DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 436 —


provincljalista nčiiie jednu te ista štetu po kolikoći, kakvoći i ra:^redu vriednote,
te recimo da su primjerice posjekli oba nepovlastnim načinom po 1 kub. mtr.
hrastovog drveta. Petar kao krajišnik imao bi platiti odštetu zalm^ doćim bi
Paval za to, što je provincijalista, morao platiti odštetu za 2 m^, ma da je
doista samo zn. 1 m^ štete učinio.


Prem da mi iiiesu obćenito zakoni poznati, ali rekao bi, da je ovo osamljeno,
jer nemogu se u tom složiti, da ja moram platiti za nješto, što učinio nisam.
Ma da i je u kašnje doba previšnjini odpisom ođredjeno, da učinjena šteta po
šumoovlašteniku spada u kompetenciju kotarske oblasti, đočim nešnmoovlaštenici
sudu podpađaju, ma da i je s tim učinjena razlika izmeđju gumoovlaštenika i
neovlaštenika, ipak §. 65 u svoj svojoj važnosti ostaje.


Zaključujuć ovo razmatranje prelazim sad na drugi dio današnje razprave,
i to .-na izjednačen je računske i promet ne godine.


Za ovo izjednačenje podigao sam glas još odavna, te vis. kr. zemalj, vladi
predstavku učinio, da se računska i prometna godina izjednači, pa evo sad je
hora, da ovo pitanje i pred Vas, štovana gospodo i drugovi iznesem, buduć ga
smatram za velevažnu činjenicu.


Mojim sudrugarora i stručarom u službi imovne občine bit će jamačno
poznata ona poteškoća kod sastavljanja zaključka računske i prometne godine,
a bit će u obće svakomu pojmljivo, da je absolutno nemognće do one tačnosti
doći, da se baš na novčić račun izvede, kad jedna prometna godina obuhvaća
dielove druge računske.


Računska godina počiraa, kao što je poznato, sječnjom, a svršava koncem
prosinca, dočim prometna godina počima ]. travnjem a svršava kocem ožujka,
ma da se i roku prometne godine punim pravom prigovoriti može, na što ću
se takodjer docnije osvrnuti.


S vrlo malom iznimkom temelje se svi prihodi i razhodi na drvosječnoj
i ogojnoj osnovi, D isto doba sastavlja se i godišnji proračun; nu ovaj glasi
recimo za računsku godinu 1888., a medjutim se stavke prihoda i razhoda
unašaju iz drvosjećne i ogojne osnove, prem su ove za prometnu godinu 1887/8.
sastavljene. Već početkom listopada na račun ove drvosječne i ogojne osnove
poslovi počimaju, te sve do konca prosinca na račun ovih osnova prihodi i
razhodi dolaze u blagajnički dnevnik za računsku godinu 1887., prem tu su
oni u godišnjem proračunu za računsku godinu 1888. predvidjeni.


Poznato je, da ovi prihodi i razhodi nisu svake godine jednaki, a baš
odtud dolazi, da se u zaključnom računu pokazuje ušteda ili prekoračenje, što
u samoj stvari nije, buduć se ovo pokazuje samo s toga, što je razlika u dobi
računske i prometne godine.


Ja poštujem onaj račun, u kojemu se slaže novčić do novčića i u kojemu
se zbiljna ušteda pokazuje, a ne prividna, kao što gore navedoh,


, Mislim, da sam ovim dokazao i predočio prieku potrebu, da se računska
i prometna godina izjednače, te molim, da slavna skupština sliedeću rezoluciju
prihvati: „neka se vis. kr. zemalj. vlada umoli, da se kod promjene šumskoga