DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 487 —
Zakoni i normativne naredbe.


Pozivanje lugazskoga osoblja ka kaznenim razpravam. Naredba kr. iirv.slav.-
daim. zemaljske vlade, odjela za pravosudje, od´ 27. lipnja 1887. br. 8378.,
glede pozivaijja lugarskoga osoblja ka kazuenim razpravam o kažnjivih 5mih proti
šumskomu vlastničtvu glasi;


Zagrebačko kr. šumarsko ravnateljstvo priobćilo je dopisom svojim od 18. svibBJa
1887. br. 2552 kralj. zem. vladi, odjelu za unutarnje poslove, da se je opetovano
obratila jedna podredjena kr. kofc. šumarija na neki kr. kot. sud sa zamolbom, da se
nepozivlje podčinjeno lugarsko osoblje k šumsko-kaznenim razpravam putem obćiuskih
ureda, nego da se dostavljaju dotične pozivnice neposredno nadležnoj kr. šumariji. Kako
se pako iz gornjeg dopisa razabire, ostade upitna zamolba do sada bez uspjeba.


Dostavljanje odnosnih pozivnica putem´ nadležnih šumarija jest ved a toga razloga
od prieke nužde^ jer žiteljstvo tako labko nesazna za odsutnost lugarevu iz revira,
a opet nije ni u interesu obćinskih uređaj da se sazna za lugarev poziv ka kaznenoj
oblasti, buđuč da tako prieti šumskomu vlastničtzu velika´pogibeljj koja se pako gornjim
načinom poziva prepriečiti može.


Povodom ovim pozivaju se kraljevski sudovi I. molbe^ neka u buduće humsko
čuvarsko osoblje bud državno, bud imovnih občina, pozivlju samo putem svojih nadležnih
šumarija k dotičnim šumsko-kaznenim razpravam.


Sa drvarskog tržišta.


Javna dražba drva u šumab investicionalne zaklade i kralj. državBoga
šoraarskog aerara, obdržavana bje dne 10. listopada t. g. u Zagrebu. Vec dan prije
moglo se opaz-iti sijaset stranih ljudi na naših ulicah i po kavanah, a na licih i držanju
njihovu vidio se izraz milionarski. Ova su gospoda došla iz Pariza^ Cette, Trsta,
Rieke, Dtlsseldorfa, Stuttgarta, Beča, Barča i t. d, na´ dražbu 11 parcela investicionalnih
šuma, koja je isti dan o podne obavljena otvaranjem oferta po investicionalnom
povjerenstvu. Natjecanje je bilo mnogobrojno i najprije je došla na red parcela Kragunja
broj 3, proeienjena na 128.153 for., dostala ju je bečka „Union-banka" za


158.000 for.
2. Parcela Orljak broj 4, proeienjena na 78.109 for., , do&tali su ju Gummersbach
i Hermann ZSL 99.065 for.
3. Sveno broj 13, procienbena vriednost 97.649 for., dostali su ju M. Vuk &
Sphne u Budapešti za 127.551 for.
4. Paovo broj 14, u vriednosti procienjenoj na 191,062 for., dostalei, su Hirschler
& Co. u Be&n sa 235.500 for,
5. Deš broj 15, procienba 123.557 for.^ dostalci Kriafian Herman u Beču za
156.000 for.
6. Tikar broj 18, proeienjena vriednost 268.549 for., dostaio družtvo: ´Societ4
d´ impoitation de cbene u Barču za 373.000 for.
7. Harače broj 20, proeienjena na 158.689 for.^ dostalac Franjo G-amiršeg u
Mitrovici za 198.400 for.
8, Somovac broj 22. Prociena 248.960 for., dostalae Wilhelm Werhan u Neussu
za 312.690 for.
9. Blata broj 24, procienbena vriednost 90.252 for., dostalci Jo&ias Eissler´s
Sobne u Beču 124.250 for,
10. Smokva broj 26, procienbena vriodnost 26.625 for., dostalci L. S. Hirch
& Co. u Sisku za 36.840 for.
. 11. Jasenova br. 28, procienbena vriednost 201.183 for., dostalac Guido Prister
u Zagrebu za 253.167 for. " - ´ ´
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 488 —


Cielokupna proeienbena vriednost ovih jedaiiajst sjeiSina iznašala je 1,619.788 for,
a uBišio je svega skupa 2,074.461 for., dakle više za 461.673 for., ili po prilici 28 /^.


