DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 118 —
Hiora sveudilj rasti, dok nedosegne barem temeljnu glavnicu od 6000 for., n
ona će još i većom bivati, dok bude članova šumarskoga družtva i stališa.,
koji će joj se prikupljivati, te dobrotvora, koji će ju podupirati i povećavati.


Da se pako zaklada ta što prije bar na zamišljenu temeljnu svotu od
oOOO for. podigne, treba da što življe učestvujemo kod ostvaranja iste, trebn
da joj se prikupimo, propisanom pristupninom.


Do nas je dakle, da naraisao čim prije postane i činom, a u to ime
neka budu i ovi red ci poziv onim našim sučianovom, koji do sada zadruzi
toj još nisu pristupili. Oni pako, koji bi još sveudilj okljevali, neka se
sjete nevolje i biede ostavljenih i osamljenih udovica i sirotčadi onih, koji,
noseć visoko stieg šumarskog zvanja, u savjestnom vršenju svojih dužnostih postaše
žrtvom službe i sudbine! ,


Izkustvo nas žali bože upućuje, da se baš mi hrvatski šumari neimamo ma
u nikojem obziru nadati tudje podpore i pomoći, nedodje li nam takova od strane
naših sudrugova i iz vlastite snage. Dok SA nebudemo osjećali jednim tielom
i udrugom, na koju nas zajednički cilj, zvanje i borba upućuju, ostati
ćemo osamljeni i slabi. Da pako taj osjećaj zajedinstva čim više ojača, da uhvati
dubok i čvrst korien, tomu treba da prije svega spone zajedinstva naših interesa
ustalimo; interesa, koji nas sakupiše u kolu šumarskoga družtva, te medju
koje bezuvjetno borba za obstanak, kao i potreba medjusobne podpore spadaju.


Taj je cilj po našem mnienju lebdio pred očima sigurno i članovom one
skupštine, na kojoj bje stvoren temelj našoj družtvenoj pripomoćnoj zakladi, a
on.je dašto i uzrok tih redaka., te želimo od srca, da nadju odziv u onih, kojim
su namjenjeni!


U Zagrebu, koncem veljače 1888. F. X, K


LIST^IE:.


Družtvene viesti,


ISTovi članovi šumarskoga družtva. Novom godinom pristupiše kao ČlanOVi


I. razreda gg-´. l. Baranovi(i Ma to, obćinski šumar u Šibeniku; 2< Bošn ja ko
vić Gjuro, podšuma-- djakovačkog vlastelinstva; 3. Dobiđschi Eugen, kr.
državni šumar u Gospiću; 4. Fodrocj pl. Dragutin, kot. obćinski šumar u
Vrbovcu; 5. Jelen e Josip , vlastel šumarski vježbenik u Čabru; 6. Guč i Vjekoslav,
šum. pristav U. banske imovne obćine u Petrinji; 7. Klobusicki Kolo
ra an, viastel. šum. pristav, Lučinci-Kamensko ; 8. Obr a d o vi *< Milan, kr. ugar.
šum. vježbenik u Stavnici; 9. Ugrenović Aleksander, protustavnik I. banske
imovne obćine u Glini; 10. Teklić Slavoljub, kand. šum, u Zagrebu; 11. Macakanja
Ilija, predsjednik I, banske imovne obćine Glina; 12. Szentg7orgyi
Ljudevit , šumar IL banske imovne obćine u Petrinji.


ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 119 —


Kao Članovi II. razreda gg. 1. Samid Bmitar, lugar kr. gumarije u Dragancu;
2. Cuić Milan lugar kr. šumarije u Korenici; 3. Grozdanić Manojlo,


