DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 37     <-- 37 -->        PDF

. — 437 —


zakona i ova važna okolnost iz vida neizpusti, te da se računska godina svede
na vrienre traj´anja prometne godine."


Sad nastaje pitanje, odkad pa do kojega roka da se prometna godina
ustanovi? Po dosadanjoj zakonskoj odredbi svršuje se ona koucent ožujka, u nastupa
]. travnjem nova prometna godina. Za ovaj rok niesam, a evo za sto.


Preko zime ´ima šumar i onako najveći vanjski posao, te prema tomu
nebi se posao porazdielio, na što se kod svakog ra^iložnog gospodarenja u prvom
redu u obzir uzeti mora.


Ja držim, da bi najsliodnije^bilo, ako bi se početak računske i prometne
godine ustanovio sa prvim listopadom, jer bi se samo na taj način posao porazdielio,
te bi se dostalo ljetno doba na procjenu, sastavljanje drvosječnih i
ogojnib osnova nz druge tekuće,´poslove porazdieliti moglo. Ovim izjednačenjem
računske i prometne godine učinila bi se ujedno i stvarna prišteda, jer nebi
morale 2 skupštine godišnje biti, nego samo jesenska, koja bi u isto doba i
zaključni račun"pregledati, i proračun ustanoviti mogla.


Konačno moram naglasiti, da je prieka potreba, da mi svi zajednički
onamo težiti moramo, da" se zakon od 1881. što skorije preinači- U koliko mi
je poznato, već se na tomu radi, pa baš za to držim, da je sveta dužnost svakoga,
da na temelju u praksi crpljenih podataka iznesemo svaku manu, jer
samo tim´načinom može se propis zakonske ustanove na papiru slagati sa izvadjanjem
u praksi.


Nemojmo oklievati, da nebude kasno, jer onda možemo sve posliedice
sami sebi prepisati. Na temelju prednavedfuog molim slavnu skupštiim, da prihvati
sliedeću glavnu rezoluciju:


„Neka se vis. kr. zemalj. vladi posebnom predstavk(tm i)red()či prieka }K>treba
za što skoriju preinaku zakona od 188l. godine." Podjedno molim, da
slavna skupština moj predlog prešnim proglasi.


Sitnice.


Izpit za lugare i poinoćao šum. telinieko osoblje obdržavun je ^a obscg
kr. župHiiijske oblasti belovarske 12, 1 13. rujna t, g. u Belovaru u prostorijab
gosuodarstvenog ureda krlževačke imovne obćine pod predajcdnictvum nadžumara Hajoka
u prisuću izjpitnih povjereitika nađaumara Vili ma Dojkovića i Žum. procjenitelja Ed.
Sla.pj)i^ara.


Za taj izpit prijavilo se je 27 kandidata, a izpituna su ^4 kandidata, od k(tjili
je 1 i sposobnimi pvogUiaenOj đo^im su osfali kandidati aprobirani.
Ovakovi izpiti drže se počam od god. 1876. ii Belovaru, a popriecuo prijavilo
se je 20 do 30 kandidata svake godine.
Uplaćene pristojbe ditde se medju tdanove izpilnog ))ovjerenstva.
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 38     <-- 38 -->        PDF

—-438 —


Ovom prigodom primjećujem, da bi probitačno bilo, ako bi se ne samo ovo povjerenstvo,
nego i ostala Izpitna povjerenstva svaki put sjetila na zakladu, utemeljenu
na uspomenu prvoga iajuika Šumar, družtva Koroškenyija za udove i sirotčad gum.
činovnika, pa da po koji darak od dobivenih izpitnib pristojba posvete za pomnažaBJe
upitne zaklade, što nebi za nijednog elana izpitnog povjerenstva osjetljivo bilo, ako se
uzme, da takove pristojbe kod 20 ili više izpitauih kandidata po 5 for. za svakog
kandidata liepu svoticu sačinjavaj u. ^—^—


Izpiti 2a lugare i pomoćno šumsko-tehničko osoblje obdržavani su kod
kr, žup. oblasti u Ogulinu 5. do 7, rujua t, g. za područje županije riečko-modruške.


Naredbom vis. kr. zem. vlade, odjel za unut. poslove^ od 15. srpnja t. g. br.
24,100 imenovani su u izpifciio povjerenstvo u modruško-riečkoj županiji za predsjednika
Mijo Zobundjija, uadšumar ogul. imovne obdine^ a za izpitne povjerenike M. de Bonna,
kr, sum. izvjestitelj i kr. Šumar August Eužička iz Jasenka.


