DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 546 —


Upliv vjetra na šumsko drveće. Vjetar nedieljuje jednako na svaku vrst
drveća, imenito u proljeće djeluje drugaSije, nego u ljetu ili zimi, a ođtud se može
prosuditi o njegovom djelovanju na čitave porastline (sastojine).


Mlazi hrasta , kad su još nježni, lahko se na izrastlini prebiju poput stakla.
S toga naći ćemo s proljeća na tlu mnogo prebijenih mlazova u dobrom sklopu poraslih
hrastika. Buduć je svaki dojđući mlađi mlaz takovoj pogibelji izvržen, pače
mnogi drugotni mlazi istu sudbinu prečesto điele, to je pojmljivo, da hrast nemože
iztisnuti drugu vrst drveća u susjednoj blizini. Ođtud sliedi naravno, da upravo hrast
najviše pati, ako se u horu neproredi. Sklop kod hrasta mora biti takav, da mu vjetar
nehudi. Kad mu vjetar nahuditi nemože, onda tekar valja misliti na to, da mu se
veći prostor za razvitak otvori, inače će hrašće okržljaviti, buduć jim vjetar svojim
djelovanjem prieči hranitbena ustrojstva.


Bukv a ima s proljeća mlohave, viseće, pustenim oblogom občuvajaće mlazove,
te i lišće na kratkih mlazovih visi na mlohavih stapkah. Vjetar oljuštiti će doista
takovo lišće, ali riedko nježne mlazove. Sbog toga mogu se bukve sljubiti medjusobno,
a ođtud vidimo, da se bukove porastline lahko u sklopu uzdržati mogu. I sklop
u bukvicih nije nikad takav, da dvie susjedne bukve svoje granje onako upletu, da
su jim krošnje na okrajku spletene. Sklop je dakle samo takav, da sad jedna bukva,
sad druga samo po jednu snažnu granu u krošnju svog susjeda utisne.


Smrek a ima takodjer poput hrasta krhke mlazove; nu te mlazove tjera ona
uzpravice, a tim su sačuvani njezini mlazovi ođ štete vjetra proljetnog. Nu njoj prieti
šteta ođ vjetrova tim, da joj oklaštri razvijene pupove. Pupovi ođ smreke lahko se
prebiju, pa zato s proljeća ovakovo drvo izgubi množinu pupovlja, koje može donjekle
nadomjestiti sa pupoljeicami (Scheiđenknospen). Iz ovih porastu valjani mlazovi samo
tada, ako na nje jako svjetlo dieluje. Nu tomu nije tako kod pobočnih grančica.


Jel a gubi djelovanjem vjetra mnogo od svojih ranih izbojaka. Ovi izbojci prebiju
se posve, ili na njih preostaje samo ponješto iglica Čudit se mora, koliko se na
četvornom metru takovih polomljenih izbojaka naći može. Nu kad bi se po množini
polomljenih izbojaka suditi moralo, onda bi se moglo misUti, da jelik zahtjeva veću
progalu, nego što ju u starosti svojoj imati mora. Ali učin vjetra važna je činjenica,
koja se uobziriti ima. Ovdje djeluje velika nađoraslost, t. j . sila, koja obnavlja nastradale
đjelove drva. Pri tomu valja i to znati, da jela i u starijoj dobi krošnju vi-
sećimi izbojci nadomješta, koji budu sačuvani ođ štetnog upliva vjetrova ne samo sbog
njihove žilave gibkot´e, nego i sbog osobita položaja prema vjetrovom.


Izviešće o putovanju slušatelja II. i III. šumarskoga tečaja u mjesecu
svibnju 1887. Kralj, profesor za šumarsku struku g. Draguti n Hlava , poduzeo
je dozvolom vis kr. zemalj. vlade mjeseca svibnja t. g. poučno putovanje sa slušatelji
šumarstva II. i III. tečaja kroz đoljnju Štajersku, Korušku do Lienza u Tirolskoj, a
odavle natrag preko Villacha i Tarvisa u Kranjsku i Istru, napokon iz Trsta morem
preko Pulja na Rieku, a zatim željeznicom preko jednog điela hrvatskoga krasa u
Križevac. O tom putovanju izdao je pomenuti profesor posebnu brošuru pod naslovom
„šumarska i tehnologijska izkustva na poučnom putovanju kroz
Korušku, Kranjsku i Istru" tiskom Gustava Neuberga u Križevcih, u velikoj
osmini str. 35, koju brošuru dobismo baš skoro pri zaključku našega lista, a nepropuštamo,
đa p n. gg. našim čitateljem ob istoj što nereknemo.


Prvi cilj toga putovanja bio je "VVolfsberg u Koruškoj, gdje bje pregledana
glasovita tvornica celuloza grofa Henkel-Donnersmark u Frantschachu i
pilana iste gospoštije. Blizu Ci e lovc a vidjen je po slušatelji veliki držav. šum. vrt,
fi kojim neposredno upravlja zem. šum. nadzornik Fran j o Suda . Ovdje dobiše putnici
na uvid mappe o gradnjah, izvedenih proti bujicam i vođođerinara. Putem u Spittalu bje
pregledana najveća rezbarska tvornica drva u Koruškoj vlastelina Eitter a a nuz to
i njeke šume kraj millstiidtakoga jezera.