DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 541 —


Glavna skupština zastupstva krlževačke imovne obeine u Belovaru.
Dne 8. i 9. studenoga t. g. obđržavana bje jesenska glavna skupština imovne obdine
ki´iževačke u Belovaru; žto je ista tako kasno s izvana uzrokom je; da nisu obdinska
poglavarstva prije obdinske zastupnike izabrali bili, pa se uslied toga nije mjeseca kolovoza
skupština obđržavati mogla.


U ovoj skupštini obavljen je novi izbor predsjednika i upravljajudega kao i računarskog
odbora te su izabrati :


Badanovie Mirko za predsjednika; Barišie Milan za podpredsjednika; Branfner
Pajo, Poljanac Tanasija, Bosanac Stefan i Ivan Soćnić za odbornike, nadalje Manojlovid
Jovan, Kristić Ivan, Poznovia Stefo i Gjuričid Mato za revizore računa.


Dosadanjemu predsjedniku imovne obdine Vaši Pucarinu, kr. umirovljenomu lugaru
i posjedniku u zadrugi, izjavilo je zastupstvo u zapisnik zahvalu na njegovom 13. godišnjemu
dielovanju na dobrobit imovne obdine, te koji se sada sasma u mirni život potegao.


Zastupstvo prihvatilo je nadalje drvosječnu i ogojnu osnovu za upravnu godinu
1887/8. u cjelosti po predlogu gospodarstvenog ureda, ter odobrilo, da se kupi šumski
kompleks od 700 rali od vlastelinstva Daruvarskoga, koji leži u savezu sa šumom
imovne obdine u ravnici, preko rieke Ilove , dozvoliv podjedno novogradnju kude šumara
u Garešnici i koje kude za šumara u Cažmi.


Kao svake, tako i ove godine votiralo je zastupstvo za gradnju škola u svom
području 2150 for. zatim za nabavu plemenitih vrsti vodaka 50 for. nadalje osnovalo
je stipendiju od 450 for. za obrtnu školu, obrtnoj školi pako dalo je zastupstvo
10 hrastovih i 10 bukovih stabala i 30 for. za izradbu i izvoz istih ; zavodu za umobolne
u Stenjevcu votiralo je 50 for. kao i za spomenik Ljudevita G-aja 50 for. a za
družtva kao gospodarsko, šumarsko, naravoslovno, vatrogasno itđ. opređielilo utemeljiteljne
prinose.


Paušal za zemljišta u svrhu uzdržavanja konja nadšumara i šumarom prihvatilo
je zastupstvo po rali 5 for., dočim zemljišta odnosno livade ovaj pak nije dozvolilo
ođobriv novi cjenik za šumske proizvode sastavljen prema današnjim obstojnostim.


Bezplatna gradjevna drva da se davati imadu". pogorelcem, za križeve, za crkve,
školo, kapelice, groblja, barom i drugimi elemeutarnimi nesgodami porušena zdadnja, za
bunare kaj i za obdine, koje nameta netraže, i podjedno obd. činovnikom drva za ogriev
bezplatno.


Dozvolilo je zastupstvo, da lugari imovne obd.ne nuzgredno prolazed paze i na
obdinske t. j . seoske šume. Zaključni račun za god. 1S8G. kojeg smo jur u našem
listu priobdili, odobrilo je zastupstvo i odboru i gospodarstvenom uredu podielilo absolutorium.


Zaključeno je, da se zaostale još ueučerane šumske štete oko 70.000 for. hipotekarno
osiguraju, ter da svi činovnici, službovne jamčevine položiti imaju u koliko
to ved đo sada možebiti učinjeno nije.


Po zastupstvu prihvadeni proračun za god. 1888. izpostavlja se i to:


Redovita potreba. 1. Zastupstvo 400 for 2. Odbori 600 for. 3. Gospodaistveni
ured 9242 for. 4. Gospodarstveni i prometni troškovi 11.230 for. 06 novč. 5.
Šumarije i lugarsko osoblje 24.017 for. 6. Porezi i nameti 16.000 for. 7. Stipendije
300 for. 8 Ođpravnine, milostinje itd. 150 for. 9. Prinosi đružtvom 200 for.


Vanredn a potreba . 1. Gospodarstvene svrhe 8000 for. 2. Dnevničari 270 for.


3. Prinos za škole 2000 for. 4. Za regulacije potoka 600 for. 5. Za mirovinsku zakladu
600 for. 6. Kup drva pravoužitnikom 2000 for. 7. Procjena šuma 3000 for. H.
Sastavljanje evidencije šum. šteta i t. d. 1000 for. 9. i r.izne nepredvidjene 501 for.
Ukupna potreba 80110 for. 06 nč,
Pokride. 1. Redoviti prihod 79284 for. 82 nč. 2. Vanredni prihod 1500 f^r.
Ukupno 80784 for. 82 nč.