Kod spomenutog izpita bilo je 15´kandidata, od kojih su trojica položili izpit
s odlikom i to: kr. lugar Ivan Starčevid, kr. lugar Petar Miljuš i liigar imovne obJine
Simo Polovina, dočim su 9 kandidata proglašena „sposobnim!´^j a 3 kandidata „nesposobnimi",


Opažaji tečajem cvatnje šumskog drveća, U šumah II, banske imovne obćine
i to u savskom lugu započeo je ljetos cvasti hrast lužnjak, i to ranija vrst od 12. do


14. travnja, doČim poznija vrst tekar oko 24. do 28, travnja, te je sva cvatnja dovršena
bila do 15. svibnja.
Hrast kitnjak žiapočeo je u dva prediela i to u Nartaku br. 11. i Stari gaj
(Ljeskara okolica) br. 8. (do 200 m, nad morem) 15. travnja cvasti, a dovršena je
bila sva cvatnja ondje 16. svibnja.


U ostalih Šumah brdovitog položaja (do 47T m. nad morem) i to na skupnom
kompleksu onih šuma, koje leže nagnute prema sjeveru uzduž naravnoga gata (Wasserseheide),
dieleč savsku ravnicu ođ doline rieke Une (na bosanskoj granici), započela je
ta cvatnja oko 23. do 28. travnja, a svršila je do 26. svibnja; dočim u istom skupnom
kompleksu Šuma, nagnutih s onkraj pomenutog gata, daklem prema rieci Uni (od 255
do 615 m. nad morem) započela je cvatnja tekar 3, do 8. svibnja, a dovršena bje
sva do 16. svibnja.


Hrast cer započeo je cvasti od 6. do 12. svibnja, a svršio je koncem svibnja.
Bukva ove godine u obde nije evala, jer je u prošloj godini bila vanređno plodonosna,
a tamo, gdje je mjestimice ipak sporadično evala, bivalo je to samo na južno nagnutih
strana od 24, da 29. travnja, a đocvala je oko 5. svibnja.


Kesten cvao je u razno doba, te je prva cvatnja opažena več 1. svibnja (u srezu
Starigaj, prediel Vrebčevac), dočim se je u drugih srezovih cvatnja opazila na 4., 12.,


18.
i 26„ svibnja, a dovršila je prvih dana mjeseca lipnja.
Tečajem cvatnje opažen je u šumah savskog luga dne 15., 16. 17: i 18. travnja
mali mraz, koji cvatnji naškodio nije, a isto tako opažen bje mali mraz 10. travnja u
erezt\ Marina kosa, pteđjel Kalinska kosa, nu bez da je cvietu naškodio.


7. svibnja oko 2—3 sata posije podne zavlada veliko nevneme s ledom (grddom),
koje spetiŠe svi lugari u savskom lugu kao I oni u brežuljastom položaju šuma (u
lugarijah br. 8., 9., 10, 25. i 26.), onda svi lugari s onkraj naravnoga gata, koji
dieli savsku ravnicu od poriečja rieke Une (teritorij dvorske šumarije), dočim su lugari
s ovkraj gata u skupnom kompleksu brdovitih Šuma (u lugariji 12., 13., 14. i 15.)
onaj dan primjetili samo mirnu kišu. Tamo se je morao dakle oblak raztrgnuti, te je
jedan dio istoga prama Bosni odjurio. 23. svibnja pao je na teritoriju dvorske i dielomice
petrinjske šumarije pljusak, koji je razvalio mnogo mostova, te je odplavio na
potoku „Žirovac" vodnu branu (Wassei-wehr) rudnih talionica u Bešlincu — Tergovih.


U ostalom bilo je tečajem cvatnje čestih kiga tako, da nije cvatnja povoljna blia.
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ 439 —


Uz to piiiiali su prviti dana mjeseca svibnja neprestance vjetrovi, a 4., 5. i 6,
svibnja jak jngo-^apadujak žestinom od f5 stvtpnjeva vjetrovne skale, te je raaogi cviet
na vot^kah i šumskom drveću uništio, jer je bi vruc^ vjetar, a u to doba počeo je cviet
opadati.


Vladaju(5a vrućina i suša u mjesecu srpnju do danas učlaila je, da je hrastov
žir poSfoog tih nepovoljnih dogodjaja neima ove godiue u području šuma ove imovne
ohć´ine baš ništa žira, Q_ Paasa.


