DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 547 —


Blizu Oberđrauburga obiđjoše naši putnici do sada po državi izvedene gradi^^H
Silbergrabenu i Wurnitzu proti bujicam, s kojimi rađnjami upravlja predstojnik


c. kr. tehn. odsjeka za obranu proti bujicam C. Eieder . Tom sgodom bje prcgleđsiM
i c. k. strukovna škola, u kojoj se nalaze naša dva učenika V j ekosla v čo p iz
Lokava i Gjuro Simunkovid iz sv. Simuna, koji o zemalj. trošku uče ondje drvorezbarstvo.
O napredku obadvojice izjavio se ravnatelj iste škole Ernes t Pliv a osdbft6
povoljno.
U Vi 11a ehu pohođjena bje velika tvornica drva Franje Žav. Wirtha, a
odavle krenuše naši mladi šumari preko Tarvis a u državne šume, ležede u gorju,
imenito izpod točke „Uuter der Mangar t sgr up pe", ter na doljnje i gornje jezero
kod "VV eis se nf els a. Od ovuda putovaše preko Bleda na imanja slovenskog inđustrijalnog
družtva u Bohinj , gdje je vidjeua velika pilana, kao i zanimivi privoz drva
po željeznoj žici — po sistemu viteza đe Pantz a —obišav ondješnje planinske žliMS^
gdje je bilo još dosta sniega. :t~? j l


Prigodom boravljenja u Ljubljani pregledaše putnici u Eosenbachu y^Kk*(
drž. centr. šum. sjeminište, stojeće pod upravom zem. šum. nadzornika Vaclgivaj
Goli a. To sjeminište najveće je u čitavoj našoj monarkiji u površini od 5´5 rali; iz
istoga je ljetos porazđieljeno u razne pređiele cislitavske do 5 miliuna biljka stranom
badava, stranom uz neznatnu cienu. Odavle ođputiše se naši mlađi šumari željeznicom
do Rak e ka, gdje bijahu pregledane njeke krasne šume i ini važniji šumski objekti
na imanju kneza "VVindischgratza u Haasbergu, a na povratku odavle špilja
sv. Kanciana i državna šuma Golubičouc.


Dalje je krenula ekskurzija u Postonjsku špilju i na šumske kulture, izve
nad špiljom, na Sovicu i na kraške uzgojene pređiele od Manterdorfa do sv. Petr a li
Oberlešda. ´^"´^´^


Konačno nam je opaziti, da su naŠi putnici pohodili Trs t i divni pređlel´ Koa
Mir a mare , a odanle krenuli parobrodom preko Pulja i Rieke kući u Križevoe. ´Mlt^-´
vanje trajalo je u svemu 16 dana, putnici naši bijahu pako svigđje, kamo su đćgti!,!
najprijaznije dočekani. Tko želi pobliže se informirati ob upitnom poučnom putovanjp^,
upozorujemo ga na gore pomenutu brošuru gosp. šum. profesora Drag. Hlave. M. y,^


Povjerenstvo za uredjenje prava uživanja paše na pašnjaeih u Velebitu.
Dne 27. studenoga t. g. sastalo se je u Gospiću mješovito povjerenstvo za uredjenje
prava uživanja paše na velebitskih pašnjaeih. Pregledav isto povjerenstvo na licu mjesta
faktično stanje pašnjaka na ličko - dalmatinskoj granici, ima sada još konačno upitnu
razpravu riešiti, koja se već preko 50 godina vuče.


Potvrda.


u ime družtvenog a prinos a za tekuću godinu unišlo´je u treće m t r i-
m e s t r u u družtvenu blagajnu, što se od strane predsjednietvo podjeđno p. n gg.
članovom potvrdjuje:


Slavoljub Brosig 5 for. — Kedleček Ivan 5 for. — Slavoljub Pibernik 5 for. —H
Mijo Radošević 5 for. — Viktor Majsatz 5 for. — Makso Prokić 2 for. — Gavroi
Pantelić 5 for. — Antun Pacak 5 for. — Stiepan Tomić 5 for. — Ivan Bručić 5 for. —
Ivan Odžić 5 for. — Josip Malnar star. 5 for. — Dušan Marković 2 for. 50.i; «-*!
Imovna obćina gjurgjevačka za svoje lugare 20 for. — Dragutin Laksar 5 for. -^t
Milan Mirković 5 for. — Paja Todorović 5 for. — Hinko Piirst 5 for. — Dušan
Popović 5 for. — Josip Havliček 5 for. — Rađivoj Ljubinković 5 for. — Dragntiir
Kadić 5 for. — Rikard grof Sermage 5 for. — Šegota Marko 1 for. — Ante
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 548
a


ćelija
2 for. — Milutin Sumanovid 5 for. — Ivan Djundjerović 5 for. — Dušan Ilijid 5 for.


