DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 46     <-- 46 -->        PDF

^ i9t ^


´"´"´´ It^d´prVog^sbteitta´^^ državnim i, oMInskim gumama zajedničko.„


Drugi´ sistem zabijeVa potrajnost, stručno 1 gospodarstvenoj osnovi odgovarajuće
gospodarenje, prepušta pako oblini izbor ispitanih i osposobljenih šumara, te samo gospodarenje;
šume pako onih obćina, koje nemogu^ Hi neće da se ovim pravom posluže,
podpadaju državnoj šumskoj upravi. ´ / , ^ ,


Treći sistem sliSan je ovom drugom, samo´ što se isti zađovoljuje zakonskom
ustanovom glede namještenja osposobljenih stručnjaka, bez da odredjuje konsekvencije
u slučaja neizpunjenja te ustanove. ´ ... . . ,


Četvrti sistem napokon zađovoljuje se samo sa vrhovnim državnim nadzorom.


Pogledom na organizaciju Šumarske službe veli govornik^ da je ista u tijesnom
snvezu sa šumarskom nasfavom, te konstatuje, da je šumarska nauka postala samostalnom
stručnom đrsciplihom osnovana na prirodno-privrednoj znanosti.


Ovo usavršenje nauke zahtjeva, da se u šumarsku upravu primaju Ćinovnici sa
temeljitom znanstveno-strućnoin naobrazbom.


Govornik je zastupnik tako zvanog „nadšumarskoga sistema" priznaje pako, da
za ovaj sistem nisu putevi svuda jednako utrti, te preporučuje- obzirno i postepeno rjjeŠenje
to^a pitai´ija. ´ ,, . Padežanin.


..Stanje mirovinska za^rug© lugara I banske.imoVne obćine u Glini za.
godinu 1886. Razhod:
Odpravnine lugarskim udovam; . . . . , -. . / for, 80.—


Izdani zajmovi ..... , , . .... ..: .´ ... . . . / „; 2960.—
Umanjene vriednosti obveznica odplaeeiiih zajmova ,-;.; i;^ „.;. 1858.02"
.J^abavljeni, pečati -..> . s ,. ,.:. ; >""> /.. ; ...- .., . -- . „ . . 6-.09
Konačni blagajnički ostatak ,. . . ., . . : ;. . ,. .-r, „ 2442.99


´ -. Sbroj . . :. for. 7347.16


´. . ´ -´ ´ : ^ F ri h o d :-´ ´ : ´ .. ;-; -´


M -Početni blagajnički ostatak . . . . . i .´ . . .: for. 1468.65 ´
Dobrovoljni prinos nad šumara . :, . . . -. . . ´ „ 12.—


; Redoviti prinos lugara . . . . . / . . . . .´ „ 591.58; ´´´


Temeljne glavnice lugara . , . i .. . . . . „ 180.— > -


NovŽane globe . ... . . . . ....,.„ 24.—^


, Kamati zajmova . . . . . . . ^ . - . .. . „ 252.90 ´


Odplate zajmova . . . . . , ; . ; .. . -´. . ´j,- 1858.02


Obveznice izdanih zajmova ... . .. . . . . „ 2960,^-^


,´"´ ´ ^ " ~ Sbroj . ´, r^fo^7´347J0´ ""
i to: u gotovom novcu 389 for. 1 novč., u obveznieah 2053 for, 98 novč., gornji
ostatak sa 2442 for. 99 novč.


Stanje ove zadruge iznosi koncem mjeseca svibnja 188?.: u gotovom novcu
134 for. 28 novč.; u obveznieah 2714 for. 67 novč. iznos 2848 fon ´9´5´novč.


Izkaz površina posjeda imovne cbćine KriževaČke po težatbenih vrštib, na temelju
provedenoga zemljarinskogži´ kžitastra, ter ^rema tomu ustanovljenoga Čistoga prihoda i
porezne dužiiosti. ´


Vrsti težatbe: oranica 40 rali, 88 []**; vrtova 1 ral, 1094 r)´*^; livada 15 rali,
1205 « ; vinograda 1 ral, 103-7 Q^; pašnjaka 878´ rali, llOi/p´Všuma 50.128
rali, 1551 \[]^- neplodno 1295 rali, 79´QO/llknpno 52361 ral, .1355 po . Čisti, prihod
58^262 for. 99 n^^vč.V´porfez 16.OO6 for´ 66 novč.-, prirez 30l f for. 89 novč. Ukupno
13024 for, 55 libvč. — Reklamacija ima još nerieSenih i neprovedehih.


