DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 476 —


No ništa zato, mi ćemo trpiti i nadalje, nećemo se dati svesti sa-staze,
kojom smo pošli; jer prem se svi neuspjesi na našu grbaču bilježe, ćutimo u
nutarnjosti svojoj da smo više zasluga stekli za održanje povjerenog nam nai*
odnog imetka i više ugleda zaslužili, nego njeka naša „izobraženija" braća iste
nam liepe struke. - D. I


Kratki pregled materijala za istorlju šumarstva^ po listinah
Moskovskih arkiva.^


Za šumarke pitanje u Moskovskom arkivu ministavstva pravosudja sačuvalo
se dosta znatno množtvo dokumenata; najglavniji od tih jesu u prvom
redu, odjeli vojvodskih smetnih (proračunskih) knjiga i rospisnih (naffiirnih)
spisaka, koji govore o kohkoći šumskih proizvoda, sabranih u gradovih
za razne popravke tvrdjava i mostova. Zatim slični popisi šumske zalihe
nalaze se u strojelnih (gradjevnih) knjigah i u drugih listinah o gradjenju
i popravljanju tvrdjava, a takodjer usborni h knjiga h zalihe od seljaka
itd. U obročnih knjigah kadkad nalaze se zapisi sabiranja obročnih novaca
od podgrađskih šumskih čestica. Napokon u spisih o strugovom djelu
(o gradjenju ladja) imade listinš,, koje se bliže odnose šumarstvu:, a to su zapisne
knjige o uporabi liesa za gradjenje ladja.


Svi ti dokumenti govore zapravo o raznih načinih upotrebljavanja šumskih
proizvoda, a za opise šuma ne saobćuju nikakovih podataka, i^im riedkih uputa
glede mjesta, gdje se nalaze šume što se imaju sjeći.


Zanimiva su tri sliedeća dokumenta, i to 1. zapisna knjiga o pripremi
liesa u kumpanstvah Voronežkoga i Usmanskoga ujezda g. 1697.,


2. takova knjiga o kolikoći liesne zalihe u tih ujezdih g, 1698.; 3. pregled i
popis dasaka i iztesanoga materijala na pristaništu rieke Istre, Dmitrovskoga
ujezda god. 1699.
Zapisna knjiga o kolikoći liesne zahhe u Voronežkom i Usmanskom ujezdu


g. 1698., govori o pripremi razHčitih šumskih proizvoda za svakojake vojničke
potrebe. U početku knjiga saobćuje podatke o tom, koliko množtvo šumskih
proizvoda naredjeno je prirediti od svake vrsti radnje (daske, brvna, letve itd.)
i kakvom mjerom (dužina i širina) i od kakih vrsta drva (dub, jela, omorika,
klen, jasen itd) Zatim idu posebpi popisi šumskih proizvoda glede svakoga
mjesta priredjivanja (u šumskih kumpanstvah i u pristaništih). Ovdje se
iznova opredieljuje množina zgotovljenoga materijala, vrst izradbe itd. Nadalje
knjiga govori o odpremi liesnih karavana iz pristaništa, navadja popise težaka,
nabraja troškove i saobćuje razne naredbe glede ovih priprema.
Cilj knjige objasnjuje se slieđećim predgovorom: 27. februara g. 1698.
po Gosudarevu ukazu, naredjeno je stolnikom S. F. i F. J. Gribojedovim, i


* Ovaj članak vadimo iz „Lesnoj Žurnala**^ a pohrvJitio ga je kandiclat profegure
gosp, Josip Arama.


ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 477 —


(Ijaku A. Nevježinu, da prirede po težacih iz raznih gradova Bjelogorodske pukovnije,
u Voronežkih i Usmanskili ofcvodnih lesah (opredieljenih šumah)
različne šumske zalihe za odpremu u Azov, za svakovrstne vojničke potrebe


