DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 36     <-- 36 -->        PDF

-^ ISO —


Lovstvo.


MBOžina ubijene grabežljive zvieradi, za koju su uredovnim putem
nagrade zatražene. Naknadno k viestici u II. svez. „Šumarsk. lista" priobćujemo,
da je po kasnije prispjelih dopisih od kr. županijskih oblastih ubijeno do konca prosinca
1887. sliedeća množina zvieradi: U ri e 6ko-m o đ r u šk oj županiji: 1 vuk
i 1 biesna vuGica, fkoju je ubio njeki Joso i Bozo Kosanović iz Jasenka) i 3 lisice;
u županiji Zagrebačkoj 27 lisica, 3 div. mačke i 4 kune; u požežfcoj županij
i 17 lisica, 5 div. mačaka i B kune; u 1 i č ko - k rba vsk o j županiji 13
\ukova, 109 lisica, 3 div. mačke i 83 kuaa; u županiji sriemskoj 2 vuka,
lb´ lisica i 1 kuna; u županiji virovitičkoj 2 vuka; u županiji belovarskoj
1 vuk, i napokon u obsegu gradsk. poglavarstva brodskog 16 lisica, ukupno
dakle 20 vukova, 188 lisica, 11 mačaka i 91 kuna.


Zatražena nagrada izplačena je po odredbi vis. kr. hrv.-slav.-dalm zemalj. vlade
i to: u riečko-modrulkoj županiji 36 for. 50 nvč. (najme za biesnu vučica
30 for.); u zagrebačkoj županiji 17 for.; u županiji požežkoj 11 for.
50 nvč.; u Hč k o-krbavsk oj županiji 171 for.; u županiji sriemskoj
20 for, 50 nč.; u županiji virovitičkoj 14 fr. ; u županiji belovarskoj
8 for.; i napokon za grad. poglav. brodsko 8 for. ukupno dakle 286 fr. 50 nč.


V. R.
Osobne viestL
Imenovanje u obsegu autonomne šumske uprave. Abiturienti kv. gospod.šurn.
učilišta u Križevcih Antun JanČikovič i Graspar Vac imenovani su pnvremenimi
šumarsk, vježbenici u obsegu gradiške imovne obćine.


Sitnice.


Opet jedna žrtva službene dužnosti. Dne 6. veljače t. g. usmrćen je lugar
imovne obdine I. banske Jantol Klarič. Za zlikovca, koji ga je usmrtio^ kupi žifceljstvo,
koje je veselo, da se je toga lugara rješilo^ — medju sobom dobrovoljne prinose
za odvjetnika^ koji bi ga imao pred sudb. oblašču braniti! Po usmrćenju istoga lugara
navalilo je žiteljstvo kao Čoravo na šumu, koja bje pokojniku na čuvanje povjerena
Zaisto užasni odnošaji.


Pokojnik je bio vjeran, al i vrlo odvažan lugar. Za sobom ostavio je staricu bez
ikakove obskrb& (služio je bo tek 5 godina) u vrlo nepovoljnih imućtvenih okolnostih.
Valjanih lugara je već malo dobiti, a ovako obično prodju sa lošimi od male ili


nikakve koristi, te tako zator ovdašnjih šuma postupno mah preotimlje.


Statističko izvješće trgovačko-obrtnićke komore u Zagrebu. U statističkom
izvješću trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu razpravlja se za sve gospodarske
grane komorskoga okružja od g. 1881. do g, 1885. na strani 150 o šumarstvu. IT
tomu se odlomku tvrdi, da izuzmemo li donekle državne sume, da moramo
ipak reći, da se u nas jos i danas nerazmjerno malo nastoji oko
budućnosti i uzdržanja tog narodnoga blaga.


Zar uprava imovnih občina, ako ne više, to bar ne manje uznastoji kao i uprava
drž. šiima oko budućnosti i uzdržanja tog narodnoga blaga?


Škodljivost platana. Govori ae, da je još u staro doba vladalo mnienje, da su
platane škodljive. Navadja se, da je Dioskorides, te i Galenus pisao, kako prah sa
Ušća platane, kad se udiše, draži dugnik i radja kašalj, a osim toga, da je škodljiv
za oči i uši.


Spominje se, da se je Sokrat sjedeći sa Fedrom u hladu platane razgovarao o.
nekom škodljivom J5:parivanju platane. ..