DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-- 489 —


8. hrpa. M eđj u strugove, 59 hrast i 1498 jasena, procienjeni na 2941 for.

(valjda ostalo neprodano).
Š u m a r i j a Ž u p a c j €.
9. hrpa. Slavir , 1512 hrast., 7 jasena, 14 bresta i 4 ine vrsti, procsenjeni na
45.352
for., dbstalac Josias Eissler-a sinovi u Beču s iznosom od 60 321 for.
Šumarija Vr ban je.
10. hrpa. Radisevo^ 2071 hrast, 9 jasena, 193 bresta 12041 bukva i inih,
proćienjeni na 56.711 for. dostalac Kar i Schlesinge r u Zagrebu s iznosom od
77.777 for.
11. hrpa. Paovo, 1771 hrast, 69 jasena, 359 brest. i 193 bukve i inih, procienjeni
na 62,824 for., dostalac Kar I Schlesinge r a Zagrebu s iznosom od
96.666
for.
Šumarija NemcQ.
12. hrpa. Deš, 1229 hrast., 7 jasena, 93 brest. i 39 bukava i inih, procieujeni
na
43.466 for., dostalac Christian Hermann u Beču s iznosom od 66.550 for.
Šumarija Moro vić.


13. hrpa. Binogva, 1455 hrast.j 7 jasena, 215 bresta i 76 bukova i inih,
procienjeni na 31.540 for., dostalac Josia s Eissler-a sinovi u Beču s iznosom od
48.205
for.
Šumarija Jamina.
14. hrpa. Puk, 1148 hrast,, 49 jasena, 500 brest. i 144 bukve i inih, pro-
C´enjoni na 37-742 for., dostalac L. L. Hirscb ct Comp, u Kisku s iznosom od
57.530 for.
15. hrpa. Žeravinac , 749 hrast., 306 jasena, 867 bresta i 778 bukava i inih,
procienjeni na 28 294 for., dostalac L. L. Hirsch et Comp. u Sisku s iznosom od
3 7.960 for.
Cieli šumski kompleks iznaša 891 ral 80 f^]^; ukupni broj stabala je 20.909
kom. hrastova, 5758 kom. jtisena, 5605 kom. bresta, 7542 bukve i inih vrsti ili u
kub. metrih : 68.353 nr^ hrast, za p^radju i tvorivo; nadalje 84.583 m´"* hrast., 9254 nr*
jasen., 20.945 m^ brest., 8307 m^. bukov, i inig drva ZSL ogriev- Ukupna drvna
gromada procienjena je na 565.351 foi´., dražbom dostalna svota iznaša 795.519 for.
80 nč. indi za 230.168 for. 80 ne. ili 46^/^^ više nego procienbena vriednost.


Izvoz dažica i daščica za parkete. Izvoz preko Eieke znatno se je povet^ao
ove godine. Od 1. siečnja do konca kolovoza t, g. izvoženo je dužice 31,672.690 kom.
a prošle godine 22,858,720 kom., dakle za prvih osam mjesecih izvoženo je u 1887, g,
za 8,813,970 kom. više.


Ako uzporedimo izvoz dvijuh zadnjih god. 1886. i 1887,, dobiti eemo sliedece brojke:


A. Hrastove dužice:
Ukupno: 27,627.600 u 1886., a 39,127.800 u 1885.
Od ove količine izvoženo je :
Za Francuzku 1886. god. 26,396.600, 1885. god. 37,781.100 kom.
„ Englezku V 519.700, „ „ 416.900 „


-„ Italiju V 227,000, „ „ 193.900 „
^ Alžir !J , „ 366.700, „ „ 727.800 „
j, Španiju )1 54.400, „ „ 1.900 _


;
8. Dužica od inovrstnog drveća; ,
Ukupno izvoženo je: 5,611.000 u 1886., a 10,402.000 u 1885. g.
Od ovoga je izvoženo;
Za Francuzku 1886. god. 1,,905.000, 1885. god. 4,006.000 kom.
j, Italiju JI „ 1.639.000, ^ „ 1,731,000 „
j, Grčku „ 1,265.600, „ „ 4,445,000 „


1)


j, Maltu „ 651,000, „ ^ . ™


»