— za stroj e ni je fgrađjenje) pristaništa morskoga karavana, što se nalazi na
rieci Mijusi itd. Zgotovljene zalihe naredjeno je ođpraviti u Azov — hrastove
u ladjah, a omorikove na splavih: za prve neka se uzme u stolnika K. Titova
147 lađja. 0 kolikoći zgotovljene zalihe, o odpremi i o ostalom neka se u č i n e
(sastave) knjige, koje treba poslati u Moskvu i dati ih u odio.
Nadalje knjiga govori o razmjerih šumske pripreme u Voronežkom ujezdu:
»po popisu za naznačeni broj naredjeno je zgotoviti liesne zalihe i 9396 omorikovih
i jelovih dasaka, dugih po 2, i po 2V2 hvata, širokih po 2, i po
2V2 verška (veršak: I6ti dio aršina) za podrume i za druga djela; hrastovih
dasaka 4000, dugih po 2, i po 2^3 hvata; 2OO00 hrastovih brvana, dugih
po 2, i po 2^2, 3 i 3V2, i 4 hvata, na kraju (presjeku) 3, i 3^21 i 4, 5 i 6
veršaka; omorikovih brvana 15000, dugih 2^2, i 3, i SVa, i 4 i 5 hvati;
3000 letava (trenica), 1000 hrastovih brvana po pola razciepanih, debelih 8
i 9 veršaka, dugih 6, 6^2 i 7 hvati; 1000 hrastovih brvana četverouglastih,
debelih Vs aršina, dugih po 6, pe 7 i po 8 hvati; 1000 omorikovih
stabala za daske iste mjere — 20.000 dašćica hrastovih, jasenovih i klenovih
od dobroga drva, koje nebi pucalo, dužina neka bude po ´/^ aršina,
širina ^4 aršina a debljina IV2 verška. — Skupa iznova naredjeno je zgotoviti
74.396 brvana i 11 622 hvata drva, i za taj broj po gramoti velikoga Gosudara
naredjeno je zgotoviti drva 6622 hvata, a 5000 za naznačeni broj nije
odredjeno zgotoviti."


Zatim sliedi popis šumske zalihe „prijašnje gotovnosti pripreme:" naznačuje
se množina šumskih proizvoda po svakoj vrsti izradbe (daske, brvna
itd.) i mjera njihove dužine i širine. Tu je postavljen popis zgotovljenih drva,
ugljena itd. Sve te liesne zahhe zgotovljene su u Voronežkom i "Osmanskom
ujezdu: hrastove u nepopisanih šumah na donjih pristaništih i to: na Borščevsko-
Vrhnom, Zarečno-Borščevskom, Topilskom i Farašanskom pristaništu, a omorikove
— u prvašnjih opredieljenih šumah na pristaništu Injutinskom, Erkovskom
i Volčkom, i u novoopređieljenom kumpanstvu boljara kneza Mih.
Alegutovića Čerkaskoga, pokraj kurapanstva Kasimovskoga Carevića Ivana
Vasiljevića, koje je naznačio za sječenje ove t. j . 1698. godine 10. Aprila stolnik
Gavril Pavlov sin Savelov. Mjera pak toga kumpanstva po česticah je ova:
po perečnik u na prednjem kraju cestom, što ide na Ugljanska polja, od
omorike sa granom na desnu stranu do omorike sa granom — (jedna) versta,
na drugom kraju po perečniku uz isto kumpanstvo — od omorike sa
granom na lievu stranu cestom, što vodi k selu Borovomu, do omorike sa granom
— versta, u duljini ide šuma po z-nakovih na drveću, 4 veršte:^


Dalje sliede popisi lipsne zalihe, zgotovljene: a) u prvašnjih kumpanstvih
i u novoopređieljenom i b) na pristaništu morskoga karavana, što je
na rieci Mijusi. ;
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— m —


Poslie bilježke o primanju gore pomenutih ladja kod K. Titova sliedi
zapis 0 odpremi splav! u G karavana, pri čemu se pokazuje množina- ođprem-
Ijene zalihe i kadkad govori se i o razmjerih. Sa svake točke niesu ođpremili
sve zalihe; jedan dio bi ostao na mjestu, kako svjedoče popisi zalihe na pristaništih,
n. pr.: na Injutinskom pristaništu drva u cjepanicah 2147 hvati itd.


— 0 mjeri drva itd.
Zatim poslie ukupnoga broja zaostale liesne zalihe na U pristaništih dolazi
popis težaka iz raznih gradova, koji su bili kod gore pomenute gotovosti
liesne zalihe. Na kraju je izveden račun, koliko ide na svakoga čovjeka
(težaka) zgotovljene liesne zalihe. Osim toga su stavljeni popisi imena
poglavar^,, koji su bili kod tih radnja radi nadzora itd.


Dalje ide popis 6 karavana, ođpremljenih s liesnom zalihom: pokazuje se
množina i vrst zalihe, kada i s kim je poslana itd., navadjaju se imenici poglavara
i vozara. Popisi su razdieljeni po gradovih, odkuda su uzeti vozari itd.
Kadkad nalaze se obaviesti o stankah, n. p. u popisu Obojančeru, kadkad sela,


n. p. u popisu Korotojančevn itd. Tu su postavljeni popisi težaka, koji su odpušteni
sa radnje, koji su bježali itd., takodjer (popis) pazitelja kod liesne zalihe
na pristaništih.
Zatim idu novi popisi liesne zalihe i drva zgotovljenih na pristaništih po
riekah Do.iu i Voronežu. K popisom je priložen dolazak lica, poslanih da pregledaju
liesnu zalihu na tih pristaništih.


