DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 109 —


Kora je na mladom stablu gladka, žuto-zelena; na mlađjem granju više
je žutkasta. Na starom drvetu razpucana je duljinom, tamna, ~ nalična na
hrastovu.


Vrbe i topole, (Salicineen). U naših šumah nalaze se vrbe i topole (osobito
ove) počesto, ali one su šumaru pravi trn u peti, s toga je triebi gdje
god može. Nadalje, one su neznatne vriednosti, (P. tremula traži se radi dobra
ugljena!), pa kada nebi bilo naših cigana — kopanjara, koji, za nebroj ukradenih,,
sjete se kupiti kađkada koju, one bi bile bez vriednosti. K tomu, one
se vrstaju u mnogo suvi´stih, te jih je razpoznati najlakše po obliku pera
(lista). Radi neznatne vriednosti ostaje baš svejedno, sječe li se ova ili ona
vrst, ~ u šumskih cjenicih stavljaju se i onako u jedan stupanj.


Evo jim glavnog obilježja:
a) Vrbe, (Salix). Puplje jim je obavito jednom ljuskom, veličine je pojednake,
oblika jajastoga, sgnjeteno, — u nekih je golo, u nekih rutavo, masti
je raznovrstne, obično svjetle, crveno-smedje. Na mlazovih od panja pup je
krupniji, nego li na granju odraslog stabla, često dvostruko veći. Vršni pup
je kod svijuh samac, a postrani ili je k stabliki privit, ili je od nje odvrnut.
Granje jim je slabo, krhko, nepraveć nikada pravilne krošnje.
Kora je na mladih granah žuto-zelena, ili crveno-zelena, na starom stablu
je svjetlo-siva, ili smedja, razpucana je duljinom stabla.
b) Topole, (Populus). Puplje u topolah obavito je sa više Ijuštica,
ponamještenih u spirali. Čestoputa su ove Ijuštice smolaste. Vršni pup uvjek
veći od postranoga. Puplje je jajastoga oblika^ većinom svjetlo-smedje, ili svjetlo.
Granje jako i krhko, netvoreć pravilne krošnje-
Kora je u mladosti svjetlo-žuta, smedja, gladka i sjajna, na starom drvu
tamna i razpucana. Skupio D. N.


Važnost proredjivanja.


Piše J. Kozarac.


Zadaća i svrha proredjivanja jeste dvojaka: 1. uzgojna, 2. financijalna.


Dok se još nije digla nauka o čistom prihodu, bilo je proredjivanje pretežito


uzgojna mjera, kojom se je htjelo izbjeći pregustomu sklopu i ugušivanju sta


balaca jednoga po drugomu. Od novijeg vremena dobilo je proredjivanje


finaucijalan značaj, u koliko se naime s njime nastoji unapređiti poimence


debljinorast drveća t. j . kraćom obhodnjom postići onu kvantitetu liesa, koja


bi se u gustomu sklopu tek iza 10—15 godina postignuti dala; tim obaljivanjem


obhodnje diže se renta šum. tla, t. j . šuma je financijalno unosnija.


Proredjivanje t j . upliv proredjivanja na rast drvlja jeste jedna od


najvažnijih točaka šum. pokušališta (forstl. Versuchswesen), njime se hoće da
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 110 —


proiiadje, u kojem sklopa šuma najvećom prirašćuje, — jer da zraku i svjetlu
otvorena porastlina većnia prirašćuje, to je bjelodano dokazano, samo treba još
ustanoviti, koja je mjera sklopa odnosno progale najprobitačnija, i to: koja
mjera za 20—30—40—50 . . . godina staru porastlinu, zatim, koja za ovu i
onu vrst drvlja, napokon, koja za ovo — i onovrstno tlo. Kako se vidi, zadaća
je to velika i spora, te će proći još koji decenij, dok bude posve riešena.


Nu kad je već dokazano, da su prirodne sile, zrak i svjetlo, od velikog
upliva na drvni prirast, to će biti svakomu jasno, da ono šumsko gospodarstvo,
koje neuporabljuje te prirodne sile u mjeri po se najprobitačnijoj, mora biti u,
stanovitom gubitku.


To što rekosmo vriedi ponajpače za čiste porastline u kojih zanemarenjem
pravodobnog proredjivanja gubimo lih veći drvni prirast; nu gdje imamo mješovitu
porastlinu, u kojoj je osim toga glavna vrst drveća u manjem broju i
k tomu ugrožena bržim rastom ostalih nepoželjenih vrsti drvlja, tu je zadaća
proredjivanja još važnija, jer osim toga, da ima unaprediti prirast, ima još i
tu svrhu, da spasi i uzgoji bolju vrst drvlja pred onom raalovriednijom. Mislimo
tu naime nekoje naše posavske mlade porastline, koje su ugrožene jesenovinonom
i briestovinom; jer da su te dvie vrsti sbilja kadre uništiti hrastovinu
uči nas priložena štica.