— Dl ragutin Kafka
5 for. — Mijo Zobundjiji 1 5 for. — Antun Navara 5 for. — Josip
Iskra
5 for. — Ukupno 162 for. 50 nč, a. vr.
Istodobno uplatiše u đružtvenu pri pomoćnu zakladu :
Milan pl. Ghyczy 20 for. — Mijo Vrbanid 10 for. — Mijo Rad´ošević


14
fo ir. 50 nč. — I. Bogdanović 1 for. — Ukupno 45 for. 50 nč, a. vr.
Predsjedništvo hrv. slav. šumarskog đružtva.
Milan Durst, predsjednik. Fran Xav. 1K ester fi anek, tajnik.


Sbog njekih nepredvidljivih zaprieka zakasnilo nam je
izdanje lirTra-t- š´o.ma.rslsog´a- lsoleđ.ara< za,
±SŠS _ grođ.., kao što obrekosmo ii posljednjem broju našega
lista. Čast nam je javiti, da će još za njekoliko dana pomenuti
koledar priugotovljen i razaslan biti.


OponrzciLei^La.


P. n. gg. članovi hrv.-slav. šum. družtva, koji još sveudilj i
unatoč jur tri puta uzsliedivše opomene od strane predsjedničtvadružtva,
ovogodišnju članarin u kao i ine možebitne dugovine
družtvu podmirili nisu, umoljavaju se ovim opet, da družtvu
neprouzroče daljnih izdataka — a sebi prištede neprilike skopčane
utuženjem tih dugovina, da toj svojoj dužnosti pospješe
nj em udovolje. Odnosne svote neka se šalju poštanskom
naputnicom, pod adresom predsjedinčtva družtva, tajniku kr. žup,
nadšumaru F. X. Kesterčanku (Zagreb, Streljačka ulica br. 7.)
U Zagreb u koncem listopad 1887.


Predsjeđničtvo lirv.-slav. šum. družtva.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. i to: V. D, u B. i N. M. u 1. Priposlane nam izpravke ob onili
stanovitih viestih otisnusmo po Vašoj želji. — F. Ž. K. u Z.´, M. P. u M., T. B. u
B., I. pl. Š. u Z., G. P. u P. "Vaše članke odnosno viesti i crtice uvrstismo u ovaj
broj našeg organa.
Pođjedno upozorujemo svu p. n. gg., koji žele naručiti Hrvatski šumarskl
koledar za god. 1888., neka se izvole neposredno obratiti kartom dopisnicom na.
urednika šumarskoga lista, koji taj koledar sam izdaje. Uredničtvo.


UređniotTO i naklada
hrv.-slav. šumarskoga đružtva. - Tisak C. Albrechta.
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 55     <-- 55 -->        PDF

-JS


ŠUMARSKI LIST.


Organ


llft-slif. iifflarit´Ofi ifiiiii.


Izdao


upravljajući odbor |^žtva. ^y


Uredjivao


mm vjmmmm


kr. vladni šumarski nadzornik, [. podpredsjeđnik hrv.-slav. šumarskog´ družtva, utomeljiteljni
i $ravi član više družtva i t. d.


Tečaj j e đ a n a j s t i.


Zagxgb 1887.


K n j i g 0 t i s k a r n a i litografija C. A 1 b re.c h t a.:
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 56     <-- 56 -->        PDF

SADRŽAJ


Svezak I.


strana od — do


Ubaviest i poziv predsjeđničtva šumarskoga družtva 1
Objava uredničtva 2
Presslerov „MessknecM". Piše G. Pausa 3—11
Procjena obtikovine; iz francezkog preveo Pavle Barišić 11—15
Moji razmišljaji 15—19
Gorostasno drveće u Kaliforniji. Prevođ s francezkog od P. B. . . . 19—22
Crne točke u šumarenju slavonskih hrastika. Saobćuje u „Oesterr.


Forstzeitung« br. 201. i 202. I. Kozarac
22—29


Njeke primjetbe k obračunavanju, "prijavnica na temelju § 3. priloga B.


