DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 488 —


Cielokupna proeienbena vriednost ovih jedaiiajst sjeiSina iznašala je 1,619.788 for,
a uBišio je svega skupa 2,074.461 for., dakle više za 461.673 for., ili po prilici 28 /^.


MnožiBa prodatog drva iznaša 49,9 28 stabala hrastovih, 7790 jasenovih, 11,622
brestovih, 6575 bukovih. Ove šume nalaze se u lugovih kr. šumarija Županje, Vrbanje,
Nemcij Morovi<^ i Jamina na 1500 ralih.


Sliede<5i dan pako t j . dne 11„ nastavljena je dražba hrastovih stabala u državnih
Šumah sliedečim uspjehom: .
Šumu Storgina greda, proeienjenu na 8.065 for., dobio je jedini ponuditelj Sandor
Weiss u Vizvaru za 8.066 for.


Za drugu šumu Gudovac u procienbenoj vriednosti od 20.143 for. bilo je jedanajst
ponuda i to, od Filipa Deutscha u Zagrebu najve(5a sa 34,510 for., zatim od
Toma7a i Benedika 32.127 for. 99 nvč., od Adolfa Mišulina 28.777 for. Od Leona
Perina aine 28.350 for,, od L. Blasicha 28.001 for., od Maxa Polaka i sina 28.000 for ,
od Hermana Schonwalda 27.277 for,, od Eskomptne banke 26.543 for. L. L. Hirsch
& Co. &B]auhorn 26.100 for. Albert Rechnitzer 25.151 for., od Josipa Iskre 21.500 for.
Dakle je šuma ostala na Filipu Deutschu u Zagrebu za 34.510 for. Frieko prociene
nnišlo je 14.367 for., po prilici 70/^.


Zanimivo je, koliko da se je poslovnih tvrdka kod te dražbe natjecalo: Unionbanka
u Be(Su, Societe d´Importation de chene, Sipuš i Morovi<5, Kristian Herman, M.
Vuk & Sobne, Wilh. WerhaD, Gummersbach & Herman, Josias Eissler & Sohne, Hrvatska
eskomptna banka, Hrvatska komercijalna banka, Jac. Sorger & Co., J Hartl &
Sohn, Tronti & Schneller, Carl Schlesinger, Miškić & Šepovie, Gašparac, Guido Prister,
Franz Gamiršek^ Max Poliak & Sohn, Hirschler & Co., Leon Perrin aine, Tomay &
Benedik, Somorac, J. Hartl & Co., L. Blasich,


Umoljavamo ovim sva šumai´ska npraviteljstva bud državna, bud imovnih obcina
i inih javnih korporacija te privatnih vlastelinstva, da nam dogodice priobćiti izvole
ob uspjehu obdržavanih dražba i prodaja drva u obće. Uredn.


Uspjeh javne dražbe hrastova i iBila vrsti drva u državnih šumah
kralj, nadšumarskog ureda u Vlnkovcih. Dne 20. listopada t. g. bje obdržana
dražbena prodaja drva kod pomenutog ureda i to:


Šumari jaJasenovac.


1. hrpa. Dedunsk i Bok , 2530 hrastova, 762 bresta i 22 k. bukava i ine vrsti,
procienjeni na 58.106 for. dostalac L. L. Hirsch et Comp. u Sisku s iznosom
od 73.000 for.
2. hrpa. Cadjavsk i Bok, 938 hrast., 37 jasena, 478 brest. i 1845 buk. i inih,
procienjeni na 30,712 for. dostalac Mas Poliak i sin s iznosom od 48.104 for.
Šumarija Lipovljane,


3. hrpa. Čard ač i nska Gre d a^ 802 hrast, 238 jasena, 875 brest. i 665
bukava i inih, procienjeni na 38.031 for. dostalac KarioMorovi(5 u Siskus iznosom
od 40.625 for.
4. hrpa- Veliki Gjol, 1903 kom. hrastova procienjeni na 45.568 for. dostalac
Leon Perrin ain^ s iznosom od 68.863 for.
Štim.arija Raić.


5. hrpa. Suše, 642 hrast., 16 jasena, 655 brestova i t735 buk. i inih, procienjeni
na 19.330 for. dostalac Toma y i B e n ed i k s iznosom od 27.050 for.
6. hrpa. Javičk a Gireda, 2809 hrast,, procienjeni na 2830 for. dostalac
Hugo Kunz 0 iznosom^ od 3108 for.
Šumarija No vagra di šk a.


7. hrpa. MedjnstTugove, 4160 hrast, 706 jasen, i 694 bresta procienjeni
na 61.904 for., dostalac Albert Šepović e iznosom od 89.760 for, 80 nv^.