Poznato je, — da mlađa — recimo 30-godišnja porastlina — sastoji iz
tri glavna razreda stabala: 1. od ugušenih, 2. nađvišenih t. j. medju sklopom
viMh, i 3. vladajućih t j . najviših stabala; ta je klasifikacija generalna, jer
zadnja dva razreda dadu se opet u 2—3 podrazreda razstaviti. Pita se sada,
koji će se kvantum drvlja kod proredjivanja izvaditi? To je pitanje poraznih
autorih razno odgovoreno, a kako već napomenusmo, posve riešeno biti će
istom, kad pokušahšta svoj posao dovrše. Svrha ovih redaka nije to pitanje
razglabati, nego smo nakani iztaknuti neke važne činjenice, na koje smo u
praksi naišli, kad smo sporedili dvie porastline, od kojih je jedna bila proredjena
a´^.druga ne, te ujedno upozoriti na konsekvencije, koje su se na temelju
te analize same od sebe pokazale.


Priložena štica predočuje nam resultat stablimične izmjere dvajuh sre


zova ležećih nedaleko Save; od svakoga tog sreza izmjerena je po jedna


ral==lGOO[I-. Obe te porastline imaju jednaku stojbinu, tvore naime jedan


šumski kompleks, naplavljene su godišnje circa po 3 mjeseca Savskom poplavom,


stare su popriečno 50 godina, a pomladjene su priebornom sječom (urazdobju


od kojih 10 godina). Nakon toga ostavljene su sve dosada samim sebi t. j . u


nikojem pogledu nije u njih dirano, nego kako su izrasle u gustom sklopu,


takove su guste do danas ostale, dosegnuv pri tom visinu do 20 metara. Prije


dvie godine (dakle u 48. god dobi) prorieđjena je porastlina B. i to tako, da


je po jutru popriečno 20´´*m jasenovih i briestovih drva izvadjeno. Gospodarska


osnovca tiirsrezova ide naravski za tim, da odgoji hrastovu šumu; u kojoj je


pako jnjeri ta svrha polučena, poučiti će nas jedan jedini pogled na priloženu


tabelu: neproriedjena porastlina A. ima naime 84 > briestovih i jasenovih, a
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 27     <-- 27 -->        PDF

111
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 112 —


samo 167o hrastovih stabala; prije dvie godine proriedjena porastima B. ima
pako 7770 jasenova i briestova a 23^0 hrastića, — ili da u drvnoj gromadi
izkažeiBo — 89% jasen-briestovine, a ll7o hrastovine, kako u jednoj tako i u
drugoj porastlini. Već sam taj razmjer veoma je loš po hrastovinu, nu on je
još kud i kamo lošiji, kad promotrimo u razrede debljine, koji nas uče, da će
od onih 61 odnosno 60 hrastića jedva 12 odnosno 6 — popriečno 9 — biti
kadro dostići na pr. 120-godišnju obhodnju, i to s tog razloga, jer su sva
stabla I. razreda debljine (do 10 cnmt) već malo ne posve izginula i posušena;
stabla II. razreda debljine (10-20 cnmt.) tako su utisnuta i nadvišena, da im
se krošnje počimlju dole savijati, — tako da jedino III. razred preostaje, koji
nam representira buduću porastlinu. Pomisli li se sada, da će ta porastlina u
120 god. obhodnji osim onih devet hrastova (i to u najboljem slučaju) sastojati
se od same jasenovine i briestovine, i da od te vrsti drvlja, kako sada stvari
stoje, možemo jedva 30% na lies (m^ po 4 fr.) a 70**/0 na gorivo (m^ po 80 nč.)
računati, dočim hrastovina pokazuje baš obratan omjer t. j , 707o liesa sa 10 fr.
po m^ tada će svakomu biti jasno, kolika je pogrieška počinjena, što se je
propustilo te porastline pravodobno prorediti. Da su te porastline bar u 30.
godini ponešto proriedjene, to bi sigurno svih onih 60 hrastića po jutru ostalo
u životu, — i hrastova šuma bila bi spašena. Ovako je svrha šum. gospodarstvene
osnove na veliku štetu vlastnika promašena; taj gubitak mogao bi se
jedino pretvorbom sadanje šume u hrastovu donjekle umanjiti, kad bi se u
deset godina dvakratnom sječom jasenovina i briestovina uklonila, i to tako,
da se odmah sada izsječe 607o najjačih (najvriednijih) stabala, a preostavša
porastlina, da se pođsije sa žirom; nakon 6—8 godina imalo bi se đaljnih 307o
stabala izsjeći, dočim bi se preostavših l07o stabala (t. j . circa 30 stabala —
medju tima dakako i onih deset hrastova) ostavilo, te bi se ista vremenom