šumskoga zakona od godine 1882. 29—31
Njekoliko rieci o ribolovu u Srbiji 31—35
Listah. Družtven e viesti : Sjednica upravljajudeg odbora šumerskog


družtva u Zagrebu. — Odbornik šum. družtva kr. nmir. nadzornik
katastra g. Josip Ettinger. — Družtveni tajnik g. dr.
Vjekoslav Koroškenji. — ^Šumarski list" godine 1886. —
Ugarsko šumarsko družtvo. — Hrv.- slav. gospodarsko družtvo.


— Pregledavanje družtvene blagajne. — Imovna obeina križevaCka
i gjurgjevačka u Belovaru. — Družtveni predsjednik g.
Milan pl. Durst 36-39
Zakoni i normativne naredbe: Kada smije lugar kao prijavitelj
šumskoga kvara prigodom razprave odnosno proglašenja
osude najaviti utok. — Okružnica u predmetu naknade šumskih
šteta za slnSaj smrti okrivljenika. — Župnici smiju u ime lukna
dobivena ogrievna drva prodati. — Odšteta za službena putovanja
činovnika imovnih obćina. — Stega za gradnje pila. . 39 — 41


Sa
drvarskog tržišta: Prodaja hrastova u šumah kr. šumarsk.
ravnateljstva u Zagrebu. — Prodaja hrastova kod križevačke
imovne obćine. — Uspjeh dražbe drva kod kr. nadšum. ureda
u Vinkovcih. — Dražba drva kod otočke imovne obcine. —
Sta stoji prevoz naših drva do Francezke. — Po što se prodaje
u Francezkoj 1000 dužica. — Uvoz hrastovih dužica u
Francezku. — Družtvo za eksploataciju šuma u Buđapešti. —
Rezultati prošlogodišnje prodaje državnih Suma u Francezkoj. —


Dražba hrastova u Osieku i Požegi
41—4 3


Šumarsko i gospodarko knjižtvo: Poziv na predplatu
„Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo." — Uzorak Staja za
manji i vedi posjed. — Leitfaden der gessamten Obstbaumveredlungen
48 — 44


*
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— IV —


strana od—đo


Lovstvo: Dvorski lov 44—45
Osobne viesti: Umrli. — Imenovanja 45
Sitnice : Svjedoeba o državnom šumarskom izpitu ukradjena. —


Mjesto obćinsk. šumara kotara Čabar za popuniti. — Jeftimba.
za izvedenje gradnje jedne kućo u sv, Mihovilu pod Vratnikom.


— Kako se mogu lugari obvezati da polože službovnu jamčevinu.
— Temeljni uvjeti kod sađjenja voćaka. — Pravila mirovinske
zaklade za lugare. — Medjedi u Rusiji. — Drvarska
tvrdka H. Biermann. — Dražba o iznajmljenju pobiranja prava
bukove gube. — Na zaštitu nasada crnogorice oko Zagreba. —
Družtvene večeri šumara u Beču 45--4 7
Novi članovi đružtva. — Potvrda. — Stanje blagajne. 48


Svezak II.


f Arthur haran Seckenđorff-Guđent. Piše V. Rački 49—52
K pitanju o nauci za uređjenje šumsMli prihoda. Ci´pi R. Fischbach. 52—77
Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji 77 — 81
Listah. Družtven e viesti : Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav.


šumarskoga družtva. — Izdavanje družtvenog organa „Šumarski
list". — Družtveni sastanci šumara 81—82


Zakoni i normativne naredbe: Naredba glede pobiranja
rujevoga lista u primorskih predielih. — Naredba kr. županijske
oblasti u Požegi na područne kot. oblasti glede držanja pasa.


— Da li je politička oblast nadležna razpravljati iz zakupnog
ugovora proiztičući šumski kvar? — Sjedište kot. šumara premješteno
iz Rume u Irig 82—84
Sa
drvarskog tržišta: Uspjeh javne dražbe hi´astova iz šume
urbarialne obćine Bušetina. — Prodaja hrastovih stabala . . 84
Lovstvo : Hajka na vuka. — Lov u šumah vlastelinstva Kutjevo.