Permeabilitat staničnih opna. U časopisu za botaniku ^^Flora" (br. 22—24,
od 1., 11. i 21. kolovora t. g ) objelodanjuje E, Lietzmaun svoja istraživanja glede
permeabilitata (propustnosti) vegetabilićkih staničnih opna (membrana) pogledom na uzdah.
Iztraživanja ta učinjena su na pJuti, na tkanini Jista (Blattgewebe) i na drvu. U tu
svrhu bje stanična opna spomenutih ustroja (česti) izložena pi-etisku do 5 uzdušnih
tlaka i obratno zračni tlak bje snižen na ^^38 uzdušnog tlaka, za koja iztraživanja poslužio
se je iztraživalac djelomice sa kompresionom, a djelomice sa zračnom sisaljkom.


Na koncu tih istraživanja, koja su najvećom točnošću učinjena, dolari Liet^mann
do sliedečih posljedaka:


1. Pluto bilo je u pednavedenimi okolnosti tiska i za stanovito vrieme (od nekoliko
satih do 14 dana) u pravcu osi nepropustno (impermeabel).
2. Prema tomu ukazala se je kutikula (tjenica) od ^jFeperomia" kao i od opna
svih staničnih vrstih kao propustna.
3. Isti posljedak pokazao se je i kod opna tracheidskih stanica od „Pinus"
vrsti. Pošto se proti tim činjentcam nemože vojevati, to neima prigovora, da se taj
posljedak obćenito protegne i na kutikulu, parenchym i na drvne stanične opne.
4. Pokazalo se je nadalje, da su ove opne, koje bijahu podvrgnute iztraživanju,
više zraka propuštale u imbibiranom stanju, nego li u suhom, bilo sada na zraku
ugušenom ili u absolutno suhom stanju.
Nuzgrednimi posljedei dokazalo se je :


1. da drvo od ^^Pinus Laricio" propušta zrak laglje u tangeutioualuom, uego li
u radialnom pravcu^
2. da se kod ^^Pinus silvestrisa" nalazi otvoren tracheidski konop (Strange) u
duljini od 22 cm., a, možebit i više, te
3. da živa primordialna mješina nije podpuno ili jedva u uezuatnom stapnju
propustijiva. Gr* Pausa.
Žirovina. Do sad stoji ovogodišnji rod žira vrlo povoljan, osobito od granika i
od kitnjaka, nu žir od lužnjaka izrodio se je veoma u šišku, a tomu se narod najmanje
veseli, osobiti od kako su ciene šiški podpuno pale.


Obzirom na neprekidnu suŠu, a eto i na kišu, koja se je nedavna spustila, ostat
će polovica žira zdrava; nagla bo kiša isto je tako po uspjeh ploda štetouosna, kao i
nagla promjena vrućine, al ipak nadajmo se još vazda dobrom urodu, a još boljim
cienam.


Podravina i Posavina nije ove godine sa žitaricamŽ najobilnije urodila, te je i
kukuruz i bundeva upravo lošo uspjela, a to je razlog, da će se žirovina dobro plaćati.


Mi smo do sad ovaj nuzužitak vrlo nedovoljno uvažavali, pa su i naše procjene
nepodpune bile. Dokaz je tomu taj, što se svinje žire u rodnih godiuab tek sa 50 nvć.
od komada, a s ovakovom cienom polučilo se je iznad dražbe 50; dk i 500*^/^^ uad
procjenom.


Dohodak žirovini nije pogodan niti sa ^/r> svoje efektivne vriednosti, pa nije Čudo,
da se šumam s mnogih strana poriče prava važnost. Tomu sHćno je i kod pašarine i
drvarine.


Akoprem uživa narod od šuma odnosno šume pružaju daleko veći dohodak, nego
što se to u novcu od njib prima, pa ipak to sliepci ne vide, a to je i giavai razlog,
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

™ 440 -^ ;


đa se gumami piistošari i u ine gojitbe pretvaraju, ma da kao l>iyse šume zaista znatno
veći dohodak odbacuju i da šumske uprave, bilo kojega inu drago vlastnika, onako
racionalno gospodarstvo zavesti nemogu, kakovo bi danas moralo biti, Uslied toga neuživaju
gumari niti s daleka onaj ugled, koji jim pripada.


Napried. s toga uzajamno uz temeljite procjene, ali i uz ciene do efektivne
vriednosti, a ove godine može se to polučiti obzirom na iztaknute činjenice!