4. Vazić Jelesije, 5. M i i i 6 e v i ( Pavle, 6. Beljinac Pavle, 7. hn&id
Petar, 8. Gavrić Uroš, 9, Stauojević Ml lan, 10. Popović ŽJvaa,
11. Deli(5 Di mitri je, 12. Mijušković Arkadije, 13. Plavić Stevan,
14. Mavreuović Vojin, 15. Banovian Akseiitija, 16. Suvaković Stevan,
17. Ci m e š a Jo V at), sve lugari imovinske šumarije u Kupinovu; -18, Popovi
(5 Petar, 19. Mišk ul in Adam , 20. Vukeiić M i j o, lugari kr. državne
šumarije u Krasnom; 21. Matijevi<^ Stjepan kr, lu^ar u Novskoj; 22. Aleksid
Dmitar, 23. Dubravčić Ivan lugari otočke imovne obćine; 24. Krnjak
Martin, 25. Kraj6inovi<5 Gjuro, 26. Požgaj Ivan, lugari kralj, državne
šumarije u Sokolovcu ; 27. Kosanovi ć Eade . lugar kr. šumarije ogulinske.
Ovom prilikom´ umoljavamo pod jedno sve naše vriedne sučlajiove,
da svaki u svojem krugu i okolici uznastoji skloniti gg Šumare,
lugare, drvo trže e, vlasteline, kao i sve ostale prijatelje Šumarstva,
da pristupe kao Članovi družtvu našemu, koje danas više nego
ikad svestranu podporu svijuh rodoljuba zaslužuje, a i treba, te koje će samo
onda moei zadovoljavati svim svojim zadatkom, kad mu bude jednom i materijalno
podpuno osjeguran obstanak. Naročito pako nebi smjelo biti n našoj domovini
šumara, da nebude podjedno i član ovoga družcva. To mu
nalaže ne samo ljubav prema hrvatskomu šumarstvu i hrvatskoj šumarskoj knjizi, nego
i sam patriotizam, te sobstveni interes. Jer osamljeni izgubljeni. Na okupu ljudi!


Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva, obdržana je dne 4. ve


ljače t. g. pod predsjedanjem g. M, Dursta, te u pi-isutnosti gg odbornika: J. Ettin


gera, R. Fischbacha, H. Grunda, F. KesterČanka, J. Kolara, A. Soretića i M. Frbaniča.


Odsutan g. V. EaČki. Nakon ovjerovljenja zapisnika posljednje odborske sjednice budu


pročitani razni na družtvo prispjeli dopisi.


Odbor zaključi, da se ovogodišnjoj glavnoj skupštini u smislu ustanova §. 29.


toSka 13. druživenih pravila predloži, da se u onih slučajevib, kada koje godine
nebi bilo redovitih natjecatelja za pripomoč h družtvene priporaočne zaklade, dozvoli
. odboru, da može polovicu razpoloživih kamata podieliti i onakovoj lugarskoj sirotČadi-
čiji otcevi doduše nisu bili Članovi same pripomočne zaklade, samo ako su biii


članovi Šumarskoga družtva bar kroz tri godine.


Dalje zaključi odbor nakon podulje debate obzirom na izjave gg. predsjedn.


M. .Dursta i M. Vrbanida, da de svakako nastojati, da ovogodišnjoj glav^noj skupštini
prisustvuju, da se takova u smislu zaključka prošle glavne skupštine svakako i
to u drugoj polovici mjeseca kolovoza 1888. obdržaje u Mitrovici. Mjestnim poslovodjom
izabran bje podjedno nadšumar petrovaradinske imovne obćine g. M. Pi-okič, te
če predsjedničtvo sporazumno s njim svojedobno potanji program skupštine ustanoviti.
Isto tako zaključi odbor, da se u buduće izdavaju godišnje članovne iskaznice
samo onoj gospodi članova, koji če se u svoje vrieme prijaviti, da ž^le prisustvovati
glavnoj skupštini. Osim toga riešeno je u toj sjednici još više manje važnih administrativnih
predmeta, a medju inim zaključeno bje jošte, da se visokoj kralj, zemaljskoj
viadi podnese predstavka, da visokoista čim prije irAnde. novu, obstojnostim odgovarajuču
naredbu ob uredjenju obdrzavanja bugarskih šumarskih državnih izpit^.


Društven e diplome. Onu gg. članove koji još neimaju nove družtvene diplome,
a ^eie´t.akovu dobiti, n>oiimo- da se i-jajdulje da 20.´ travnja t. a;, prijave družtveuomu
tajniku g. F. Kestercauku. Diploma stoji bez poštarine 1 for. Na kasnije prispjele
naručbc nede se uzeti obzir, pošto je tisak diploma dosta skup tako, da se samo u
ve<^oj količini izplaćiije, ^ .: -. .-