— Lov na srne 85
Osobne viesti: Imenovanje. —Družtveni članovi 86
Sitnice : Vuci u okolici zagrebačkoj. — Kad biljke pozebu. —
Zaključni račun mirovinske zaklade sbora lugarskog osoblja
križevačke imovne obćine u Belovaru koncem godine 188G. —
Sume u Rusiji 85— 86


Članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva 1. siečnja 1887.


— Novo pristupivši družtveni članovi poč. g. 1887, 87 —100
Svezak III.


K pitanju o nauei za uređjenje šumskih prihoda. Crpi R. Fischbach. 101 —113
Sjetva i pretvorba listnjava u mješovitu šumu. Piše M. R 113—132
Listak, Družtven e viesti : Sjednica upravljajučeg odbora hrv.-slav.


šumarskoga družtva. — Nacrt osnova za uređjenje gospodarstva
i uprave šuma urbarij. občina. — Podpora za promicanje
šumskoga gospodarstva n Hrvatskoj i Slavoniji 133


Zakoni i normativne naredbe: Naredba za zemaljske stipendiste
i ostale domaće slušatelje šumarstva na visokoj školi za
kulturu tla u Beču glede polaganja teoret. držav. izpita. —
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 58     <-- 58 -->        PDF

-_ V


strana od—đo


Naredba za dozvolu podignuda brklje u Vršicah na cesti Mrzla-
vodica-Gerovo 133 —134


Sa drvarskog tržišta: Uspieh dražbe stabala kod otočke imov.
obdine. — Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne
obdine. — Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske
imovne obdine. — Javna dražba hrastovih debala urbarialne
obdine Harastin. — Dražba hrastovih, jasenovih, brestovih,
bukovih i inih stabala kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih.


— Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj,
šumarskog ui´eda u Otočcu. — Izvoz hrastovih dužica iz Austrougarske
1886. — Nova domada drvarska industrija u Zagrebu. 134 —136
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Šumski zakoni i zakoni
0 lovu; sabrao i izdao Fran Žaver Kesterčanek kr. nadšumar
županije zagrebačke 137


Lovstvo : Ubijeni medjedi u čabarskoj gospoštiji 137
Osobn e viesti : Imenovanja i promjene šumarskih činovnika . . 137
Sitnice : Nagrade za pošumljenje krasa. — Upotrebljivost bukovine


za bi´odarstvo. — Lov na medjeda u šumariji Lividraga vlastelinstva
čabarskog. — Pitanje 137—140


Novo
pristupivši družtveni Članovi poč. god. 1887. —
Dopisnica uredničtva. — Izpravak tiskarske pogrieške
140


Svezak IV.


Frc´sslerov svrđao, Jcoji rabi za izmjeru i proračunavanje drvnog
prihoda. Piše G. Pausa 141—148


Kratko izrješće o poučnoj ekskurziji slušatelja šumarstva na visokoj
školi sa zemljoteMvo u Beču u šume „Salzkanimerguta´^ g. 1836.
Piše D. P 149—160
0 dobivanju tanina iz hrastovine. Piše P. X. K 161 —162


Državni šumarski izpiti u Budimpešti god. 1886. Piše K. . . . . 162 —165


Zakonarstvo i zvierokrađja. Piše S
165 — 169


Listak. Družtvene viesti: Molba na p. n. gg. družtveuc članove. —
Naklada „Šumarskog lista" br. 4 169 170
Zakoni i normativne naredbe: Vrieme za odpravijanje pošiljaka
ođ divljači 170—171
Sa drvarskog tržišta: Dražba raznih vrsti podređjenih drva
za palice u šumah petrovaradinske imovne obdine. — Dražba
drva u šumah otočke imovne obdine. — Dražba hrastovih stabala.
— Trgovačke crtice iz ogulinskog kraja (godine 1886.) 171—176
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Viestnik za gospodarstvo
i šumarstvo. — Obdinar, tjednik za upravu i javnu
sigurnost 175—176
Lovstvo : Lov Njegove carske Visosti kraljevid Ruđolfa na otoku
Krku. — Uspieh lova god. 1886. varaždinskog lovnog družtva.