Kova tvornica za proizvadjanje tanina. XJ Mitrovici gradi se tvornica za
vadjeiije tanina iz hrastovine. Vlastnik joj je A. Čerich, porieklom Čeh. Gradnja .se
radi´ii veliko, te će se već´idućeg prolječa odpočeti rad, iisljed kojega će^naše sječjue,
dobiti Ijepgi vid a imovina obćina liep dobit za odpadke na istih.
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 495 —


Sistem ove tvornice razli^an jo od onoga kod fabrike u Županji. Kad pobll^^.e
saznam o koje 6emii, javiti ć«. p Q


Liepi pojav medjusobnoga sporazutnljenja. W\ vidimo k d Hvakog vlastelinstva,
koje iole racionalno gospodari, da činovnici imaju svojo sastank ^
^^ na kolima
sporazumno razna pitanja na gospodarstvo odnosora ae raspravljaju.


Da su ovi sastanci od neopisivo vriednosti i dn bi se u ob(*e fre]>aJi\ a nruocito
kod imovnib obdina, gdje je i onako obse^.na manipulacija, držimo dn uijo potrebito
dokazivati.


Svakako neoboriva je istina, da se Uritnienim sporazuinkom mnoidodje, a k, tome, da se pismenim putom iieda stvar tako tof-no i jasno obrazložiti, kao
ustmeno. Kada se pako ovo sve u obzir n/.nie, a naročirp kao što naponienusmo, da se
ovim sastancima ogromno piHkariinj«^ odklanja, s druge pako strane ovim sastancima
postiglo bi se i to, da bi svaki činovnik većom voljom, posao i obavijuo, kada unapried
zna da i njegova rjeć u riešavanju ndjobi imade, mora se priznati, d;; je težnja za nstanovljenje
ovakovib šumskib sastanaka livale vriedna, a želiti je, da se to i kod nas
šumara uvede.


Milo nam je, da možemo priob(5iti, da je gospodarstveni odbor petrovar;idiiiake
imovne obdine pribvatio predlog gospod. nrcda, te zaključio: da se godimice tri
šumarska sastanka i to vani u sva tri kotara obdržavaju — osim onih, koji bi se
prilikom proljetne i jesenske skupštine obavljali.


Nadalje gospodarstveni odbor, uvnživ korist onih sastanaka po samo gospodarstvo,
odredio je i dnevnice dotičnim šumai*om, za dolazak na sastanke, koje se izvan njegova
kotara obdržavaju,


0 tim sastancima i poslovanju njegovom, vodit će se zapisnik, koji {?e se vis. vladi
na uvid i odobrenje predlagati ^ a ujedno jednu primjerak h zapisnika slati cc se
na uvrštenje u šumarski list. d.


C. kr. dvorska knjižara Wilbelm Frick u Beču. Upozomjemo p. n. naše
vrieđne čitatelje i sustručare na ovu osobito solidnu knjižarsku tvrdku, koja se narof-ito
bavi nakladom šumarske literature, ter ima n tom smjeru zalihu osobito bogatu Neka
se izvoli, tko sto želi, obratiti kartom dopisnicom na pomenntu knjižaru, ter če dobiti
najnoviji katalog na vid.
OpoiitiCLen-a..


1^. n. gg. članovi hrv.-slav. šum. družtva, koji još sveudilj i
unatoč jur tri pnta uzsliedivše opomene od strane predsjedničtva
drnžtva, ovogodišnju čjanariii u kao i ine možebitne dugovine
družtvu podmirili nisu, umoljavaju se ovim opet, da družtvu
neprouzroče daljnih izdataka — a sebi pristede neprilike skopčane
utuženjem tih dugovina, da toj svojoj dužnosti pospješe
nj e m udovolje. Odnosne svote neka se šalju poštanskom
naputnicom, pod adresom predsjedinčtva družtva, tajniku kr. žnp.
nadšumaru F. X. Kesterčanku (Zagreb, Streljačka ulica br. 7.)


U Zagreb u koncem listopad 1887.


Predsjednictvo hrv.-slav šum. driižtva.