DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— VIII —


strana od—do


PređstavTca na predsjeđničtvo hrv.-slav. sumarsTcoga druUva glede tamanenja
grabežljive zvjeradi. Podnio vlast, šumarnik Mijo Rađoševid . 384 — 388
Listak, Družtven e viesti ; Sjednica upravljajudeg odbora našeg
družtva 388


Zakoni i normativne n ar ed b e: Okružnica visoke kralj. zem.
vlade, odjelu za unutarnje poslove, od 26. srpnja 1887.
broj 25.053 u pogledu strogoga kontrolovanja drva, usječenih
na privatnih zemljištih 388 — 389


Sa drvarskog tržišta: Uspjeh dražbene prodaje u državnih
Sumah. — Dražbena razprava drva u šumah gjurgjevačke imovne
obćine u Belovaru. — Kako nam stoji promet sa drvi . . . 389-39 0


Lovstvo : Trovanje grabežljive zvjeradi sa strichninom. — Množina
ubijene grabežljive zvjeradi 390 — 391
Osobne viesti: Promjene u kr. državnoj šum. upravi. - Promjena
u upravi imov. obćina 392


Sitnice : Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. — Izpitno
povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žup. oblasti u
Požegi. — Ubio se zvierokrađica iz neopreznosti. — Šumarske
viesti iz Dalmacije. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcih za školsku godinu 1886/7. — Crveno
„Šumsko vino". — 0 stanju sedmogradskih šuma. — Izkaz
sveukupnih troškova imovne obćine križevačke u Belovaru
počam od njezina postanka od god. 1874. do uključivo konca
godine 1886. — Zaključni račun imovne obćine križevačke u
Belovaru za prometnu godinu 1886. — Povjerenstvo za uvedjenje
prava paše Dalmatinaca na Velebitu. — Račun potroška
na šumsko-gojitbene radnje kod imovne obćine križevačke u Belovaru,
počam od njezina postanka od god. 1874/5. do uključivo
godine 1886 392—400


Svezak X.


Izvješće 0 XI. glavnoj skupštini hrvatsko - slavonskoga šumarskoga
društva, obđržanoj u glavnom gradu Zagrebu 11. rujna 1887. . 401—407


Drvojedka suzna — MeruJius lacrimans, Schum 407—419
futne crtice o njekih šumskih predjelih. Piše M. R 420 — 429


Iz zakona a za zakon, ili riec u svoje vriem,e. Razpravljao u šumar.
skupštini M. Piokić, nadšumar 430 — 437


Listah. Sitnice : Izpiti za lugare i pomoćno šum. tehničko osoblje za
obseg kr. žup. oblasti Belovar. — Izpiti za lugare i pomoćno
šumsko - tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Ogulin. —
Opažaji tečajem cvatnje šumskog drveća. — Permeabititat staničnih
opna. — Žirovina. — Pitanje o pravu Dalmatinaca na
pašnjake u Lici. — Prodaja hrastovih stabala u urbarialnih
šumah. -— Dražba hrastovih stabala. — Zakup, — Velika
prodaja stabala kod investicionalne zaklade. — Obnova zastupstva
imovnih obćina. — Šumski požari. — Prodaja jelovih
stabala. — Zaključni račun hrv.-slav, šumarskoga družtva za
god. 1886. — Proračun o potrebi i pokriću hrvat.-slav. šumarskoga
drnžtva za upravnu god nu 1888. — Stanje družtvene
blagajne. — Opomena 437—448