DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1887 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 538 —


Oprost šumarskih uređcika i službenika od poreza na puške i lov.
Usljeđ zamolbe kr. ug. ministarstva financija upravilo je kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo,
obrt i trgovinu u predmetu točnoga opređielenja oprosta osoblja kr. šumarskih
nadzorničta, zapriseženib šumarskih urednika i lugara od poreza na puške i na lov,
okružnicu na sve državne Jumarske oblasti i kr. šumarska nadzorničtva od 15. kolovoza


t.
g. br. 13799.
Prepis upitne okružnice dostavljen je oblastim okružnicom kr. zem. vlade od
15. studenoga o. g. br. 34783. na znanje i ravnanje uz poziv, daju u svom podrufiju
shodnim naCinora proglas´ti dadu.
Primjeduje se, da je ista okružnica izdana podjedno i ovdašnjemu kr. financijalnomu
ravnateljstvu, ter da će putem toga ravnateljstva upravni županijski odbori
dobiti odnosnu ubavjest.


Prepis okružnice kr. ugarskog ministra za poljodjelstvo, obrt i trgovinu, izdane


15. kolovoza t. g. broj 13799-, i upravljene svim državnim šumarskim oblastim i kr.
šumarskim nađzorničtvom, glasi:
U smislu točke f) i g) § 5, zak. članka XXl[I. 1883. o porezu na puške i o
porezu na lov, jesu za službenu porabu opredieljene puške zakletih šumarskih urednika
i kr. šumarskog nadzornog osoblja, kao i puške zakletih lugara od poreza proste.


Iz toga dakle sliedi, da puške, koje nisu opredieljene za službenu porabu, podpadaju
porezu, svejedno, je li se iste rabe za lov ili ne.


U smislu točke c) 8 6. istoga zakona izuzimlju se izpod plaćanja poreza na lov
oblastno zakleti šumarski urednici, lugari i kr. šumarsko nadzorno osoblje; ovaj oprost
od poreza uživaju ipak samo u području onili šumarskih oblasti, kod kojih elužbu svoju
vrše, dočim usuprot u drugom području, podpadajućem izvan područja dotične šumarske
oblasti, mogu loviti jedino uz uplatu poreza za lov.


Za da se izbjegne nesporazumljenju, i u sporazamku sa gospodinom kr. ugarskim
ministrom financija, izjavljnjem tu i to, da pošto su kod šumarskih računovodstva namješteni
činovnici takodjer šumarski urednici, jesu i oni ovlašteni na predoznačenu poreznu
pogodovnost.


Želeći odredbe zak. članka XXIII. 1883. bezuvjetno obdržavati, upućujem šumarske
oblasti i kr. nadzorničtva šuma — obzirom na gore navedena — da strogo
bdiju nad tim, da šumarski urednici i kr. šumarsko nadzoi´no osoblje u posjedu njihovu
nalazeće se, ne za službenu porabu opredieljene puške svoje, za porez prijave,
i u koliko bi spomenuti, kao takodjer i lugari želili loviti takodjer na lovačkom području,
koje ne spada na područje njihovih šumarskih oblasti, da u ovom području takodjer
i bezuvjetno uplato porez na lov,


U Budapešti dne 15. kolovoza 1887.
Szechen y v. r.


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja drva. Kod gospodarstvenog ureda križevačke obćino u Belovaru obdr


žavati
će se dne 9. prosinca t. g. javna dražba putem pismenih ponuda o hrastovih


stablih, izlučenih za prodaju tečajem ove sječne dobe. Pobliže o tom označuje oglas,


uvršten na omotu našega lista.


Nadalje j"e oglašena dražbena prodaja na dne 12. prosinca t. g. od gospodar


stvenog ureda petrovaradinsko imovne obćine. Dražbovati će se u obsegu kot. šumarije


MoroviG u sječinah šume Dubrave, Neprečava, Vranjak, Smogva i Vratična


u svemu 299 7 hrastova, 176 bresta i 13 stabala ine vrsti — 6461 m´^ sposobnih za


tehničku porabu i 18319 prost. met. za ogriev — u ukupnoj procjenbenoj vrieđnosti


od 53629 forinta,