Nezuriino se dakle s procjenami, jer se žir i glede vrstnoc^e i množine istinito
procjeniti dade tekar onda, kad podpuno dozrije, a žir nije gljiva, da ga muhe raznositi
mogu. Što je dobro i zdravo kupuje se, jer se dugo uzčuvati može, pa uz dobro
lugarstvo, ako nečekas proljeća, naći če se dobri kupci, a nedajmo se zasliepiti procjenom
svinjara. Ta to je naše polje i do nas je, da reguliramo ciene i da tim svietskom
tržištu glede prometa svinja drugi pravac odsječemo. Neka upozna narod vriednost
naše stoke i krmadi, i neka NiemaCj Englez i drugi naš proizvod skupo plati : ta što
nam oni za to poklone i kčemu vodi toliko nebajstvo ?! Smišljajmo o tom, pa udarimo
prave ciene, te unovčimo ovaj nuzužitak, koji efektivno malo manje iznosi od glavuog
užitka, dakle na milioue forinti na godinu vriedi. Obćine i imovne obćine moi-ale bi
u korist obćeg dobra prestati tražiti popularnost u sniženih ili bezplatnih cienah, budue
to vodi u svakom obziru samo do nazadka, i potiskuje koli vriednost šumam državnim,
toli i šumam privatnih vlastnika. Da li to pametan šumar odobriti može? —6. —


Pitanje o pravu Dalmatinaca na pašnjake u Lici. Mješovito povjerenstvo,
koje bje izaslano, da pregleda pašnjake, na koje neka dalmatinska mjesta imadu pravo
paše, prekinulo je svoje poslovanje, te ce pregledavanje nastaviti mjeseca listopad a t g.


Ovo povjerenstvo konštatovalo je, da su Dalmatinci osvojili cieli niz šumskih
pašnjaka, na koje imadu samo neko ograničeno pravo. Tobožnje pravo tih dalmatinskih
obćina na pašu u ličkih gorah osniva se na konvenciji, utanačenoj izmedju Austrije i
mletač-ke republike u Novigradu 24. listopada 17 76. po pukovniku Aspremonte i
mletačkom namjestniku Gradenigu u Dalmaciji.


U ovoj konvenciji ugovoreno je, da susjedna dalmatinska mjesta mogu ljetnu pašu
upotrebiti na ličkom zemljištu i to izklju^ivo na mjestih sudbeno ustanovljenih u Raduču


29. lipnja 1775., ali je ujedno ustanovljeno i to, da Ličanom pripada pravo zimske
paš e u nizinah dolnje Zrmanje u Dalmaciji . Ličani morali su već odavno rezignirati
na ovo svoje pravo, dočim su Dalmatinci dolazili i još dolaze svake godine sa mnogobrojnom
stokom (ovog proljestoke), a osobito kozami i ovcami u liČke krajeve, te upotrebljavaju ne samo svoje
pravo, nego i pašnjake, koji jim nepripađaju.
Izaslano povjerenstvo omedjašilo je sad i naznačilo točno ona mjesta, gdje Dalmatinci
svojom stokom u ličkih krajevili prelietovati mogu.
Povjerenstvu biti će takodjer zadaćom, da u Dalmaciji iztraži one predjele, na
koje i Ličani imadu pravo na zimsku pašu.


Prijašnja povjerenstva upuštala su se. u obširna razmatranja tog pitanja samo iz
stanovišta jurldičkog , cjepidlačareć po jurističkih teorijah obzirom na medjutim kroz
100 godina nastavŠe pravne promjene koli u posjedu, toli i glede i/.vršivanja prava
pašarenja, odvrativ se s puta, kojiai bi se ovo pitanje praktično i stvarno riešiti mogh>/
To je baš onaj razlog, zašto se nisu mogle toliko put poprimljene razprave do valjana
kraja i konca dovršiti.


Sadanje povjerenstvo^ emancipirajud se od svih juridičkih momenata, prihvatilo
se je načela, da se iz naroduo-gospodarstvenih i politiekiii obzira pravo paše Dalmatinaca
svede u one granice, koje ličkomu žiteljstvu od tolike štete nisu kao dojako i koju bi
štetu oni donjekle ipak kako lako podnositi mogli, buduć bi u protivnom slucajti, da
naime Dalmatinci pravo paše u onoj mjeri uživaju kao do sad, ne samo obstanku ličkih


itelja pogibelj prletila, j-Otto oni gami u njihovom krmnom predjelu ono U´Slo paše i
ŽTade ZB "osdržavaBJe stoke trebaju, BCgo bi se uživsnjtm page pieko &\iake mjere još
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 441 —


nješto zaostali zeleni predjeli u pust kameu pretvorili, te bi se tim ciela kultura tla
ličkog kraja posve uništila, a porezovna snaga pučanstva na ništa spala.-


