DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 463 —


toga, što se prigodom razdiobe šuma morao obzir .uzeti na pravedne zahtjeve
pravoužitnika, naime u koliko su s tom raztrešenošću u savezu stojali životni
interesi pojedinih sela. Bez sumnje je za svakog graničara od prevelike važnosti
bilo, da mu šuma blizu kuće bude, jedno poradi paše, a drugo i radi samoga
ogrieva. Na ove opravdane želje pučanstva uzelo je tadanje segregacijonah^o
povjerenstvo i dostojan obzir. Za dokaz tomu i radi bolje ilustracije samoga
fakta navesti ću i njekoliko primjera.


Čuvai´ija „Neblj uska gora" spadajućapod kotarsku šumariju koreničku,
velika je 4072.63 katastr. jutara. Ta čuvarija proteže se u dužinu 7500**, a to
je bli^u 15 kilometaz´a, ili da se što drastičnije izrazim: ta čuvarija proteže se
u dužinu, koliko ima od Otočca do izvora „Gacke" u Pucirepu. Širina njezina
iznosi na njekih mjestih 125^ 750^ 1625«, dapače i 2375^


No jasnu sliku njene raztrešenosti dubiti ćemo tek onda, ako si još k tomu
predstavimo, da se cieli taj kompleks neprestano vijuga oko´ sela i privatnih
posjeda.


Čuvarija „Goda6a", spadajuća u područje kotarske šumarije sinačke,
velika je 4797´66 katastr. jutara. U dužinu se proteže 6750^ ili skoro 13´5
kilometara. Širina joj je 1250**—2000^. Sva je izprekidana nebrojenim! privatnimi
česticami, a udara u sela: Založnicu, Sinac, Tonkovića selo i Eavljane. Bolje
jasnoće radi navadjam još i to, da od Založnice do Kavljana 17-5 kilom., ima.


Čuvarija „Kalčića vrh", u kotarskoj šumariji kosinjskoj, velika je
4635*08 katastr. jutara, duga je preko 7000", dakle 14—15 kilometara, široka
je na mjestih 1500^ a negdje se pak suzuje do 250^, udara u sela: Dolnji
Kosinj, Rudinka i Kućišta, te dosiže sve do tako zvanog „Goljaka^. Privatnih
enclava je nebrojeno.


Čuvarija „Svila ruša-Kalčevac", nalazeća se u otočkoj šumariji, iznosi
139r67 katastr. jutara, razpada se na 6 izoliranih kompleksa, koji su x-azštrkani
na prostoru što leži izmedju sela: Ponori, Vlaško polje i Vrzić selo.


Mogao bi 44 slična primjera navesti, jer upravo toliko revira imamo.
Mogao bi navesti revii^a koji u 7—8 sela udaraju i koji se u 8—10 izoliranih
kompleksa razpađaju.


Što se pak privatnih uklopljenih čestica tiče, to mislim, da će dovoljno
biti, ako samo navedem, da sve skupa 5978*83 katastr. jutara iznašaju. Nisu
to parcele, kako bi možda tko mislio po 100 i više jutara, nego su to krpice,
kako se obično po gornjoj Krajini vidjaju.


Iz svega ovoga se dakle vidi, da je bivše segregacijonalno povjerenstvo
svoju zadaću izvrstno riešilo i da pučanstvo pođpunim pravom zadovoljno mora
biti s tim rezultatom, ta šuma mn pod kuću dosiže, stoka mu oko kuće pase,
drva, stelja, brst, sve mu je na pragu — u kratko, može uživati sve blagodati
i plodove šumske bez ikakve muke i napora.


E pa šta će više, ta to su tako rekuć prvi životni oslovi za sv;ikog
gonijo-krajišnika!