DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 3     <-- 3 -->        PDF

™- 451 —


tonjih izabrana tri člana, kao šumski odbor, ter i kralj, žumarska nadzornictva.
Za upravu državuih šuma postavljene su posebne oblasti. Šuman-ke poslove
obavlja u ministarstvu posebni odjel, a na čelu mu stoji zemaljski nadšumarnik;
taj odjel ima nadalje tri odsjeka, svaki sa jednim šumarskim
nadsa vjetnitom.


Prvi odsjek vodi gospodarstvene poslove državnih šuma, drugi uredjenje
šuma, gojitbu i šumarske gradjevine, treći odsjek pako ima državni glavni
nadzor preko šuma.


U Hrvatskoj i Slavoniji podpadaju poslovi, zasjedajući u djelokrug autonomne
vlade, Ban u uz "sudjelovanje političkih oblasti prve i druge molbe (po
novoj organizaciji političkih oblasti i treće molbe. Uredničtvo). Ondašnje aerarial.
šuma podpadaju pod gore pomenuto kr. ugar. ministarstvo.


Za državni vrhovni nadzor nad šumami posta>ljena su u Ugai^skoj dvadeset
šumskih nađzorničtva. Šumsko-ređarstvene poslove u Hrvatskoj i Slavoniji
obavljaju političke oblasti i istim dodieljeni županijski šumarski činovnici.


Glede geografičkog položaja i drvarske trgovine pođielio je Bed o šume
u Ugarskoj u pet glavnih hrpa, i to: u šume ležeće sjeverno, izfcočno, u Alfoldu,
zapadno i južno. .


U prv u hrp u spadaju one šume, koje se protežu od sjeverne granice
zemlje prama jugu i Dunavu i prama sjevernoj medji ugarske nizine (Alfold),
ter od zapada do medje iztočnih Karpata. Velegorje Tatra, Fatra i Zolya obsiž?
f ovu hrpu sa 6Q´8l^l(y ^elegorja i 29´577o sredogorja. Ovo gorje sastoji se
iz kosa ranije terciarne formacije, iz tracl^jta i kristalinskog škriljevca, na
visočinah Tatre iz granita, na sjeveru iz Jure i krede, ter na sjevero-zapadnoj
strani malih Karpata od karpatskoga pješčenog kamenja. Glavne vrsti drveća
su: Bukvika i grabika 1,032.000, — omorika 647.000, — jelika 268-000, —
ariža 9000, — borika (bielog u dolini rieke Marche) 123.000, — hrastika
(lužnjaka i kitnjaka) 776^000, — cerika 188-000, — brezika 53.000, — vrbika
i topolika. 19.000, — jošika 15.000, brestika i javorika 13.000, — napokon
akacije 8´000 jutara; limba i kosodrevina dolaze samo na najviših rubovih šuma
na pruge.


U drugu hrpu spadaju šume, protežuće se od iztočne medje zemlje do
ugarskih nizina. Tu je na sjevernih, iztočnih i južnih graničnih kosah.iu
glavnom biharskom gorju 73-957o planinskih šuma, sve ostalo do 21´5l"/o
spada u sredogorje i u predgorje. U ravnicah malo je šuma Na erdeljsku visočinn
priključuje se gorje Karpata kao veza medju sjevernimi i iztočnimi
predjeli. . :, ´


U gcoložkom pogledu neima razlike medju prvašnjom i ovom hrprmi,
ranija terciarna formacija pretežna je, a nuz karpatsko pješćcno kamenje dolazi
kristalinski škriljevac, kreda i Jura. Ova hrpa obsiže glavni dio ugarskih šuma,
a drvlje od osobite vriednosti i kakvoće. Ima sliedećih vrsti drveća a to:
Bukvika i grabika 4,268 000 — hrastika .(lužnjaka i kitnjaka 1,622.000, —
omorika 1,536.000, — cerika 383.000, — brezika 207.000, — jelika 19O.0DO,