Povjerenstvo s hrvatske strane imalo je pred očima i tu okolnost, da su pašnjaci
u dolini Zrmanje (na dalmatinskoj strani), u kojoj je Ličanom zimska pa^a u zamjenu
dotičnim ugovorom zajamčena, ponajviše pretvoreni u drug u vrs t kultur e (u vinograde),
te je tim ondje zimska paša sad izključena, što je očiti znak, da se Ličani
nisu mogli svojim pravom zimske paše ondje posluživati, pak je zabtjevalo, da se kod
razprave onaj manjak, koji je na taj način na štetu Ličana nastao, nadoknadi u ličkih
krajevih tim, da se veča površina ličkog pašnjaka kao jednačak za taj manjak od
ljetne paše Dalmatinaca odtereti t. j . da se LiČanom prilika pruži, da od svojih livada
mogu onoliko siena dobiti, koliko ga trebaju, da jim stoka prezimi^ kad zimsku pašu
u dolini Zrmanji uživati nemogu, jer je tamo neima,


U ono doba, kad je novigradska konvencija sklopljena, bili sa dalmatinski
pašnjaci u Lici same nenaseljene pustare i neograničeno vlastničtvo cara i vladara,
dočim se je sad to stanje tako promjenilo, da je Lika skoro prenapučena^ te je žiteljatvo,
gdje god je moglo što ugrabiti, zaista po koju površinu tla i ugrabilo i u drugu
vrst kulture pretvorilo, za koje površine ead i državni porez i obćinski namet plača i
koje su mu površine tla god. 1850. po krajiškom temeljnom zakonu darovane i n
vlastničtvo dospjele* Ovako je ponajviše učinjeno s onimi pašnjaci, na kojih imadu
Dalmatinci pravo na ljetnu pašu.


Napredak kulture i množenje žiteljstva u Lici toli je napredovalo, da se sadašnje
žiteljstvo uz ono malo zemljišta, što ga ima, mora boriti za obstanak svoj i za obstanak
svoje stoke, koja ga hrani i uzdržava.


Povjerenstvo s hrvatske ttrane misli, ako se sve ove činjenice kod riešenja tog
pitanja u obzir nzmn^ da će ponajprije udovoljiti iiarodiio-gos})odHrstvenim potrebam
Like, koju prvenstv o ide, a onda potrebam Dalmatinaca i njihovog stočarstva i da
če previšnjim vladalačkim namjeram, koje smjeraju onamo, da se ovo životno pitanje u
korist jedne i druge stranke rieši, podpuno zadovoljiti.


Ako nebi dalmatinsko povjerenstvo ^susretljivo prihvatilo predlog povjerenstva
s hrvatske strane, koji ide na to, da se ova stvar na zadovoljstvo ličkih i dalmatinskih
žitelja dokonča, onda če povjerenstvo s hrvatske strane prisiljeno biti, da od kaž e
ugovor, koji se po smislu istoga odkazati može, jer se ondje izriČDO naglasnjc, d.-t u
slučaju onom, ako bi se ugovor odkazao, svaki preli:z koli dalmatinske stoke u Liku,
toli i ličke stoke u Dalmaciju prestati ima.


Nadajmo se, da će se ovo životno pitanje o pravu pašarenja u Lici sretno riešiti,
za što nam jamče vrstni muževi u povjerenstvu, kojim je povjerena sreea i dobrobit
kršne Like i susjedne Dahnacije, te bi žalili, ako bi se neslogom riešenje ovog pitanja
još više zaplelo. .V. R—č.—


Prodaja hrastovih stabala u urbar, šuraah. Kod kr. županijske oblasti u
Osi-eku prodavala su se hrastova stabla 3. rujna t. g. u sliedečih urbar, šumah:
a) Viljevo dol 2586 kom. hrastova proejenjenih na 67032 tor. Josip Sedlaković*
<3ao je 82.250 for., a Societe d´ Imp, de chenae Slatina 80.000 for.


b) Bazie dol 855 kom. hrastova, procienjenib na 22.448 for., za koja pouudiše :


Sociefee d´Imp. de ehne Slatina* . 37.100 for.


