DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 11     <-- 11 -->        PDF

, . — 459 —


propisu i provedbi za 10 godina, - 21. gospodarstvena karta; i 22. pregledna
i šumska kar´a.


Kod sastavljanja gospodarstvenih osnova ^a manje posjede, gdje neima
biš obsežnoga gospodarenja, može se taj posao dapače prema odnožajim ujednostručiti.


Kralj, šumarska nad2;ornictva izpituju u svojem obsjegii sve sastavljene
gospodarstvene osnove točno na licu mjesta, a zatim razpravlja ob istih i upravni
šumski odbor; nuz mnienje nadzornika i odbora dostavljaju se takove osnove
nnuistarstvu. Poslije "deset godišnjega gospodarst. razdobja -- pravije prvog
desetgođišta´ili decenija ,—- ima se svaka odobi-ena osnova, zaključiv knjige
odnosno stupce u istih, uz prilog karta i uporabnih osnova opet ministarstvu
na reriziju predložiti.


y´ ´


Šumskim zakonom ustanovljen je rok od pet godina za predlaganje gospo
larstven´h osnova, koji je dne 14. srpnja 1884. dospio; nu veći dio dotičnika,
koji su morali te izpravo do tog roka podnleti. nije udovoljio zakonu. Od godine
1880. do 1884. podneseno je u svemu 138 definitivnih osnova za 3 78.141
ral i 1992´privremeiiih za 2J35.716 rali šume. U 550 slučajevih, odaosećih se
na 657.908 rali, obustavila,je vlada svaku uporabu šnrna sve dotle, dokle se
nepodnesu osnove. Da se radnje ob uredjenju šuma tako lagano provadjaju,
uzrokom je to, što neima dovoljnih sila, sposobnih za tako važan i obsožan posao-


U smislu § 2. šumskoga zakona izlučeue su u zemlji šume branjenice
već do sada, a taj posao obavili su organi ugar. šumarskoga redarstva, ter
zaslužuju za to svako priznanje. Na temelju predstavke dotičnoga vlastnika ter
saslušav mnienje šumarskoga nadzornika i upravnog odbora, odredjnje ministarstvo,
kako valja s takovim! sumarni postupati. U načelu je u upitnih šumah
cista sječnja, krčenje tla i užitak stelje za vazda izkljuceuj doćim je paša
većim đielom zabranjena.


Glede uredjenja šumarskoga pokušišta malo ´ se moglo do sada,
barem tičuć se formalnog ustrojstva te grane, učiniti. Mnogo važnije i siinije
zadaće, koje propisuje šumski zakon, zadadoše svim stručnim silam puno posla,
dapače nebijahu potonje niti dovoljne, kao što se to naročito pri sastavljanju
gospodarstvenih osnova zađosta pokazalo U ostalom preduzela su se već od
prije točna iztraživanja u državnih šumah o teku prirasta domaćih vrstih drveća,
0 čvrstoći, gibkoj i o pruživosti drva, a u najnovije doba ustrojene su 42
postaje za opažanje meteoroložkih pojava u tu svrhu, da se dobiju točni podatci
za prosudjenje upliva šume na padavine. Dapače upriličilo se je u obsegu državnih
šuma pokušati inozemne vrsti drveća udomiti i iztraživuti, kako bi- se
uspiešno šiška umjetnim načinom zametnuli mogla.


Ob ustrojstvu šumarstva napomenusmo već prije, a recimo ovdje o
tom još u kratko, što je vriedno iztaknuti. Na temelju predloga, ^ podnesenih
od pojedinih šumarskili odsjeka ministerialnih odredjuje zemaljski nadšumarnik
na ime ministra u vlastitom djelokruga i na vlastitu odgovornost.
Sanjo one predmete i poslove, koji su naročito pridržani višjem odobrenju,