— Lov u lovištih vlastelinstva Klenovnik (županija varaždinska)
godine 1881. do uključivo 1886. . . . 176
Osobn e viesti ; Imenovanje. — Umirovljenje 176
Sitnice : Natječaj za popunjenje mjesta. — Niži izpit za pomodno


lugarsko osoblje. — Iznajmljenje šumskih sječina na prelazno
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 59     <-- 59 -->        PDF

- VI -


Strana od--do


poljsko gospodarenje, — Poziv na obdu izložbu u Nemet-Palanku.
— Što šta iz posestrime Dalmaeije. — Prisilno pošumljenje
golieti u Galiciji. — Za podupiranje pošumljenja krši i površina
mura ili sviža, Flugsand, u Galiciji. — Bukva, smreka i limba
ili pažulek prema vazduhu i toplini. — Otrovno drvo. —
Paučad u šumah. — Preko 2000 godina staro drvo, — Perzijski
šah na lovu. — Oesterreichischer Reichsforstverein. —
Moravsko-slezko šumai-sko učilište u Eulenbergu. — Trgovina
s gotovimi kućami iz drva u Americi. — Sume u Njemačkoj


— Svojstvo trkalja (pritka). — Pošumljenje greda ili sipina u
Francuzkoj. — Drveni sag, Holztapete. — 0 životnoj snag´
divljega mačka. — Računarski pregled. — Polazak na kr. gosp
i šumar, učilištu u Križevcih 176—182
Novom
godinom pristupili družtvvi. — Potvrda. —
Stanje družtvene blagajne. — Objava glede hrv.
šumarskog koledara za god. 1888. — Dopisnica
ureduičtva 183 — 184


Svezak V.


Suma ili drveće u narodnom pjesničtvu i u prozi. Piše Vatr. Rački . 185--199
Glas iz petrovaradinske imovne ohćine glede potržkoća kod ušumlji


vanja i drugih poslovanju. Piše Pavao Barišič 199—206
Pfisterov postupak kod napajanja drva. Pr. V. R—č 206—210
Šumski odnošaji n hrifaiisko-indijskih pokrajInah. Piše M. V. . . . 210—219
Franciizka trgovina s drvi i ondješnje šume od B— i 219—224
Listak. Družtvene viesti: Na znanje našim p n. gg. suradnikom.


— Družtvene diplome 225
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Šume i šumarenje u
Bugarskoj. — Der gemischte Wald 225—227
Lovstvo: Lov na šljuke : 227
Osobn e viesti : Izstup iz službe imovne obdine. — Imenovanje. 228
Sitnice : Poučno putovanje slušatelja šumarstva na kralj, gospod.


šumar, učilištu u Križevcih. — Obdržavanje izpita za lugarskopomoćno
i tehničko osoblje. — Stanj´^ mirovinske zaklade lugara
otočke imovne obćine. — Gospodarstveni glasovi iz Rieke. —
Obilje šuma u englez Kolumbiji. — Daleko putovanje sbog lova.


— Drevno stari hrast. — Izkaz tečajem godine 1886. prijavljenih
i obsudjenih šumskih šteta i postupnih troškova kod
imovne občine križevačke. — Račun potrebe i pokriča za gospodarstvenu
godinu od 1. siečnja do 31. prosinca 1886. II.
banske imovne obdine. — Kako deš iznova oživiti staro drvede
— Uporaba bukovine kod obrtnog pokućtva. — Uporaba drva
od klekovine za košarstvo. — Rezanje bekve (Korbweiđe) . . 228-23 2
Svezak VI


Važnost mješovitih šuma. Piše Vinko Benak 233 — 244
Šumski odnošaji u britansko-inđijskih šumah. Piše M. V 244—254
Prirastnjak. Piše A, Borošid 255—257
0 važnosti industrije po šumsku privriedu. Piše B—-i 257 — 261
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- VII —
strana od - do
Meterološha opamnja pogledom na šumsko gospodarstvo. Piše G. Pausa. 261—972
TAstak. Družtven e viesti : Novi utemeljiteljni član šumarskoga đružtva. 27 2


Zakoni i normativne naredbe: Pravo đrvarije u obćinskoj
šumi jest i poslije provedene segregacije realno pravo, koje pripada
svakdanjemu vlastniku urbar, selišta . 272 — 274


Osobne viesti; Imenovanje. — Umrli su 274


Sitnice : Opet jedna žrtva svoje službene dužnosti. — Ustrojstvo
lugarskog i pomoćnog osoblja kod državne šumske uprave u
Hrvatskoj i Slavoniji. — Izrabljivanje šuma u vlastelinstvu
Daruvar, SiraC i Uljanik. — Polirana liesa. — Prvenac (Waldmeister)
kao šumski nnzužitak. — Učuvanje kolaca. — Sta;ost
drveća. — Skromna molba za postignuće mjesta u nižjoj šumskoj
ili gospodarstvenoj službi. — Usušenje drva. — Konserviranje
drva. — Poraba treseta u Rusiji. — Hmelj. — Krajiška
investicionalna zaklada. —.Službeni glasoyi o kanadskih šumah. 274—280