NaŠička pilana . 36.000 „


" ´ .. Sam. Berger iz Osieka . . . . 3L520 „


Perin iz Vrbovca 32,500 „ ´


Hill er iz Vukovara ,,..,30.675,,


Josip Sedlakovic iz Osieka . .´ . 29.255 j,


Unionbank Iz Barča . . .. . . 29,167 ,,


´^´ Sa zviezdicom označene trgovačke tvrdke jesu, dostalci.
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 42     <-- 42 -->        PDF

442
Maks Poilak iz Daruvara . . . 29.199 „
Bld,M iz Siska . \ . , , . . 26.060 „


c) Miljev o 603 kom. hrastova, procienjeruh oa 10.519 for. za koja poaudiše:
Societe d´Imp, cberte is Slatine´´= 30.700 for.
Naši(5ka pilana 29/259
Žiga Heim iz Našice . . ´ , 27,500
Unionbank iz Barča . . . . 25.585
Bamiiei Berger iz Osieka 25.120
Hiller iz Vukovara . , -. 23.455
Blažić iz Siska 22.060
Perin iz Vrbovca 21,005


Jos. 8edlakoyić sin iz Osieka 20.600
d) Suhomlak a 341 kom, hrastova, procienjenih na 12.358 for., za koja


pomiđiše:
Lonis Heckelsmiiller ^- iz SikloŠa . 20.015 for
Sam. Berger iz Osieka . . . . 19.212
Josip Sedlaković sin iz Osieka . . 18,205
Žiga Heim iz Našice . . , . . 17.500
Greger iz Osieka . . , . . . 17,250
Unionbank iz BarSa . . . . . 17.124
Fr. Reiter iz Suhogpolja . . . . 16.780 ,,
Klein iz Našice . . . . . . 16.341 „
Ferin iz Vrbovca ...... . 16.192 „
Mor. Berger iz Arađa . .. . 15.341 „


Šrnna „Viljevodol" spada pod sum. upravni kotar Doinji Miholjac, a ostale 3
šume pod Slatinu.
Čujemo, da se sad procienjuju hrastova stabla za prodaju u šumah urbar, obćine
Kozice, Sopje, Kapnice i Vaška kolara u kotaru slafcinaČkom.
Dražba hrastovili stabala. Na temelju dozvole vis. kv. zemaljsko vladnog
odjela za unutarnje poslove od 10. prosinca 1886. broj 41.745, zatim od 12. veljače


t. g. broj 4557 i \S. veljače t. g, broj 4990 u 10 satih prije podne u uredu kralj.
žtipanijske oblasti u Osieku javnom dražbom na pismene ponude prodavati će se, i to:
Dne 28. rujn a tek. god, iz šume nrbarijalne ob(5ine Kapeln a 121 komad
hrastova, procienjenih na 812 for. SO novČ.
Dne 28. rujna tek. god. iz šume nrbarijalne obćine Beničance 959 hrastova,
procienjenih na 6423 for.
Dne 29. rujn a tek. god, iz šume ui-barijalne obdine Kučanc e 1035 ko
mada hrastova, procienjenih na 14.108 for, 56 nvč.
Pismene ponude vlastoručno podpisane, valjano zapečaćene, propisno biljegovane
i obložene prema ponudi sa lO^o žaobinom uz naročiti dodatak, da su nudiocu dražbeni
uvjeti poznati i da im se podvrgava, imadu se na gore ustanovljeni dan najdulje do
10 satih prije podne predati u ruke predsjednika dražbenoga povjerenstva.


Na kagnje podnesene kao i izpod procjene glaseče ili brzojavne ponude neče se
obzir uzeti.
Di´ažbeni uvjeti mogu se svaki dan za vrieme običnih uredovnih satih u županijskom
uredu u Osieku uvidjeti.


Zakup . Imovna obćina Novog Siska daje u zakup ovogodišnji prirod žira nalazeći
se u šumi Velik a Lasinj a koja neposredno uz glavnu cestu, rieku Rupu,
te grada Siska i sela PraČna nalazi.


Dražba obdržavati će se dne 10. listopada ove godine u 10 satih prije podne
u stanu predsjednika imovne obćine I. Kljnčeca u Novom Sisku, gdje se mogu i
dražbeni uvjeti svaki dan viditi.
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 43     <-- 43 -->        PDF

~ m —


Velika prodaja stafoala kod investicionalBe zaklade obaviti će se 10. li


stopada 0. g., a prodaje se u dole oznat^enih u naravi jur omedjageaih žumskih iSe


sticaj i to:


