DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 38     <-- 38 -->        PDF

~ 486 —


Družtvene viesti.


Potvrda društvenoga predsjednika i podpredsjednika. Njegova preuzvigenost
baoj potvrdio je izbor, obavljen u XI. glavnoj skupštini šumar, držtva, Milan a pL
Dursfca kr. ravnatelja državnoga šumarskoga ravnateljstva, predsjedniko m družtva,
Mije Vrbanića kralj, zemaljskoga šiomarskoga nadzornika prvim, a Antuna
Soretića, kralj, draavnoga šumarnika drugim pod pr edsj edn i kom družtva.


Sjednice upravljajućega odbora, držarie su dne 12. rujna i 8. listopada t. g.
i.to posljednja jur u novih - društvenih prostorijah, Sfereljafika ulica broj 7. raži zemlje.
Odbor riešio je tom prilikom više administrativnih pitanja, a podjedno obavljena je i
predaja blagajne, knjižnice kao i ostale imovine družtva po dosadanjem. tajniku na
novoga tajnika, koji je jur 12. rujna preuzeo odnosne poslove. Od ostalih zaključaka
iztaknuti nam je napose one, odnoseće se na dolje navedene objave, naime, književnoga
natječaja kao i pripomot^ne zaklade. Sjednicam prisustvovahu svi u Zagrebu nalazeći se
Članovi upravljajut5eg odboi´a.


Književni natjedaj.* U smislu zaključka ovogodišnje po broju Xr. glavne
skupštine družtva, ter u smislu ustanova § 3, točka d) družtvenih pravila, razpisuje se
ovim slieđetSi natječaj za književne radnje na polju hrvatske šumarske struke.


Hrvatsko-slavonsko gumarsko družtvo opredielilo je svotu od četiri stotine forinta
(400 for.) iz družtvenih prištednja na ime nagrade piscu najboljega djela, koje se ima
upravljajućemu odboru uz sliedeče uvjete na ocjenu i nagradjivanje podnieti, a to:


1. Piscu stavlja se na volju, da si izabere za predmet radnje koju god granu,
zasjecajuću u domaće šumarstvo, ili da iznese okolnosti i odnoŠaje, tičuće se domaćega
šumarenja.
2. Na cielu gori rečenu nagradu imade pravo samo onaj pisac, kojega rukopis
bar deset štampanih araka obsiže.
3. Djelo nemora baš biti izvorno, već takodjer i kompilacija i pHeVod, što
se u ostalom u uvodu označiti ima, nu isto mora biti svakako pisano s osobitim obzirom
na domaće šumarske odnošaje i potrebe,
4. Rukopis ostaje vlastniČtvo pisca,
5. Rukopisi imadu se.najdulje do konca veljače g. 1889. i to pod šifro m
upraviti na „predsjedničtvo hrvetsko-slavonskoga šumarskoga družtva."
Rukopisu valja u posebno zapečaćenom omotu dodati ime, naslov i obitalište pisca. Ovi
će se posebni omoti otvoriti tek iza obavljene ocjene spisa u svrhu, da se rukopis može
piscu povratiti,
6. Ocjenu đospievših radnja povjeriti će upravljajući odbor posebnom u tu svrhu
po sliedećoj XIL glavnoj skupštini izabranom pododboru, a koji će imati svoj rad najdulje
do konca lipnja 1889. godine dovršiti, te istom odboru podnieti predlog s tim,
da li se nagrada kojem od natjecatelja đopitati ima ili ne ?
7. Pisac dužan je nagradjeno djelo tiskati dati,
8. Na dotiskanom djelu ima se naznačiti, da je nagradjeno po hrvatako-slavonskom
šumarskom družtvu.
Dano iz sjednice upravljajućega odbora hrvatsko - slavonskog šumarskoga družtva.
držane
u Zagrebu dne 8. listopada 1887,
Predsjedništvo hrvat-slav. družtva.


M. Durst, predsjednik.
FranKesterčanek, tajnik.
* Slavna uredničtva ostalih hrvatskih časopisa i novina umoljavaju se u interesu stvari,
đa n^žoČBi natjebj i u svpjih listovili blagovoljno oglase.