Novom godinom pristupili družtv u. — Izpravak tiskarske
pogrieške. — Dopisnica uredničtva . . . . ´ 280


Svezak VII.


f Antun Šranković 81
Važnost mješovitih šuma. Piše Vinko Benak (Nastavak.) 282 — 293
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj . . 293—307
Metereologka opažanja pogledom na šumsko gospodarstvo. Piše G.


Pausa. (Svršuje se.) 307—322
f Franjo pl. Grosshaucr-Waldstdttski 223—224
Proračunavanje množine sjemena za sjetvu 324—327
Listak. Družtven e viesti : Glavna skupština. — Sjednica upravlja


judeg odbora našeg družtva ´. 328


Sa drvarskog tržišta: Dražba drva u državnih šumah. —
Kako stoji trgovina s hrastovimi dužicami u Sisku ? — SteSaj
drvarske tvrdke Kovačić i Altman 328 — 330


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Viestnik za šumarstvo


i gospodarstvo. — Konjušuice za veći i manji posjed . , . 330 — 33 1
Osobne viesti : Strogi šumarski izpit. — Umrli su .. . . 331
Sitnice : Nagrada vis. kralj, zemaljske vlade za pošumljenje golieti


u kraškom predielu, — Niži izpiti za lugarsko i pomoćno ćuvarsko
osoblje. — Čudnovat pojav rastenja. — Josip Išeg,
lugar vlastelinstva kutjevačkog ubijen u šumi. —- Molba . . 331 — 335


Potvrda. — Stanje blagajne 335 — 336


Svezak VIII. i IX.


Ubaviest i poziv p. n. gospođi clanovom hr.-slav šumarskoga društva 337—338
Važnost mješovitih šuma. Piše Vinko Benak. (Svršuje se.) ... . 339 —3L0
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj . . 350 — 365
Oplođna sječa u šumah imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj.


Piše Drag. Nanieini 365—372
Toholac pobiraka za šumara, Priobćio Vatroslav Rački 372—379
0 klorozi bilja 379—384
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— VIII —


strana od—do


PređstavTca na predsjeđničtvo hrv.-slav. sumarsTcoga druUva glede tamanenja
grabežljive zvjeradi. Podnio vlast, šumarnik Mijo Rađoševid . 384 — 388
Listak, Družtven e viesti ; Sjednica upravljajudeg odbora našeg
družtva 388


Zakoni i normativne n ar ed b e: Okružnica visoke kralj. zem.
vlade, odjelu za unutarnje poslove, od 26. srpnja 1887.
broj 25.053 u pogledu strogoga kontrolovanja drva, usječenih
na privatnih zemljištih 388 — 389


Sa drvarskog tržišta: Uspjeh dražbene prodaje u državnih
Sumah. — Dražbena razprava drva u šumah gjurgjevačke imovne
obćine u Belovaru. — Kako nam stoji promet sa drvi . . . 389-39 0


Lovstvo : Trovanje grabežljive zvjeradi sa strichninom. — Množina
ubijene grabežljive zvjeradi 390 — 391
Osobne viesti: Promjene u kr. državnoj šum. upravi. - Promjena
u upravi imov. obćina 392


Sitnice : Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. — Izpitno
povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žup. oblasti u
Požegi. — Ubio se zvierokrađica iz neopreznosti. — Šumarske
viesti iz Dalmacije. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcih za školsku godinu 1886/7. — Crveno
„Šumsko vino". — 0 stanju sedmogradskih šuma. — Izkaz
sveukupnih troškova imovne obćine križevačke u Belovaru
počam od njezina postanka od god. 1874. do uključivo konca
godine 1886. — Zaključni račun imovne obćine križevačke u
Belovaru za prometnu godinu 1886. — Povjerenstvo za uvedjenje
prava paše Dalmatinaca na Velebitu. — Račun potroška
na šumsko-gojitbene radnje kod imovne obćine križevačke u Belovaru,
počam od njezina postanka od god. 1874/5. do uključivo
godine 1886 392—400


Svezak X.


