravo ekstensivni i neracionalni način izradjivanja
— a po tome i unovčenja — drva u tih stranah, taj će sigurno,
uvaživ gori rečeno, kao i danas u našem primorju postojeće šumsko trgovačke
odnošaje, morati priznati, da je rečena prodaja povoljna po državni erar,
a žalimo jedino, što si domaći naši producenti taj posao neumješe osjegurati.


Kako već posliednji puta iztaknusmo, sagraditi će tvrdka i dvie oveće
pilane, od kojih će jedna, kako nam javljaju biti smještena u Novom, druga
pako na Rieci, ne pako kako se to iz prva mislilo u Jasenaku.


U koliko će pako tom prodajom našim domaćim producentom i pilanam
nastati doista konkurencija, to sigurno u mnogom obziru glavna krivnja do
njih leži, jer napokon ipak dosadanji odnošaji nemogoše dugo potrajati. — 0
tom pako nećemo za sad razpravljati.


III.
Od kada je usljed nastavšeg carinskog rata izvoz mehke gradje i laktovine
iz sjeverne Ugarske, kao i sjevernih austrijskih zemalja — u Njemačku
odnosno Rumunjsku — na minimum reduciran, preoteše ti proizvodi sve to
više mah — na tržištih Rieke i Trsta — dašto ne na malu štetu naše domaće
hrvatske proizvodnje — iz šuma po gornjoj Krajini i gorskom kotaru — te
nam danas već nepreostaje ino van ozbiljno s tom obstojnosti računati. Okolnost
ta pako povod bi medju inim, da se je počela naročito u Austriji osobita pozornost
posvećivati proizvodnji drvenine (Holzstofffabrikation), kojom se proizvodnjom
mehka gradja kani novoj uporabi privesti. Naši susjedi već se ozbiljno
laćaju tih podhvata, kako nam to medju inim dokazuju i novo nastavše tvornice
za fabrikaciju drvenine, tvrdke Mayer u sjevernoj Štajerskoj, te tvornice u
Hermagoru i Seebachu u Koruškoj, (posliednja spadajuća tvrdkl Seutter et. comp.)
kao i viest, da se netom o tome radi, da se takova tvornica i u blizini Zenice
u Bosnoj uredi. Što se ciena jelove, smrekove i arižove laktovine riečkog tržišta
tiče, to bilježismo koncem veljače : Za daske 3´90 met. (12 stopa) duge, po
100 komada; ´/a palca debelih, 6 palaca širokih 10 for. — 7 palaca širokih
13 for. — za ^/t palca debele, 8 palaca široke daske 14 foi-. — za 1 palac
debele, 9—10 palca široke po 25 for. — za 11—12 paka široke 35 for. —
za ´´I* palca debele, 11´5 —12 palca široke pako 47—48 for. — za 7* palca
debele, IIS—12 palca široke, 57—58 for. — i to za Kranjsku, Štajersku i
Korušku robu.


Kao što se jelovini i smrekovini sveudilj nove uporabe iztražuju, tako se
kod bukovine nastoji uporabivost sve to više širiti, pa se je baš u tom pogledu
kod nas u novije doba posvetila osobita pozornost proizvodnji t. z. zavijenog
pokućtva. Takovih tvornica imademo danas već dvije, i to onu bečko-peštanskog
dioničarskog družtva u Vratih nedaleko Fužina, koja ne samo da već danas do