MnožiBa prodatog drva iznaša 49,9 28 stabala hrastovih, 7790 jasenovih, 11,622
brestovih, 6575 bukovih. Ove šume nalaze se u lugovih kr. šumarija Županje, Vrbanje,
Nemcij Morovi<^ i Jamina na 1500 ralih.


Sliede<5i dan pako t j . dne 11„ nastavljena je dražba hrastovih stabala u državnih
Šumah sliedečim uspjehom: .
Šumu Storgina greda, proeienjenu na 8.065 for., dobio je jedini ponuditelj Sandor
Weiss u Vizvaru za 8.066 for.


Za drugu šumu Gudovac u procienbenoj vriednosti od 20.143 for. bilo je jedanajst
ponuda i to, od Filipa Deutscha u Zagrebu najve(5a sa 34,510 for., zatim od
Toma7a i Benedika 32.127 for. 99 nvč., od Adolfa Mišulina 28.777 for. Od Leona
Perina aine 28.350 for,, od L. Blasicha 28.001 for., od Maxa Polaka i sina 28.000 for ,
od Hermana Schonwalda 27.277 for,, od Eskomptne banke 26.543 for. L. L. Hirsch
& Co. &B]auhorn 26.100 for. Albert Rechnitzer 25.151 for., od Josipa Iskre 21.500 for.
Dakle je šuma ostala na Filipu Deutschu u Zagrebu za 34.510 for. Frieko prociene
nnišlo je 14.367 for., po prilici 70/^.


Zanimivo je, koliko da se je poslovnih tvrdka kod te dražbe natjecalo: Unionbanka
u Be(Su, Societe d´Importation de chene, Sipuš i Morovi<5, Kristian Herman, M.
Vuk & Sobne, Wilh. WerhaD, Gummersbach & Herman, Josias Eissler & Sohne, Hrvatska
eskomptna banka, Hrvatska komercijalna banka, Jac. Sorger & Co., J Hartl &
Sohn, Tronti & Schneller, Carl Schlesinger, Miškić & Šepovie, Gašparac, Guido Prister,
Franz Gamiršek^ Max Poliak & Sohn, Hirschler & Co., Leon Perrin aine, Tomay &
Benedik, Somorac, J. Hartl & Co., L. Blasich,


Umoljavamo ovim sva šumai´ska npraviteljstva bud državna, bud imovnih obcina
i inih javnih korporacija te privatnih vlastelinstva, da nam dogodice priobćiti izvole
ob uspjehu obdržavanih dražba i prodaja drva u obće. Uredn.


Uspjeh javne dražbe hrastova i iBila vrsti drva u državnih šumah
kralj, nadšumarskog ureda u Vlnkovcih. Dne 20. listopada t. g. bje obdržana
dražbena prodaja drva kod pomenutog ureda i to:


Šumari jaJasenovac.


1. hrpa. Dedunsk i Bok , 2530 hrastova, 762 bresta i 22 k. bukava i ine vrsti,
procienjeni na 58.106 for. dostalac L. L. Hirsch et Comp. u Sisku s iznosom
od 73.000 for.
2. hrpa. Cadjavsk i Bok, 938 hrast., 37 jasena, 478 brest. i 1845 buk. i inih,
procienjeni na 30,712 for. dostalac Mas Poliak i sin s iznosom od 48.104 for.
Šumarija Lipovljane,


3. hrpa. Čard ač i nska Gre d a^ 802 hrast, 238 jasena, 875 brest. i 665
bukava i inih, procienjeni na 38.031 for. dostalac KarioMorovi(5 u Siskus iznosom
od 40.625 for.
4. hrpa- Veliki Gjol, 1903 kom. hrastova procienjeni na 45.568 for. dostalac
Leon Perrin ain^ s iznosom od 68.863 for.
Štim.arija Raić.


5. hrpa. Suše, 642 hrast., 16 jasena, 655 brestova i t735 buk. i inih, procienjeni
na 19.330 for. dostalac Toma y i B e n ed i k s iznosom od 27.050 for.
6. hrpa. Javičk a Gireda, 2809 hrast,, procienjeni na 2830 for. dostalac
Hugo Kunz 0 iznosom^ od 3108 for.
Šumarija No vagra di šk a.


