DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 460 — podnaša
zemaljski nadšumaraik ili po predlogu odsjeka ili ispravljene po vlastitom
iiiDJenju ministra, odnosno državnom tajniku na odobrenje. Daleko bi
zabrazdiii, da se upustimo u pobliže navadjanje pojedinih tih reservatnih poslova,
moramo pako ovdje još iztaknuti, da vrhovni šumarsko-tehnički činovnik državni
imade obsežan samostalni djelokrug.


Druga jedna sasvim shodna uredba postoji u tora, što imaju zastupnici
šum. zakona i šumarski nadzornik, kojega potonjeg Kralj imenuje, pravo, proti
priesudam, izrečenim u prvoj molbi glede šum. redarstvenih predmeta po šum.
odboru, priziv uložiti. Nadalje može i šumarski nadzornik u slučaju velike pogibelji
potrebite odredbe na osobnu odgovornost odmah odrediti, sječenje stanovite
šume sasvim zabraniti, a nadalje je ovlašten zahtievati da ga u njegovom
službenom poslovanju i upravni i obćinski redarstveni organi kriepko podupiru.


Ni u Ugarskoj nije se uredjenje političke šumske službe s početka baš
povoljno u publici primilo, nu sada se počimlje o tom sve to bolje suditi;
dapače ima slučajeva, da pojedina municipija i obćine svoje šume dobrovoljno
pod aerar. upravu stavljaju i glede toga se s vladom ugovorno sporazume.


0 dielu, koji razpravlja o šumsko-redarstvenih prekršaj ih i
prestupci h nećemo ovdje pobliže govoriti, nu stoga ćemo nješto spomenuti
0 postojećih uredba za učenje i za izpite, i to u kratko. Prvi zavod
za višu šumarsku naobrazbu i za postignuće najviših mjesta postoji već 78 godina
rudarska i podjedno šumarska akademija u Štavnici. Ovamo se primaju
samo učenici, koji su svršili podpuno srednje koje učilište i položili izpit zrelosti.
Učevni tečaj sastoji se iz dvje strukovne škole, t. j . jedne za sveobće
šumarstvo, a druge za mjerstvo. Prva ima tri godišta, a potonja dva daljnja
semestra. Zajednička nauka šumarska sa rudarskom nedostatna je s toga, što
zajedničke predmete redovito samo rudari predavaju i to načinom, koji šumarskim
zahtievom i potrebi neodgovara. Bedo nastoji sasvim odlučno osobito
0 tom, da se prema sadanjem duhu vremena samostalno ustroji višja šumarska
nastava, i da se svi poslovi, zasiecajući u tu granu, dođiele ministarstvu za
poljodjelstvo.


Na akademiji u Štavnici bilo je u prvom četrdesetgodišnjem razdobiu od
1808. do 1848. popriečno svake godine 21 slušatelj, a od to doba do 1885. po
90 slušatelja na godinu. Ove nam brojke dokazuju dovoljno razvitak i važnost
šumarske struke, naime od dobe, kako je odterećeno tlo i zemljišta od raznih
služnosti. .


Oni, koji žele u Ugarskoj stupiti u državnu šumarsku službu, imaju dokazati,
da su svršili akademiju te zatim probavili dvogodišnju praksn a po
potonjoj položili viši šumarski državni izpit To isto zahtjeva se i od onih
činovnika, koji žele dobili upravna mjesta za one šume, u kojih se ima gospodariti
po § 17- šumskoga zakona. K državnom izpitu pripuštaju se i takovi
kandidati, koji akoprem da nisu svršili akademije, polože ondje uvedene teoretičke
izpite. Činovnici računarskih odjela, postojećih kod šumarskih oblasti,
Imaju svršiti šumarsku akademiju, mx nomoraju polagati državnog izpita*