U šumariji Županj e (Kragunja br. 3. i OrJjak br. 4) 2050 i 1749 brastvoib,
201 i 1352 jasenovih i 510, 447 i 1217 briestovih, te 391 bukovih stabala, procienjenih
na 216.262 for. U šumanji Vrbanj e (Sreno br. 18 i Paavo br. 14) svega
1485 i 5154 hrastovih, 100 i 1607 jasenovih, 505 i 1615 briestovih, 2508 i 149
bukovih stabala, procienjenih na 2 88.711 for. U šumariji Nemc e (Deš br. 15, Tiknr
br. 18 i Narače br. 20) 3459, 7883 i 5509 hrastovih, 265, 884 i 69 jasenovih,
280, 1588 i 928 briestovih, te 174, 2095 i 132 bukovih st^baJa, procienjenih svega
na 550.795 for. U šumariji Morovi ć (Saraovac br. 22, Blata br. 24 i Sm^gva
br 26) 8934, 4850 i 1645 hrastovih, 2086, 199 i 478 jasenovih, 2133, 627 i
297 briestovih, te 203 bukovih stabala, procienjenih svega na 365.837 for. i napokon
u Šumariji Jamin a (Jasenova br. 28) 7210 hrastovih, 559 jasenovih, 1984 briestovih
i 407 bukovih stabala, procienjenih svega na 201.183 for.


Dražba obavit ce se, izključiv ustmene ponude, jedino primanjem pismenih po


nuda (oferta).


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se nviditi kod kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade^
zatim kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu i kod kr. nadsumar. ureda, u Vinkoveih
kao takodjer kod kr. šumarija u Županji, Vrbanji, Nemcih i Morovi<5u.


Obnova zastupstva imovnih ofoćina. Buduć da trogodište uredske djelatnosti
zastupnika imovnih obćTua iztiče koncem tekuće godine, to su tim povodom pozvane
kr. županijske oblasti u Gospidu, Ogulinu, Zagrebu, Belovaru, Požegi, Osieku i
Vukovaru, da odrede, u smislu čL 5 i 6 zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih ob<
5inah, odnosno §. 2 zakona od 11. srpnja 1881, kojim se razjasnjuju odnosno preina-
Suju njeke ustanove potonjeg zakona, putem područnih kot. oblasti novi izbor zastupnika^
iz sredine mjestnih obćina za pomenufce imovne ob(5ine, koje izabrane zastupnike
imati ee dotični zamjenik vladinoga povjerenika prema ustanovi Članka 7 zakona od


,15. lipnja 1873. o imovnih obćinah, odnosno §. 3 zakona od 11. srpnja 1881. pravodobno
sazvati u prvu skupštinu, da isti izabere iz svoje sredine absolutnom većinom
glasova gospodarstveni odbor, sastojeći se iz predsjednika i njegova zamjenika i četiri
odbornika i toliko zamjenika i to tako, da gospodarstveni odbor svoju uredsku djelatnost
veo 1. siečnja 1888. započeti može. Ob ovom su podjedno naredbom kr. zem. vlade,
od 9. rujna o. g. br. 27.010 obavješteni zamjenici vladinih povjerenika za područne
imovne obćine s dodatkom, da još prije u smislu §. 8 zakona od II . srpnja 1881
trojni predlog glede imenovanja predsjednika i njegova zamjenika kr. zera. vladi na
odobrenje pravodobno podnieti imadu.


Šumski požari. 6. rujna ove godine , porodio se je aa nepoznat način šumski
požar u državnoj Šumi ,.llijina greda^´ u kotai´U glinskomj koji je uz najveći napor tek^vr
dojdući dan pogašen. Izgorilo je do 400 rali mladoga hrastika, a vele, da ima štete
oko 2500 for.


Isti dan bio je požar i u šumi vlastelinstva topoJovačkog kod Siska, te je uništio
do 60 rali mlade šume, a šteta je veoma znatna.


24. kolovoza t. g. upališe skitajući pastiri šumu ,,Ibiežcica´*, vlastnost župnika
zaprudjskog (u kotaru velikogoričkom), a izgorilo je do 2 rali mladika.
Prodaja jelovili stabala. Kr. kotarski sud u Delnicah objavio je, da će se
dne 5. listopad a 1887. u IO satih prije podne u srednjem jarku u Lokvah kod
žage Tom e Jurković a prodavati 100 komada jelovih stabala, i to sve ukupno
dosuditi će se najboljemu ponuditelju samo uz gotov novac.
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 4.44 —


Za,3rlj"uičx:Li


blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavouskoga šumarskoga đružtva za ux>ravnu


slieđećili elana mjeseca


L R az h o d=


Bilo je U istinu


preliminirano
izdano Opazka.


o ! m n
A!


for. for. nč.


