DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 539 —
Konačno još opažamo, da ce do skora i gospodarstveni ured brodske imovne
obćine oglasiti dražbenu prodaju ovećih hrpa hrastovih stabala u svojih sječinah, izlučenih
za uporabu teku(5e sječne dobe. Na to upozorujcmo sve naše drvotržce, koji se
zanimaju s tom vrsti trgovine. M. V.


Osobne viesti.


Umro je Antun Brosig, Sumarnik vlastelinstva čabarskoga dno 8. studenoga t. g.
u 6 satih na večer u Čabru u 73. godini dobe svoje. Pokojnik, rodom Poljak, služio
je do konca svojega života u šumarskoj branži, stupio je iz privatne službe u Galiciji
najprije god. 1859. u krajišku šumarsku službu, gdje bje šumarom I. razreda imenovan
kod bivše otočke krajiške pukovnije. Izsfupiv god. 1861. iz krajiške službe, bje imenovan
upraviteljem cieloga šumarstva kod čabarskoga vlastelinstva, a odanle stupi u
kralj, zemaljsku službu kao županijski nadšumar županije riečke god. 1870. Kratko
vrieme zatim pozva ga opetovano gospoštija čabarska natrag god. 1873 , imenovav ga
šumarnikom, gdje je do svoje smrti služio sdušno, vriedno i pošteno. Vrledn i starin a
Brosi g bio je osobito vrstan stručar, a jedan od prvih članova našega družtva, kojega
je interese počam od god. 1876 svakom prilikom svojski zastupao bivši za eielo to
vrieme odborskim zamjenikom i družtvenim povjerenikom. Obzirom na strukovne vrline
pokojnikove, predloži ga u najnovije doba upravljajući odbor našega družtva za povjerenika
za višji državni šumarski izpit, koji predlog je visoka kralj, zemaljska vlada potvrdila.


Oplakuje ga čestita supruga I brižna majka Sofija Brosig rodjena Halbsch sa
mnogobrojnom djecom i unučadi. Sinovi pokojnikovi Ljudevit, Budolf i Eduard služe
kao šumari, te su u tom smjeru vrledni nasljednici svojega otca. M. V.


Pokojnik bje od svojega podčinjenog osoblja, a i od svakoga, koji ga pobliže


poznavao, sbog svog čeličnog značaja osobito štovan I ljubljen.


Slava I vlečni pokoj plemenitoj duši Brosigovoj !


Premješten je na vlastitu molbu lugar brodske imovne obćine Matija Blaže vid
iz obsega If. kot. šumarije Cerna u IV. kot. šumariju Kajevoselo.
Naimenovanje. Antun Šeringer imenovan je kot. obćinskim šumarom u Jaski.


Sitnice.


Izpravak. Slavnomu uredničtvu „šumarskog lista„ u Zagrebu . Na temelju
§ 12. zakona o porabi tiska umoljavam za uvrštenje sljedećeg izpravka u prvi broj cjenjenoga
lista: U broju X našeg strukovnog lista čitam na strani 438. zadjevicu podpisanu
po njekom B—ć., kojom se referira o ljetos obdržavanom nižem državnom izpitu
za lugarsko osoblje, koji je polovicom rujna u gospodarstvenom uredu križevačke imovne
obćine tečajem triuh dana obavljan bio. U mjesto da je dotični dopisnik izvolio podati
vjernu sliku o tih izpitih, ter iz sabranih đata potegnuti konsekvencije, koje bi po tehnički
dio čuvarske službe odnosno po material, koji se u tu svrhu rabiti mora, veoma
žalostnim izpale, izvolio je isti zadjeti se o veličinu honorara ter o načinu, kako bi
s istim izpitni povjerenici razpoložiti bili imali.


Prematrajuć taj dio (meritum ciele priobćenice) referata nedellkatnom beztaknosti,
jer se istom prisilno urgira razpoložba tudjom zaslužbinom, čast mi je Izjaviti, da ja
od dotične udruge, kojoj bi bio imao po nazoru dopisnika mastni dio svojih povjereničkih
dnevnica đoprinjeti, netražim nikoje podpore pak neimam niti razloga zadruzi
isto đoprinjeti; no da g. dopisnik ipak uzmogne partieipira´i na mojih dnevnicah, to
se izjavljujem ovime pripravnim iznos moje zaslužbine kao povišeni honorar njem u
na osobnu razpoložbu staviti, čim on izpitnim povjerenikom jednom imenovan
bude. Na taj način postati će zanj spomenuta zadruga bezpredmetnom, a tenoru njegove
priobćenice biti će udovoljeno. ^