sukcesivno prema tražbi unovčiti mogla. Tim postupkom imali bi nakon 50 g.
novu 50-godišnju hrastovu šumu, koja bi sigurno puno vriednija bila, nego li
sadašnja u ono vrieme 100 godina stara jaseno-briestova porastlina.


U rečenomu jasno je predočena opasnost i gubitak, koji nam u mješovitih
šumah prieti, ako pravodobno ne uklonimo nopoželjenu vrst drvlja. Da se ta^
kovu gubitku u buduće izbjegne, uvedeno je u državnoj šum. upravi, da se
mlade 10—^20-godišnje posavske porastline imaju pročistiti (auslautern) od jasenovine
i ine biele šume, te je tim poslom započeto godine 1887. Resultat te
kulturne mjere moći će se tek posije 3—5 godina ocieniti, a ja ću ovdje samo
u kratko napomenuti način, kako se je to čišćenje izvelo.


Izradjalo se je naime na 2 načina: 1. da se je jasenić, briestić itd. nizko
pri zemlji odsjekao, 2. da su se u visini, koja je za 20—30 cnmt. niža nego
dotični hrastić, oko kojeg se je čistilo, jasenići i t. d. samo na sjekli, te im
se gornji nasječeni dio sa krošnjom k zemlji privinuo. Prvi način čini se, da
je shodniji ondje, gdje su jasenići već posve nadvršili hrastiće, te bi ga
vremenom i zagušili; takovi nizko odsječeni jasenići potjerali su naravski odmah
i to 2—3 izboja, nu ne ima nade, da će ikoji ostat na životu, jer su preveć
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 113 —


visoki n tanki, i jer im pri zemlji manjka i svjetla i zraka. — Drugi naftin
preporučuje se ondje, gdje s\x hrastići i jasenići jednako visoki i gdje je opravdana
bojazan, da će brži jasen z& koju godinu hrastiće prestići i nadvisiti. I
takovi nasječeni i privinuti jasenići izbiju novu mladicu, nu ista ne raste onako
energično, kao ona iz korjena; te mladice, čini se, da će se uzdržati i nadomjestiti
prvašnju krošnju; pa pošto i ta prvobitna nu previm/ta krošnja još
uviek u sebe sok prima, to se nije bojati, da bi mladice nadvisile hrastiće.


To čišćenje izvedeno je u lipnju i srpnju, te stoji po jutru 1*80 —2*50 fr.;
mzumieva se, da nije svakolika biela šuma izsječena, nego samo u okolo prigušenih
hrastića, tako da je po jutru circa 500-700 hrastića oslobodjeno od
jasenova pritiska.


Kako se vidi, troškovi nisu tako veliki naprama gubitku, koji nas čeka,
ako porastline ostavimo bogu i prirodi, kao što su bile A i B.


Predbčiv tako uzgojnu vriednost pravodobnog proredjivanja, dodirnuti
ćemo se u kratko i upliva, kojim ono na prirast drvlja djeluje> Kako već spomenusmo,
izvadjeno je iz porastline B pred dvie godine 20m^ po jutru; sadašnja
procjena (uprav 2 god. nakon proredjivanja) pokazuje nam po tabeli
drvnu gromadu od 68.68m^, a sa onih 20m^ ukupno 88.68ra^; neproriedjena
porastlina A. ima drvnu gromadu od 78.90m^ t. j . za lOm^ manje nego li
proriedjena. Popriečni prirast kod A. jest = 1.58m^ a kod B. =rl.77m´ po
jutru, t. j . proriedjena porastlina"^ ima za 0.19m^ više popriečnog prirasta. Nu
to prvenstvo proriedjene porastline nesastoji se samo u većoj drvnoj kolikoći,
nego što je važnije takodjer i u kakvoći, jer ima naime porastlina


A. B.
I. 1> 0.67o
II. 26> 13.50/0
IIL 73Vo 86«/o
t, j . proriedjena porastlina ima za 13^/o više stabala od najdebljeg (III) razreda
nego li neproriedjena. Mi smo na tu činjenicu samo za to upozorili, jer je član
švicarskoga pokušališta, nadšumar H. Rinicker došao do istog rezultata, dokazao
je naime, da se malo ne sav prirast naslaže. na najdebljih drvnih
individuih, tako da su ostali drvni razredi (ovdje dakle I. i II.) za prirast
posve irelevantni, t. j . oni vegetiraju ali ne prirašćuju.