Poslie popisa konja, koji su pripadali težakom, stavljeni su raznovrstni
popisi težaka itd. Na koncu govori se o poslanstvu poglavara i težaka po riekah
Voronežu i Donu, da zaustave i pregledaju ladje i splavi ostavljene od
brodara i veslara te da ih dotjeraju u Azov, ili kada nebi mogli do Azova —
onda u obće do napučenih mjesta.


Poslie novih popisa težaka, listina se svršava troškovnom knjigom novaca,
koji su dani stolnikom Gribojedovim za kancelarske troškove, za hranu vojnika itd.


Listine, koje sadržavaju popise šuma, nalaze se u popisnih knjigah gradova,
u popisnih knjigah ujezđa, pograničnih oblasti itd. N. pr. na bilježnoj knjizi
gradova Ahtirske pukovnije god. 1686, pokazuje se položaj šuma, njihova veličina
i vrsti drveća. Tako u opisu grada Kolomka govori se, da uz rieku Kolomku,
počiraljući od Olhovoga broda (prielaza) proteže se šuma na prostoru
od 7 vrsta; šuma sastoji od jalše, šiblja i lješnjaka. Uz grad Rublevku na
lievoj strani rieke Merla dolaze bare, a po tih barah soma od jalše, lješnjaka
i šiblja, a na desnoj strani proteže se velika šuma od hrastova i omorika. Šume
te vrsti nahodile su se pokraj sela Lihačovke i seoca Sinolicivke, Rublevskoga
ujezda, — okolo grada Krasnoga Kuta, na desnoj strani rieke Merla, okolo
grada Gorodnoga, na istoj strani pomenute rieke; osim hrasta i omorike na
posljednjem mjestu rasla je još i jalša. Pokraj grada Murafe, uz rieku Merčiku
idu vehke šume — od hrastova, borova, jalša i lješnjaka.


K broju listina za popise šuma vriedne su spomena sHedeće, i to: popisne
knjige za šume Voronežkoga. Usmanskoga, Bjelokolodeckoga, Romanovskoga,
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 479 —
Sokolovskoga, Dobrenskoga i Kozlovskoga ujezda g. 1667. Knjige opredieljuju
mjesto i granice šumskih čestica u pobrojenih ujezđih, njihovu veličinu, vrst i
kakvoću šume. Donosimo početak popisa šuma Voronežkoga ujezda.


U Voronežkom ujezdu, od Injutinskoga pristaništa gori uz rieku Voronež,
preko rječice Usman i iječice Ivnice, prama Usmanskom ujezdu, k selu Stupinu
— hrastove i omorikove, slabe šume u dužini 25 versta, a upoprieko od
rieke Voroneža i od Injutinskoga pristaništa do sela Borovoga B verste. A od
sela Borovoga preko rječice Usman, k Usmanskom ujezdu, doli uz rječicu
Usman, po cesti k Stupinskom pristaništu — iste šume u drugom pravcu 15
vrsta. A uz taj pravac, od sela Borovoga preko rieke Utman, do seoca Pljasove
prama jezeru Rakitovu — poprieko omorikove i hrastove slabe riedke šume
8 vrsta. A od Rakitova jezerca k selu Ugljansku, inače Telečino, omorikove i
hrastove šume poprieko 3 vrste, i ta šuma je prikladna za gradjenje ladja i t. d.


Na kraju treba pripomenuti, da u Moskovskom Arkivu ministarstva pravosadja
posred m-.ožtva malih spisa neriedko nalaze se spisi i razne pojedine
listine, koje se tiču šumarstva. Radi velikoga množtva tih listina i radi male
zanimivosti njihove, neću se potanko njimi baviti, no samo ću navesti neke od
njih. Na pr.. 1. ukaz g. 1666. A. F. Boltinu o odlazku iz Moskve po Dmitrovskoj
cesti na mjesto Gubnovo boloto da uništi razbojništvo i da ga istriebi okolo
mjesta gdje su šume; 2. ukaz o pošilci u odiel-popisne knjige zagajenih šuma
(Bannwalđ) Karačevskoga ujezda g. 1702.; 3. ukaz o poslanju gradskih plemića
u Brjanski ujezd. radi pregleda i čuvanja reserviranih šuma god. 1705, i t. d.