Nova godina listonošam, slagarom, služkinji,


I
2
3
4
5
Stanarina
Tajniku nagrada ........... .
Urednika nagrada .,..,.... .
C. Aibrechtu za štampanje šumarskoga lista
P, Oseku za broširanje i odpremu šumarsk.
lista, marke
150
200
320
1200
150
li)0
200
H20
1089
146


10
71
vidi br. li?.
6
7
8
9
iO
II
12
13
14
15
16
17
Suradnikom šumarskoga lista. . .´ .
Časopisi . . .
Knjige za družtvenu knjižicu. ... .
Pisar kroz 9 mjesecih . . .. . \
Pisarničke potrebšline i bilje^^e na namire i
kod mjestriog suda
Poštarina i služnik .
C. Aibrechtu za tiskanice, družtv. izkaznire,
diplome i t. d. — klise. ...... .
P. Oseku 7A\ vozanje knjigah i šumar, lista
za knjižnicu
Troškovi kod glavne skupštine ..... .
Podpora
Kaligrafiranje družtv. izkaznica i spomenknjige
. . . ,
Nadgrobni vienac
300
50
oO
120
Il i
00
217
59
45
90
65
86
i 06
17
24
5
32
10
41
—.
50

75 ex 1885.)
55 (br. 9.18
78 kliše 25 fr
15

50
(br.4,8/t0
ex ,1885.)


18


siužniku, knjigove7i 15 15


19 Za nadopunjenje nagrade za literarni rad


20 na 400 for 258 81


Saldo . .´ 150 42


Ukupn() 2849 3089 68


Dano iz odborske sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav.
Predsjednik:


M. D u r s t.


ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 45     <-- 45 -->        PDF

44-5 ~


r a. č IO. rzL


gođinn 188(--., kal{0 je predložen XI. K^^viioi s]vp.jua 1887. u Zn^Tohu.


IL P r i li o d.


Poimenc e
Ktunati od iitenu3ljil.eljinli svota
2 Društveni prinos od podupivajućih člano-.a .3 Dnižtveni j)riri(>s od (Mauova I. razred:* . .4 Drtižtveni prinos od članova U. ra/ivda . .5 Na j)ri.sLiipnini od novih rlano\aG Z;i dnizt:ve)ie diplome. , |
7 Na nvrstbini od Oi^^lasa u Šiunarskoni listu .


Bilo jo,
])roliuii


ninnio


05


4?>()
1030
6i4


30
-.»0
70


U istinu
OpćlZKO


jjrinuje.iio


lor. , iK*.


12(ii (13
510 ´


84 —
4:>! 30


8 Od .HO novihU´lavnice
utemeljitelja kamati položene
^´^*^^
0
10
i l
12
Od 10 novih članova I razrada no 5 for..
Od 20 ., „ II.
Od j)redl)rnjnika
Podpora visoke kr. zemaljske vlade .
50
40
i(U.)
1 ^-2 >()
40 ) i —
\ii
iSvota. 284;) 0080 (18


Mimarskoj>"a drnžtva držsuie u Zn^rebu, dne 6. kolovo/a 1887


Tajnil^:


Dr, V. K6roškenyi,
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 46     <-- 46 -->        PDF

^-- 446. -—.


r o


0 potrebi i pokriću potrebe hrv.-sla?. šuraarsl^oga đružtva za upravmi g. 1888.,


mjeseca rujna 1887. "u
o co
Predme t
00
00
1— ´ o o Opazka
O J
for.
§1
for. for.
Potreba : (Razhod).
1 Stanarina, podvorba ogriev, i razsvieta.,
. .... . . " . . 1 150 150 150
2 Tajniku družtva . . . , ..
2 0 0 200 200
I 3 Uredniku šumarskoga lista, korektura
i poštarina . . . . = 320 320 320
4
5
Suradnikom šumarskoga lista. .
Štampanje šumarskoga lista, klišeji
350
1200
300
200´
.217
1089
6 Odprema šumarskoga lista sa post. ´ ´
biljegami .: . . . . . . 200 160 146
7 Knjižnica (nabava knjiga i vezanje) .100 100 62
8 Časopisi za uredničtvo ... . 50 70 59
9 Pisar 100 120 90
10 Pisaće stvari i biljege ... . 30 65
11 Tiskanice iizkaznice.
diplome, družtvene
. . .... . 90 130 139
12 Poštarina ....... . 70 86
13 Troškovi oko glavne skupštine . 100 100 24
14 Pođpore 70 5
15 Troškovi za promicanje struke i
družfcvenih interesa ... . 100 100
16 Ini troškovi (nadgrobni vienei, služ.
nici, nova godina, popunjenje
pokućtva, napitnice i t. d.) . 40 50 25
Ukupno 3170 3000 2680.45´