Ja bih ovdje još jednu činjenicu iztaknuo, nu neću da joj vindiciram
osobitu važnost, jer je možebiti slučajna, nu taj slučaj je za čudo suglasan sa
ostalima činjenicama: pomnožimo li naime drvnu gromadu 78.90m^ neprorieđjene
porastline A. sa onih 13^0 koje ima B. više nego A. u najdebljem (III)
razredu, onda dobijemo: 78.90X lH7«=l0.26m^ L j . upravo onu drvnu kolikoću,
koja čini diferenciju izmedju gromade proriedjene i neprorieđjene porastline,
naime 88m^—78iu´´. Ako taj račun nebi bio slučajan, onda bi i to bio
nov dokaz, da se prirast lih na najdebljem drvnom razredu naslaže.


Gornji navodi dobiveni su sravnjivanjem samo dvijub porastlina, zato
možda ni neće sve tako točno biti, jer do stalnih resultata treba više nego
ŠUMARSKI LIST 3/1888 str. 30     <-- 30 -->        PDF

114 —


jedan pokus; zato bih ja ovim bio tako slobodan potaknuti one naše imovinske
šumare, koji daju gratis-drva iz 30-60 godišnjih porastlina putem proredjivanja,
da bi si-odsjekli stalne pokusne plohe, na kojima bi se na lahak i jeftin
način´mogao ustanovljivati upliv proredjivanja, koji bi se mogao opažati svakih
5—6 godina t. j - u onomu razdobju, u kojemu se proriedna sječa u dotičnu
porastlinu vraća, posao taj bio bi sigurno vriedan truda.


Z a g a j i m 0*


Žaobe za propadanjem naših šuma, što su se u nas od nazad toliko godina
slušale, nijesu ostale glas vapijućeg u pustinji. U mnogim mjestima već
se počelo nešto krećati; branjevinam, zagajivanjem i drugim mjerama već se
je postiglo nešto, a tamo amo počeli se gaji zeleniti. To je dobro znamenje
za budućnost našeg šumarstva-


Ali biii smo spali toliko, da čuvati šume, koje nam još ostaju, i pomoći
razvijanju onijeh, što su okržljavile, nije još dosta, ako se ne priječimo iz petnijeh
žila da zagajimo ono, što je divljaštvo sjekire i mašklina, bjesnoća vode,
i koziji zub ogolio. A to se mora učiniti s privrednih uzroka, s klimatičnih
obzira, i u svrhu da se pomogne uredjenju naših voda.


S privrednog uzroka: jer je naša pokrajina većinom brdovita; ako dakle
mi naša gola brda ne zagajimo, nećemo nigda imati od zemlje dohodak surazmjeran
prostranosti naše pokrajine. A ko će ih zagajiti? Neki odgovaraju; što
treba da se vlada tu upliće: u privatnim interesima niko ne može da sudi
bolje od samih privatnika. Bude li privatni interes zahtjevao da se bregovi u
Dalmaciji pošume, to će se posebnom inicijativom postignuti bolje, nego sredstvom
zakona i zabrana. To bi se moglo donekle priznati: ali mal da ne uvijek
javni interes nalazi se u protivnosti s privatnim interesom, jer prvi valja da
radi žrtvujuć drugoga.


Tako vlada, koja zastupa javni interes, valja da tu ulazi u svrhu da zaštiti
javne interese uplivom i razboritošću vještih šumara. Mi imamo u pokrajini
jedva 381.762 hektara šuma; dok imamo neplodne zemlje 27.606 hektara,
a 093-899 hektara pašnjaka kad bi se samo polovica one neplodne zemlje i
pašnjaka mogla zagajiti, promislite koliko bi koristi mogla otud zemlja dobiti?


S klimatičnog gledišU dosta da gledamo na okolo u nekim krajevima
Dalmacije, gdje smo baš kao u pustinji: brda i bregovi goli, livade suhe i
neplodne, vode mutne i močvarne, grozničave po dolinama; a kad ljeti udari
plamenjača, zemlja, osobito ako je krečna ili pjeskovita, odvraća vrućinu što


* Ovaj članak vadimo iz lista „Smotra Dalmatinska", koji izlazi srijedom
1 subotom kao dodatak k službenom listu „Objavitelj Dalmatinski" u Zadru,
a kog dobismo od našega vriednoga člana i suradnika g. F. Z. Uredništvo.