7. hrpa. MedjnstTugove, 4160 hrast, 706 jasen, i 694 bresta procienjeni
na 61.904 for., dostalac Albert Šepović e iznosom od 89.760 for, 80 nv^.


ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-- 489 —


8. hrpa. M eđj u strugove, 59 hrast i 1498 jasena, procienjeni na 2941 for.

(valjda ostalo neprodano).
Š u m a r i j a Ž u p a c j €.
9. hrpa. Slavir , 1512 hrast., 7 jasena, 14 bresta i 4 ine vrsti, procsenjeni na
45.352
for., dbstalac Josias Eissler-a sinovi u Beču s iznosom od 60 321 for.
Šumarija Vr ban je.
10. hrpa. Radisevo^ 2071 hrast, 9 jasena, 193 bresta 12041 bukva i inih,
proćienjeni na 56.711 for. dostalac Kar i Schlesinge r u Zagrebu s iznosom od
77.777 for.
11. hrpa. Paovo, 1771 hrast, 69 jasena, 359 brest. i 193 bukve i inih, procienjeni
na 62,824 for., dostalac Kar I Schlesinge r a Zagrebu s iznosom od
96.666
for.
Šumarija NemcQ.
12. hrpa. Deš, 1229 hrast., 7 jasena, 93 brest. i 39 bukava i inih, procieujeni
na
43.466 for., dostalac Christian Hermann u Beču s iznosom od 66.550 for.
Šumarija Moro vić.


13. hrpa. Binogva, 1455 hrast.j 7 jasena, 215 bresta i 76 bukova i inih,
procienjeni na 31.540 for., dostalac Josia s Eissler-a sinovi u Beču s iznosom od
48.205
for.
Šumarija Jamina.
14. hrpa. Puk, 1148 hrast,, 49 jasena, 500 brest. i 144 bukve i inih, pro-
C´enjoni na 37-742 for., dostalac L. L. Hirscb ct Comp, u Kisku s iznosom od
57.530 for.
15. hrpa. Žeravinac , 749 hrast., 306 jasena, 867 bresta i 778 bukava i inih,
procienjeni na 28 294 for., dostalac L. L. Hirsch et Comp. u Sisku s iznosom od
3 7.960 for.
Cieli šumski kompleks iznaša 891 ral 80 f^]^; ukupni broj stabala je 20.909
kom. hrastova, 5758 kom. jtisena, 5605 kom. bresta, 7542 bukve i inih vrsti ili u
kub. metrih : 68.353 nr^ hrast, za p^radju i tvorivo; nadalje 84.583 m´"* hrast., 9254 nr*
jasen., 20.945 m^ brest., 8307 m^. bukov, i inig drva ZSL ogriev- Ukupna drvna
gromada procienjena je na 565.351 foi´., dražbom dostalna svota iznaša 795.519 for.
80 nč. indi za 230.168 for. 80 ne. ili 46^/^^ više nego procienbena vriednost.


Izvoz dažica i daščica za parkete. Izvoz preko Eieke znatno se je povet^ao
ove godine. Od 1. siečnja do konca kolovoza t, g. izvoženo je dužice 31,672.690 kom.
a prošle godine 22,858,720 kom., dakle za prvih osam mjesecih izvoženo je u 1887, g,
za 8,813,970 kom. više.


Ako uzporedimo izvoz dvijuh zadnjih god. 1886. i 1887,, dobiti eemo sliedece brojke:


A. Hrastove dužice:
Ukupno: 27,627.600 u 1886., a 39,127.800 u 1885.
Od ove količine izvoženo je :
Za Francuzku 1886. god. 26,396.600, 1885. god. 37,781.100 kom.
„ Englezku V 519.700, „ „ 416.900 „


-„ Italiju V 227,000, „ „ 193.900 „
^ Alžir !J , „ 366.700, „ „ 727.800 „
j, Španiju )1 54.400, „ „ 1.900 _


;
8. Dužica od inovrstnog drveća; ,
Ukupno izvoženo je: 5,611.000 u 1886., a 10,402.000 u 1885. g.
Od ovoga je izvoženo;
Za Francuzku 1886. god. 1,,905.000, 1885. god. 4,006.000 kom.
j, Italiju JI „ 1.639.000, ^ „ 1,731,000 „
j, Grčku „ 1,265.600, „ „ 4,445,000 „


1)


j, Maltu „ 651,000, „ ^ . ™


»