Izvješće 0 XI. glavnoj skupštini hrvatsko - slavonskoga šumarskoga
društva, obđržanoj u glavnom gradu Zagrebu 11. rujna 1887. . 401—407


Drvojedka suzna — MeruJius lacrimans, Schum 407—419
futne crtice o njekih šumskih predjelih. Piše M. R 420 — 429


Iz zakona a za zakon, ili riec u svoje vriem,e. Razpravljao u šumar.
skupštini M. Piokić, nadšumar 430 — 437


Listah. Sitnice : Izpiti za lugare i pomoćno šum. tehničko osoblje za
obseg kr. žup. oblasti Belovar. — Izpiti za lugare i pomoćno
šumsko - tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Ogulin. —
Opažaji tečajem cvatnje šumskog drveća. — Permeabititat staničnih
opna. — Žirovina. — Pitanje o pravu Dalmatinaca na
pašnjake u Lici. — Prodaja hrastovih stabala u urbarialnih
šumah. -— Dražba hrastovih stabala. — Zakup, — Velika
prodaja stabala kod investicionalne zaklade. — Obnova zastupstva
imovnih obćina. — Šumski požari. — Prodaja jelovih
stabala. — Zaključni račun hrv.-slav, šumarskoga družtva za
god. 1886. — Proračun o potrebi i pokriću hrvat.-slav. šumarskoga
drnžtva za upravnu god nu 1888. — Stanje družtvene
blagajne. — Opomena 437—448
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— IX ^
strana od—do


Svezak XI.


Gospodarstveni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države ... . 449—462
Kritična razmatranja šumsko - gospodarstvenih odnošaja u području
otočke imovne obćinc, piše D. J 462—476
Kratki pregled materijala sa istoriju šumarstva, po listinah Moskovskih


arhiva 476—480
Pilana, braće Deutsch u Trešnjevici kod Vočina . 480 — 483
Organizaeija šumarske službe , 483—485
Listah. Družtven e viesti : Potvrda đružtvenoga predsjednika i pod


predsjednika. — Sjednice upravljajueega odbora našega družtva.


— Književni natječaji 486
Zakoni i normativne naredbe: Pozivanje lugarskoga osoblja
ka kaznenim razpravam 487
Sa drvarskog tržišta: Javna dražba u šumah investicionalne
zaklade i kralj, državnoga šumskoga aerara. — Uspjeh javne
dražbe hrastova i inih vrstih drva u državnih šumah kralj,
nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Izvoz dužica i dašćica za
parkete 487—490


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 0 uzgoju i njegovanju


cvieda, uresnog grmlja i đrveda 490
Lovstvo : Ubio riedku pticu. — Lov na medjede 490 — 491
Osobne viesti: Imenovanje. — Umro. — Državne podpore . 491
Sitnice : Izpravak. — Požar u državnoj šumi Ilijina Greda. —


Akađemički nastupni govor profesora F. Grranera: „Die forstpolitischen
Ziele der Gegenwart." — Stanje mirovinske zadruge
lugara I. banske imovne obćine u Glini za godinu 1886. —
Izkaz. — Nova tvornica za proizvađjanje tanina. — Liepi pojav
međjusobnoga sporazumljenja. — C. kr. dvorska knjižara Wilhelm
Frick u Bežu 491—495


Opomena.
— Objava. — Hrvatski šumarski koledar
za 1888. god. — Dopisnica uredništva 495—496


Svezak Xli.


Izjava uredničiva 497—498
Gospodarsteni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države ... . 499 — 514
Kratke misli s prakse o naputcih A), B) i C) k zakouu od 11. srpnja


1881., kojim se razjasnjuju, odnosno preinačuju njeke ustanove


zakona od 15, lipnja 1873. o imovnih obćinah 515—528
Rieč posije skupštine šumarskog đražtva 529—530
Glavna skupština ugarskog šumarskog družtva 530—535
Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu 535 — 536
lAstah. Zakoni i normativne naredbe: Izradba ogrievnih drva u


