DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 458 —


valiu, nije se uikakav šumarski stručar pozvao u oJbor, koji je imao ciene


ustanoviti. Državne i mimicipalEe ceste su dobre, docim se obćinski putevi u


lošom stanju nalaze. . .


Na sjevernom i južnom dielu su komunikacije u šumskom pogledu najbolje,
osobito stoji splavarstvo na velikom stepenu. U Alfoldu i na jugu su
ceste i putevi loši, jerbo neima kamena. Samo na riekah Dravi i Savi olahkoćuje
se promet na vodi, dapače na pritocih Save može se za vrieme povoljne
vode s brodovi u si-eđ šume doploviti.


Radnički odnošaji su u obće povoljni, buduć seljaci voljno lade u
šumi, ter ima međju njimi kriepkih, okretnih i odvažnih radnika. Za splavarstvo.
koje spada medju teže i pogibeljne poslove, su najbolji Njemci, Rumunji i
Seklovci. Stalni radnici postoje još samo u državnih šumah, gdje se u novije
doba opet namještaju. Nadnica za razne šumske radnike mjena se od 0 6 do
i "5 forinta.


Navlastito daje nam prvi svezak obsežan pregled o uredjenju šuma-
Vec smo gore jednom naveli o razredih šumskoga posjeda, u kojih se mora
prema § 17. šumskoga zakona po gospodarstvenoj osnovi, odobrenoj po ministarstvu,
gospodariti. Glede izradjivanja tih gospodarstvenih osnova, na kojih
se glavni rM vlade u šumarskih poslovih osniva, izdalo je ministarstvo posebni
naputak, koji potonji sadržava svrsi shodne i osobito važne propise.


Po tom naputku ima svaka gospodarstvena osnova sadržavati: 1. podatke
0 sadanjera faktičnom stanju šume; 2. točno označiti svrhu i zadaću gospodarenja;
i 3. kako da valja uredjenje uzgoja i prihoda upriličiti. U pogledu sadanjega
stanja šuma treba obrazložiti: Sveobće unutarnje i vanjske odnošaje,
ter podatke, dobivene izmjerenjem i procienom šuma. Pri ustanovljenju svrhe
gospodarenja ima se osobito obzir uzeti na potrajno uživanje, na potrebštine
vlastnika šuma, i na uzdržavanje i ubarnost šuma, Uredjenje uzgoja i prihoda
šuma ima se konačno protezati na izbor gojenja vrsti drveća i na vrsti uzgoja,
koji treba rabiti, na shodno gospodarstveno razdieljenje površine, ustanovljenje
užitaka i gojitba, na uredjenje unutarnje uprave, ter na vodjenje očevidnosti
gospodarstva. Sbog laglje kontrole ustanovljen je prihod po površini; iznimke
u tom pogledu nisu u načelu izključene, buduć se način po čistom prihodu
samo po površini u svih slučajevih neukazuje baš umjestnim i svrsi shodnim.


Propisani prilozi ka gospodarstvenoj osnovi jesu: 1. Obći opis šuma; 2,
skrižaljka o površinah; 3. skrižaljke o drvnom prihodu i prirastu; 4. posebni
opis šuma; 5. izkaz o površinah i stojbinah; 6. skrižaljka o dobnih razredih; 7predlog
ili zamišljaj o normalnom stanju; 8. dobni razredi po sadanjem stanju,
razvrštenjem istih u pojedina razdobja po upriličenom zamišljaju; 9. glavna
uporabna osnova; 10. osnova sječnje za prvo razdobje; 11. osnova o glavnih


— i 12. 0 nuzgrednih užitcih za isto vrieme; 13. osnova ogoja; 14. bilježnica
0 vodjenju evidencije (spomenknjiga); 15. evidencija površina; 16. evidencija ob.
užitcih sječnje i 17. o medjutonjih užitcih po sekcijah (odjelih) i godinah; 19evidencija
gojitba kao pod 17; 20, izkaz ob uspjehu uporabe — bilancija o