Prelazeći k listinam i rukopisom Moskovskoga glavnog Arkiva ministarstva
inostranih djela i njegove biblioteke, nahođimo suvišnim, da ovde o njih potanko
raspravljamo, jer su već dielom nabrojeni u knjizi što smo ju mi sastavili i
izdali g, 1882. pod naslovom: Ukazatelj (popis) materijala za istoriju obrta
i razvića uporabnih znanosti u Rusiji (in 8® ciena 1 rub.); s toga ćemo iznieti
listine, koje se više iztiču i koje su zanimivije u pomenutom Arkivu, gdje se
nalaze izvještaji o šumarstvu od g. 1701. do 1781., ukazi o šumah u obće od


30. Marta g. 1701. do 20. juna 1773. (na 306 listova inf.** s registrom na 12
listova). Osobito su zanimivi rukopisi: 1. Distribution de tous les arbres et
arbustes de FErapire Russe selon les differents climats, avec la specification
de quelques especes etrangeres, dout la culture pourrait etre rocommanđable
(ini.** na 10 listova, rukopis bez označene godine, no druge polovice XVIIL
vieka); 2. o sijanju raznovrstne šume i o sadjenju ive (Weide) u Livoniji
(inf.** na 41 listu, rukop. bez označene godine, no druge polovice istoga
stoljeća); 3. sur les plantes qui peuvent servir a former des plavues
artificielles (inf.^ na 10 lista, rukop. bez označene godine, no istoga stoljeća) i
4. 0 uzgoju, presadjivanju i čuvanju šuma s opisom drveća, što raste u Rusiji;
~- vješti ljubitelj šumskoga gospodarstva; kratka uputa o čuvanju i poboljšavanju
šuma u Ruskoj državi; o inostranom drveću, koje bi se koristno moglo
uvadjati i razmnažati u Rusiji, i kratki članci o raznih predmetih, koji zaslu


ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 480 žuju
kod zakona za šume da budu osobito uvaženi. Rukop. g. 1781. in f.^ na
321 listu s kartom i nacrtom.


Osim toga u spisih drugih vrsti istoga arkiva iztraživatelj naći će takođjer
materijala za istoriju šumarstva; pri pregledavanju spisa u arkivu opazit ćeš i
nehotice, da se je u Rusiji nastojanje ob uzgoju šuma započelo dosta kasno:
za carice Ane Joanovne bili su pozvani učeni šumari iz Njemaćke. Kasnije, a
to g. 1773., da se odstrani potreba pozivanja šumara iz Njemačke, po kadkad
šiljali su se tamo na državni trošak mlađi ljudi za izučavanje šumarstva. Šumsko
zakonodavstvo pojavilo se kod nas od zakonika Cara Alekseja Mihajlovića. God.
1786. bio je sastavljen novi šumski zakon, no ne zna se zašto, nije bio proglašen.
Prva specijalna šumarska učilišta u Rusiji utemeljena su ne prije
početka ovoga stoljeća, a to god. 1803. Prva šumarska škola utemeljena je u
Carskom selu sa dvogodišnjim tečajem; g. 1837. bi utemeljen šumarski institut.
God. 1827. šumarska struka dobila je novo ustrojstvo, i od tada je uvedeno
pravilno šumarenje. Na skoro iza toga* niklo je šumarsko družtvo god. 1883.
osnovan je Moskovski odio šumarskoga družtva, koji je g 1885. priredio u
Moskvi I. šumarsku izložbu.


Šumarska literatura započela je kod nas dosta rano, a to već g. 1766.,
premda u periodičkih izdanjih još s godinom 1703., počele su se. pojavljivati
razprave i opazke o raznih pitanjih šumarstva. G. 1878. gospoda P. Vereha i


A. Rudzskij sastavili su i izdali u Petrograđu Literaturu ruskoga šumarstva.
L sistematični ukazatel j (popis) pojedinih knjiga, izdanih na ruskom jeziku
do g. 1878. (in 8*^ 7 nenum., 208 i 1 nenum., stra. ciena 2. r. i 50 kop.).
— Gospoda Vereha i Rudzskij i ako su učinili uslugu šumarom, no njihovo
djelo vrlo je nepodpuno. Mi takođjer pripravljamo i već se privodi koncu
Bibliograf. Ukazatelj. Literatura o šumarstvu (od g, 1703—1887.) sa prilogom
pregleda i istorije materijala, što se sačuvao u državnih i javnih arkivih i
bibliotekah, takođjer svih zakona i naredaba vladinih o razvitku šumarstva i,
ustrojstvu pilana, a tako isto i sktlp povlastica izdanih u Rusiji za šumarstvo.
Nadamo se naše djelo svršiti i otiskati do mjeseca Decembra ove godine. Laskamo
sebi nadom, da šumarski institut, kojemu se ove godine ispunjava 50
godišnjica, da će se obradovati našemu čednomu djelu na korist šumarstva, i
da će nas sa svoje strane ponješto pomoći.
J. Tokmakov,
Bibliotekar Moskov. Glavn. Arkiva Min. Inost. Djela.
Pilana braće Deutsch u Trešnjevici kod Vočina.


Vočinsko vlastelinstvo zaprema diljem od kakovih 45 kilometara obsegom
županije virovitičke i požežke od služnosti izlučeni a šumom obrašteni prostor
od 52.000 katastralnih jutara, po goroplsnomu značaju u sredogorju, na kojem
se neuredno prebornim načinom šumarenja gospodari