šumah imovnih obćina bivše vojne krajine. — Oprost šumarskih


urednika i službenika od poreza na puške i lov 537 — 538
Sa drvarskog tržišta: Prodaja drva 538—539
Osobne viesti: Umro je. Premješten je, — Naimenovanje . . 539
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— X —


strana od—đo


Sitnice : Izpravak. — Izpravak k šumskomu požaru u Ilijinoj
Gredi. — Glavna skupština zastupstva križevačke imovne
obdine u Belovaru. -— Stipendije. — Teck — drvo. —
Čudnovato drvo. — SeekondorfFov spomenik. - Nemili gosti. —
Viesti iz Dalmacije. — Oglas glede ovogodišnjih višjih šumarskih
državnih izpita. — Nagrada za pošumljenje golieti. —
Nepogoda vremena. — Nepogode u službi lugarskoj. — Kako
ćeš saznati, kad je drvo posječeno. — Upliv vjetra na šumsko
drveće. — Izviešće o putovanju slušatelja II. i III. šumarskoga
tečaja u mjese u svibnju 1887. — Povjerenstvo za uredjenje


prava uživanja paše na pašnjacih na Velebitu 539 — 547


Potvrda. — Objava glede izdavanja hrvat, šumarskoga koledara
za 1888. god, — Opomena. — Dopisnica urednićtva . . 547 — 548
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Br.


O & XJ uf^ s.


Prodaja hrastovih stabala. Na temelju poprimljene po zastupstvu imovne obćine
križevačke drvosječne osnove za godinu 1887/8. i dozvolom vis. kr. zem. vlade
br. 37448 od 6. studena t. g. prodavati će se dne 9. prosinca 1887 u pisarni
podpisanog ureda putem pismene dražbe niže izkazana hrastova stabla


Hrastova stabla
O sadr žaj u drvu


u


Pro


području


Šum a
cjenbena Opazka |


političke
ciep-´ gra-želez


.s


s oboine ku dju vriednost podv.
[02 kubič. metara for. nč.
1 I.
Čazma 8 Križ Eečičko brdo 5 647 792 no 273«
471-13
48-:,.i 9/8«
3297 91 uIZVOZ
Uugoselo
2 II. 14 Česma Korenovo
(;-7 245 48506´201.3c 32-08 6146 54 uizvoz
Križevac
3 sv
Ivan
15
Gudovac
Cesnia Velika 5-6 " 35 120-78 0-90 6-08 1178 03
4 Zabno 17 Sv. Ivan Calište 1 5T(;718-2i 778-48 95-12 I2(;52 83
5 31 Garešnica Pašianski gaj 0 24 37-39 — -355 20 najbljiži
6 III. 32 Hercegovac Crni lug 6 S2\ 80 ,-,4 -— 765 13 kolodvor u
7
Gareš33
Zdenački gaj ;) Ifa! 5i)09 — 52.i 35 Zđencih
8 nica 31 Vukovje Ilovski lug c 70241-8!)´ — — 2297 95
9 36 :. Cičin jarak 5 100 — 104-71 -732 97
Ukkupno ]79.´> 253180´18-0-00 181-84 37736 82


UZ sliedeće bitne uvjete:


1.
Biljegovane propisno sastiivljene pismene ponude žaobinom od 10"/o procjenbene
vriednosti obložene, dobro zapečaćene moraju najkasnije do 9. prosinca 1887.
do 10 sati prije podne kćd podpisanoga ureda predane biti, te na omotu točno
stavke dražbenoga oglasa sadržavati, za koje iste valjanost imadu.
2.
Knpita stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe izraditi, dočim
neizradjeni dielovi stabala, vrhovi, gtanje i odpadci vlastitost imov. obćine ostaju.
3.
Za izradbu i izvoz kupljenih stabala ustanovljuje se zadnji rok do 1. travnja
1888., odnosno za stavku 1, 2, 4. do 1. travnja 1889. U nasadjenih sječinah
smije kupac u dobi od 1. travnja do 1. listopada samo u slučaju dokazane
nužde stabla izradjivati, te imade u tom slučaju s izvozom i izradbom
oštećeni naraštaj po rali 15 for. odštete platiti.
4.
Odnial) nakon obznanjenog mu odobrenja dražbe po vis. kr. zemalj. vladi
imade kupac cielu dostalnu svotu uplatiti. Od neuplaćene možda do toga roka
dostalbine imade kupac 6"!,, zateznih kamata imovnoj obćini nadoknaditi,
dočim će mu se stabla samo po razmjeru uplate dostalbine predati.
5.
Pobližji uvjeti mogu se uviditi kod podpisanoga ureda, zatim kod kotars´*e
šumarije u Čazmi, Sv. Ivanu-Žabno i Garešnici.
Gospodarstveni ured imovne obćine križevačke.


u
Belo var u, dne 10. studenoga 1887.